Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PegIntron (peginterferon alfa-2b) – Merking - L03AB10

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPegIntron
ATC-kodeL03AB10
Stoffpeginterferon alfa-2b
ProdusentMerck Sharp

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG 50 MIKROGRAM

1.LEGEMIDLETS NAVN

PegIntron 50 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Et hetteglass med pulver inneholder 50 mikrogram peginterferon alfa-2b og gir 50 mikrogram/0,5 ml peginterferon alfa-2b når den tilberedes som anbefalt.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: dinatriumfosfat, vannfri; natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sakkarose og polysorbat 80. En ampulle med væske inneholder 0,7 ml vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske

1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske, 1 injeksjonssprøyte, 2 kanyler og 1 renseserviett 4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske

4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske, 4 injeksjonssprøyter, 8 kanyler og 4 renseservietter 6 hetteglass med pulver, 6 ampuller med væske

12 hetteglass med pulver, 12 ampuller med væske, 12 injeksjonssprøyter, 24 kanyler og 12 renseservietter

50 mikrogram/0,5 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter tilberedning, bruk den tilberedte oppløsningen umiddelbart eller innen 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2 ºC – 8 ºC).

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER Oppbevares i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Når dosen er tatt ut skal eventuell resterende injeksjonsvæske kasseres.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/131/001 (1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske)

EU/1/00/131/002 (1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske, 1 injeksjonssprøyte, 2 kanyler og 1 renseserviett)

EU/1/00/131/003 (4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske)

EU/1/00/131/004 (4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske, 4 injeksjonssprøyter, 8 kanyler og 4 renseservietter)

EU/1/00/131/005 (6 hetteglass med pulver, 6 ampuller med væske)

EU/1/00/131/026 (12 hetteglass med pulver, 12 ampuller med væske, 12 injeksjonssprøyter, 24 kanyler og 12 renseservietter)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

PegIntron 50 mikrog.

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PEGINTRON 50 MIKROGRAM - HETTEGLASS MED PULVER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

PegIntron 50 mikrogram pulver til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

SC

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

50 mikrog./0,5 ml

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG 80 MIKROGRAM

1. LEGEMIDLETS NAVN

PegIntron 80 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Et hetteglass med pulver inneholder 80 mikrogram peginterferon alfa-2b og gir 80 mikrogram/0,5 ml peginterferon alfa-2b når den tilberedes som anbefalt.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: dinatriumfosfat, vannfri; natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sakkarose og polysorbat 80. En ampulle med væske inneholder 0,7 ml vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske

1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske, 1 injeksjonssprøyte, 2 kanyler og 1 renseserviett 4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske

4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske, 4 injeksjonssprøyter, 8 kanyler og 4 renseservietter 6 hetteglass med pulver, 6 ampuller med væske

12 hetteglass med pulver, 12 ampuller med væske, 12 injeksjonssprøyter, 24 kanyler og 12 renseservietter

80 mikrogram/0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter tilberedning, bruk den tilberedte oppløsningen umiddelbart eller innen 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2 ºC – 8 ºC).

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER Oppbevares i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Når dosen er tatt ut skal eventuell resterende injeksjonsvæske kasseres.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/131/006 (1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske)

EU/1/00/131/007 (1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske, 1 injeksjonssprøyte, 2 kanyler og 1 renseserviett)

EU/1/00/131/008 (4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske)

EU/1/00/131/009 (4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske, 4 injeksjonssprøyter, 8 kanyler og 4 renseservietter)

EU/1/00/131/010 (6 hetteglass med pulver, 6 ampuller med væske)

EU/1/00/131/027 (12 hetteglass med pulver, 12 ampuller med væske, 12 injeksjonssprøyter, 24 kanyler og 12 renseservietter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

PegIntron 80 mikrog.

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PEGINTRON 80 MIKROGRAM - HETTEGLASS MED PULVER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

PegIntron 80 mikrogram pulver til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

SC

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

80 mikrog./0,5 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG 100 MIKROGRAM

1. LEGEMIDLETS NAVN

PegIntron 100 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Et hetteglass med pulver inneholder 100 mikrogram peginterferon alfa-2b og gir 100 mikrogram/0,5 ml peginterferon alfa-2b når den tilberedes som anbefalt.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: dinatriumfosfat, vannfri; natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sakkarose og polysorbat 80. En ampulle med væske inneholder 0,7 ml vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske

1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske, 1 injeksjonssprøyte, 2 kanyler og 1 renseserviett 4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske

4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske, 4 injeksjonssprøyter, 8 kanyler og 4 renseservietter 6 hetteglass med pulver, 6 ampuller med væske

12 hetteglass med pulver, 12 ampuller med væske, 12 injeksjonssprøyter, 24 kanyler og 12 renseservietter

100 mikrogram/0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter tilberedning, bruk den tilberedte oppløsningen umiddelbart eller innen 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2 ºC – 8 ºC).

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER Oppbevares i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Når dosen er tatt ut skal eventuell resterende injeksjonsvæske kasseres.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/131/011 (1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske)

EU/1/00/131/012 (1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske, 1 injeksjonssprøyte, 2 kanyler og 1 renseserviett)

EU/1/00/131/013 (4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske)

EU/1/00/131/014 (4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske, 4 injeksjonssprøyter, 8 kanyler og 4 renseservietter)

EU/1/00/131/015 (6 hetteglass med pulver, 6 ampuller med væske)

EU/1/00/131/028 (12 hetteglass med pulver, 12 ampuller med væske, 12 injeksjonssprøyter, 24 kanyler og 12 renseservietter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

PegIntron 100 mikrog.

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PEGINTRON 100 MIKROGRAM - HETTEGLASS MED PULVER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

PegIntron 100 mikrogram pulver til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

SC

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

100 mikrog./0,5 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG 120 MIKROGRAM

1. LEGEMIDLETS NAVN

PegIntron 120 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Et hetteglass med pulver inneholder 120 mikrogram peginterferon alfa-2b og gir 120 mikrogram/0,5 ml peginterferon alfa-2b når den tilberedes som anbefalt.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: dinatriumfosfat, vannfri; natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sakkarose og polysorbat 80. En ampulle med væske inneholder 0,7 ml vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske

1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske, 1 injeksjonssprøyte, 2 kanyler og 1 renseserviett 4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske

4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske, 4 injeksjonssprøyter, 8 kanyler og 4 renseservietter 6 hetteglass med pulver, 6 ampuller med væske

12 hetteglass med pulver, 12 ampuller med væske, 12 injeksjonssprøyter, 24 kanyler og 12 renseservietter

120 mikrogram/0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter tilberedning, bruk den tilberedte oppløsningen umiddelbart eller innen 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2 ºC – 8 ºC).

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER Oppbevares i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Når dosen er tatt ut skal eventuell resterende injeksjonsvæske kasseres.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/131/016 (1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske)

EU/1/00/131/017 (1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske, 1 injeksjonssprøyte, 2 kanyler og 1 renseserviett)

EU/1/00/131/018 (4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske)

EU/1/00/131/019 (4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske, 4 injeksjonssprøyter, 8 kanyler og 4 renseservietter)

EU/1/00/131/020 (6 hetteglass med pulver, 6 ampuller med væske)

EU/1/00/131/029 (12 hetteglass med pulver, 12 ampuller med væske, 12 injeksjonssprøyter, 24 kanyler og 12 renseservietter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

PegIntron 120 mikrog.

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PEGINTRON 120 MIKROGRAM - HETTEGLASS MED PULVER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

PegIntron 120 mikrogram pulver til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

SC

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

120 mikrog./0,5 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG 150 MIKROGRAM

1. LEGEMIDLETS NAVN

PegIntron 150 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Et hetteglass med pulver inneholder 150 mikrogram peginterferon alfa-2b og gir 150 mikrogram/0,5 ml peginterferon alfa-2b når den tilberedes som anbefalt.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: dinatriumfosfat, vannfri; natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sakkarose og polysorbat 80. En ampulle med væske inneholder 0,7 ml vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske

1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske, 1 injeksjonssprøyte, 2 kanyler og 1 renseserviett 4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske

4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske, 4 injeksjonssprøyter, 8 kanyler og 4 renseservietter 6 hetteglass med pulver, 6 ampuller med væske

12 hetteglass med pulver, 12 ampuller med væske, 12 injeksjonssprøyter, 24 kanyler og 12 renseservietter

150 mikrogram/0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter tilberedning, bruk den tilberedte oppløsningen umiddelbart eller innen 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2 ºC – 8 ºC).

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER Oppbevares i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Når dosen er tatt ut skal eventuell resterende injeksjonsvæske kasseres.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/131/021 (1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske)

EU/1/00/131/022 (1 hetteglass med pulver, 1 ampulle med væske, 1 injeksjonssprøyte, 2 kanyler og 1 renseserviett)

EU/1/00/131/023 (4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske)

EU/1/00/131/024 (4 hetteglass med pulver, 4 ampuller med væske, 4 injeksjonssprøyter, 8 kanyler og 4 renseservietter)

EU/1/00/131/025 (6 hetteglass med pulver, 6 ampuller med væske)

EU/1/00/131/030 (12 hetteglass med pulver, 12 ampuller med væske, 12 injeksjonssprøyter, 24 kanyler og 12 renseservietter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

PegIntron 150 mikrog.

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PEGINTRON 150 MIKROGRAM - HETTEGLASS MED PULVER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

PegIntron 150 mikrogram pulver til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

SC

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

150 mikrog./0,5 ml

6. ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PEGINTRON - AMPULLE MED VÆSKE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Væske til PegIntron

Vann til injeksjonsvæsker

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,7 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG 50 MIKROGRAM PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN

PegIntron 50 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn peginterferon alfa-2b

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylt penn inneholder en tilstrekkelig mengde med peginterferon alfa-2b til å gi 50 mikrogram peginterferon alfa-2b i 0,5 ml oppløsning, når tilberedt som anbefalt.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: dinatriumfosfat, vannfri; natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sakkarose og polysorbat 80. Oppløsningsvæske: vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn 1 penn (CLEARCLICK), 1 kanyle og 2 renseservietter

4 penner (CLEARCLICK), 4 kanyler og 8 renseservietter

12 penner (CLEARCLICK), 12 kanyler og 24 renseservietter

50 mikrogram/0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter tilberedning, bruk den tilberedte oppløsningen umiddelbart eller innen 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2 ºC – 8 ºC).

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Etter at dosen er injisert kasseres pennen i en dertil egnet beholder.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/131/031 (1 penn, 1 kanyle og 2 renseservietter)

EU/1/00/131/032 (4 penner, 4 kanyler og 8 renseservietter)

EU/1/00/131/034 (12 penner, 12 kanyler og 24 renseservietter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

PegIntron 50 mikrog.

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PENNETIKETT - PEGINTRON 50 MIKROGRAM PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

PegIntron 50 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

SC

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

50 mikrog./0,5 ml

6. ANNET

Penn (CLEARCLICK)

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG 80 MIKROGRAM PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN

PegIntron 80 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn peginterferon alfa-2b

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylt penn inneholder en tilstrekkelig mengde med peginterferon alfa-2b til å gi 80 mikrogram peginterferon alfa-2b i 0,5 ml oppløsning, når tilberedt som anbefalt.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: dinatriumfosfat, vannfri; natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sakkarose og polysorbat 80. Oppløsningsvæske: vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn 1 penn (CLEARCLICK), 1 kanyle og 2 renseservietter

4 penner (CLEARCLICK), 4 kanyler og 8 renseservietter

12 penner (CLEARCLICK), 12 kanyler og 24 renseservietter

80 mikrogram/0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter tilberedning, bruk den tilberedte oppløsningen umiddelbart eller innen 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2 ºC – 8 ºC).

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Etter at dosen er injisert kasseres pennen i en dertil egnet beholder.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/131/035 (1 penn, 1 kanyle og 2 renseservietter)

EU/1/00/131/036 (4 penner, 4 kanyler og 8 renseservietter)

EU/1/00/131/038 (12 penner, 12 kanyler og 24 renseservietter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

PegIntron 80 mikrog.

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PENNETIKETT - PEGINTRON 80 MIKROGRAM PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

PegIntron 80 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

SC

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

80 mikrog./0,5 ml

6. ANNET

Penn (CLEARCLICK)

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG 100 MIKROGRAM PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN

PegIntron 100 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn peginterferon alfa-2b

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylt penn inneholder en tilstrekkelig mengde med peginterferon alfa-2b til å gi 100 mikrogram peginterferon alfa-2b i 0,5 ml oppløsning, når tilberedt som anbefalt.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: dinatriumfosfat, vannfri; natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sakkarose og polysorbat 80. Oppløsningsvæske: vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn 1 penn (CLEARCLICK), 1 kanyle og 2 renseservietter

4 penner (CLEARCLICK), 4 kanyler og 8 renseservietter

12 penner (CLEARCLICK), 12 kanyler og 24 renseservietter

100 mikrogram/0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter tilberedning, bruk den tilberedte oppløsningen umiddelbart eller innen 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2 ºC – 8 ºC).

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Etter at dosen er injisert kasseres pennen i en dertil egnet beholder.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/131/039 (1 penn, 1 kanyle og 2 renseservietter)

EU/1/00/131/040 (4 penner, 4 kanyler og 8 renseservietter)

EU/1/00/131/042 (12 penner, 12 kanyler og 24 renseservietter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

PegIntron 100 mikrog.

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PENNETIKETT - PEGINTRON 100 MIKROGRAM PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

PegIntron 100 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

SC

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

100 mikrog./0,5 ml

6. ANNET

Penn (CLEARCLICK)

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG 120 MIKROGRAM PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN

PegIntron 120 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn peginterferon alfa-2b

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylt penn inneholder en tilstrekkelig mengde med peginterferon alfa-2b til å gi 120 mikrogram peginterferon alfa-2b i 0,5 ml oppløsning, når tilberedt som anbefalt.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: dinatriumfosfat, vannfri; natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sakkarose og polysorbat 80. Oppløsningsvæske: vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn 1 penn (CLEARCLICK), 1 kanyle og 2 renseservietter

4 penner (CLEARCLICK), 4 kanyler og 8 renseservietter

12 penner (CLEARCLICK), 12 kanyler og 24 renseservietter

120 mikrogram/0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter tilberedning, bruk den tilberedte oppløsningen umiddelbart eller innen 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2 ºC – 8 ºC).

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Etter at dosen er injisert kasseres pennen i en dertil egnet beholder.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/131/043 (1 penn, 1 kanyle og 2 renseservietter)

EU/1/00/131/044 (4 penner, 4 kanyler og 8 renseservietter)

EU/1/00/131/046 (12 penner, 12 kanyler og 24 renseservietter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

PegIntron 120 mikrog.

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PENNETIKETT - PEGINTRON 120 MIKROGRAM PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

PegIntron 120 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

SC

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

120 mikrog./0,5 ml

6. ANNET

Penn (CLEARCLICK)

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG 150 MIKROGRAM PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN

PegIntron 150 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn peginterferon alfa-2b

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylt penn inneholder en tilstrekkelig mengde med peginterferon alfa-2b til å gi 150 mikrogram peginterferon alfa-2b i 0,5 ml oppløsning, når tilberedt som anbefalt.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: dinatriumfosfat, vannfri; natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sakkarose og polysorbat 80. Oppløsningsvæske: vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn 1 penn (CLEARCLICK), 1 kanyle og 2 renseservietter

4 penner (CLEARCLICK), 4 kanyler og 8 renseservietter

12 penner (CLEARCLICK), 12 kanyler og 24 renseservietter

150 mikrogram/0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Subkutan bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter tilberedning, bruk den tilberedte oppløsningen umiddelbart eller innen 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2 ºC – 8 ºC).

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Etter at dosen er injisert kasseres pennen i en dertil egnet beholder.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/131/047 (1 penn, 1 kanyle og 2 renseservietter)

EU/1/00/131/048 (4 penner, 4 kanyler og 8 renseservietter)

EU/1/00/131/050 (12 penner, 12 kanyler og 24 renseservietter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

PegIntron 150 mikrog.

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PENNETIKETT - PEGINTRON 150 MIKROGRAM PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

PegIntron 150 mikrogram pulver og væske til injeksjonsvæske peginterferon alfa-2b

SC

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

150 mikrog./0,5 ml

6. ANNET

Penn (CLEARCLICK)

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter