Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Merking - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPlenadren
ATC-kodeH02AB09
Stoffhydrocortisone
ProdusentShire Services BVBA

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE TIL ENHETSPAKNING

1.LEGEMIDLETS NAVN

Plenadren 5 mg tabletter med modifisert frisetting hydrokortison

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett med modifisert frisetting inneholder hydrokortison 5 mg.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablett med modifisert frisetting

50 tabletter med modifisert frisetting.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Svelg tablettene hele. Ikke del, knus eller tygg tablettene.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utl.dato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussel

Belgia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/715/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Plenadren 5 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ETIKETT PÅ FLERPAKNING (MED BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Plenadren 5 mg tabletter med modifisert frisetting hydrokortison

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett med modifisert frisetting inneholder hydrokortison 5 mg.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Flerpakning: 100 (2 flasker med 50) tabletter med modifisert frisetting

Flerpakning: 150 (3 flasker med 50) tabletter med modifisert frisetting

Flerpakning: 300 (6 flasker med 50) tabletter med modifisert frisetting

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Svelg tablettene hele. Ikke del, knus eller tygg tablettene.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utl.dato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussel

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/715/003 100 tabletter med modifisert frisetting (2 flasker med 50)

EU/1/11/715/004 150 tabletter med modifisert frisetting (3 flasker med 50)

EU/1/11/715/005 300 tabletter med modifisert frisetting (6 flasker med 50)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Plenadren 5 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Plenadren 5 mg tabletter med modifisert frisetting hydrokortison

Oral bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

50 tabletter med modifisert frisetting

6.ANNET

Shire Services BVBA

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE TIL ENHETSPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Plenadren 20 mg tabletter med modifisert frisetting hydrokortison

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett med modifisert frisetting inneholder hydrokortison 20 mg.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablett med modifisert frisetting

50 tabletter med modifisert frisetting.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Svelg tablettene hele. Ikke del, knus eller tygg tablettene.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utl.dato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussel

Belgia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/715/002

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Plenadren 20 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ETIKETT PÅ FLERPAKNING (MED BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Plenadren 20 mg tabletter med modifisert frisetting hydrokortison

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett med modifisert frisetting inneholder hydrokortison 20 mg.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Flerpakning: 100 (2 flasker med 50) tabletter med modifisert frisetting

Flerpakning: 150 (3 flasker med 50) tabletter med modifisert frisetting

Flerpakning: 300 (6 flasker med 50) tabletter med modifisert frisetting

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Svelg tablettene hele. Ikke del, knus eller tygg tablettene.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utl.dato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussel

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/715/006 100 tabletter med modifisert frisetting (2 flasker med 50)

EU/1/11/715/007 150 tabletter med modifisert frisetting (3 flasker med 50)

EU/1/11/715/008 300 tabletter med modifisert frisetting (6 flasker med 50)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Plenadren 20 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Plenadren 20 mg tabletter med modifisert frisetting hydrokortison

Oral bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

50 tabletter med modifisert frisetting

6. ANNET

Shire Services BVBA

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter