Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prandin (repaglinide) – Pakningsvedlegg - A10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPrandin
ATC-kodeA10BX02
Stoffrepaglinide
ProdusentNovo Nordisk A/S

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Prandin 0,5 mg tabletter

Prandin 1 mg tabletter

Prandin 2 mg tabletter

repaglinid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Prandin er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Prandin

3.Hvordan du bruker Prandin

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Prandin

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Prandin er og hva det brukes mot

Prandin er en tablett inneholdende repaglinid for inntak via munnen og brukes til behandling av diabetes (sukkersyke); Prandin hjelper bukspyttkjertelen til å produsere mer insulin og dermed senke blodsukkeret (glukose).

Type 2-diabetes er en sykdom der bukspyttkjertelen ikke produserer nok insulin for å regulere sukkeret i blodet eller der kroppen ikke responderer normalt på det insulinet som den produserer.

Prandin brukes for å holde type 2-diabetes hos voksne under kontroll, og blir brukt i tillegg til kostregulering og mosjon: Behandling startes vanligvis dersom kostregulering, mosjon og vektreduksjon ikke har medført tilstrekkelig regulering (eller reduksjon) av blodsukkeret. Prandin kan også gis sammen med metformin, et annet legemiddel mot diabetes.

Prandin senker blodsukkeret, noe som hjelper med å forhindre komplikasjoner i forbindelse med diabetes.

2. Hva du må vite før du bruker Prandin

Bruk ikke Prandin

Dersom du er allergisk overfor repaglinid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Hvis du har type 1-diabetes.

Hvis du har opphopning av syre i blodet (diabetisk ketoacidose).

Hvis du har en alvorlig leversykdom.

Hvis du bruker gemfibrozil (et legemiddel som brukes til å senke forhøyede fettnivåer i blodet).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Prandin:

Dersom du har

leverproblemer.

Prandin anbefales ikke til pasienter med moderat leversykdom. Prandin må ikke brukes hvis du har en alvorlig leversykdom (se Bruk ikke Prandin)

Dersom du har

nyreproblemer.

Prandin bør brukes med forsiktighet

Dersom du skal gjennomgå en stor operasjon, eller nylig har vært utsatt for en alvorlig sykdom eller infeksjon. I slike tilfeller kan blodsukkerreguleringen svekkes

Dersom du er under 18 år eller over 75 år. Prandin er ikke anbefalt. Studier er ikke utført på disse aldersgruppene.

Rådfør deg med lege dersom noe av det ovennevnte gjelder deg. Det kan være at Prandin ikke passer for deg. Legen vil gi deg råd.

Barn og ungdom

Ikke bruk dette legemidlet dersom du er under 18 år.

Hvis du får hypoglykemi (lavt blodsukker)

Du kan få en hypoglykemisk reaksjon hvis blodsukkeret ditt blir for lavt. Dette kan skje:

Hvis du tar for mye Prandin

Hvis du mosjonerer mer enn vanlig

Hvis du tar andre legemidler eller har lever- eller nyreproblemer (se under pkt. 2. Hva du må vite før du bruker Prandin).

Varselsymptomene på hypoglykemi kan komme plutselig og kan omfatte: kaldsvetting, kald og blek hud, hodepine, hjertebank, kvalme, usedvanlig stor sultfølelse, forbigående synsforstyrrelser, døsighet, unormal tretthet og svakhet, nervøsitet eller skjelving, angst, forvirring og konsentrasjonsproblemer.

Hvis blodsukkeret ditt er lavt eller du føler at hypoglykemi begynner å komme: spis glukosetabletter eller spis eller drikk noe med høyt sukkerinnhold og ta deretter en hvil.

Når symptomene på hypoglykemi forsvinner eller når blodsukkernivået er stabilisert fortsett behandlingen med Prandin.

Fortell folk at du har diabetes og hva de må gjøre hvis du mister bevisstheten på grunn av hypoglykemi. Hvis dette skjer, må de gjøre følgende: legge deg i stabilt sideleie og søke hjelp hos helsepersonell med det samme. De må ikke gi deg noe å spise eller drikke. Du kan da bli kvalt.

Hvis alvorlig hypoglykemi ikke behandles, kan det føre til hjerneskade (midlertidig eller livsvarig) eller til og med død

Kontakt lege dersom du har hatt en hypoglykemisk reaksjon som førte til bevisstløshet eller du har hatt gjentatte hypoglykemiske reaksjoner. Dette kan bety at dosen med Prandin, matinntaket eller mengden fysisk aktivitet må justeres.

Hvis blodsukkeret blir for høyt

Blodsukkeret ditt kan bli for høyt (hyperglykemi). Dette kan forekomme:

Hvis du tar for lite Prandin

Hvis du har en infeksjon eller en febertilstand

Hvis du har spist mer enn vanlig

Hvis du har mosjonert mindre enn vanlig.

Varselsymptomene på for høyt blodsukker utvikler seg gradvis og inkluderer: økt vannlating, tørste, tørr hud og munntørrhet. Rådfør deg med lege. Det kan bety at dosen med Prandin, matinntaket eller mengden fysisk aktivitet må justeres.

Andre legemidler og Prandin

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Du kan bruke Prandin sammen med metformin, et annet legemiddel mot diabetes, dersom legen foreskriver det.

Dersom du bruker gemfibrozil (brukes til å senke forhøyede fettnivåer i blodet) bør du ikke ta Prandin.

Kroppens respons på Prandin kan endres hvis du tar andre legemidler, spesielt disse:

Monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) (brukes for å behandle depresjon)

Betablokkere (brukes for å behandle høyt blodtrykk eller hjertesykdommer)

ACE-hemmere (brukes for å behandle hjertesykdommer)

Salisylater (f.eks. aspirin)

Oktreotid (brukes for å behandle kreft)

Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) (en type smertestillende preparater)

Steroider (anabole steroider og kortikosteroider – brukes ved anemi eller for å behandle betennelsesreaksjoner)

Orale antikonsepsjonsmidler (P-piller)

Tiazider (diuretika eller “vanndrivende midler”)

Danazol (brukes for å behandle cyster i brystet og endometriose)

Thyreoideapreparater (brukes for å behandle lave nivåer av skjoldbruskkjertelhormoner)

Sympatomimetika (brukes for å behandle astma)

Klaritromycin, trimetoprim, rifampicin (antibiotika)

Itrakonazol, ketokonazol (midler mot sopp)

Gemfibrozil (brukes for å behandle høyt fettinnhold i blodet)

Ciklosporin (brukes til å hemme immunsystemet)

Deferasiroks (brukes til å redusere kronisk jernoverskudd)

Klopidogrel (forhindrer blodpropp)

Fenytoin, karbamazepin, fenobarbital (brukes for å behandle epilepsi)

Johannesurt (naturlegemiddel).

Inntak av Prandin sammen med alkohol

Alkohol kan endre Prandin sin evne til å senke blodsukkeret. Vær oppmerksom på symptomer på lavt blodsukker.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Du bør ikke bruke Prandin hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid.

Du bør ikke bruke Prandin hvis du ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

For lavt eller høyt blodsukker kan påvirke evnen til å kjøre eller bruke en maskin. Vær oppmerksom på at du kan påføre deg selv eller andre skade. Rådfør deg med lege hvorvidt det er tilrådelig å kjøre bil hvis du:

Har hyppige episoder av hypoglykemi

Har få eller ingen varselsymptomer på hypoglykemi.

3.Hvordan du bruker Prandin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. Legen vil fastsette dosen din.

Den vanlige startdosen er 0,5 mg før hvert hovedmåltid. Svelg tablettene med et glass vann rett før eller inntil 30 minutter før hvert hovedmåltid

Legen kan justere dosen opp til 4 mg som tas rett før eller inntil 30 minutter før hvert hovedmåltid. Anbefalt maksimal daglig dose er 16 mg.

Ta aldri større mengde Prandin enn det legen din har anbefalt.

Dersom du tar for mye av Prandin

Dersom du tar for mange tabletter, kan blodsukkernivået ditt bli for lavt og føre til hypoglykemi. Vennligst se Hvis du får hypoglykemi vedrørende hva en hypoglykemisk reaksjon er og hvordan den behandles.

Dersom du har glemt å ta Prandin

Hvis du glemmer en dose, skal neste dose tas som vanlig - du skal ikke ta dobbel dose.

Dersom du avbryter behandling med Prandin

Vær oppmerksom på at den ønskede effekten ikke oppnås hvis behandling med Prandin avbrytes. Din diabetes kan bli verre. Dersom det er nødvendig å foreta endring i behandlingen, kontakt lege først.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Hypoglykemi

Den mest hyppige bivirkningen er hypoglykemi som kan berøre opptil 1 av 10 pasienter (se Hvis du får hypoglykemi under pkt. 2). Hypoglykemiske reaksjoner er generelt milde/moderate, men kan av og til utvikles til hypoglykemisk bevisstløshet eller koma. Hvis dette skjer, trengs det umiddelbart medisinsk hjelp.

Allergi

Allergi er svært sjeldent (kan berøre opptil 1 av 10 000 pasienter). Symptomer som for eksempel hevelse, pustevanskeligheter, hjertebank, svimmelhet og svetting kan være tegn på anafylaktisk reaksjon. Kontakt lege umiddelbart.

Andre bivirkninger

Vanlige (kan berøre opptil 1 av 10 pasienter)

Magesmerte

Diaré.

Sjeldne (kan berøre opptil 1 av 1000 pasienter)

Akutt hjertesykdom (men det skyldes ikke nødvendigvis dette legemidlet).

Svært sjeldne (kan berøre opptil 1 av 10 000 pasienter)

Oppkast

Forstoppelse

Synsforstyrrelser

Alvorlige leverproblemer, unormal leverfunksjon slik som økt nivå av leverenzymer i blodet.

Frekvens ikke kjent

Hypersensitivitet (slik som utslett, kløende hud, rødflammet hud, hevelse i huden)

Føle seg uvel (kvalme).

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Prandin

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og blisterfolien etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Prandin

Virkestoff er repaglinid.

Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (E 460), vannfritt kalsiumhydrogenfosfat, maisstivelse, kaliumpolakrilin, povidon (polyvidon), glyserol 85 %, magnesiumstearat, meglumin, poloksamer, gult jernoksid (E 172) kun i 1 mg tabletter og rødt jernoksid (E 172) kun i 2 mg tabletter.

Hvordan Prandin ser ut og innholdet i pakningen

Prandin tabletter er runde og konvekse og preget med logoen til Novo Nordisk (Apis-tyren). Styrkene er 0,5 mg, 1 mg og 2 mg. 0,5 mg tabletter er hvite, 1 mg tabletter er gule og 2 mg tabletter er ferskenfargede. Fire størrelser av blisterpakningen er tilgjengelig. Hver pakning inneholder 30, 90, 120 eller 270 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark.

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter