Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Hospira (palonosetron hydrochloride) – Pakningsvedlegg - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPalonosetron Hospira
ATC-kodeA04AA05
Stoffpalonosetron hydrochloride
ProdusentHospira UK Limited

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Palonosetron Hospira 250 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning palonosetron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Palonosetron Hospira er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du får Palonosetron Hospira

3.Hvordan du får Palonosetron Hospira

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Palonosetron Hospira

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Palonosetron Hospira er og hva det brukes mot

Palonosetron Hospira tilhører en gruppe legemidler kjent som serotonin (5HT3)-antagonister.

Disse har evne til å blokkere virkningen av substansen serotonin, som kan forårsake kvalme og oppkast.

Palonosetron Hospira brukes til forebygging av kvalme og oppkast forbundet med cellegiftbehandling hos voksne, ungdom og barn eldre enn én måned.

2. Hva du må vite før du får Palonosetron Hospira

Du må ikke få Palonosetron Hospira:

dersom du er allergisk overfor palonosetron eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du får Palonosetron Hospira:

hvis du har akutt tarmblokkering eller tidligere gjentatt forstoppelse

hvis du bruker Palonosetron Hospira i tillegg til andre legemidler som kan medføre unormal hjerterytme, som amiodaron, nikardipin, kinidin, moksifloksacin, erytromycin, haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin, domperidon

hvis du eller noen i familien har hatt hjerterytmeforstyrrelser (QT-forlengelse)

hvis du har andre hjerteproblemer

hvis du har en ubalanse i visse mineraler i blodet, som kalium og magnesium, som ikke har blitt behandlet.

Det er ikke anbefalt å få Palonosetron Hospira i dagene etter cellegift hvis du ikke får en cellegiftkur til.

Andre legemidler og Palonosetron Hospira

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert:

SSRIer (selektive serotoninreopptakshemmere) som brukes til behandling av depresjon og/eller

angst, inkludert fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, citalopram, escitalopram

SNRIer (serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere) som brukes til behandling av depresjon og/eller angst, inkludert venlafaksin, duloksetin.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Hvis du er gravid eller tror du kan være det, vil ikke legen gi deg Palonosetron Hospira hvis ikke det er helt nødvendig.

Det er ikke kjent om Palonosetron Hospira vil forårsake skadelige effekter ved bruk under graviditet.

Det er ikke kjent om Palonosetron Hospira gjenfinnes i morsmelk.

Kjøring og bruk av maskiner

Palonosetron Hospira kan forårsake svimmelhet eller tretthet. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner hvis du påvirkes.

Viktig informasjon om noen av innholdsstoffene i Palonosetron Hospira

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per hetteglass, dvs. så godt som “natriumfritt”.

3.Hvordan du får Palonosetron Hospira

En lege eller en sykepleier vil vanligvis injisere Palonosetron Hospira ca. 30 minutter før oppstartav cellegiftbehandling.

Voksne

Den anbefalte dosen av Palonosetron Hospira er 250 mikrogram gitt som en rask injeksjon i en vene.

Barn og ungdom (i alderen 1 måned til 17 år)

Legen bestemmer dosen, avhengig av kroppsvekt, men maksimaldosen er 1500 mikrogram. Palonosetron Hospira gis som en langsom infusjon i en vene.

Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Voksne:

Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):

hodepine

svimmelhet

forstoppelse

diaré

Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):

høyt eller lavt blodtrykk

unormal puls eller manglende blodforsyning til hjertet

endret farge på vener og/eller at vener blir større

unormalt høyt eller lavt kaliumnivå i blodet

høyt blodsukkernivå eller sukker i urinen

lavt kalsiumnivå i blodet

høye nivåer av fargestoffet bilirubin i blodet

høye nivåer av visse leverenzymer

oppstemthet eller angstfølelse

søvnighet eller søvnvansker

nedsatt eller manglende appetitt

svakhet, tretthet, feber eller influensaliknende symptomer

nummen, sviende, prikkende eller kriblende følelse i huden

kløende hudutslett

svekket syn eller øyeirritasjon

reisesyke

øresus

hikke, tarmluft, munntørrhet eller fordøyelsesbesvær

buk (mage) smerter

vannlatingsvansker

leddsmerter

elektrokardiogramforandringer (QT-forlengelse)

Svært sjeldne (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer):

Allergiske reaksjoner på Palonosetron Hospira. Tegn kan omfatte hevelse i lepper, ansikt, tunge eller svelg, pustevansker eller kollaps, du bør også være oppmerksom på kløende, klumpete utslett (elveblest), svie eller smerter på injeksjonsstedet.

Barn og ungdom:

Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):

hodepine

Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):

svimmelhet

rykkete kroppsbevegelser

unormal puls

hoste og kortpustethet

neseblødning

kløende hudutslett eller elveblest

feber

smerter på infusjonsstedet

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Palonosetron Hospira

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på hetteglasset og esken etter "EXP/Utløpsdato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Kun til engangsbruk, ubrukt oppløsning skal kastes.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Palonosetron Hospira

Virkestoff er palonosetron (som hydroklorid). Hver ml oppløsning inneholder 50 mikrogram palonosetron. Hvert hetteglass på 5 ml oppløsning inneholder 250 mikrogram palonosetron.

Andre innholdsstoffer er mannitol, dinatriumedetat, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat og vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid og saltsyre til pH-justering.

Hvordan Palonosetron Hospira ser ut og innholdet i pakningen

Palonosetron Hospira injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs oppløsning og leveres i en pakke med ett hetteglass av type I glass med klorbutylgummipropp og aluminumshette, som inneholder 5 ml oppløsning. Hvert hetteglass inneholder én dose.

Tilgjengelig i pakninger med 1 hetteglass inneholdende 5 ml oppløsning.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannia

Tilvirker

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannia

HOSPIRA Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN Almere, Nederland

Hospira S.P.A., Via Fosse Ardeatine, 2-20060 Liscate, Italia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Tel: 24656165

BG / EL / MT / PL / RO / UK

LV

Hospira UK Limited

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tel.: + 371 670 35 775

CZ

LT

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 370 52 51 4000

DK

HU

Pfizer ApS

Pfizer Kft.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 36 1 488 37 00

DE

NO

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer AS

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

AT

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Tel: +372 666 7500

 

 

ES

PT

Pfizer GEP, S.L.

Hospira Portugal Lda

Tel: +34 91 490 99 00

Tel: + 351 214857434

FR

SI

Pfizer PFE France

Pfizer Luxembourg SARL

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

HR

SK

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +385 1 3908 777

Tel: +421–2–3355 5500

IE

FI

Hospira Ireland Sales Limited

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

+44 (0) 1304 616161

 

IS

SE

Icepharma hf.

Pfizer AB

Sími: +354 540 8000

Tel: +46 (0)8 550 520 00

IT

 

Pfizer Italia Srl

 

Tel: +39 06 33 18 21

 

 

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert måned YYYY.

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter