Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Preparatomtale - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPanretin
ATC-kodeL01XX22
Stoffalitretinoin
ProdusentEisai Ltd

1.LEGEMIDLETS NAVN

Panretin 0,1 % gel

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 g gel inneholder 1 mg alitretinoin (0,1 %).

For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Gel

Klar, gul gel.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Panretin gel er indisert for topisk behandling av kutane lesjoner hos pasienter med AIDS-relatert Kaposis sarkom (KS) dersom:

-lesjonene ikke er ulcerøse eller lymfødematøse, og

-behandling av visceral KS ikke er nødvendig, og

-lesjonene ikke reagerer på systemisk antiretroviral-behandling, og

-radioterapi eller kjemoterapi ikke er egnet.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Behandling med Panretin må kun innledes og oppfølges av spesialistlege med erfaring fra behandling av pasienter med KS.

Menn

Pasientene påfører Panretin på kutane KS-lesjoner ved bruk av tilstrekkelig gel til å dekke hver lesjon med et rikelig lag.

Påføringshyppighet

Pasientene bør først påføre Panretin på kutane KS-lesjoner to ganger om dagen. Påføringshyppigheten kan økes trinnvis til tre eller fire ganger om dagen i henhold til individuell lesjonstoleranse. Det må gå minst to uker mellom doseøkningene. Påføringshyppigheten bør justeres individuelt for hver lesjon.

Hvis det oppstår toksisitet på påføringsstedet, kan påføringshyppigheten reduseres som forklart nedenfor. Det foreligger ikke data om effekten til Panretin ved påføring sjeldnere enn to ganger daglig.

Lokal dermal irritasjon kan vurderes i henhold til fempunkts-skalaen i tabell 1. Retningslinjer for behandlingsjusteringer på grunn av lokal dermal behandlingsrelatert toksisitet er spesifisert i tabell 2.

Tabell 1: Vurdering av lokal dermal irritasjon

GRAD

DEFINISJON PÅ KLINISKE TEGN

= Ingen reaksjon

Ingen

=

Mild

Tydelig rosa til rød farge

= Moderat

Økt rødhet, mulig ødem

=

Alvorlig

Svært rød, med ødem, med eller uten vesikulering

=

Svært alvorlig

Dyp rød, hovenhet og ødem med eller uten tegn på dannelse av bullae og

 

 

 

nekrose

Tabell 2: Retningslinjer for justering ved behandlingsbegrensende toksisitet

LOKAL DERMAL IRRITASJON

 

(vurdert i henhold til tabell 1)

BEHANDLINGSJUSTERINGER

Grad 0, 1 eller 2

Ingen tiltak nødvendig, bortsett fra fortsatt overvåking.

Grad 3

Behandlingshyppigheten for lesjonen bør reduseres, eller

 

behandlingen stanses midlertidig. Når den dermale

 

irritasjonen bedres til grad 0 eller 1, kan en igjen starte

 

behandling to ganger daglig og øke annenhver uke etter

 

toleranse.

Grad 4

Som for irritasjon av grad 3. Behandlingen bør ikke startes

 

igjen hvis toksisitet av grad 4 oppsto ved lavere

 

påføringshyppighet enn to ganger daglig.

Behandlingsvarighet

Det anbefales at Panretin først påføres lesjonene i en periode på opptil 12 uker.

Behandling av lesjoner som ikke har vist reduksjon i område og/eller høyde innen uke 12, bør opphøre.

For lesjoner som har vist reduksjon i høyde og/eller område innen uke 12 kan påføringene fortsettes såfremt det er fortsatte forbedringer, eller responsen i det minste opprettholdes, og at pasienten fortsatt tolererer produktet.

Behandling av lesjoner som har gått helt tilbake etter klinisk vurdering, bør opphøre.

Forholdsregler før håndtering eller administrering av legemidlet

Pasientene bør vaske hendene før og etter påføringen. Det er ikke nødvendig å bruke hansker. Gelen må få tørke i tre til fem minutter før påføringsstedet dekkes med klær. Tette bandasjer må unngås.

En må være forsiktig så gelen ikke påføres den normale huden rundt lesjonene.

Gel må ikke påføres på eller i nærheten av øyne eller slimhinner. En må unngå å dusje, bade eller svømme i minst tre timer etter påføring av gel.

Kvinner

Sikkerhet og effekt ved bruk hos kvinner er ikke vist, på grunn av at det forligger få kliniske data. AIDS-relatert Kaposis sarkom forekommer sjelden hos kvinner.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av Panretin gel hos barn under 18 år er ikke kjent.

Ingen data er tilgjengelige.

Panretin er ikke godkjent for bruk til barn og unge under 18 år.

Eldre menn

Det foreligger ingen spesifikke anbefalinger for bruk hos eldre menn (over 65 år gamle). AIDS- relatert Kaposis sarkom forekommer sjelden i denne populasjonen.

Nedsatt nyre- eller leverfunksjon

Det foreligger ingen data angående bruk av Panretin gel hos pasienter med nyreinsuffisiens eller leversykdommer. Farmakokinetiske studier antyder at området og hyppigheten for påvisning av kvantifiserbare plasmakonsentrasjoner av 9-cis-retinoinsyre hos pasienter med KS etter påføring av legemiddelet kunne sammenlignes med området og hyppigheten for påvisning av kvantifiserbare plasmakonsentrasjoner av sirkulerende, naturlig forekommende 9-cis-retinoinsyre hos ubehandlede personer (se punkt 5.2). Teoretisk sett er det ikke nødvendig med dosejusteringer hos pasienter med nyreinsuffisiens eller leversykdommer, men disse pasientene må overvåkes nøye, og behandlingshyppigheten må reduseres eller behandlingen seponeres hvis de opplever bivirkninger.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor retinoider generelt, alitretinoin eller overfor et eller flere av hjelpestoffene.

Graviditet og amming (se punkt 4.6).

Behandling av KS-lesjoner i nærheten av andre hudlidelser.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Retinoider som klasse har vært forbundet med fotosensibilitet. Det forelå ingen rapporter om fotosensibilitet forbundet med bruk av Panretin gel ved kliniske studier. Pasientene må imidlertid advares om å minimalisere eksponeringen av de behandlede områdene for sollys eller annet ultrafiolett (UV) lys. (Se punkt 5.3).

Det anbefales at daglig inntak av A-vitamin i dietten ikke overstiger verdien for anbefalt næringsinntak.

Alitretinoin kan forårsake fosterskade. Fertile kvinner må bruke en pålitelig form for prevensjon under behandling med Panretin gel (se punkt 4.6) og frem til en måned etter avsluttet behandling.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Bruk av andre topikale produkter på Panretin-behandlede KS-lesjoner skal unngås. Mineralolje kan brukes mellom påføringene av Panretin for å motvirke svært tørr hud eller kløe. Mineraloljen bør påføres minst to timer før eller minst to timer etter påføring av Panretin.

Det anbefales ikke at pasientene påfører Panretin gel samtidig med produkter som inneholder N,N- dietyl-m-toluamid (DEET), et vanlig innholdsstoff i insektmidler. Toksikologiske studier hos dyr viste økt DEET-toksisitet når DEET ble inkludert som en del av formuleringen.

Området og hyppigheten for påvisning av kvantifiserbare plasmakonsentrasjoner av 9-cis-retinoinsyre hos pasienter med KS som påførte legemiddelet på opptil 64 lesjoner, kunne sammenlignes med respektive verdier hos ubehandlede pasienter. Derfor foreligger det lavt potensiale for legemiddelinteraksjoner med systemiske stoffer.

Det forelå ingen kliniske bevis for legemiddelinteraksjoner i vehikkel-kontrollerte studier med systemiske antiretrovirale stoffer, inkludert proteasehemmere, makrolid-antibiotika og azole antifungale midler. Selv om det ikke foreligger data, er det mulig at samtidig administrasjon av legemidler som induserer CYP-isozymer, kan redusere det sirkulerende nivået av alitretinoin, med en mulig redusert effekt av Panretin gel.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Kvinner i fertil alder

Kvinner i fertil alder må bruke adekvat prevensjon under og opptil en måned etter avsluttet behandling.

Menn som bruker Panretin skal ta forholdsregler for å sikre at deres kvinnelige partnere ikke blir gravide.

Graviditet

Panretin er kontraindisert (se punkt 4.3) under graviditet, da alitretinoin kan forårsake fosterskade når det administreres systemisk til gravide kvinner. Hos kaniner viste alitretinoin seg å være teratogent ved en dose som førte til plasmakonsentrasjoner som var omtrent 60 ganger større enn den høyeste observerte plasmakonsentrasjonen hos mannlige pasienter med KS etter topikal påføring av gelen. På det nåværende tidspunkt er det ikke påvist i hvilket omfang topikal behandling med Panretin gel vil øke plasmakonsentrasjonen av 9-cis-retinoinsyre hos kvinner med KS til over naturlig forekommende nivå. Derfor bør ikke alitretinoin brukes av gravide kvinner.

Amming

Det er ikke kjent om dette legemiddelet overføres til morsmelk. Basert på observerte plasmakonsentrasjoner hos pasientene utgjør konsentrasjonen av 9-cis-retinoinsyre i melken trolig en lav risiko for barnet. På grunn av potensialet for bivirkninger fra Panretin gel hos barn som ammes, må mødre imidlertid slutte å amme før de bruker legemiddelet og la være å amme under bruk av legemiddelet.

En bør utvise forsiktighet slik at ikke huden til spedbarnet kommer i kontakt med områder der Panretin nylig har vært påført. Det anbefales at HIV-infiserte mødre ikke ammer barna sine for å utelukke risikoen for overføring av viruset.

Fertilitet

Det finnes ingen spesifikke fertilitetsstudier som har blitt utført på menn eller kvinner. Imidlertid er alitretinoin teratogent slik at både menn og kvinner skal ta adekvate forhåndregler for å forhindre graviditet hos kvinnelige partnere.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Panretin gel er til kutan bruk, og det er usannsynlig at den vil påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Bivirkningene forbundet med bruk av Panretin gel ved AIDS-relatert KS oppsto nesten utelukkende kun ved påføringsstedet. Den dermale toksisiteten begynner vanligvis som erytem. Ved fortsatt påføring av Panretin gel, kan erytemet øke, og det kan utvikle seg ødem. Dermal toksisitet kan bli behandlingsbegrensende med intenst erytem, ødem og vesikulering. Ved bruk av Panretin gel opplevde 69,1 % av pasientene bivirkninger på påføringsstedet.

Det ble rapportert om følgende legemiddelrelaterte bivirkninger på påføringsstedet under kliniske studier hos pasienter med KS. Hyppigheten av bivirkningene klassifiseres som svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥1/1,000 til <1/100), sjeldne (≥1/10,000 til <1/1,000) og svært sjeldne <1/10,000). Bivirkningene har utfyllende beskrivelser i parentes.

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Sykdommer i blod og lymfatiske organer

Mindre vanlige: Lymfadenopati

Nevrologiske sykdommer

Vanlige: Parestesi (prikking, kribling)

Karsykdommer

Vanlige: Blødninger (blødning ved eller rundt lesjoner), ødem (ødem, hovenhet, inflammasjon), perifert ødem

Mindre vanlige: Flebitt, vaskulære lidelser

Hud- og underhudssykdommer

Svært vanlige:

Hudlidelser (sprukket hud, sårdannelse, skorper, oppskraping, drenasje, væsking),

 

utslett (erytem, rødhet, skalldannelse, irritasjon, dermatitt), pruritus (kløe, pruritus)

Vanlige:

Hudsår, serøs drenasje, eksfolierende dermatitt (flassing, avskalling,

 

deskvamasjon, eksfoliering), misfarget hud (brun misfarging, omkringliggende

 

hyperpigmentering, blekhet), tørr hud

Mindre vanlige:

Cellulitt, vesikulobulløst utslett, makulopapulært utslett, overfølsomhetsreaksjon

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Svært vanlige: Smerte (svie, smerte, sårhet)

Mindre vanlige: Infeksjon, inkludert bakterieinfeksjon

Sikkerheten til Panretin gel er vurdert ved kliniske studier med mer enn 469 pasienter med AIDS- relatert KS. 439 av disse ble behandlet med en alitretinoinkonsentrasjon på 0,1 %.

Forekomsten av legemiddelrelatert hudlidelser, hudsår, smerte og utslett så ut til å være større hos pasienter som påførte Panretin gel fire ganger daglig enn de som påførte den sjeldnere. Forekomsten av andre like vanlige legemiddelrelaterte bivirkninger, som pruritus, ødem, eksfolierende dermatitt og tørr hud, så ikke ut til å øke i takt med påføringshyppigheten.

Forekomsten av mildt/moderat utslett (alle tilfeller uansett årsakssammenheng) var mindre hos pasienter som ble behandlet i under 16 uker enn de som ble behandlet i 16 uker eller mer (mildt 33% kontra 63 %, moderat 29% kontra 43 %). Forekomsten av alvorlig hudutslett var uavhengig av behandlingsvarigheten (10 % i begge tilfeller).

Lokal dermal toksisitet forbundet med behandling med Panretin gel tilfrisknet vanligvis ved behandlingsjustering eller seponering (se punkt 4.2).

Det ble kun rapportert om to alvorlige bivirkninger (sepsis og cellulitt hos samme pasient).

Bivirkningene som ses ved bruk av Panretin gel ligner de som ses ved bruk av andre topiske retinoider. Det er usannsynlig at de systemiske bivirkningene forbundet med orale retinoider blir observert ved bruk av Panretin gel, fordi området og hyppigheten for kvantifiserbare plasmakonsentrasjoner av 9-cis-retinoinsyre etter påføring av legemiddelet var i likhet med området og hyppigheten til kvantifiserbare plasmakonsentrasjoner av sirkulerende, naturlig forekommende 9- cis-retinoinsyre hos ubehandlede personer.

4.9Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.

Systemisk toksisitet etter akutte overdoser ved topisk påføring av Panretin gel er usannsynlig.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: andre antineoplastiske midler, ATC-kode: L01XX22

Selv om den molekylære virkningen til alitretinoin antas å oppstå ved interaksjon med retinoidreseptorene, er den nøyaktige virkningsmekanismen til dette legemiddelet ved topikal behandling av kutane lesjoner ved AIDS-relatert KS, ukjent. Alitretinoin (9-cis-retinoinsyre) er et naturlig forekommende endogent hormon, beslektet med vitamin A, som bindes til og aktiverer alle kjente intracellulære retinoidreseptor-subtyper (RAR-alfa, RAR-beta, RAR-gamma, RXR-alfa, RXR- beta og RXR-gamma). Når disse reseptorene er aktivert, fungerer de som ligandavhengige transkripsjonsfaktorer som regulerer ekspresjonen av spesifikke gener. Alitretinoins regulering av gen-ekspresjonen styrer prosessen med celledifferensiering og -vekst hos både normale og neoplastiske celler. Effektiviteten til Panretin gel ved behandling av KS-lesjoner kan være forbundet med alitretinoins påviste evne til å hemme vekst in vitro av KS-celler.

Panretin gel kan kun forventes å ha lokal terapeutisk effekt, og kan ikke forhindre eller behandle visceral KS.

To kontrollerte, randomiserte, dobbeltblindede multisenterstudier i fase III med parallelle grupper, gav data om bruk av Panretin gel til behandling av indekskutane lesjoner av KS (tabell 3). Pasientenes responsrate ble evaluert ved bruk av kriteriene for lesjonsrespons ved KS gitt av AIDS Clinical Trials Group (ACTG). Studie 1 omfattet en åpen fase, der pasientene selv valgte å delta. Studie 2 ble fulgt av en åpen fase (studie 2a), som kun omfattet pasienter som valgte å fortsette fra studie 2.

Tabell 3: Best respons i henhold til ACTG-kriteriene for vehikkel-kontrollert fase

 

Studie 1 (TID, QID)1

Studie 2 (BD)2

 

 

 

 

 

 

Panretin

Vehikkel

Panretin

Vehikkel

 

N= 134

N=134

N=62

N=72

 

 

 

 

 

Klinisk komplett respons

0,7

0,0

1,6

0,0

(CCR) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delvis respons (PR) %

34,3

17,9

35,5

6,9

 

 

 

 

 

Stabil sykdom %

50,0

59,0

43,5

58,3

 

 

 

 

 

Progressiv sykdom %

14,9

23,1

19,4

34,7

 

 

 

 

 

Generell respons %

35,1

17,9

37,1

6,9

 

 

p=0,002

 

p= 0,00003

1.Protokollspesifisert doseregime var påføring tre ganger daglig (TID) med økning til fire ganger daglig (QID) etter to uker, med reduksjon ved toksisitet.

2.Protokollspesifisert doseregime var kun påføring to ganger daglig (BD), med reduksjon ved toksisitet.

Ved den åpne fasen av studie 1 (N = 184) økte den generelle responsraten til 66,7 %. Ved studie 2a (N = 99) økte den generelle responsraten til 56,1 %.

I studie 1 fikk 36 (33 %) av 110 responderende pasienter tilbakefall, mens alle, unntatt 4, fremdeles var under aktiv behandling.

Responsraten ble analysert både med pasienten som analyseenhet og med lesjonen som analyseenhet. Tabell 4 angir den individuelle lesjonsresponsraten for pasientene som behandles med Panretin gel i fase III-studiene.

Tabell 4: Indeks-/indikatorlesjon-respons1 blant pasientene i løpet av de første 12 ukene av studien innledende blindet fase

 

Pasienter med gitt antall indeks-/indikatorlesjonsresponser (CCR eller PR)

 

Studie 1

Studie 2

Antall som

Panretin

Vehikkel

Panretin

Vehikkel

responderte

(N=134)

(N=134)

(N=62)

(N=72)

Lesjoner2,3

N %4

N %4

N %4

N %4

Minst 1

73 (54,5 %)

42 (31,3 %)

33 (53,2 %)

21 (29,2 %)

Minst 4

27 (20,1 %)

8 (6,0 %)

8 (12,9 %)

2 (2,8 %)

1.Studie 1: 6 indekslesjoner, studie 2: opptil 8 indekslesjoner

2.Hver indekslesjon ble vurdert individuelt for respons.

3.Lesjoner som responderte i løpet av de første 12 ukene av studiens innledende blindede fase, bekrefter gjennom minst 4 studieuker (responsbekreftelse kan ha forekommet etter 12 uker for noen lesjoner i studie 1).

4.Prosent beregnet som antall pasienter med responderende lesjoner dividert på totalt antall pasienter i den innledende blindede fasen.

I en studie hadde 29 % av lesjonene som hadde oppnådd delvis respons (PR) men ikke klinisk komplett respons (CCR) i løpet av de første 12 behandlingsukene, utviklet CCR ved fortsatt behandling ut over 12 uker. Beregnet tid for at lesjoner som hadde delvis respons (PR) skulle oppnå klinisk komplett respons (CCR), var 168 dager. Det anbefales at Panretin gel først påføres i en innledende periode på opptil 12 uker. For lesjoner som har reagert på behandling i løpet av denne tiden, kan bruken fortsettes såfremt responsen forbedres eller opprettholdes, og pasienten fortsatt tolererer produktet. Hvis fullstendig respons oppstår for en lesjon, bør en ikke fortsette å påføre Panretin gel på denne lesjonen.

Det foreligger ikke data angående effekten av Panretin gel ved påføring på kompliserte lesjoner (f.eks. hvis det foreligger lymfødem).

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Plasmakonsentrasjoner av 9-cis-retinoinsyre ble evaluert i kliniske studier av pasienter med kutane lesjoner av AIDS-relatert KS etter gjentatte dosepåføringer av Panretin gel flere ganger daglig i opptil 60 uker. En delgruppe av disse pasientene ble fulgt under behandling av opptil 64 lesjoner (område 4- 64, median 11,5 lesjoner) i opptil 44 uker (område 2-44, median 15 uker). I denne siste gruppen kunne området og hyppigheten for påvisning av kvantifiserbare plasmakonsentrasjoner av 9-cis-retinoinsyre hos pasienter med KS etter påføring av legemiddelet sammenlignes med området og hyppigheten for påvisning av kvantifiserbare plasmakonsentrasjoner av sirkulerende, naturlig forekommende 9-cis- retinoinsyre hos ubehandlede personer.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Toksikologi

Tre doser alitretinoin (0,01 %, 0,05 % eller 0,5 %) i en topikal gelformulering ble gitt til rotter i en dermal toksikologistudie over 28 dager. Observerte effekter på påføringsstedet omfattet erytem, epidermal fortykkelse, avskalling og løsning av stratum corneum. Kliniske patologievalueringer viste signifikant økning i absolutt polymorfonukleære leukocyttantall, monocyttantall og prosentandel monocytter og en reduksjon i prosentandelen lymfocyttdifferensierte hvite blodlegemetellinger dag 29 for rotter behandlet med alitretinoin 0,5 % gel. Kliniske kjemivurderinger viste biologisk relevant signifikant økning i gjennomsnittlig BUN- og alkalisk fosfataseverdier hos hunnrotter etter 28 dagers behandling. Serum-LDL var økt hos både hunn- og hannrottegruppene dag 29. Det var ingen

biologisk relevante hematologiske forskjeller eller serumkjemiforskjeller etter 14-dagersperioden. Observert økning i gjennomsnittlig hjerte-til-endelig kroppsvektdifferanser ble hovedsakelig tilskrevet differansen i endelig kroppsvekt. Etter behandling med alitretinoin 0,5 % gel lå gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon hos hunnrotter vanligvis under nedre grense for kvantifisering (5 nMol) og gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon hos hannrottene lå på omtrent 200 nMol. Som kontrast til disse funnene hos rotter, oversteg plasmakonsentrasjonen av 9-cis-retinoinsyre hos pasienter med KS som påførte Panretin gel, aldri 0,638 ng/ml (2,13 nMol). Dette nivået er omtrent 1/100 av gnennomsnittlig konsentrasjon målt hos hannrotter.

Gentoksisitet

Alitretinoin ble undersøkt for gentoksisk potensiale ved bruk av Ames prøve, mikrokjerneforsøk in vivo på mus, kromosomaberrasjonsprøve i humane lymfocytter og CHO cellemutasjonstest. Legemiddelet var ikke gentoksisk.

Karsinogenese, mutagenese, svekkelse av fruktbarhet

Det er ikke utført studier for å påvise det karsinogene potensialet til alitretinoin. Det mutagene potensialet er imidlertid evaluert, og alitretinoin har testet negativt ved Ames prøve, mikrokjerneforsøk in vivo på mus, kromosomaberrasjonsprøve i humane lymfocytter og CHO cellemutasjonstest.

Reproduksjonstoksisitet

I en oral dose-område studie hos kaniner fremkalte alitretinoin store misdannelser ved en dose som var 35 ganger større enn topikal human dose. Denne dosen forårsaket hos kaniner plasmakonsentrasjoner som var over 60 ganger større enn høyeste observerte plasmakonsentrasjon hos pasienter med KS etter topikal påføring av Panretin gel. Ingen større misdannelser ble observert etter oral administrasjon til kaniner av doser som var 12 ganger større enn human topikal dose (som førte til plasmakonsentrasjoner som var 60 ganger større enn høyeste observerte plasmakonsentrasjoner hos pasienter med KS etter topisk påføring av gelen). En økt hyppighet av sammenvokst sternebrae ble imidlertid observert.

Fototoksisitet

Det fototoksiske potensialet til alitretinoin ble vurdert basert på de kjemiske egenskapene og data fra et utvalg in vitro prøver. Resultatene antyder at alitretinoin absorberer lys i UV-området og nedbrytes fotokjemisk til andre isomerer (hovedsakelig all-trans-retinoinsyre). Alitretinoin viste seg å ha et svakt potensiale som fotoirriterende stoff basert på histidin- og fotoproteinbinding. Alitretinoin viste et svakt fotoksisk potensiale i cellebaserte in vitro assays.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Etanol

Makrogol 400

Hydroksypropylcellulose

Butylhydroksytoluen

6.2Uforlikeligheter

I fravær av kompatibilitetsstudier må ikke dette legemiddelet blandes med andre legemidler. Unngå bruk av andre topikale produkter på behandlede KS-lesjoner. Panretin gel bør ikke brukes samtidig med produkter som inneholder DEET.

6.3Holdbarhet

Uåpnet: 3 år.

Under bruk: Åpnet tube skal kastes 90 dager etter første åpning.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 25 C.

Oppbevares i originalbeholderen for å beskytte mot lys. Hold beholderen tett lukket.

Etter at tuben er åpnet for påføring må hetten settes på og lukkes tett for å oppnå lufttett forsegling. Åpnede tuber med Panretin gel må ikke oppbevares over 25 C, og må beskyttes mot kraftig lys og varme (f.eks. direkte sollys).

6.5Emballasje (type og innhold)

Panretin gel leveres i epoksybelagt 60g aluminiumstube for flergangsbruk. Hver eske inneholder en tube gel.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Panretin gel inneholder alkohol. Må ikke utsettes for åpen flamme.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannia

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/149/001/NO

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE

MT-dato for første gang: 11. oktober 2000.

Dato for siste fornyelse:

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette produktet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter