Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Pantoloc Control (pantoprazole) – Pakningsvedlegg - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPantoloc Control
ATC-kodeA02BC02
Stoffpantoprazole
ProdusentTakeda GmbH

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

PANTOLOC Control 20 mg enterotabletter pantoprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

-Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 uker.

-Du skal ikke ta PANTOLOC Control i mer enn 4 uker uten at lege er konsultert.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva PANTOLOC Control er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker PANTOLOC Control

3.Hvordan du bruker PANTOLOC Control

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer PANTOLOC Control

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva PANTOLOC Control er og hva det brukes mot

PANTOLOC Control inneholder virkestoffet pantoprazol, som blokkerer ”pumpen” som produserer magesyre. Det reduserer derfor mengden syre i magen din.

PANTOLOC Control brukes til kortidsbehandling av reflukssymptomer (f.eks. halsbrann, sure oppstøt) hos voksne.

Refluks er tilbakestrømming av syre fra magen til spiserøret, som kan bli betent og smertefullt. Dette kan forårsake symptomer som smertefull brennende følelse i brystet som stiger opp i svelget (halsbrann) og en sur smak i munnen (sure oppstøt).

Du kan oppleve lindring av symptomene på sure oppstøt og halsbrann etter bare en dags behandling med PANTOLOC Control, men dette legemidlet er ikke ment for umiddelbar lindring. Det kan være nødvendig å ta tabletter i 2-3 etterfølgende dager for å lindre symptomene.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 uker.

2. Hva du må vite før du bruker PANTOLOC Control

Bruk ikke PANTOLOC Control

-dersom du er allergisk overfor pantoprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

-dersom du samtidig tar HIV-proteasehemmere som atazanavir, nelfinavir (for behandling av HIV-infeksjon). Se «Andre legemidler og Pantoloc Control».

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker PANTOLOC Control:

-dersom du har vært behandlet for halsbrann eller fordøyelsesplager kontinuerlig i 4 uker eller mer

-dersom du er over 55 år og tar reseptfrie legemidler mot fordøyelsesplager daglig

-dersom du er over 55 år med enhver nye eller nylig endrede symptomer av sure oppstøt

-dersom du tidligere har hatt magesår eller mageoperasjon

-dersom du har leverproblemer eller gulsott (gulning av hud og øyne)

-dersom du regelmessig går til lege for alvorlige plager eller tilstander

-dersom du skal ha en endoskopi eller en pustetest kalt C-ureatest

-dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner PANTOLOC Control som reduserer magesyre.

-Det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A)

-dersom du tar HIV-proteasehemmere som atazanavir, nelfinavir (for behandling av HIV-infeksjon) samtidig som pantoprazol, spør legen din om råd

Du skal ikke ta dette legemidlet lengre enn 4 uker uten å rådføre deg med lege. Hvis reflukssymptomene dine (halsbrann eller sure oppstøt) vedvarer lenger enn 2 uker kontakt legen din. Legen din vil avgjøre om det er behov for langvarig bruk av dette legemidlet.

Hvis du tar PANTOLOC Control i lengere perioder kan dette føre til ytterligere risikoer som:

-redusert opptak av vitamin B12 og vitamin B12-mangel hvis du allerede har lave vitamin B12-lagre

-beinbrudd i hofte, håndledd eller ryggrad, særlig hvis du allerede har beinskjørhet (osteoporose) eller hvis du tar kortikosteroider (som kan øke risikoen for beinskjørhet)

-synkende magnesiumnivåer i blodet ditt (potensielle symptomer: utmattelse (fatigue), ufrivillige muskelsammentrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet, økt hjertefrekvens). Lave nivåer av magnesium kan også føre til reduksjon av kalium- og kalsiumnivåer i blodet. Snakk med legen din hvis du har brukt dette legemidlet i mer enn 4 uker. Legen din kan beslutte å ta regelmessige blodprøver for å overvåke magnesiumnivåene dine.

Kontakt lege umiddelbart, før eller etter du har tatt dette legemidlet, dersom du får noen av følgende symptomer, som kan være tegn på annen mer alvorlig sykdom:

-et utilsiktet vekttap (som ikke er relatert til diett eller treningsprogram)

-oppkast, særlig ved gjentatte ganger

-blodig oppkast; kan se ut som mørkt kaffegrut i oppkastet

-du oppdager blod i avføringen; som kan være svart eller tjæreaktig

-vanskeligheter med å svelge eller smerte ved svelging

-du ser blek ut og føler deg svak (anemi)

-brystsmerter

-magesmerter

-alvorlig og/eller vedvarende diaré, fordi dette legemidlet har vært forbundet med en liten økning i infeksiøs diaré

-Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med PANTOLOC Control. Husk også

å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene. Legen din kan bestemme at du trenger å ta noen prøver.

Dersom du skal ta en blodprøve, informer legen din om at du tar dette legemidlet.

Du kan oppleve lindring av symptomene på sure oppstøt og halsbrann etter bare en dags behandling med PANTOLOC Control, men dette legemidlet gir ikke umiddelbar lindring.

Du skal ikke ta det som et forebyggende middel.

Dersom du har vært plaget av gjentagende halsbrann eller fordøyelsesplager en stund, husk å gå til lege regelmessig.

Barn og ungdom

PANTOLOC Control skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år på grunn av manglende informasjon om sikkerhet i denne aldersgruppen.

Andre legemidler og PANTOLOC Control

Informer lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. PANTOLOC Control kan påvirke andre legemidlers virkning. Spesielt legemidler som inneholder et av følgende virkestoff:

-HIV-proteasehemmere som atazanavir, nelfinavir (til behandling av HIV-infeksjon). Du må ikke bruke PANTOLOC Control dersom du HIV-proteasehemmere. Se «Bruk ikke Pantoloc Control».

-ketokonazol (brukes mot soppinfeksjoner)

-warfarin eller fenprokumon (brukes for å fortynne blodet og forhindre propper). Du kan ha behov for blodprøver

-metotreksat (brukt til å behandle revmatoid artritt, psoriasis og kreft) – legen din kan midlertidig stoppe din behandling med Pantoloc Control hvis du tar metotreksat fordi pantoprazol kan øke nivået av metotreksat i blodet.

Ikke ta PANTOLOC Control sammen med andre legemidler som begrenser mengden saltsyre som produseres i magen din, som andre protonpumpehemmere (omeprazol, lansoprazol eller rabeprazol) eller H2-antagonister (f.eks. ranitidin, famotidin).

Du kan imidlertid ta PANTOPRAZOL Control sammen med antacida (f.eks. magaldrat, alginsyre, natriumbikarbonat, aluminiumhydroksid, magnesiumkarbonat eller kombinasjoner av disse) om nødvendig.

Graviditet og amming

Du skal ikke bruke dette legemidlet hvis du er gravid eller ammer.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Dersom du opplever bivirkninger som svimmelhet eller synsforstyrrelser skal du ikke kjøre eller betjene maskiner.

3.Hvordan du bruker PANTOLOC Control

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen er en tablett daglig. Overskrid ikke denne anbefalte dosen på 20 mg pantoprazol daglig.

Du skal ta dette legemidlet i minst 2-3 etterfølgende dager. Slutt å ta PANTOLOC Control når du er fullstendig symptomfri. Du kan oppleve lindring av symptomene på sure oppstøt og halsbrann etter bare en dags behandling med PANTOLOC Control, men medisinen gir ikke umiddelbar lindring.

Dersom du ikke har symptomlindring etter å ha tatt legemidlet kontinuerlig i 2 uker, rådfør deg med lege.

Ikke ta PANTOLOC Control tabletter i mer enn 4 uker uten å kontakte legen din.

Ta tabletten før et måltid, til samme tidspunkt hver dag. Du skal svelge tabletten hel med litt vann. Ikke tygg eller knus tabletten.

Dersom du tar for mye av PANTOLOC Control

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Hvis mulig, tar din medisin og dette pakningsvedlegget med deg. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Dersom du har glemt å ta PANTOLOC Control

Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Ta din neste normale dose dagen etter, til vanlig tid.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kontakt legen din umiddelbart eller kontakt legevakt på nærmeste sykehus dersom du får en av følgende alvorlige bivirkninger. Slutt å ta dette legemidlet med en gang, men ta med dette pakningsvedlegget og/eller tablettene med deg.

-Alvorlige allergiske reaksjoner (sjeldne: kan påvirke inntil 1 av 1 000 personer): Hypersensitivitetsreaksjoner, såkalte anafylaktiske reaksjoner, anafylaktisk sjokk og angioødem. Typiske symptomer er: hevelse i ansiktet, lepper, munn, tunge og/eller svelg, som kan føre til svelge- eller pusteproblemer, utslett (elveblest), kraftig svimmelhet med svært raske hjerteslag og kraftig svetting.

-Alvorlige hudreaksjoner (ukjent frekvens: frekvens kan ikke estimeres fra tilgjengelige data): utslett med hevelse, blemmer eller flassing av huden, hudtap og blødning rundt øyne, nese, munn eller kjønnsorganer og rask forverring av din generelle tilstand eller utslett ved soleksponering.

-Andre alvorlige reaksjoner (ukjent frekvens): gulning av hud og øyne (pga alvorlig leverskade), nyreproblemer som smertefull urinering og ryggsmerter med feber.

Andre bivirkninger inkluderer:

-Vanlige (kan påvirke inntil 1 av 10 personer): godartede polypper i magesekken.

-Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke inntil 1 av 100 personer):

hodepine, svimmelhet, diaré, kvalme, oppkast, oppblåst i magen, forstoppelse, munntørrhet, smerte og ubehag i magen, hudutslett eller elveblest, kløe, svakhetsfølelse, utmattethet eller generell uvelhet, søvnforstyrrelser, økning i leverenzymer ved blodprøve, beinbrudd i hofte, håndledd og ryggrad.

-Sjeldne bivirkninger (kan påvirke inntil 1 av 1 000 personer):

smaksforstyrrelser eller fullstendig mangel på smak, synsforstyrrelser som tåkesyn, leddsmerter, muskelsmerter, vektforandringer, økt kroppstemperatur, hevelser i ekstremitetene, depresjon, økt bilirubin- og fettnivåer vist ved blodprøve, forstørrelse av brystkjertlene hos menn, høy feber og sterkt redusert antall sirkulerende hvite blodlegemer vist ved blodprøver.

-Svært sjeldne bivirkninger (kan påvirke inntil 1 av 10 000 personer):

forvirring, redusert antall blodplater som kan forårsake flere blødninger eller blåmerker enn normalt, reduksjon i antall hvite blodlegemer som kan føre til mer frekvent infeksjon, unormal reduksjon i antall røde og hvite blodlegemer samt blodplater vist ved blodprøve.

-Ukjent frekvens:

hallusinasjoner, forvirring (særlig hos pasienter med tidligere symptomer), nedsatt nivå av natrium i blodet, nedsatt nivå av magnesium i blodet, utslett, muligens med smerter i leddene.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer PANTOLOC Control

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller blisteren etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterlige informasjon

Sammensetning av PANTOLOC Control

-Virkestoff er pantoprazol. Hver tablett inneholder 20 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).

-Andre innholdsstoffer er

-Tablettkjerne: vannfri natriumkarbonat, mannitol, krysspovidon, povidon K90, kalsiumstearat.

-Drasjering: hypromellose, povidon, titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), propylenglykol, metakrylsyre-etylakrylatkopolymer, natriumlaurylsulfat, polysorbat 80, trietylsitrat.

-Trykkfarge: shellak, rødt, svart og gult jernoksid (E172), konsentrert amoniakkoppløsning.

Hvordan PANTOLOC Control ser ut og innholdet i pakningen

Enterotablettene er gule, ovale, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med ”P20” på en side. PANTOLOC Control er tilgjengelig i Alu/Alu blister med eller uten forsterkning.

Pakninger inneholdende 7 eller 14 enterotabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz

Tyskland

Tilvirker

Takeda GmbH

Produksjonssted Oranienburg

Lehnitzstraße 70-98, 16515 Oranienburg

Tyskland

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstraße 40

81379 München

Tyskland

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG,

Barthstraße 4,

80339 München,

Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda, UAB

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

Takeda Belgium

Teл.: + 359 (2) 958 27 36

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.r.o.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: 06-1-22-55-800

 

Fax : 06-1-22-55-802

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: + 45 44 86 86 86

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3324

Tel: +31 23 56 68 777

medinfo@takeda.de

nl.medical.info@takeda.com

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Tel: +372 617 7669

Tlf : +47 22 70 20 00

info@takeda.ee

 

Ελλάδα

Österreich

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 6729570

Tel: +43 (0)800-20 80 50

gr.info@takeda.com

 

España

Polska

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A.

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34 900 101 309

Tel.: + 48 22 608 13 00

France

Portugal

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Produtos

PUBLIC S.A.S.

para a Saúde e Higiene, Lda.

Tél: + 33 1 39 17 80 00

Tel: + 351 800 784 695

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals

Takeda Pharmaceuticals SRL

Croatia d.o.o.

Tel: + 40 21 335 03 91

Tel: +385 1 377 88 96

 

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK)

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

United Kingdom

Tel: + 386 (0) 59082480

Tel: +353 1 495 5000

 

Medical Information Direct Line: 1800 441 442

 

Ísland

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.r.o.

Danmörk

Česká republika

Sími: + 45 44 86 86 86

Tel: + 420 222 001 111

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland

Tel: + 39 02 38061

Oy

 

Puh/Tel: + 35 8 10 303 030

Κύπρος

Sverige

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Τηλ: +30 210 6729570

Tel: +46 20-10 05 79

gr.info@takeda.com

 

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK)

Tel: + 371 67840082

Medical Information Direct Line: 0800 783 8881

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

_______________________________________________________________________________

Følgende livsstilsanbefalinger og diettendringer kan også hjelpe mot lindring av halsbrann eller syrerelaterte symptomer:

-Unngå store måltider

-Spis sakte

-Slutt å røyke

-Reduser alkohol- og koffeinforbruket

-Reduser vekten (dersom overvekt)

-Unngå tettsittende klær eller belter

-Unngå å spise mindre en tre timer før sengetid

-Hev sengen ved hodet (dersom du plages av symptomer på natten)

-Reduser inntaket av mat som forårsaker halsbrann. Dette kan inkludere: sjokolade, peppermynte, grønnmynte (spearmint), fet og fritert mat, sur mat, krydret mat, sitrusfrukter og fruktjuicer, tomater.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter