Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Merking - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPaglitaz
ATC-kodeA10BG03
Stoffpioglitazone hydrochloride
ProdusentKrka, d.d., Novo mesto
14 tabletter
28 tabletter
30 tabletter
56 tabletter
60 tabletter
90 tabletter
98 tabletter
Tablett

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE FOLDBAR ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Paglitaz 15 mg tabletter

Pioglitazon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hver tablett inneholder 15 mgmarkedsføringstillatelsepioglitazon (som hydroklorid).

Inneholder også laktosemonohydrat.

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedle et før bruk.

Oral bruk.

Utgått

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

14 tabletter: EU/1/11/721/001

28 tabletter: EU/1/11/721/002

30 tabletter: EU/1/11/721/003

56 tabletter: EU/1/11/721/004

60 tabletter: EU/1/11/721/005

90 tabletter: EU/1/11/721/006

98 tabletter: EU/1/11/721/007

13.

PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Batch

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

markedsføringstillatelse

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Utgått

 

Paglitaz 15 mg

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Paglitaz 15 mg tabletter

Pioglitazon

2.

NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

 

 

 

 

3.

UTLØPSDATO

 

EXP

 

 

 

 

4.

PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Batch

 

 

 

 

 

5.

ANNET

markedsføringstillatelse

 

Utgått

 

14 tabletter
28 tabletter
30 tabletter
56 tabletter
60 tabletter
90 tabletter
98 tabletter
Tablett

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE FOLDBAR ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Paglitaz 30 mg tabletter

Pioglitazon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hver tablett inneholder 30 mgmarkedsføringstillatelsepioglitazon (som hydroklorid).

Inneholder også laktosemonohydrat.

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedle et før bruk.

Oral bruk.

Utgått

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

14 tabletter: EU/1/11/721/008

28 tabletter: EU/1/11/721/009

30 tabletter: EU/1/11/721/010

56 tabletter: EU/1/11/721/011

60 tabletter: EU/1/11/721/012

90 tabletter: EU/1/11/721/013

98 tabletter: EU/1/11/721/014

13.

PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Batch

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

markedsføringstillatelse

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Utgått

 

Paglitaz 30 mg

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Paglitaz 30 mg tabletter

Pioglitazon

2.

NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

 

 

 

 

3.

UTLØPSDATO

 

EXP

 

 

 

 

4.

PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Batch

 

 

 

 

 

5.

ANNET

markedsføringstillatelse

 

Utgått

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

FOLDBAR ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Paglitaz 45 mg tabletter

Pioglitazon

2.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

 

markedsføringstillatelse

Hver tablett inneholder 45 mg pioglitazon (som hydroklorid).

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktosemonohydrat.

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablett

14 tabletter

28 tabletter

30 tabletter

56 tabletter

60 tabletter

90 tabletter

98 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedleggetUtgåttfør bruk. Oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

14 tabletter: EU/1/11/721/015

28 tabletter: EU/1/11/721/016

30 tabletter: EU/1/11/721/017

56 tabletter: EU/1/11/721/018

60 tabletter: EU/1/11/721/019

90 tabletter: EU/1/11/721/020

98 tabletter: EU/1/11/721/021

13.

PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Batch

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

markedsføringstillatelse

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

Utgått

 

Paglitaz 45 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Paglitaz 45 mg tabletter

Pioglitazon

2.

NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

 

 

 

 

3.

UTLØPSDATO

 

EXP

 

 

 

 

4.

PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Batch

 

 

 

 

 

5.

ANNET

markedsføringstillatelse

 

Utgått

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter