Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Pakningsvedlegg - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPaglitaz
ATC-kodeA10BG03
Stoffpioglitazone hydrochloride
ProdusentKrka, d.d., Novo mesto

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Paglitaz 15 mg tabletter pioglitazon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finnermarkedsføringstillatelsedu informasjon om:

1. Hva Paglitaz er og hva det brukes mot

2. Hva du må vite før du bruker Paglitaz

3. Hvordan du bruker Paglitaz

4. Mulige bivirkninger

5. Hvordan du oppbevarer Paglitaz

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Paglitaz er og hva det brukes mot

Paglitaz inneholder pioglitazon. Det er en medisin mot sukkersyke som brukes til å behandle type 2 (ikke-insulinavhengig) diabetes mellitus (sukkersyke) når metformin ikke egner seg eller ikke virker tilfredsstillende. Dette er den type diabetes som vanligvis utvikles i voksen alder.

Paglitaz hjelper å kontrollere sukkernivå t i blodet ditt hvis du har type 2 diabetes, ved å hjelpe kroppen din til å bedre nyttiggjøre insulin t d n produserer. Legen din vil undersøke om Paglitaz virker som det skal 3 til 6 måneder etter at du begynner å bruke det.

Paglitaz kan brukes alene hos pasienter som ikke kan ta metformin, og hvor behandling med kosthold

og mosjon ikke regulerer blodsukkeret eller kan brukes sammen med andre behandlinger (f.eks.

-hvis duUtgåtter allergisk overfor pioglitazon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-hvis du har hjertesvikt eller har hatt hjertesvikt tidligere.

-hvis du har en leversykdom.

-hvis du har hatt diabetisk ketoacidose (en følge av diabetes som gir hurtig vekttap, kvalme eller oppkast).

-hvis du har eller har hatt blærekreft.

-hvis du har blod i urinen din, som legen ikke har undersøkt.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Paglitaz:

-hvis kroppen din holder på vannet (væskeansamling) eller du har hjertesviktproblemer, spesielt hvis du er over 75 år. Hvis du tar betennelsesdempende legemidler som også kan forårsake væskeansamling og hevelser, må du informere legen din.

-hvis du har en spesiell diabetisk øyelidelse som heter makulaødem (hevelse i bakre del av øyet).

-hvis du har cyster på eggstokkene (polycystisk ovarialsyndrom). Det kan være en økt mulighet for å bli gravid da du kan få eggløsning igjen når du bruker Paglitaz. Hvis dette er aktuelt for deg skal du bruke egnet prevensjon for å unngå faren for graviditet som ikke er planlagt.

-hvis du har et problem med lever eller hjerte. Før du begynner med Paglitaz vil det bli tatt en blodprøve for å sjekke leverfunksjonen. Denne prøven kan gjentas regelmessig. Noen pasienter med type 2 diabetes over lang tid og hjertelidelse eller tidligere slag som ble behandlet med Paglitaz og insulin opplevde utvikling av hjertesvikt. Informer legen din så snart som mulig, dersom du merker tegn på hjertesvikt som uvanlig kortpusthet eller hurtig vektøkning eller lokale hevelser (ødem).

Hvis du bruker Paglitaz sammen med andre diabetesmedisiner, er det mer sannsynlig at blodsukkeret faller under normalt nivå (hypoglykemi).

Rådfør deg med lege eller apotekmarkedsføringstillatelsedersom du bruker noen av disse. Blodsukkeret ditt vil bli sjekket, og det er mulig at din dose av Paglitaz må endres.

Du kan også få redusert antall blodlegemer (anemi).

Benbrudd

Det er sett mange benbrudd hos pasienter, særlig kvinner som har tatt piog it zon. Legen vil ta hensyn til dette ved behandling av din diabetes.

Barn og ungdom

Bruk hos barn under 18 år er ikke anbefalt.

Andre legemidler og Paglitaz

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Du kan vanligvis fortsette å ta andre medisiner mens du blir behandlet med Paglitaz. Det er imidlertid sannsynlig at visse leg midl r påvirker sukkermengden i blodet:

-

gemfibrozil (brukes til å senke ol st rol)

-

rifampicin (brukes til å behandle tuberkulose og andre infeksjoner)

Inntak av PaglitazUtgåttsammen med mat og drikke

Du kan ta tablettene med eller uten mat. Du bør svelge tablettene sammen med et glass vann.

Graviditet og amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Legen din vil anbefale deg å avslutte behandlingen med dette legemidlet.

Kjøring og bruk av maskiner

Pioglitazon vil ikke påvirke din evne til å kjøre eller bruke maskiner, men vær forsiktig hvis du får endret syn.

Paglitaz inneholder laktosemonohydrat

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar Paglitaz.

3.Hvordan du bruker Paglitaz

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller

apotek hvis du er usikker.

En tablett skal tas én gang daglig. Om nødvendig vil legen din be deg ta en annen dose. Hvis du føler at virkningen av Paglitaz er for svak, bør du snakke med legen din.

Når Paglitaz tas sammen med andre legemidler mot diabetes (som insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid), vil legen din fortelle deg om det er nødvendig å ta lavere doser av legemidlene dine.

Legen din vil ta periodevise blodprøver når du tar Paglitaz tabletter. Dette gjøres for å sjekke at leveren din fungerer normalt.

Hvis du følger en diabetes-diett, bør du fortsette med denne mens du tar Paglitaz. Vekten din bør sjekkes med jevne mellomrom. Informer legen din dersom vekten øker.

Bruk hos barn under 18 er ikke anbefalt.

Bruk av Paglitaz hos barn ogmarkedsføringstillatelseungdom

Dersom du tar for mye av Paglitaz

Hvis du ved et uhell tar for mange tabletter, eller hvis andre eller et barn tar av m disinen din, rådfør deg med lege eller apotek umiddelbart. Blodsukkeret kan falle under norm t nivå og kan økes ved inntak av sukker. Det anbefales at du har med deg noen sukkerbiter, sø saker, kjeks eller sukkerholdig fruktjuice.

Dersom du har glemt å ta Paglitaz

Forsøk å ta Paglitaz daglig som forskrevet. Hvis du imidlert d glemmer en dose, skal du bare fortsette med neste dose som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.

Dersom du avbryter behandling med Paglitaz

Paglitaz skal brukes hver dag for å virke riktig. Hvis du slutter å bruke Paglitaz kan blodsukkeret gå opp. Rådfør deg med legen din før du avbryter enne behandlingen.

Spør lege eller apotek dersom du har no n spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidlerUtgåttkan de e legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Pasienter har spesielt opplevd følgende alvorlige bivirkninger:

Hjertesvikt har vært opplevd ofte (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer) hos pasienter som tar Paglitaz i kombinasjon med insulin. Symptomer er uvanlig kortpusthet eller rask vektøkning eller lokale hevelser (ødem). Hvis du opplever noen av disse bivirkningene, spesielt hvis du over 65 år, skal du umiddelbart ta kontakt med lege.

Blærekreft har forekommet hos noen pasienter (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer) som tar Paglitaz. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen din, smertefull urinering eller plutselig trang til å urinere. Hvis du opplever noe av dette skal du rådføre deg med legen din så fort som mulig.

Lokal hevelse (ødem) har også blitt opplevd svært ofte hos pasienter som tar Paglitaz i kombinasjon med insulin. Hvis du opplever denne bivirkningen, skal du kontakte lege så snart som mulig.

Beinbrudd har vært rapportert ofte (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer) hos kvinnelige pasienter som tar Paglitaz. Hvis du opplever denne bivirkningen, skal du kontakte lege så snart som mulig.

Uklart syn på grunn av hevelse (eller væske) bak øyet (frekvens ikke kjent) har også vært rapportert

blant pasienter som tar Paglitaz. Hvis du opplever dette symptomet for første gang, skal du kontakte lege så snart som mulig. Og hvis du allerede har uklart syn og symptomene blir verre, skal du kontakte lege så snart som mulig.

Det er rapportert allergiske reaksjoner (hyppighet ikke kjent) hos pasienter som bruker Paglitaz. Dersom du får en alvorlig allergisk reaksjon, inkludert elveblest og opphovning av ansikt, lepper, tunge eller svelg som gjør det vanskelig å puste eller svelge, må du slutte å bruke dette legemidlet og kontakte lege så snart som mulig.

De andre bivirkningene som har blitt erfart av noen pasienter som har tatt Paglitaz, er:

vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer)

-luftveisinfeksjon

-endret syn

-vektøkning

-nummenhet

mindre vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer)

-bihulebetennelse

-søvnløshet

ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data)

-økte leverenzymer

-allergiske reaksjoner

-

kortpusthet

markedsføringstillatelse

De andre bivirkningene som har blitt erfart av noen pas e ter år Paglitaz er tatt sammen med andre

diabetesmedisiner, er:

 

svært vanlige (kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer)

-

lavt blodsukker (hypoglykemi)

vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 10 p rson r)

-

hodepine

 

-

svimmelhet

 

-

leddsmerter

 

-

impotens

 

-

ryggsmerter

 

-

økte enzymerUtgått

 

-

en liten reduksjon i antall røde blodlegemer

-

tarmgass (flatulens)

 

mindre vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer)

-

sukker i urinen, protein i urinen

-

vertigo (en kraftig form for svimmelhet)

-svetting

-tretthet

-økt appetitt

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Paglitaz

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

 

markedsføringstillatelse

Sammensetning av Paglitaz

-

Virkestoffet er pioglitazon. Hver tablett inneholder 15 mg pioglitazon (som hydroklorid).

-

Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, hydroksypropylcellulose (E463),

 

krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat (E572).

Hvordan Paglitaz ser ut og innholdet i pakningen

Hvite til nesten hvite, runde tabletter med skråkant, preget med "15" på den ene siden av tabletten (diameter 7,0 mm).

Tablettene finnes i esker med 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 tabletter i blisterpakninger. Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tilvirkere

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka c sta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA, d.d., Novo mesto

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

ПредставителствоUtgåttна KRKA в България

KRKA, d.d., Novo mesto

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 353 1 293 91 80

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 49 (0) 4721 6060

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Eesti

 

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0)6 671 654

 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

 

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

 

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: +30 (0)210 2832941

 

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

 

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

 

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

 

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

 

Portugal

KRKA France Eurl

 

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Latvija

markedsføringstillatelseUnited Kingdom

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

 

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

 

România

Krka – farma d.o.o.

 

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

 

Tel: + 402 1 310 66 05

Ireland

 

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

 

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

 

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

 

Slove ská republika

KRKA Sverige AB

 

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

 

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sverige AB

Tel: + 39 02 3300 8841

 

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

 

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

 

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

 

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

KRKA Latvija SIA

 

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

 

Tel: + 44 (0)2089562310

Dette pakningsvedleggetUtgåttble sist oppdatert

 

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Paglitaz 30 mg tabletter pioglitazon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finnermarkedsføringstillatelsedu informasjon om:

1. Hva Paglitaz er og hva det brukes mot

2. Hva du må vite før du bruker Paglitaz

3. Hvordan du bruker Paglitaz

4. Mulige bivirkninger

5. Hvordan du oppbevarer Paglitaz

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Paglitaz er og hva det brukes mot

Paglitaz inneholder pioglitazon. Det er en medisin mot sukkersyke som brukes til å behandle type 2 (ikke-insulinavhengig) diabetes mellitus (sukkersyke) når metformin ikke egner seg eller ikke virker tilfredsstillende. Dette er den type diabetes som vanligvis utvikles i voksen alder.

Paglitaz hjelper å kontrollere sukkernivået i blo et ditt hvis du har type 2 diabetes, ved å hjelpe kroppen din til å bedre nyttiggjøre insulin t d n produserer. Legen din vil undersøke om Paglitaz virker som det skal 3 til 6 måneder ette at du begynner å bruke det.

Paglitaz kan brukes alene hos p sienter som ikke kan ta metformin, og hvor behandling med kosthold og mosjon ikke regulerer blodsukkeret eller kan brukes sammen med andre behandlinger (f.eks.

metformin, sulfonylurea eller insulin) som ikke gir tilstrekkelig regulering av blodsukkeret.

-hvis duUtgåtter allergisk overfor pioglitazon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-hvis du har hjertesvikt eller har hatt hjertesvikt tidligere.

-hvis du har en leversykdom.

-hvis du har hatt diabetisk ketoacidose (en følge av diabetes som gir hurtig vekttap, kvalme eller oppkast).

-hvis du har eller har hatt blærekreft.

-hvis du har blod i urinen din, som legen ikke har undersøkt.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Paglitaz:

-hvis kroppen din holder på vannet (væskeansamling) eller du har hjertesviktproblemer, spesielt hvis du er over 75 år. Hvis du tar betennelsesdempende legemidler som også kan forårsake væskeansamling og hevelser, må du informere legen din.

-hvis du har en spesiell diabetisk øyelidelse som heter makulaødem (hevelse i bakre del av øyet).

-hvis du har cyster på eggstokkene (polycystisk ovarialsyndrom). Det kan være en økt mulighet for å bli gravid da du kan få eggløsning igjen når du bruker Paglitaz. Hvis dette er aktuelt for deg skal du bruke egnet prevensjon for å unngå faren for graviditet som ikke er planlagt.

-hvis du har et problem med lever eller hjerte. Før du begynner med Paglitaz vil det bli tatt en blodprøve for å sjekke leverfunksjonen. Denne prøven kan gjentas regelmessig. Noen pasienter med type 2 diabetes over lang tid og hjertelidelse eller tidligere slag som ble behandlet med Paglitaz og insulin opplevde utvikling av hjertesvikt. Informer legen din så snart som mulig, dersom du merker tegn på hjertesvikt som uvanlig kortpusthet eller hurtig vektøkning eller lokale hevelser (ødem).

Hvis du bruker Paglitaz sammen med andre diabetesmedisiner, er det mer sannsynlig at blodsukkeret faller under normalt nivå (hypoglykemi).

Du kan også få redusert antall blodlegemer (anemi).

Benbruddmarkedsføringstillatelse

Det er sett mange benbrudd hos pasienter, særlig kvinner som har tatt pioglitazon. L g n vil ta hensyn til dette ved behandling av din diabetes.

Barn og ungdom

Bruk hos barn under 18 år er ikke anbefalt.

Andre legemidler og Paglitaz

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Du kan vanligvis fortsette å ta andre medisiner mens du bl behandlet med Paglitaz. Det er imidlertid sannsynlig at visse legemidler påvirker sukkermengden i blodet:

- gemfibrozil (brukes til å senke kolesterol)

- rifampicin (brukes til å behandle tuberkulo e og andre infeksjoner)

Rådfør deg med lege eller apotek dersom u bruker noen av disse. Blodsukkeret ditt vil bli sjekket, og det er mulig at din dose av Paglitaz må ndr s.

Inntak av Paglitaz sammen med mat og drikke

Du kan ta tablettene med eller uten m t. Du bør svelge tablettene sammen med et glass vann.

Graviditet og amming og fertilitet

du kan væreUtgåttgravid eller planlegger å bli gravid.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at

Legen din vil anbefale deg å avslutte behandlingen med dette legemidlet.

Kjøring og bruk av maskiner

Pioglitazon vil ikke påvirke din evne til å kjøre eller bruke maskiner, men vær forsiktig hvis du får endret syn.

Paglitaz inneholder laktosemonohydrat

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar Paglitaz.

3. Hvordan du bruker Paglitaz

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

En tablett skal tas én gang daglig. Om nødvendig vil legen din be deg ta en annen dose. Hvis du føler at virkningen av Paglitaz er for svak, bør du snakke med legen din.

Når Paglitaz tas sammen med andre legemidler mot diabetes (som insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid), vil legen din fortelle deg om det er nødvendig å ta lavere doser av legemidlene dine.

Legen din vil ta periodevise blodprøver når du tar Paglitaz tabletter. Dette gjøres for å sjekke at leveren din fungerer normalt.

Hvis du følger en diabetes-diett, bør du fortsette med denne mens du tar Paglitaz. Vekten din bør sjekkes med jevne mellomrom. Informer legen din dersom vekten øker.

Bruk av Paglitaz hos barn og ungdom

Bruk hos barn under 18 er ikke anbefalt.

Dersom du tar for mye av Paglitaz

Hvis du ved et uhell tar for markedsføringstillatelsemange tabletter, eller hvis andre eller et barn tar av medisin n din, rådfør

deg med lege eller apotek umiddelbart. Blodsukkeret kan falle under normalt nivå og kan økes ved inntak av sukker. Det anbefales at du har med deg noen sukkerbiter, søtsaker, kjeks e er sukkerholdig fruktjuice.

Dersom du har glemt å ta Paglitaz

Forsøk å ta Paglitaz daglig som forskrevet. Hvis du imidlertid glemmer en dose, skal du bare fortsette med neste dose som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som er a n ng for en glemt tablett.

Dersom du avbryter behandling med Paglitaz

Paglitaz skal brukes hver dag for å virke riktig. Hvis du slutter å bruke Paglitaz kan blodsukkeret gå opp. Rådfør deg med legen din før du avbryter denne behandl ngen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Pasienter har spesielt opplevd følgende alvorlige bivirkninger:

Hjertesvikt Utgåtthar vært opplevd ofte (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer) hos pasienter som tar Paglitaz i kombinasjon med insulin. Symptomer er uvanlig kortpusthet eller rask vektøkning eller

lokale hevelser (ødem). Hvis du opplever noen av disse bivirkningene, spesielt hvis du over 65 år, skal du umiddelbart a kontakt med lege.

Blærekreft har forekommet hos noen pasienter (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer) som tar Paglitaz. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen din, smertefull urinering eller plutselig trang til å urinere. Hvis du opplever noe av dette skal du rådføre deg med legen din så fort som mulig.

Lokal hevelse (ødem) har også blitt opplevd svært ofte hos pasienter som tar Paglitaz i kombinasjon med insulin. Hvis du opplever denne bivirkningen, skal du kontakte lege så snart som mulig.

Beinbrudd har vært rapportert ofte (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer) hos kvinnelige pasienter som tar Paglitaz. Hvis du opplever denne bivirkningen, skal du kontakte lege så snart som mulig.

Uklart syn på grunn av hevelse (eller væske) bak øyet (frekvens ikke kjent) har også vært rapportert blant pasienter som tar Paglitaz. Hvis du opplever dette symptomet for første gang, skal du kontakte lege så snart som mulig. Og hvis du allerede har uklart syn og symptomene blir verre, skal du kontakte lege så snart som mulig.

Det er rapportert allergiske reaksjoner (hyppighet ikke kjent) hos pasienter som bruker Paglitaz. Dersom du får en alvorlig allergisk reaksjon, inkludert elveblest og opphovning av ansikt, lepper, tunge eller svelg som gjør det vanskelig å puste eller svelge, må du slutte å bruke dette legemidlet og kontakte lege så snart som mulig.

De andre bivirkningene som har blitt erfart av noen pasienter som har tatt Paglitaz, er:

vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer)

-luftveisinfeksjon

-endret syn

-vektøkning

-nummenhet

mindre vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer)

-bihulebetennelse

-søvnløshet

ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data)

-økte leverenzymer

-allergiske reaksjoner

De andre bivirkningene som har blitt erfart av noen pasienter når Pag az er tatt sammen med andre diabetesmedisiner, er:

svært vanlige (kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer)

-

lavt blodsukker (hypoglykemi)

vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer)

-

hodepine

-

svimmelhet

-

leddsmerter

-

impotens

-

ryggsmerter

-

kortpusthet

-

en liten reduksjon i antall røde blodlegemer

-

tarmgass (flatulens)

mindre vanlige (kan opps å hosmarkedsføringstillatelseopptil 1 av 100 personer)

-

sukker i urinen, pro ein i urinen

-

økte enzymer

-

vertigo (en kraftig form for svimmelhet)

-

svetting

-

tretthet

-

Utgått

økt appetitt

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Paglitaz

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser

til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Paglitaz

-Virkestoffet er pioglitazon. Hver tablett inneholder 30 mg pioglitazon (som hydroklorid).

-Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, hydroksypropylcellulose (E463), krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat (E572).

Hvordan Paglitaz ser ut og innholdet i pakningen

Hvite til nesten hvite, runde tabletter med skråkant (diameter 8,0 mm).

Tablettene finnes i esker med 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 tabletter i blisterpakning r. Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tilvirkere

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA, d.d., Novo mesto

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Tel: + 370 5 236 27 40

България

 

Luxembourg/Luxemburg

Представителство на KRKAmarkedsføringstillatelseв БългарияKRKA, d.d., Novo mesto

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Utgått

Malta

 

KRKA Sverige AB

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 353 1 293 91 80

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 49 (0) 4721 6060

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Eesti

 

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0)6 671 654

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

 

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: +30 (0)210 2832941

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

Krka – farma d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 402 1 310 66 05

Dette pakningsvedlegget blemarkedsføringstillatelsesist oppdatert

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sveri e AB

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

Sve ige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0)2089562310

Utgått

 

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkon oret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Paglitaz 45 mg tabletter pioglitazon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finnermarkedsføringstillatelsedu informasjon om:

1. Hva Paglitaz er og hva det brukes mot

2. Hva du må vite før du bruker Paglitaz

3. Hvordan du bruker Paglitaz

4. Mulige bivirkninger

5. Hvordan du oppbevarer Paglitaz

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Paglitaz er og hva det brukes mot

Paglitaz inneholder pioglitazon. Det er en medisin mot sukkersyke som brukes til å behandle type 2 (ikke-insulinavhengig) diabetes mellitus (sukkersyke) når metformin ikke egner seg eller ikke virker tilfredsstillende. Dette er den type diabetes som vanligvis utvikles i voksen alder.

Paglitaz hjelper å kontrollere sukkernivå t i blodet ditt hvis du har type 2 diabetes, ved å hjelpe kroppen din til å bedre nyttiggjøre insulin t d n produserer. Legen din vil undersøke om Paglitaz virker som det skal 3 til 6 måneder etter at du begynner å bruke det.

Paglitaz kan brukes alene hos pasienter som ikke kan ta metformin, og hvor behandling med kosthold

og mosjon ikke regulerer blodsukkeret eller kan brukes sammen med andre behandlinger (f.eks.

-hvis duUtgåtter allergisk overfor pioglitazon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-hvis du har hjertesvikt eller har hatt hjertesvikt tidligere.

-hvis du har en leversykdom.

-hvis du har hatt diabetisk ketoacidose (en følge av diabetes som gir hurtig vekttap, kvalme eller oppkast).

-hvis du har eller har hatt blærekreft.

-hvis du har blod i urinen din, som legen ikke har undersøkt.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Paglitaz:

-hvis kroppen din holder på vannet (væskeansamling) eller du har hjertesviktproblemer, spesielt hvis du er over 75 år. Hvis du tar betennelsesdempende legemidler som også kan forårsake væskeansamling og hevelser, må du informere legen din.

-hvis du har en spesiell diabetisk øyelidelse som heter makulaødem (hevelse i bakre del av øyet).

-hvis du har cyster på eggstokkene (polycystisk ovarialsyndrom). Det kan være en økt mulighet for å bli gravid da du kan få eggløsning igjen når du bruker Paglitaz. Hvis dette er aktuelt for deg skal du bruke egnet prevensjon for å unngå faren for graviditet som ikke er planlagt.

-hvis du har et problem med lever eller hjerte. Før du begynner med Paglitaz vil det bli tatt en blodprøve for å sjekke leverfunksjonen. Denne prøven kan gjentas regelmessig. Noen pasienter med type 2 diabetes over lang tid og hjertelidelse eller tidligere slag som ble behandlet med Paglitaz og insulin opplevde utvikling av hjertesvikt. Informer legen din så snart som mulig, dersom du merker tegn på hjertesvikt som uvanlig kortpusthet eller hurtig vektøkning eller lokale hevelser (ødem).

Hvis du bruker Paglitaz sammen med andre diabetesmedisiner, er det mer sannsynlig at blodsukkeret faller under normalt nivå (hypoglykemi).

Du kan også få redusert antall blodlegemer (anemi).

Benbruddmarkedsføringstillatelse

Det er sett mange benbrudd hos pasienter, særlig kvinner som har tatt pioglitazon. Legen vil ta hensyn til dette ved behandling av din diabetes.

Barn og ungdom

Bruk hos barn under 18 år er ikke anbefalt.

Andre legemidler og Paglitaz

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Du kan vanligvis fortsette å ta andre medisiner mens du blir behandlet med Paglitaz. Det er imidlertid sannsynlig at visse legemidler påvirker sukkermengden i blodet:

- gemfibrozil (brukes til å senke kolesterol)

- rifampicin (brukes til å behandle tuberkulose og andre infeksjoner)

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker noen av disse. Blodsukkeret ditt vil bli sjekket, og det er mulig at din dose av Paglitaz må ndr s.

Inntak av Paglitaz sammen med m t og drikke

Du kan ta tablettene med eller uten mat. Du bør svelge tablettene sammen med et glass vann.

Rådfør deg Utgåttmed lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Graviditet og amming og fertilitet

Legen din vil anbefale deg å avslutte behandlingen med dette legemidlet.

Kjøring og bruk av maskiner

Pioglitazon vil ikke påvirke din evne til å kjøre eller bruke maskiner, men vær forsiktig hvis du får endret syn.

Paglitaz inneholder laktosemonohydrat

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar Paglitaz.

3. Hvordan du bruker Paglitaz

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

En tablett skal tas én gang daglig. Om nødvendig vil legen din be deg ta en annen dose. Hvis du føler at virkningen av Paglitaz er for svak, bør du snakke med legen din.

Når Paglitaz tas sammen med andre legemidler mot diabetes (som insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid), vil legen din fortelle deg om det er nødvendig å ta lavere doser av legemidlene dine.

Legen din vil ta periodevise blodprøver når du tar Paglitaz tabletter. Dette gjøres for å sjekke at leveren din fungerer normalt.

Hvis du følger en diabetes-diett, bør du fortsette med denne mens du tar Paglitaz. Vekten din bør sjekkes med jevne mellomrom. Informer legen din dersom vekten øker.

Bruk av Paglitaz hos barn og ungdom

Bruk hos barn under 18 er ikke anbefalt.

Dersom du tar for mye av Paglitazmarkedsføringstillatelse

Hvis du ved et uhell tar for mange tabletter, eller hvis andre eller et barn tar av medi inen din, rådfør deg med lege eller apotek umiddelbart. Blodsukkeret kan falle under normalt nivå og kan økes ved inntak av sukker. Det anbefales at du har med deg noen sukkerbiter, søtsaker, kj ks ller sukkerholdig fruktjuice.

Dersom du har glemt å ta Paglitaz

Forsøk å ta Paglitaz daglig som forskrevet. Hvis du imidlertid glemmer en dose, skal du bare fortsette med neste dose som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.

Dersom du avbryter behandling med Paglitaz

Paglitaz skal brukes hver dag for å virke riktig. Hvis du slutter å bruke Paglitaz kan blodsukkeret gå opp. Rådfør deg med legen din før du avbryter denne behandlingen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette lege idlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Pasienter harUtgåttspesielt opplevd følgende alvorlige bivirkninger:

Hjertesvikt har vært opplevd ofte (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer) hos pasienter som tar Paglitaz i kombinasjon med insulin. Symptomer er uvanlig kortpusthet eller rask vektøkning eller lokale hevelser (ødem). Hvis du opplever noen av disse bivirkningene, spesielt hvis du over 65 år, skal du umiddelbart ta kontakt med lege.

Blærekreft har forekommet hos noen pasienter (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer) som tar Paglitaz. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen din, smertefull urinering eller plutselig trang til å urinere. Hvis du opplever noe av dette skal du rådføre deg med legen din så fort som mulig.

Lokal hevelse (ødem) har også blitt opplevd svært ofte hos pasienter som tar Paglitaz i kombinasjon med insulin. Hvis du opplever denne bivirkningen, skal du kontakte lege så snart som mulig.

Beinbrudd har vært rapportert ofte (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer) hos kvinnelige pasienter som tar Paglitaz. Hvis du opplever denne bivirkningen, skal du kontakte lege så snart som mulig.

Uklart syn på grunn av hevelse (eller væske) bak øyet (frekvens ikke kjent) har også vært rapportert blant pasienter som tar Paglitaz. Hvis du opplever dette symptomet for første gang, skal du kontakte lege så snart som mulig. Og hvis du allerede har uklart syn og symptomene blir verre, skal du kontakte

lege så snart som mulig.

Det er rapportert allergiske reaksjoner (hyppighet ikke kjent) hos pasienter som bruker Paglitaz. Dersom du får en alvorlig allergisk reaksjon, inkludert elveblest og opphovning av ansikt, lepper, tunge eller svelg som gjør det vanskelig å puste eller svelge, må du slutte å bruke dette legemidlet og kontakte lege så snart som mulig.

De andre bivirkningene som har blitt erfart av noen pasienter som har tatt Paglitaz, er:

vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer)

-luftveisinfeksjon

-endret syn

-vektøkning

-nummenhet

mindre vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer)

-bihulebetennelse

-søvnløshet

ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data)

-økte leverenzymer

-allergiske reaksjoner

-

tarmgass (flatulens)

markedsføringstillatelse

De andre bivirkningene som har blitt erfart av noen pasienter når Paglitaz er tatt sammen med andre

diabetesmedisiner, er:

 

svært vanlige (kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer)

-

lavt blodsukker (hypoglykemi)

vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer)

-

hodepine

 

-

svimmelhet

 

-

leddsmerter

 

-

impotens

 

-

ryggsmerter

 

-

kortpusthet

 

-

Utgått

en liten reduksjon i an all røde blodlegemer

mindre vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer)

-

sukker i urinen, protein i urinen

-

økte enzymer

 

-

vertigo (en kraftig form for svimmelhet)

-

svetting

 

-tretthet

-økt appetitt

.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Paglitaz

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

 

markedsføringstillatelse

Sammensetning av Paglitaz

-

Virkestoffet er pioglitazon. Hver tablett inneholder 45 mg pioglitazon (som hydroklorid).

-

Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, hydroksypropylcellulose (E463),

 

krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat (E572).

Hvordan Paglitaz ser ut og innholdet i pakningen

Hvite til nesten hvite, runde tabletter med skråkant, preget med "45" på den ene siden av tabletten (diameter 10,0 mm).

Tablettene finnes i esker med 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 tabletter i blisterpakninger. Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tilvirkere

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka c sta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA, d.d., Novo mesto

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

ПредставителствоUtgåttна KRKA в България

KRKA, d.d., Novo mesto

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 353 1 293 91 80

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 49 (0) 4721 6060

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Eesti

 

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0)6 671 654

 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

 

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

 

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: +30 (0)210 2832941

 

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

 

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

 

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

 

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

 

Portugal

KRKA France Eurl

 

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Latvija

markedsføringstillatelseUnited Kingdom

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

 

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

 

România

Krka – farma d.o.o.

 

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

 

Tel: + 402 1 310 66 05

Ireland

 

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

 

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

 

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

 

Slove ská republika

KRKA Sverige AB

 

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

 

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sverige AB

Tel: + 39 02 3300 8841

 

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

 

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

 

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

 

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

KRKA Latvija SIA

 

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

 

Tel: + 44 (0)2089562310

Dette pakningsvedleggetUtgåttble sist oppdatert

 

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter