Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pergoveris (follitropin alfa /lutropin alfa) – Merking - G03GA30

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPergoveris
ATC-kodeG03GA30
Stofffollitropin alfa /lutropin alfa
ProdusentMerck Serono Europe Ltd.  

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Pergoveris 150 IE/75 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning. follitropin alfa/lutropin alfa.

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 150 IE (som tilsvarer 11 mikrogram) med follitropin alfa (r-hFSH) og 75 IE (som tilsvarer 3 mikrogram) med lutropin alfa (r-hLH).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Andre innholdsstoffer:

Pulver: dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, metionin, polysorbat 20, sukrose, natriumhydroksid (for justering av pH) og konsentrert fosforsyre (for justering av pH). Oppløsning: vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass pulver.

1 hetteglass oppløsningsvæske.

3 hetteglass pulver.

3 hetteglass oppløsningsvæske.

10 hetteglass pulver.

10 hetteglass oppløsningsvæske.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Les pakningsvedlegget for informasjon om holdbarheten på det rekonstituerte legemidlet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/396/001

 

 

 

 

1 hetteglass pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

 

1 hetteglass oppløsningsvæske.

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/396/002

3 hetteglass pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

 

3 hetteglass oppløsningsvæske.

 

 

 

 

 

EU/1/07/396/003

10 hetteglass pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

 

10 hetteglass oppløsningsvæske.

 

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

Oppløsningsvæskens lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

pergoveris 150 ie/75 ie

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PERGOVERIS 150 IE / 75 IE

HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Pergoveris 150 IE / 75 IE pulver til injeksjonsvæske follitropin alfa / lutropin alfa

s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

150 IE r-hFSH/75 IE r-hLH

6.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

OPPLØSNINGSMIDDEL, HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Oppløsningsvæske for Pergoveris

Vann til injeksjonsvæsker

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

PERGOVERIS (300 IE + 150 IE)/0,48 ML INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Pergoveris (300 IE + 150 IE)/0,48 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn follitropin alfa/lutropin alfa

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn inneholder 300 IE (som tilsvarer 22 mikrogram) follitropin alfa (r-hFSH) og 150 IE (som tilsvarer 6 mikrogram) lutropin alfa (r-hLH) i 0,48 ml.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sukrose, argininmonohydroklorid, poloksamer 188, metionin, fenol, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid og konsentrert fosforsyre (for justering av pH) og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 ferdigfylt flerdosepenn med 0,48 ml oppløsning

5 kanyler

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter anbrudd kan legemidlet oppbevares i maksimalt 28 dager ved 25 °C.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/396/004

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

pergoveris (300 ie + 150 ie)/0,48 ml penn

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PERGOVERIS (300 IE + 150 IE)/0,48 ML INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN, ETIKETT PÅ PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Pergoveris (300 IE + 150 IE)/0,48 ml injeksjon follitropin alfa/lutropin alfa

Subkutan bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

Holdbarhet etter anbrudd: 28 dager

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

300 IE r-hFSH-150 IE r-hLH/0,48 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

PERGOVERIS (450 IE + 225 IE)/0,72 ML INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Pergoveris (450 IE + 225 IE)/0,72 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn follitropin alfa/lutropin alfa

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn inneholder 450 IE (som tilsvarer 33 mikrogram) follitropin alfa (r-hFSH) og 225 IE (som tilsvarer 9 mikrogram) lutropin alfa (r-hLH) i 0,72 ml.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sukrose, argininmonohydroklorid, poloksamer 188, metionin, fenol, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid og konsentrert fosforsyre (for justering av pH) og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 ferdigfylt flerdosepenn med 0,72 ml oppløsning

7 kanyler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter anbrudd kan legemidlet oppbevares i maksimalt 28 dager ved 25 °C.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/396/005

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

pergoveris (450 ie + 225 ie)/0,72 ml penn

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PERGOVERIS (450 IE + 225 IE)/0,72 ML INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN, ETIKETT PÅ PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Pergoveris (450 IE + 225 IE)/0,72 ml injeksjon follitropin alfa/lutropin alfa

Subkutan bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

Holdbarhet etter anbrudd: 28 dager

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

450 IE r-hFSH-225 IE r-hLH/0,72 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

PERGOVERIS (900 IE + 450 IE)/1,44 ML INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Pergoveris (900 IE + 450 IE)/1,44 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn follitropin alfa/lutropin alfa

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn inneholder 900 IE (som tilsvarer 66 mikrogram) follitropin alfa (r-hFSH) og 450 IE (som tilsvarer 18 mikrogram) lutropin alfa (r-hLH) i 1,44 ml.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sukrose, argininmonohydroklorid, poloksamer 188, metionin, fenol, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid og konsentrert fosforsyre (for justering av pH) og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 ferdigfylt flerdosepenn med 1,44 ml oppløsning

14kanyler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter anbrudd kan legemidlet oppbevares i maksimalt 28 dager ved 25 °C.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/396/006

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

pergoveris (900 ie + 450 ie)/1,44 ml penn

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PERGOVERIS (900 IE + 450 IE)/1,44 ML INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN, ETIKETT PÅ PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Pergoveris (900 IE + 450 IE)/1,44 ml injeksjon follitropin alfa/lutropin alfa

Subkutan bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

Holdbarhet etter anbrudd: 28 dager

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

900 IE r-hFSH-450 IE r-hLH / 1,44 ml

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter