Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Picato (ingenol mebutate) – Merking - D06BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPicato
ATC-kodeD06BX02
Stoffingenol mebutate
ProdusentLEO Laboratories Ltd.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG 150 mikrogram/g GEL

1.LEGEMIDLETS NAVN

Picato 150 mikrogram/g gel ingenolmebutat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert gram gel inneholder 150 mikrogram ingenolmebutat. Hver tube inneholder 70 mikrogram ingenolmebutat i 0,47 g gel.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Isopropylalkohol

Hydroksyetylcellulose

Sitronsyremonohydrat

Natriumsitrat

Benzylalkohol

Renset vann

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

gel

3 tuber

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

Bruk på hud

Trykkes på innsiden av kartongen

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utl.dato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road

Crumlin, Dublin 12

Irland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/796/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Picato 150 mikrogram/g

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG 500 mikrogram/g GEL

1. LEGEMIDLETS NAVN

Picato 500 mikrogram/g gel ingenolmebutat

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert gram gel inneholder 500 mikrogram ingenolmebutat. Hver tube inneholder 235 mikrogram ingenolmebutat i 0,47 g gel.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Isopropylalkohol

Hydroksyetylcellulose

Sitronsyremonohydrat

Natriumsitrat

Benzylalkohol

Renset vann

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

gel

2 tuber

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

Bruk på hud

Trykkes på innsiden av kartongen

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utl.dato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road

Crumlin, Dublin 12

Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/796/002

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Picato 500 mikrogram/g

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

TUBE 150 mikrogram/g GEL

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Picato 150 mikrogram/g gel ingenolmebutat

Bruk på hud

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,47 g

6.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

TUBE 500 mikrogram/g GEL

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Picato 500 mikrogram/g gel ingenolmebutat

Bruk på hud

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,47 g

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter