Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Potactasol (topotecan) – Merking - L01XX17

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPotactasol
ATC-kodeL01XX17
Stofftopotecan
ProdusentActavis Group PTC ehf

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytter kartong

1.LEGEMIDLETS NAVN

Potactasol 1 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

topotekan

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert hetteglass inneholder 1 mg topotekan (som hydroklorid).

Etter rekonstituering, 1 ml konsentrat inneholder 1 mg topotekan

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder mannitol (E421), vinsyre (E334), saltsyre (E507) og natriumhydroksid. Se pakningsvedlegget for mer informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 1 x 1 mg hetteglass

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til intravenøs bruk som infusjon, etter rekonstituering og fortynning.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Cytostatikum, spesielle instrukser vedrørende håndtering (se pakningsvedlegget). Cytostatikum

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ubrukt legemiddel samt avfall skal destrueres i samsvar med lokale krav.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjordur Island

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/660/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr.:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

Hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Potactasol 1 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

topotekan i.v.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 mg

6.ANNET

Cytostatikum

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytter kartong

1. LEGEMIDLETS NAVN

Potactasol 4 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

topotekan

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert hetteglass inneholder 4 mg topotekan (som hydroklorid).

Etter rekonstituering, 1 ml konsentrat inneholder 1 mg topotekan

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder mannitol (E421), vinsyre (E334), saltsyre (E507) og natriumhydroksid. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 1 x 4 mg hetteglass

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til intravenøs bruk som infusjon etter rekonstituering og fortynning.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Cytostatikum, spesielle instrukser vedrørende håndtering (se pakningsvedlegg). Cytostatikum

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ubrukt legemiddel samt avfall skal destrueres i samsvar med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjordur Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/660/002

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nr.:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

Hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Potactasol 4 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

topotekan i.v.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

4 mg

6. ANNET

Cytostatikum

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter