Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Pioglitazone Actavis (pioglitazone hydrochloride) – Pakningsvedlegg - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPioglitazone Actavis
ATC-kodeA10BG03
Stoffpioglitazone hydrochloride
ProdusentActavis Group PTC ehf  

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pioglitazon Actavis 15 mg, 30 mg og 45 mg tabletter

Pioglitazon Actavis 15 mg tabletter

Pioglitazon Actavis 30 mg tabletter

Pioglitazon Actavis 45 mg tabletter

pioglitazon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Pioglitazon Actavis er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Pioglitazon Actavis

3.Hvordan du bruker Pioglitazon Actavis

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Pioglitazon Actavis

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Pioglitazon Actavis er, og hva det brukes mot

Pioglitazon Actavis inneholder pioglitazon. Det er en medisin mot sukkersyke som brukes til å behandle type 2 (ikke-insulinavhengig) diabetes mellitus, når metformin ikke egner seg eller ikke virker tilfredsstillende. Dette er den type diabetes som vanligvis utvikles i voksen alder.

Pioglitazon Actavis hjelper å kontrollere sukkernivået i blodet ditt hvis du har type 2 diabetes, ved å hjelpe kroppen din til å bedre nyttiggjøre insulinet den produserer. Legen din vil undersøke om Pioglitazon Actavis virker som det skal 3 til 6 måneder etter at du begynner å bruke det.

Pioglitazon Actavis kan brukes alene hos pasienter som ikke kan ta metformin, og hvor behandling med kosthold og mosjon ikke regulerer blodsukkeret eller kan brukes sammen med andre behandlinger (f.eks. metformin, sulfonylurea eller insulin) som ikke gir tilstrekkelig regulering av blodsukkeret.

2. Hva du må vite før du bruker Pioglitazon Actavis

Bruk ikke Pioglitazon Actavis

-hvis du er hypersensitiv (allergisk) overfor pioglitazon or eller et av de andre innholdsstoffene i Pioglitazon Actavis (se punkt 6 for liste over innholdsstoffer).

-hvis du har hjertesvikt eller har hatt hjertesvikt tidligere.

-hvis du har en leversykdom.

-hvis du har hatt diabetisk ketoacidose (en følge av diabetes som gir hurtig vekttap, kvalme eller oppkast).

-hvis du har eller har hatt blærekreft.

-hvis du har blod i urinen din, som legen ikke har undersøkt.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du begynner å bruke denne medisinen:

-hvis kroppen din holder på vannet (væskeansamling) eller du har hjertesviktproblemer, spesielt hvis du er over 75 år. Hvis du tar betennelsesdempende legemidler som også kan forårsake væskeansamling og hevelser, må du informere legen din.

-hvis du har en spesiell diabetisk øyelidelse som heter makulaødem (hevelse i bakre del av øyet).

-hvis du har cyster på eggstokkene (polycystisk ovarialsyndrom). Det kan være en økt mulighet for å bli gravid da du kan få eggløsning igjen når du bruker Pioglitazon Actavis. Hvis dette er aktuelt for deg skal du bruke egnet prevensjon for å unngå faren for graviditet som ikke er planlagt.

-hvis du har et problem med lever eller hjerte. Før du begynner med Pioglitazon Actavis vil det bli tatt en blodprøve for å sjekke leverfunksjonen. Denne prøven kan gjentas regelmessig. Noen pasienter med type 2 diabetes over lang tid og hjertelidelse eller tidligere slag som ble behandlet med pioglitazon og insulin opplevde utvikling av hjertesvikt. Informer legen din så snart som mulig, dersom du merker tegn på hjertesvikt som uvanlig kortpusthet eller hurtig vektøkning eller lokale hevelser (ødem).

Hvis du bruker Pioglitazon Actavis sammen med andre diabetesmedisiner, er det mer sannsynlig at blodsukkeret faller under normalt nivå (hypoglykemi).

Du kan også få redusert antall blodlegemer (anemi).

Benbrudd

Det er sett flere benbrudd hos pasienter, særlig kvinner som har tatt pioglitazon. Legen vil ta hensyn til dette ved behandling av din diabetes.

Barn og ungdom

Bruk hos barn under 18 år er ikke anbefalt.

Andre legemidler og Pioglitazon Actavis

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Du kan vanligvis fortsette å ta andre medisiner mens du blir behandlet med Pioglitazon Actavis. Det er imidlertid sannsynlig at visse legemidler påvirker sukkermengden i blodet:

-gemfibrozil (brukes til å senke kolesterol)

-rifampicin (brukes til å behandle tuberkulose og andre infeksjoner)

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker noen av disse. Blodsukkeret ditt vil bli sjekket, og det er mulig at din dose av Pioglitazon Actavis må endres.

Inntak av Pioglitazon Actavis sammen med mat og drikke

Du kan ta tablettene med eller uten mat. Du bør svelge tablettene sammen med et glass vann.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Legen din vil anbefale deg å avslutte behandlingen med dette legemidlet.

Kjøring og bruk av maskiner

Pioglitazon vil ikke påvirke din evne til å kjøre eller bruke maskiner, men vær forsiktig hvis du får endret syn.

Pioglitazon Actavis inneholder laktosemonohydrat

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar Pioglitazon Actavis.

3.Hvordan du bruker Pioglitazon Actavis

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den vanlige startdosen er en tablett med 15 mg eller 30 mg pioglitazon en gang daglig. Legen din kan øke dosen till maksimum 45 mg en gang daglig. Legen vil fortelle deg hvor stor dose du skal ta.

Hvis du føler at virkningen av Pioglitazon Actavis er for svak, bør du snakke med legen din.

Pioglitazon Actavis kan tas med eller uten mat.

Når Pioglitazon Actavis tas sammen med andre legemidler mot diabetes (som insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid), vil legen din fortelle deg om det er nødvendig å ta lavere doser av legemidlene dine.

Legen din vil ta periodevise blodprøver under behandling med Pioglitazon Actavis. Dette gjøres for å sjekke at leveren din fungerer normalt.

Hvis du følger en diabetes-diett, bør du fortsette med denne mens du tar Pioglitazon Actavis.

Vekten din bør sjekkes med jevne mellomrom. Informer legen din dersom vekten øker.

Dersom du tar for mye av Pioglitazon Actavis

Hvis du ved et uhell tar for mange tabletter, eller hvis andre eller et barn tar av medisinen din, rådfør deg med lege eller apotek umiddelbart. Blodsukkeret kan falle under normalt nivå og kan økes ved inntak av sukker. Det anbefales at du har med deg noen sukkerbiter, søtsaker, kjeks eller sukkerholdig fruktjuice.

Dersom du har glemt å ta Pioglitazon Actavis

Ta Pioglitazon Actavis daglig som forskrevet. Hvis du imidlertid glemmer en dose, skal du bare fortsette med neste dose som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.

For pakninger med 14, 28, 56 og 98 tabletter kan du sjekke hvilken dag du sist tok en tablett med Pioglitazon Actavis ved å se på kalenderen trykt på blisteret.

Dersom du avbryter behandling med Pioglitazon Actavis

Pioglitazon Actavis skal brukes hver dag for å virke riktig. Hvis du slutter å bruke Pioglitazon Actavis kan blodsukkeret gå opp. Rådfør deg med legen din før du avbryter denne behandlingen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Pasienter har spesielt opplevd følgende alvorlige bivirkninger:

Hjertesvikt har vært opplevd ofte (inntil 1 av 10 personer) hos pasienter som tar pioglitazon i kombinasjon med insulin. Symptomer er uvanlig kortpusthet eller rask vektøkning eller lokale hevelser (ødem). Hvis du opplever noen av disse bivirkningene, spesielt hvis du er over 65 år, skal du umiddelbart ta kontakt med lege.

Blærekreft har forekommet hos noen pasienter (inntil 1 av 100 personer) som tar pioglitazon. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen din, smertefull urinering eller plutselig trang til å urinere. Hvis du opplever noe av dette skal du rådføre deg med legen din så fort som mulig.

Lokal hevelse (ødem) har også blitt opplevd svært ofte hos pasienter som tar pioglitazon i kombinasjon med insulin. Hvis du opplever denne bivirkningen, skal du kontakte lege så snart som mulig.

Beinbrudd har vært rapportert ofte (inntil 1 av 10 personer) hos kvinnelige pasienter som tar pioglitazon. Det har også vært rapportert om beinbrudd hos mannlige pasienter som tar pioglitazon (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data). Hvis du opplever denne bivirkningen, skal du kontakte lege så snart som mulig.

Uklart syn på grunn av hevelse (eller væske) bak øyet (frekvens ikke kjent) har også vært rapportert blant pasienter som tar pioglitazon. Hvis du opplever dette symptomet for første gang, skal du kontakte lege så snart som mulig. Og hvis du allerede har uklart syn og symptomene blir verre, skal du kontakte lege så snart som mulig.

Det er rapportert allergiske reaksjoner (hyppighet ikke kjent) hos pasienter som bruker Pioglitazon Actavis. Dersom du får en alvorlig allergisk reaksjon, inkludert elveblest og opphovning av ansikt, lepper, tunge eller svelg som gjør det vanskelig å puste eller svelge, må du slutte å bruke dette legemidlet og kontakte lege så snart som mulig.

De andre bivirkningene som har blitt erfart av noen pasienter som har tatt pioglitazon, er:

Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer)

-luftveisinfeksjon

-endret syn

-vektøkning

-nummenhet

Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer)

-bihulebetennelse (sinusitt)

-søvnløshet (insomni)

Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)

-økte leverenzymer

-allergiske reaksjoner

De andre bivirkningene som har blitt erfart av noen pasienter når pioglitazon er tatt sammen med andre diabetesmedisiner, er:

Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer)

-lavt blodsukker (hypoglykemi)

Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer)

-hodepine

-svimmelhet

-leddsmerter

-impotens

-ryggsmerter

-kortpusthet

-en liten reduksjon i antall røde blodlegemer

-tarmgass (flatulens)

Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer)

-sukker i urinen, protein i urinen

-økte enzymer

-vertigo (en kraftig form for svimmelhet)

-svetting

-tretthet

-økt appetitt

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Pioglitazon Actavis

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Pioglitazon Actavis etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter ordet ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Pioglitazon Actavis inneholder

-Virkestoffet er pioglitazon.

Hver tablett inneholder 15 mg, 30 mg eller 45 mg pioglitazon (som hydrokloride). Hver tablett inneholder 15 mg pioglitazon (som hydrokloride).

Hver tablett inneholder 30 mg pioglitazon (som hydrokloride). Hver tablett inneholder 45 mg pioglitazon (som hydrokloride).

-Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, hydroksypropylcellulose, karmellosekalsium og magnesiumstearat.

Hvordan Pioglitazon Actavis ser ut og innholdet i pakningen

Pioglitazon Actavis 15 mg tabletter er hvite, runde, flate med skrå kant, 5,5 mm i diameter og merket med ”TZ15” på en side.

Pioglitazon Actavis 30 mg tabletter er hvite, runde, flate med skrå kant, 7 mm i diameter og merket med ”TZ30” på en side.

Pioglitazon Actavis 45 mg tabletter er hvite, runde, flate med skrå kant, 8 mm i diameter og merket med ”TZ45” på en side.

Tablettene finnes i blisterpakninger av aluminium med 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 og 100 tabletter. Pakningene med 14, 28, 56, 84 og 98 tabletter inneholder blistere med forkortelser for ukedagene merket på blisteret (Ma., Ti., On., To., Fr., Lø., Sø.).

Ikke alle pakninger blir nødvendigvis markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Island

Tilvirker

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB “Actavis Baltics”

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 260 9615

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Aurobindo Pharma B.V.

Teл.: +359 2 9321 861

Pays-Bas / Niederlande

 

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

Česká republika

Magyarország

Actavis CZ a.s.

Actavis Hungary Kft.

Tel: +420 251 113 002

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Aurobindo Pharma B.V.

Tel.: +49-89-558-9090

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 6100 565

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Arrow Génériques

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tél: +33 4 72 72 60 72

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

PharmaVigil d.o.o.

Actavis SRL

Tel: +385(1) 3890676

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

Actavis s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Actavis Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Actavis AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

United Kingdom

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle

Actavis UK Limited

Tel: +371 67304300

Tel: +44 1271 385257

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter