Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pravafenix (fenofibrate / pravastatin) – Merking - C10BA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPravafenix
ATC-kodeC10BA03
Stofffenofibrate / pravastatin
ProdusentLaboratoires SMB S.A.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE TIL BLISTERPAKNINGER

1.LEGEMIDLETS NAVN

Pravafenix 40 mg/160 mg harde kapsler pravastatin/fenofibrat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 40 mg pravastatinnatrium og 160 mg fenofibrat

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 harde kapsler

60 harde kapsler

90 harde kapsler

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utl.dato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Laboratoires SMB s.a. rue de la Pastorale, 26-28 B-1080 Brussel

Belgia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/679/001 30 harde kapsler

EU/1/11/679/002 60 harde kapsler

EU/1/11/679/003 90 harde kapsler

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Pravafenix

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Pravafenix 40 mg/160 mg harde kapsler pravastatin/fenofibrat

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

SMB

3.UTLØPSDATO

Utl.dato

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ESKE TIL FLASKER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Pravafenix 40 mg/160 mg harde kapsler pravastatin/fenofibrat

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 40 mg pravastatinnatrium og 160 mg fenofibrat.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 harde kapsler

30 harde kapsler

60 harde kapsler

90 harde kapsler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utl.dato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Laboratoires SMB s.a. rue de la Pastorale, 26-28 B-1080 Brussel

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/679/007 14 harde kapsler

EU/1/11/679/004 30 harde kapsler

EU/1/11/679/005 60 harde kapsler

EU/1/11/679/006 90 harde kapsler

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Pravafenix

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FLASKE TIL 14 OG 30 HARDE KAPSLER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Pravafenix 40 mg/160 mg harde kapsler

Pravastatin/fenofibrat

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 40 mg pravastatinnatrium og 160 mg fenofibrat.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dette legemidlet inneholder laktosemonohydrat

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 harde kapsler

30 harde kapsler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utl.dato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Laboratoires SMB s.a. rue de la Pastorale, 26-28 B-1080 Brussel

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/679/007 14 harde kapsler

EU/1/11/679/004 30 harde kapsler

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FLASKER TIL 60 OG 90 HARDE KAPSLER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Pravafenix 40 mg/160 mg harde kapsler

Pravastatin/fenofibrat

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 40 mg pravastatinnatrium og 160 mg fenofibrat.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dette legemidlet inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

60 harde kapsler

90 harde kapsler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utl.dato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.AVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Laboratoires SMB s.a. rue de la Pastorale, 26-28 B-1080 Brussel

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/679/005 60 harde kapsler

EU/1/11/679/006 90 harde kapsler

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter