Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Peyona (Nymusa) (caffeine citrate) – Pakningsvedlegg - N06BC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPeyona (Nymusa)
ATC-kodeN06BC01
Stoffcaffeine citrate
ProdusentChiesi Farmaceutici SpA

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Peyona 20 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning og mikstur, oppløsning koffeinsitrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for din nyfødte.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt barnets lege.

-Kontakt barnets lege dersom spedbarnet opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Peyona er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før spedbarnet får Peyona

3.Hvordan du bruker Peyona

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Peyona

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Peyona er og hva det brukes mot

Peyona inneholder virkestoffet koffeincitrat, som er et sentralstimulerende legemiddel og tilhører en gruppe legemidler som kalles metylxantiner.

Peyona blir brukt til behandling av avbrutt pusting hos premature barn (primær apné hos premature nyfødte).

Disse korte periodene når premature barn stopper å puste forårsakes av at spedbarnets pustesenter ikke er fullt utviklet.

Dette legemidlet har vist seg å redusere antall episoder med avbrutt pusting i premature nyfødte.

2. Hva du må vite før spedbarnet får Peyona

Bruk ikke Peyona:

dersom ditt nyfødte barn er allergisk overfor koffeinsitrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med spedbarnets lege før den nyfødte får Peyona.

Før oppstart med Peyona for behandling av apné hos premature barn, må andre årsaker til apné kunne utelukkes eller bli forsvarlig behandlet av ditt spedbarns lege.

Peyona må brukes med forsiktighet. Informer ditt spedbarns lege:

dersom ditt nyfødte barn lider av anfall

dersom ditt nyfødte barn lider av en hjertesykdom

dersom ditt nyfødte barn har nyre-eller leverproblemer

dersom ditt nyfødte barn har hyppige tilbakestrømming (f.eks. mageinnholdet kommer opp)

dersom ditt nyfødte barn utskiller mer urin enn vanlig

dersom ditt nyfødte barn har en redusert vektøkning eller matinntak

dersom du (som mor) hadde inntak av koffein før fødselen

Andre legemidler og Peyona

Rådfør deg med barnets lege dersom din nyfødte tar, nylig har brukt eller kommer til å bruke andre legemidler.

Informer spedbarnets lege dersom din nyfødte tidligere har blitt behandlet med teofyllin.

Bruk ikke følgende legemidler under behandling med Peyona uten å rådføre deg med legen til barnet ditt. Legen kan trenge å justere dosen eller bytte ut et av legemidlene med et annet.

-teofyllin (brukes til behandling av pustevansker)

-doksapram (brukes til behandling av pustevansker)

-cimetidin (brukes til behandling av magesykdommer)

-ketokonazol (brukes til behandling av soppinfeksjoner)

-fenobarbital (brukes til behandling av epilepsi)

-fenytoin (brukes til behandling av epilepsi)

Dette legemidlet kan øke risikoen for alvorlige tarmsykdommer med blodig avføring (nekrotiserende enterokolitt) når det gis sammen med legemidler for behandling av magesykdommer (slik som antihistamin H2-reseptorblokkerere eller protonpumpehemmere som reduserer utskilling av magesyre).

Graviditet og amming

Dersom du (som mor) ammer mens barnet ditt blir behandlet med Peyona bør du ikke drikke kaffe eller ta andre produkter som inneholder mye koffein da koffein skilles ut med morsmelk.

Peyona inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. praktisk talt ”natriumfritt”.

3.Hvordan du bruker Peyona

Peyona bør bare brukes i en intensivavdeling for nyfødte der det er tilstrekkelig utstyr tilgjengelig for overvåking og kontroll av pasientene. Behandling bør initieres under tilsyn av lege som har erfaring i intensivbehandling av nyfødte.

Dose

Spedbarnets lege vil forskrive den riktige mengden med Peyona basert på barnets vekt. Startdosen er 20 mg per kg kroppsvekt (tilsvarende 1 ml per kg kroppsvekt).

Vedlikeholdsdose er 5 mg per kg kroppsvekt (tilsvarende 0,25 ml per kg kroppsvekt) hver 24. time.

Administrasjonsvei og -måte

Peyona vil bli gitt som kontrollert intravenøs infusjon ved å bruke en sprøyteinfusjonspumpe eller et annet doseringsutstyr for infusjon. Denne metoden er også kjent som ”drypp”.

Noen av dosene (vedlikeholdsdoser) kan også bli gitt gjennom munnen.

Det kan være nødvendig for spedbarnets lege å vurdere regelmessig kontroll av koffeinnivåene i en blodprøve under behandlingen for å unngå forgiftninger.

Varighet av behandlingen

Ditt spedbarns lege vil avgjøre nøyaktig hvor lang tid ditt nyfødte barn må fortsette med behandlingen med Peyona. Hvis barnet ikke har hatt apnéanfall på 5 til 7 dager, vil legen stoppe behandlingen.

Dersom ditt nyfødte barn får for mye av Peyona

Ditt nyfødte barn kan få feber, hurtig pust (takypné), ristinger, muskelskjelvinger, oppkast, høyt nivå av blodsukker (hyperglykemi), lavt nivå i blodet av kalium (hypokalemi), høye nivåer i blodet av visse kjemiske stoffer (urea), øket antall av visse celler (leukocytter) i blodet og anfall dersom han/hun får mer koffeinsitrat enn han/hun skal.

Dersom dette skulle skje, må behandling med Peyona stoppes umiddelbart og spedbarnets lege må behandle overdosen.

Spør spedbarnets lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Imidlertid er det vanskelig å skille bivirkninger fra vanlige komplikasjoner som forekommer hos premature spedbarn og komplikasjoner på grunn av sykdommen.

Under behandling med Peyona kan ditt nyfødte barn få noen av de følgende reaksjonene:

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger hvor frekvensen ikke kan anslås ut fra tilgjengelige data

- alvorlig tarmsykdom med blodig avføring (nekrotiserende enterokolitt)

Følgende andre bivirkninger kan også vurderes seriøst av spedbarnets lege i sammenheng med den globale klinisk evaluering.

Andre bivirkninger

Vanlige rapporterte bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 10 personer)

-lokale betennelsesreaksjoner på infusjonsstedet

-hjerteproblemer slik som rask puls (takykardi)

-endringer av sukker i blod eller serum (hyperglykemi)

Mindre vanlige rapporterte bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 100 personer)

-stimulering av sentralnervesystemet slik som kramper

-hjerteproblemer slik som uregelmessig puls (arrhythmi)

Sjeldne rapporterte bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 1 000 personer) - allergiske reaksjoner

Bivirkninger hvor frekvensen ikke kan anslås ut fra tilgjengelige data

-blodforgiftning (sepsis)

-forandringer i sukkernivået i blod eller serum (hypoglykemi), manglende vektøkning, spiseproblemer

-stimulering av sentralnervesystemet slik som irritabilitet, nervøsitet og rastløshet; hjerneskade

-døvhet

-tilbakestrømming, økning i mage-aspirat

-økning i urinmengde, økning i visse urinkomponenter (natrium og kalsium)

-forandringer i blodprøvene (redusert nivå av hemoglobin etter lang behandling og redusert tyreoidhormon i begynnelsen av behandlingen.

Melding av bivirkninger

Kontakt barnets lege dersom den nyfødte får bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Peyona

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Ampuller med alle parenterale oppløsninger må undersøkes visuelt for partikler før administrasjon. Etter åpning av ampullene må legemidlet brukes umiddelbart.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Peyona

Virkestoffet er koffeinsitrat.

Hver ml inneholder 20 mg koffeinsitrat (tilsvarer 10 mg/ml koffeinbase).

Hver 1 ml ampulle inneholder 20 mg koffeinsitrat (tilsvarer 10 mg koffeinbase). Hver 3 ml ampulle inneholder 60 mg koffeinsitrat (tilsvarer 30 mg koffeinbase). Andre innholdsstoffer er sitronsyre, natriumsitrat og vann for injeksjon.

Hvordan Peyona ser ut og innholdet i pakningen

Peyona er en infusjonsvæske, oppløsning og mikstur, oppløsning.

Peyona er en klar, fargeløs oppløsning i glassampuller. Hver eske inneholder 10 ampuller.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Chiesi Farmaceutici S.p.A Via Palermo 26/A

43122 Parma Italia

Tilvirker (Batch-frigivelse)

Alfa Wasserman S.p.A

Via Enrico Fermi 1

Alanno (PE)

Italia

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16 AT-1010 Wien

Østerrike

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Chiesi sa/nv

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Tel: + 43 1 4073919

България

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi Bulgaria EOOD

Chiesi sa/nv

Тел.: +359 29201205

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Magyarország

Chiesi CZ s.r.o.

Chiesi Hungary Kft.

Tel: + 420 261221745

Tel.:+36-1-429 1060

 

Danmark

Malta

Chiesi Pharma AB

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Tlf: + 46 8 753 35 20

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Nederland

Chiesi GmbH

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 88 501 64 00

Eesti

Norge

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Pharma AB

Tel: + 43 1 4073919

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Österreich

Chiesi Hellas AEBE

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Τηλ: + 30 210 6179763

Tel: + 43 1 4073919

España

Polska

Chiesi España, S.A.U.

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel: + 34 93 494 8000

Tel.: +48 22 620 1421

France

Portugal

Chiesi S.A.S

Angelini Farmacêutica, Lda

Tél: + 33 1 47688899

Tel: + 351 214 148 300

Hrvatska

România

Providens d.o.o.

Chiesi Romania S.R.L.

Tel.: +385 (1) 48 74 500

Tel: + 40 212023642

Ireland

Slovenija

Chiesi Ltd

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Tel: +386-1-43 00 901

Ísland

Slovenská republika

Chiesi Pharma AB

Chiesi Slovakia s.r.o.

Sími: +46 8 753 35 20

Tel: +421 259300060

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Tel: + 39 0521 2791

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Sverige

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Tηλ: + 39 0521 2791

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

United Kingdom

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Ltd

Tel: + 43 1 4073919

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Du finner detaljert informasjon i den vedlagte preparatomtalen for PEYONA.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter