Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Pakningsvedlegg - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPanretin
ATC-kodeL01XX22
Stoffalitretinoin
ProdusentEisai Ltd

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Panretin 0,1 % gel

Alitretinoin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Panretin er, og hva det brukes mot

2.Hva du må ta hensyn til før du bruker Panretin

3.Hvordan du bruker Panretin

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Panretin

6.Ytterligere informasjon

1.HVA PANRETIN ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Panretin tilhører en gruppe legemidler som er beslektet med A-vitamin og som kalles retinoider.

Panretin brukes til pasienter med AIDS-relatert Kaposis sarkom (KS) og til behandling av KS- lesjoner:

-som kun finnes i huden;

-som ikke har reagert på din HIV-behandling;

-der huden eller lesjonen fremdeles er hel;

-der omkringliggende hud ikke er hoven;

-eller hvis legen din mener at annen behandling ikke er egnet for deg.

Panretin behandler ikke KS inne i kroppen.

2.HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER PANRETIN

Bruk ikke Panretin

-hvis du er allergisk overfor alitretinoin eller lignende legemidler som inneholder retinoider

-dersom du er allergisk overfor et av de andre innholdsstoffene i Panretin

-dersom du er gravid

-dersom du ammer

-KS-lesjoner i nærheten av andre hudlidelser

Vis forsiktighet ved bruk av Panretin

-Panretin er ikke godkjent for bruk hos barn og unge under 18 år.

-Ikke påfør gelen på eller i nærheten av sensitive kroppsdeler som øyne, nesebor, munn, lepper, vagina, tuppen på penis, rectum eller anus.

-Ikke påfør gelen på frisk hud rundt en KS-lesjon. Panretin kan forårsake uønskede irritasjoner eller rødhet på frisk hud.

-Ikke bruk insektmidler som inneholder DEET (N,N-dietyl-m-toluamid) eller andre produkter som inneholder DEET mens du bruker Panretin.

-Unngå langvarig eksponering av det behandlede området for sollys eller annet ultrafiolett (UV) lys (f.eks. solarier).

-Mineralolje kan brukes mellom påføringene av Panretin for å motvirke svært tørr hud eller kløe. Mineraloljen må påføres minst to timer før eller minst to timer etter påføring av Panretin.

-Fertile kvinner må bruke effektiv prevensjon under bruk av Panretin og i én måned etter avsluttet behandling.

Bruk av andre legemidler sammen med Panretin

Unngå bruk av andre legemidler på behandlede KS-lesjoner, som insektmidler som smøres eller sprayes på huden.

Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Inntak av Panretin sammen med mat og drikke

Det anbefales at du ikke bruker mer A-vitamin i dietten enn den mengden legen din foreslår.

Graviditet

IKKE bruk Panretin hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din kan gi deg mer informasjon. Du må bruke effektiv prevensjon under bruk av Panretin og i én måned etter avsluttet behandling.

Amming

Du må ikke amme mens du bruker Panretin. Vær forsiktig så ikke barnet kommer i kontakt med hudområder som nylig er behandlet med Panretin.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke sannsynlig at Panretin vil påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner.

3.HVORDAN DU BRUKER PANRETIN

Bruk alltid Panretin gel nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Når du skal åpne tuben for første gang, bruker du den spisse delen på hetten til å punktere metallforseglingen.

Slik påfører du Panretin: Kun til kutan bruk (på huden)

Påfør Panretin to ganger om dagen i begynnelsen, en gang om morgenen og en om kvelden. Senere vil legen din avgjøre hvor ofte du bør påføre gelen, avhengig av responsen til din KS og eventuelle bivirkninger.

Påfør Panretin på KS-lesjonene ved hjelp av en ren finger. Påfør et rikelig lag med gel over hele overflaten på hver lesjon du vil behandle. Du trenger ikke gni gel inn i lesjonen. Du må unngå å påføre gelen på den friske huden rundt lesjonen. Ved nøyaktig påføring av gelen på området med KS- lesjonen, reduserer du risikoen for eventuell irritasjon eller rødhet. Riktig påføring etterlater litt synlig gel på overflaten til lesjonen når du er ferdig.

-Umiddelbart etter påføring tørker du av fingeren/fingrene du brukte til å påføre gelen, og all frisk hud som har kommet i berøring med gelen, med et tørkepapir. Vask hendene med såpe og vann, og tørk av den friske huden som har kommet i berøring med gelen med en fuktet klut.

-La gelen få tørke i tre til fem minutter før du tildekker et behandlet område med løstsittende klær. Ikke tildekk de behandlede lesjonene med bandasje eller andre stoffer.

-Mild såpe anbefales til bading og dusjing.

-Hvis du mener at virkningen av Panretin er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

-Unngå å dusje, bade eller svømme i minst tre timer etter påføring av gelen.

-Unngå å klø på de behandlede områdene.

-Inneholder alkohol. Må ikke komme i kontakt med åpen flamme.

Legen din forteller deg hvor lenge behandlingen vil vare.

Ikke mist motet om du ikke ser umiddelbare forbedringer.

Det kan ta opptil 12 uker før det viser seg forbedringer.

Ikke avslutt behandlingen ved første tegn på forbedring.

Det kan være nødvendig å redusere antallet daglige påføringer eller slutte å bruke Panretin over en kort periode hvis du utvikler hudbivirkninger. Det er viktig at du kontakter lege, som forteller deg hva du bør gjøre.

Dersom du bruker for mye av Panretin

Det foreligger ingen erfaringer fra overdosering med Panretin.

Dersom du har glemt å bruke Panretin

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Påfør neste dose til vanlig tid.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Panretin ha bivirkninger, men ikke alle får det. Det er mest sannsynlig at det oppstår bivirkninger på påføringsstedet for Panretin, og disse begynner vanligvis med rødhet. Ved fortsatt påføring av Panretin kan rødheten og irritasjonen øke, og det kan utvikle seg hovenhet på påføringsstedet. Hvis bivirkningene blir for ukomfortable, med intens rødhet og irritasjon, utslett, hovenhet eller smerte, skal du spørre legen om råd om justering av dosen ved behandling. De fleste pasienter kan fortsette å bruke Panretin ved å endre antallet ganger den påføres per dag. Noen ganger er det nødvendig å avbryte behandlingen. Legen din vil informere deg om dette.

Følgende bivirkninger er registrert på hud der Panretin har vært påført:

Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 behandlede pasienter):

Utslett, skjelldannelse, irritasjon, rødhet

Oppsprekking, sårdannelse, skorper, drenening, væsking

Smerte, svie, sårhet

Kløe

Vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 av 10, men flere enn 1 av 100 behandlede pasienter): Flassing, avskalling, tørr hud

Hovenhet, betennelse Prikking, kribling Blødning

Misfarget hud Hudsår

Mindre vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 av 100, men flere enn 1 av 1000 behandlede pasienter):

Infeksjon

Allergiske reaksjoner Hovne lymfekjertler

Blek hud

Informer legen din eller apotek dersom noen av bivirkningene blir alvorlige eller dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5.HVORDAN DU OPPBEVARER PANRETIN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Panretin gel etter utløpsdatoen som er angitt på enden av tuben. Oppbevares ved høyst 25 °C.

Oppbevares i originalbeholderen for å beskytte mot lys.

Hold beholderen tett lukket. Bruk alltid hetten til å lukke tuben tett etter hver gangs bruk.

Etter åpning, bruk innen 90 dager.

Åpningen til tuben med Panretin gel er dekket med en sikkerhetsforsegling av metall. Hvis denne forseglingen er punktert eller du ikke ser den når du åpner pakken første gang, MÅ DU IKKE BRUKE PRODUKTET, men returnere det til apoteket.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Panretin

-Virkestoffet er alitretinoin, 1 g gel inneholder 1 mg alitretinoin

-Hjelpestoffer er etanol, makrogol 400, hydroksypropylcellulose og butylhydroksytoluen.

Hvordan Panretin ser ut og innholdet i pakningen

Panretin er en klar, gul gel. Den leveres i epoksybelagt 60 g aluminiumstube for flergangsbruk. Hver eske inneholder en tube gel.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannia

Tilvirker

Eisai Manufacturing Limited

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eisai Europe Ltd.

Eisai Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Eisai Ltd.

Eisai Europe Ltd.

Teл.: + 359 2 810 39 96

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Eisai GesmbH organizačni složka

Eisai Ltd.

Tel.: + 420 242 485 839

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Nagy-Britannia)

Danmark

Malta

Eisai AB

Eisai Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Sverige)

(Ir-Renju Unit)

Deutschland

Nederland

Eisai GmbH

Eisai B.V.

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Norge

Eisai Ltd.

Eisai AB

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Eisai GesmbH

Τηλ: +30 210 668 3000

España

Polska

Eisai Farmacéutica, S.A.

Eisai Ltd.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Wielka Brytania)

France

Portugal

Eisai SAS

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

România

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +40 21 301 7469

(Velika Britanija)

 

Ireland

Slovenija

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(United Kingdom)

(Velika Britanija)

Ísland

Slovenská republika

Eisai AB

Eisai GesmbH organizačni složka

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

Tel.: + 420 242 485 839

(Svíþjóð)

(Česká republika)

Italia

Suomi/Finland

SIGMA-TAU

Eisai AB

Tel: +39 06 91391

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

 

(Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Eisai Ltd.

Eisai AB

Τηλ: +44 (0) 845 676 1400

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ηνωµένο Βασίλειο)

 

Latvija

United Kingdom

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Anglija)

 

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMA): http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter