Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prevenar (pneumococcal polysaccharide serotype...) – Preparatomtale - J07AL02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnPrevenar
ATC-kodeJ07AL02
Stoffpneumococcal polysaccharide serotype 4 /pneumococcal polysaccharide serotype 6B /pneumococcal polysaccharide serotype 9V /pneumococcal polysaccharide serotype 14 / pneumococcal oligosaccharide serotype 18C /pneumococcal polysaccharide serotype 19F /pneumo
ProdusentPfizer Limited

1.LEGEMIDLETS NAVN

Prevenar injeksjonsvæske, suspensjon

Vaksine mot pneumokokkinfeksjoner (polysakkarid, konjugert, adsorbert)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 dose (0,5 ml) inneholder:

 

Pneumokokk-polysakkarid serotype 4

2 mikrogram

Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B

4 mikrogram

Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V

2 mikrogram

Pneumokokk-polysakkarid serotype 14

2 mikrogram

Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C

2 mikrogram

Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F

2 mikrogram

Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F

2 mikrogram

Konjugert til CRM197-bærerprotein og adsorbert på aluminiumfosfat (0,5 mg)

For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon.

Vaksinen er en homogen hvit suspensjon.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Vaksinasjon mot sykdom forårsaket av Streptococcus pneumoniae serotype 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F og 23F (inkludert sepsis, meningitt, pneumoni, bakteriemi og akutt otitis media) hos spedbarn og barn fra 2 måneder opp til 5 års alder (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

Se pkt. 4.2 for antall doser som skal administreres til de ulike aldersgruppene.

Bruk av Prevenar bør baseres på offisielle anbefalinger der det er tatt hensyn til følgene av invasiv sykdom hos de ulike aldersgrupper samt variasjoner i serotype-epidemiologi i ulike geografiske områder (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1).

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Vaksinasjonsprogrammer for Prevenar bør baseres på offisielle anbefalinger.

Spedbarn i alderen 2 6 måneder:

Primærvaksinasjon består av tre doser, hver på 0,5 ml, den første dosen gis vanligvis ved 2 måneders alder og med et intervall på minst 1 måned mellom dosene.

En fjerde dose anbefales i barnets andre leveår.

Alternativt kan et todose regime vurderes når Prevenar gis som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Den første dosen kan gis fra 2 måneders alder, med andre dose minst 2 måneder senere og en tredje (booster) dose ved 11-15 måneders alder (se pkt. 5.1).

Tidligere uvaksinerte eldre spedbarn og barn:

Spedbarn i alderen 7-11 måneder: To doser, hver på 0,5 ml, med et intervall på minst 1 måned mellom dosene. En tredje dose er anbefalt i det andre leveåret.

Barn i alderen 12-23 måneder: To doser, hver på 0,5 ml, med et intervall på minst 2 måneder mellom dosene.

Barn mellom 24 måneder og 5 år: Én enkelt dose.

Det er ikke klarlagt om det er noe behov for en boosterdose etter å ha fulgt disse vaksinasjonsprogrammene.

Administrasjonsmåte

Vaksinen skal gis ved intramuskulær injeksjon. Anbefalte områder er anterolateralt på låret (vastus lateralis muskelen) hos spedbarn eller i deltoidmuskelen i overarmen hos små barn.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene, eller overfor difteritoksoid.

I likhet med andre vaksiner skal administrasjon av Prevenar utsettes hos pasienter som lider av akutt, alvorlig febersykdom. Mindre infeksjoner som forkjølelser skal imidlertid ikke gjøre det nødvendig å utsette vaksinasjonen.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Som ved alle injiserbare vaksiner skal egnet medisinsk behandling og overvåking alltid være tilgjengelig i tilfelle det oppstår sjeldne anafylaktiske reaksjoner etter injeksjon av vaksinen.

Prevenar må ikke injiseres intravenøst.

Den potensielle risikoen for apné og behovet for respiratorisk overvåkning i 48-72 timer bør vurderes ved primærvaksinasjon av svært premature spedbarn (født ≤ 28. uke i svangerskapet) og spesielt for de med en tidligere historie av respiratorisk umodenhet. Siden fordelene med vaksinasjon er høy for denne gruppen spedbarn, bør vaksinasjon gjennomføres og ikke utsettes.

Prevenar beskytter ikke mot andre serotyper av Streptococcus pneumoniae enn de som er inkludert i vaksinen, eller mot andre mikroorganismer som forårsaker invasiv sykdom eller otitis media.

Denne vaksinen bør ikke gis til spedbarn eller barn med trombocytopeni eller koagulasjonsforstyrrelser som kontraindiserer intramuskulær injeksjon, unntatt hvis den potensielle fordelen klart oppveier risikoen.

Selv om det til en viss grad forekommer antistoffrespons mot difteritoksinet, vil ikke vaksinasjon med denne vaksinen erstatte rutinemessig difterivaksinering.

Hos barn i alderen 2 år til og med 5 år, har immuniseringsregime med én enkelt dose blitt anvendt. Det ble observert en høyere frekvens av lokale reaksjoner hos barn eldre enn 24 måneder sammenlignet med spedbarn (se pkt. 4.8).

Barn med svekket immunrespons, enten grunnet bruk av immunsuppresiv behandling, en genetisk defekt, HIV infeksjon eller andre årsaker, kan ha redusert antistoffrespons ved aktiv immunisering.

Begrensede data har vist at Prevenar (primærvaksinasjon med tre doser) induserer en akseptabel immunrespons hos spedbarn med sigdcelle sykdom med en sikkerhetsprofil lik den som er observert i ikke-høyrisiko grupper (se pkt. 5.1). Sikkerhet og immunogenisitetsdata er fremdeles ikke tilgjengelig for barn i andre spesifikke høy-risiko grupper for invasiv pneumokokksykdom (f.eks. barn med en

annen medfødt eller ervervet svekket miltfunksjon, HIV infeksjon, malignitet, nefrotisk syndrom). Vaksinering i høyrisikogrupper skal vurderes individuelt.

Barn under 2 år bør få alderstilpasset Prevenar-vaksinasjonsserie (se pkt. 4.2). Bruk av pneumokokk- konjugatvaksine erstatter ikke bruk av 23-valent pneumokokkpolysakkarid vaksiner hos barn 24 måneder med tilstander (slik som sigdcelle-sykdom, fravær av milt, HIV-infeksjon, kronisk sykdom eller som er immunkompromittert) som setter dem i en høyere risiko for invasiv sykdom på grunn av Streptococcus pneumoniae. Når anbefalt skal barn i risikogruppen som er 24 måneder eller eldre, og som allerede er primet med Prevenar, alltid få 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine. Intervallet mellom konjugert pneumokokkvaksine (Prevenar) og 23-valent pneumokokkpolysakkarid-vaksine skal være minst 8 uker. Det finnes ikke tilgjengelige data som indikerer hvorvidt administrasjon av 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine til ikke-primede barn eller til barn primet med Prevenar vil kunne medføre hyporespons ved fremtidige doser med Prevenar.

Når Prevenar gis samtidig med hexavalente vaksiner (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), skal legen være oppmerksom på at data fra kliniske studier indikerer at forekomsten av feberreaksjoner var høyere enn når hexavalente vaksiner ble gitt alene. Disse reaksjonene var for det meste moderate (temperatur mindre enn eller lik 39 °C) og forbigående (se pkt. 4.8).

Antipyretisk behandling bør initieres i henhold til lokale behandlingsrutiner.

Profylaktisk antipyretisk medisinering anbefales:

-for alle barn som får Prevenar samtidig med vaksiner som inneholder hele celler av inaktiverte kikhostebakterier på grunn av høyere forekomst av febrile reaksjoner (se pkt. 4.8).

-for barn med krampeanfall eller med tidligere feberkramper.

Som for enhver vaksine, beskytter ikke Prevenar alle vaksinerte individer mot pneumokokksykdom. I tillegg forventes det at graden av beskyttelse mot otitis media forårsaket av pneumokokker med serotyper som finnes i vaksinen vil være vesentlig lavere enn mot invasiv sykdom. Fordi otitis media kan forårsakes av mange andre mikroorganismer enn pneumokokker med serotyper som finnes i vaksinen, forventes den totale beskyttelsen mot otitis media å være lav (se pkt. 5.1).

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Prevenar kan gis samtidig med andre barnevaksiner i overensstemmelse med det anbefalte vaksinasjonsprogrammet. Ulike injiserbare vaksiner skal alltid gis på forskjellige injeksjonssteder.

Immunresponsen på rutinemessige barnevaksiner gitt samtidig med Prevenar, på forskjellige injeksjonssteder, har blitt undersøkt i 7 kontrollerte kliniske studier. Antistoffresponsen til Hib- tetanus- proteinkonjugat (PRP-T)-, tetanus- og Hepatitt B (HepB)-vaksiner var lik som for kontrollene. For CRM-basert Hib-konjugatvaksine ble en økning av antistoffresponsen til Hib og difteri observert hos spedbarngruppen. Ved boosterdosen ble det observert en nedgang i Hib- antistoffnivå, men alle barna hadde beskyttende nivåer. Det ble også observert en uventet reduksjon i responsen til kikhoste-antigener og inaktivert poliovaksine (IPV). Den kliniske relevansen av disse interaksjonene er ukjent. Begrensede resultater fra åpne studier har vist en akseptabel respons på vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder og mot vannkopper.

Data fra samtidig bruk av Prevenar og Infanrix hexa (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), har ikke vist klinisk relevant interferens med antistoffresponsen til hvert av de individuelle antigenene når vaksinene er gitt som tre doser primærvaksinasjon.

Tilstrekkelige data for samtidig bruk av andre hexavalente vaksiner og Prevenar er for tiden ikke tilgjengelige.

Det ble ikke påvist immunologisk interferens i et klinisk forsøk hvor samtidig primærvaksinasjon med Prevenar og Meningitec (meningokokk gruppe C konjugat vaksine), gitt hhv. som tre doser (2, 31/2 og 6 måneders alder) og to doser (2 og 6 måneders alder), ble evaluert. En påfyllingsdose av hver av vaksinene ble gitt i andre leveår.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Prevenar er ikke beregnet til voksne. Det foreligger ingen data fra bruk under graviditet eller amming hos mennesker eller studier av reproduksjon hos dyr.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Ikke relevant.

4.8Bivirkninger

Sikkerheten av vaksinen har blitt undersøkt i forskjellige kontrollerte kliniske studier hvor mer enn 18.000 friske spedbarn (6 uker til 18 måneder) er inkludert. Det meste av erfaringen på sikkerhet kommer fra effektstudien hvor 17.066 spedbarn mottok 55.352 doser med Prevenar. Sikkerhet hos tidligere ikke-vaksinerte eldre barn har også blitt undersøkt.

I alle studier ble Prevenar administrert samtidig med de anbefalte vaksinene til barn.

Blant de vanligste rapporterte bivirkningene var reaksjoner på injeksjonsstedet og feber.

Det ble ikke sett noen konsistent økning i lokale eller systemiske reaksjoner ved gjentatte doser i løpet av primærvaksinasjon eller ved boosterdoser, med unntak av en høyere forekomst av forbigående ømhet (36,5 %) og ømhet som påvirket leddbevegelsen (18,5 %) som ble sett etter boosterdosen.

Hos eldre barn som fikk én enkelt vaksinedose ble det observert en høyere forekomst av lokale reaksjoner enn det som tidligere er beskrevet for spedbarn. Disse reaksjonene var primært av forbigående karakter. I en post-marketingstudie med 115 barn mellom 2 og 5 år ble ømhet rapportert hos 39,1 % av barna, hvorav 15,7 % også fikk nedsatt leddbevegelse.

Rødhet ble rapportert hos 40,0 % av barna, og indurasjon ble rapportert hos 32,2 %. Rødhet og indurasjon 2 cm i diameter ble rapportert hos henholdsvis 22,6 % og 13,9 % av barna.

Når Prevenar ble gitt samtidig med hexavalente vaksiner (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), ble det rapportert feber ≥ 38 °C hos 28,3 % til 48,3 % av spedbarna i gruppen som fikk Prevenar samtidig med den hexavalente vaksinen, sammenlignet med 15,6 % til 23,4 % i gruppen som fikk hexavalent vaksine alene. Feber over 39,5 °C ble observert hos 0,6 % til 2,8 % av spedbarna som fikk Prevenar og hexavalente vaksiner (se pkt. 4.4).

Reaktogenisitet var høyere hos barn som samtidig mottok helcelle kikhostevaksiner. I en studie som inkluderte 1662 barn ble feber 38 C rapportert hos 41,2 % av barna som mottok Prevenar samtidig med vaksine mot difteri, tetanus og kikhoste (DTP), sammenlignet med 27,9 % i kontrollgruppen. Feber > 39 C ble rapportert hos 3,3 % av barna sammenliknet med 1,2 % i kontrollgruppen.

Bivirkninger rapportert i kliniske forsøk eller etter markedsføring er listet nedenunder, inndelt etter organsystem og hyppighet og gjelder for alle aldersgrupper.

Frekvensen er definert som følger:

Svært vanlige (> 1/10)

Vanlige ( 1/100 til < 1/10)

Mindre vanlige ( 1/1000 til < 1/100)

Sjeldne ( 1/10 000 til < 1/1000)

Svært sjeldne (< 1/10 000).

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Sykdommer i blod og lymfatiske organer:

Svært sjeldne:Lymfadenopati lokalisert til området ved injeksjonsstedet.

Forstyrrelser i immunsystemet:

 

Sjeldne:

Hypersensitivitetsreaksjoner som anfylaktiske/anafylaktoide

 

reaksjoner inkludert sjokk, angioneurotisk ødem,

 

bronkospasmer, dyspné, ansiktsødem.

Nevrologiske sykdommer:

 

Sjeldne:

Anfall, inkludert feberkramper.

Gastrointestinale sykdommer:

 

Svært vanlige:

Oppkast, diaré, nedsatt matlyst.

Hud- og underhudssykdommer:

 

Mindre vanlige:

Utslett/urtikaria.

Svært sjeldne:

Erythema multiforme

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet:

Svært vanlige:

Reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. erytem, hardhet/hevelse,

 

smerte/ømhet); feber 38 oC, irritabilitet, gråting, døsighet,

 

urolig søvn.

Vanlige:

Hevelse/hardhet og erytem >2,4 cm på injeksjonsstedet, ømhet

 

som påvirker bevegelsesevnen, feber > 39 oC.

Sjeldne:

Hypotonisk hyporesponsiv episode,

 

overfølsomhetsreaksjoner på injeksjonsstedet

 

(f.eks. dermatitt, pruritus, urticaria), rødming.

Apné hos svært premature spedbarn (≤ 28 uker av svangerskapet) (se pkt. 4.4).

4.9Overdosering

Det har forekommet rapporter om overdoser med Prevenar, inkludert tilfeller av injeksjon av høyere dose enn anbefalt og tilfeller av injeksjon av påfølgende doser med kortere intervall siden forrige dose enn anbefalt. Hos de fleste individene ble det ikke rapportert noen uønskede reaksjoner. Bivirkninger rapportert i forbindelse med overdosering har generelt sett vært de samme som ved anbefalte enkeltdoser av Prevenar.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Pneumokokkvaksiner, ATC kode: J07AL02

Immunogenisitet

Signifikante økninger i antistoff (målt med ELISA) ble sett for alle vaksineserotyper etter primærvaksinasjon med tre doser av Prevenar hos spedbarn og påfølgende boosterdoser, selv om geometriske gjennomsnittskonsentrasjoner varierte mellom de 7 serotypene. Prevenar har også vist å frembringe funksjonelle antistoffer (målt med opsonofagocytose) til alle vaksineserotyper etter primærvaksinasjonen. Det er ikke undersøkt hvorvidt antistoffer vedvarer over lengre tid etter primærvaksinasjon hos spedbarn pluss boosterdose, eller etter primærvaksinasjon med én enkeltdose til eldre barn. Administrasjon av ikke-konjugerte pneumokokkpolysakkarider ved 13 måneder etter primærvaksinasjon med Prevenar ga en anamnestisk antistoffrespons for de 7 serotypene som er inkludert i vaksinen, og antyder at en priming hadde oppstått.

Immunogenisitet etter primærvaksinasjon av spedbarn med to doser, samt en booster ved ca. 1 års alder er dokumentert i flere studier. Det meste av data har indikert at lavere andeler av spedbarna oppnådde en antistoffkonsentrasjon ≥ 0,35 mikrogram/ml (referanse antistoffkonsentrasjon anbefalt av WHO)1 mot serotype 6B og 23F etter primærvaksinasjon med to doser når direkte eller indirekte sammenlignet med primærvaksinasjon med tre doser. I tillegg var GMC-verdier lavere for antistoffer mot de fleste serotyper etter spedbarnsvaksinasjon med to doser enn etter tre doser. Antistoffrespons etter boosterdoser hos småbarn som ble primærvaksinert med to eller tre doser som spedbarn, var imidlertid sammenlignbare for alle 7 vaksineserotyper, og indikerte at begge spedbarnsregimene hadde medført tilstrekkelig priming.

Signifikante økninger i antistoff (målt med ELISA) mot alle vaksineserotypene ble sett etter vaksinasjon av barn mellom 2 og 5 år med én dose Prevenar. Antistoffkonsentrasjonene var like de som ble oppnådd etter primærvaksinasjon av spedbarn med tre doser og en boosterdose i andre leveår. Effektstudier i 2-5 års populasjonen er ikke utført.

Beskyttende effekt av todose primær spedbarnsvaksinasjon pluss boosterdose er ikke fastslått i kliniske studier, og de kliniske konsekvensene av lavere antistoffkonsentrasjon mot serotype 6B og 23F etter todose spedbarnsvaksinasjon er ikke kjent.

Beskyttende effekt mot invasiv sykdom

Estimater av effekten mot invasiv sykdom ble oppnådd i populasjonen i USA, hvor dekningen av vaksineserotypene varierte fra 80-89 %. Epidemiologiske data fra 1988-2003 indikerte at dekningen i Europa er lavere og varierer fra land til land. Som en konsekvens, bør Prevenar dekke mellom 54 % og 84 % av isolatene fra invasive pneumokokk-sykdommer (IPD) hos europeiske barn under 2 år. Hos europeiske barn mellom 2 til 5 års alder, bør Prevenar dekke ca. 62-83 % av de kliniske isolatene som forårsaker invasive pneumokokksykdommer. Det er estimert at mer enn 80 % av de antimikrobielle resistente stammene vil være dekket av serotypene inkludert i vaksinen. Vaksineserotypedekningen hos den pediatriske populasjonen avtar med økende alder. Nedgangen i insidens av IPD sett blant eldre barn kan muligens delvis tilskrives naturlig oppnådd immunitet.

Beskyttende effekt mot invasiv sykdom ble undersøkt i en stor, randomisert, dobbelblind, klinisk studie i en multietnisk populasjon i Nord-California (Kaiser Permanente studien). Mer enn 37.816 barn ble vaksinert med enten Prevenar eller en kontrollvaksine (meningokokkvaksine gruppe C) ved 2, 4, 6 og 12-15 måneders alder. Serotypene som var inkludert da studien pågikk utgjorde 89 % av IPD.

Totalt 52 tilfeller av invasiv sykdom forårsaket av vaksine serotyper hadde samlet seg opp i en utvidet blindet oppfølgingsperiode frem til 20. april, 1999. Vaksinens serotype-spesifikke effekt var estimert til 94 % (95 % CI: 81, 99) i behandlingsintensjons-populasjonen og 97 % (95 % CI: 85, 100) i per protokoll (fullstendig vaksinert) populasjonen (40 tilfeller). I Europa varierer estimatene for beskyttende effekt hos barn under 2 års alder fra 51 % til 79 %, når man tar hensyn til vaksinens dekning mot serotyper som forårsaker invasiv sykdom.

Beskyttende effekt mot pneumoni

I Kaiser Permanente-studien var den beskyttende effekten 87.5 % (95 % CI: 7, 99) mot bakteriell pneumoni forårsaket av S. pneumoniae serotyper som inngår i vaksinen.

Beskyttende effekt mot pneumoni uten bakteriemi (ingen mikrobiologisk bekreftelse av diagnosen ble utført) ble også undersøkt. Siden mange andre patogener enn pneumokokker med serotyper som inngår i vaksinen, kan bidra til byrden av pneumoni hos barn, forventes det at beskyttelse mot all klinisk pneumoni vil være lavere enn for invasiv pneumokokk sykdom. I per-protokoll analysen var estimert risikoreduksjon for første episode av klinisk pneumoni med unormalt røntgenbilde av brystet (definert som tilstedeværelse av infiltrater, effusjon eller konsolidering) var 35 % (95 % CI: 4, 56)..

1 WHO teknisk rapport no 927, 2005; Vedlegg serologiske kriterier for beregning og godkjenning, av nye formuleringer for pneumokokk-konjugatvaksine til bruk hos spedbarn.

Beskyttende effekt mot otitis media

Akutt otitis media (AOM) er en vanlig sykdom med ulik etiologi blant barn. Bakterier kan være årsaken til 60-70 % av kliniske episoder av AOM. Pneumokokker er ansvarlig for 30-40 % av alle bakterielle AOM og en større andel av alvorlig AOM. Prevenar kan teoretisk forhindre infeksjon med omtrent 60-80 % av serotyper som forårsaker pneumokokk AOM. Det er estimert at Prevenar kan beskytte mot 6-13 % av alle kliniske episoder av AOM.

Den beskyttende effekten av Prevenar mot akutt otitis media (AOM) ble undersøkt i en randomisert, dobbelblind, klinisk studie med 1662 finske spedbarn vaksinert med enten Prevenar eller en kontrollvaksine (hepatitt B vaksine) ved 2, 4, 6 og 12-15 måneders alder. Vaksinens effekt mot vaksineserotype AOM, det primære endepunktet i studien, ble estimert til 57 % (95 % CI: 44, 67) i per protokoll analysen og 54 % (95 % CI: 41, 64) i behandlingsintensjons-analysen. Hos de vaksinerte personene ble det observert en økning i AOM på 33 % (95 % CI: -1, 80) forårsaket av serogrupper som ikke er inkludert i vaksinen. Imidlertid var den totale gevinsten 34 % (95 % CI: 21, 45) reduksjon i forekomsten av samtlige pneumokokk-AOM. Vaksinens innvirkning på det totale antallet tilfeller av otitis media, uavhengig av etiologi, var en 6 % (95 % CI: -4, 16) reduksjon.

En undergruppe av barna i denne studien ble fulgt inntil de nådde 4-5 års alder. I denne oppfølgingsstudien var vaksinens effekt ved hyppig OM (definert som minst 3 episoder innen 6 måneder) 18 % (95 % CI: 1, 32), ved kronisk otitis media med effusjon, 50 % (95 % CI: 15, 71) og ved tympanotomi med dren, 39 % (95 % CI: 4, 61).

Beskyttende effekt av Prevenar mot AOM ble vurdert som et sekundært endepunkt i Kaiser Permanente studien. Barn ble fulgt inntil 3,5 års alder. Vaksinens innvirkning på det totale antallet tilfeller av otitis media, uavhengig av etiologi, var en 7 % (95 % CI: 4, 10) reduksjon. Effekten av vaksinen i per protokoll analysen var en 9 % (95 % CI: 3, 15) reduksjon av tilbakevendende AOM (definert som 3 episoder innen 6 måneder eller 4 episoder i året) eller en 23 % (95 % CI: 7, 36) reduksjon for tilbakevendende AOM (5 episoder innen 6 måneder eller 6 episoder i året). Tympanotomi med dren var redusert med 24 % (95 % CI: 12, 35) i per protokoll analysen og med 23 % (95 % CI: 11, 34) i behandlingsintensjons-analysen.

Effekt

Beskyttende effekt av Prevenar mot IPD (dvs. inkludert beskyttelse gitt ved vaksinasjon og fra gruppeimmunitet på grunn av redusert overføring av vaksineserotyper i populasjonen) er evaluert i nasjonale immuniseringsprogrammer for spedbarn som anvender to eller tre doser, hver med boosterdoser.

I USA ble generell vaksinasjon med Prevenar, ved bruk av et 4-dosers regime på spedbarn og et oppfølgingsprogram for barn inntil 5 år, innført i år 2000. Vaksinens effekt mot IPD forårsaket av vaksinens serotyper ble undersøkt hos 3-59 måneder gamle barn i de fire første årene etter implementering av vaksinasjonsprogrammet. Sammenlignet med ikke-vaksinasjon var punktestimatene for effekt, av 2, 3 eller 4 doser gitt i serier til spedbarn, lik henholdsvis 96 %

(95 % KI 88-99), 95 % (95 % KI 88-99) og 100 % (95 % KI 94-100). På samme tid ble det i USA observert en 94 % reduksjon i vaksinetype IPD hos individer under 5 år, sammenlignet med pre- vaksinasjons baseline (1998/99). Parallelt var det en 62 % reduksjon i vaksinetype IPD hos individer over 5 år. Denne indirekte eller gruppeffekten skyldes en reduksjon i overføring av vaksine serotyper fra immuniserte unge barn til resten av populasjonen og sammenfaller med redusert nasofaryngeal bæring av vaksine serotyper.

I Quebec, Canada ble Prevenar innført ved 2, 4 og 12 måneders alder med et oppfølgingsprogram med en enkeltdose hos barn opp til 5 års alder. I de første to årene av vaksinasjonsprogrammet, med over 90 % dekning ble det observert en effekt mot IPD forårsaket av vaksineserotypen av en todose primærserie på spedbarn på 93 % (95 % KI 75-98) og 100 % (95 % KI 91-100) for det fullførte regimet.

Foreløpige data fra England og Wales, rapportert mindre enn 1 år etter innføringen av rutinevaksinasjon ved 2, 4 og 13 måneder, med en enkeltdose i et oppfølgingsprogram for barn mellom 13 og 23 måneder gamle, antyder at effekten av dette vaksinasjonsregimet kan være lavere mot serotype 6B enn mot de andre serotypene i vaksinen.

Beskyttende effekt av primærvaksinasjon mot pneumoni eller akutt otitis media med to doser er ikke fastslått.

Ytterligere immunogenisitetsdata

Immunogenisiteten til Prevenar ble undersøkt i en åpen, multisenter studie på 49 spedbarn med sigdcelle sykdom. Barn ble vaksinert med Prevenar (3 doser med 1 måneds mellomrom fra 2 måneders alder) og 46 av disse barna fikk også en 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine ved 15-18 måneders alder. Etter primær immunisering hadde 95,6 % av personene antistoffnivåer på minst 0,35 mikrogram/ml mot alle 7 serotyper tilstede i Prevenar. En signifikant økning i antistoffkonsentrasjonen mot de 7 serotypene etter polysakkarid vaksinasjonen ble sett, dette antyder at immunologisk hukommelse var godt etablert.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Ikke tilgjengelig.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

En intramuskulær toksisitetsstudie hvor repeterte doser (13 uker, 5 injeksjoner, en hver tredje uke) av pneumokokk-konjugatvaksine ble studert i kaniner, viste ingen tegn på signifikante lokale eller systemiske toksiske effekter.

Subkutane toksisitetsstudier med repeterte doser (13 uker, 7 injeksjoner av klinisk dose, en hver annen uke, etterfulgt av en 4-ukers bedringsperiode) av Prevenar til rotter og aper, viste ingen tegn på signifikante lokale eller systemiske toksiske effekter.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Natriumklorid

Vann til injeksjonsvæsker

6.2Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

6.3Holdbarhet

3 år

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).

Må ikke fryses.

6.5Emballasje (type og innhold)

0,5 ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass (Type I glass) med grå butylgummipropp

Pakningsstørrelse:

1 eller 10 hetteglass uten sprøyte/kanyler

1 hetteglass med sprøyte og to kanyler (én for opptrekk og én for injeksjon).

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Et hvitt bunnfall og en klar supernatant kan observeres under lagring.

Vaksinen bør rystes godt for å oppnå en homogen hvit suspensjon og bør inspiseres visuelt for faste partikler og/eller fysiske endringer før bruk. Skal ikke brukes hvis innholdet ser annerledes ut.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/167/001

EU/1/00/167/002

EU/1/00/167/005

9.DATO FOR FØRSTE MT/SISTE FORNYELSE

Dato for første Markedsføringstillatelse: 02/02/2001

Dato for siste fornyelse: 02/02/2011

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Prevenar injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Vaksine mot pneumokokkinfeksjoner (polysakkarid, konjugert, adsorbert)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 dose (0,5 ml) inneholder:

 

Pneumokokk-polysakkarid serotype 4

2 mikrogram

Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B

4 mikrogram

Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V

2 mikrogram

Pneumokokk-polysakkarid serotype 14

2 mikrogram

Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C

2 mikrogram

Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F

2 mikrogram

Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F

2 mikrogram

Konjugert til CRM197-bærerprotein og adsorbert på aluminiumfosfat (0,5 mg)

For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte.

Vaksinen er en homogen hvit suspensjon.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Vaksinasjon mot sykdom forårsaket av Streptococcus pneumoniae serotype 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F og 23F (inkludert sepsis, meningitt, pneumoni, bakteriemi og akutt otitis media) hos spedbarn og barn fra 2 måneder opp til 5 års alder (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

Se pkt. 4.2 for antall doser som skal administreres til de ulike aldersgruppene.

Bruk av Prevenar bør baseres på offisielle anbefalinger der det er tatt hensyn til følgene av invasiv sykdom hos ulike aldersgrupper samt variasjoner i serotype-epidemiologi i ulike geografiske områder (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1).

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Vaksinasjonsprogrammer for Prevenar bør baseres på offisielle anbefalinger.

Spedbarn i alderen 2- 6 måneder:

Primærvaksinasjon består av tre doser, hver på 0,5 ml, den første dosen gis vanligvis ved 2 måneders alder og med et intervall på minst 1 måned mellom dosene.

En fjerde dose anbefales i barnets andre leveår.

Alternativt kan et todose regime vurderes når Prevenar gis som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Den første dosen kan gis fra 2 måneders alder, med andre dose minst 2 måneder senere og en tredje (booster) dose ved 11-15 måneders alder (se pkt. 5.1).

Tidligere uvaksinerte eldre spedbarn og barn:

Spedbarn i alderen 7-11 måneder: To doser, hver på 0,5 ml, med et intervall på minst 1 måned mellom dosene. En tredje dose er anbefalt i det andre leveåret.

Barn i alderen 12-23 måneder: To doser, hver på 0,5 ml, med et intervall på minst 2 måneder mellom dosene.

Barn mellom 24 måneder og 5 år: Én enkelt dose

Det er ikke klarlagt om det er noe behov for en boosterdose etter å ha fulgt disse vaksinasjonsprogrammene.

Administrasjonsmåte

Vaksinen skal gis ved intramuskulær injeksjon. Anbefalte områder er anterolateralt på låret (vastus lateralis muskelen) hos spedbarn eller i deltoidmuskelen i overarmen hos små barn.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene, eller overfor difteritoksoid.

I likhet med andre vaksiner skal administrasjon av Prevenar utsettes hos pasienter som lider av akutt, alvorlig febersykdom. Mindre infeksjoner som forkjølelser skal imidlertid ikke gjøre det nødvendig å utsette vaksinasjonen.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Som ved alle injiserbare vaksiner skal egnet medisinsk behandling og overvåking alltid være tilgjengelig i tilfelle det oppstår sjeldne anafylaktiske reaksjoner etter injeksjon av vaksinen.

Prevenar må ikke injiseres intravenøst.

Den potensielle risikoen for apné og behovet for respiratorisk overvåkning i 48-72 timer bør vurderes ved primærvaksinasjon av svært premature spedbarn (født ≤ 28. uke i svangerskapet) og spesielt for de med en tidligere historie av respiratorisk umodenhet. Siden fordelene med vaksinasjon er høy for denne gruppen spedbarn, bør vaksinasjon gjennomføres og ikke utsettes.

Prevenar beskytter ikke mot andre serotyper av Streptococcus pneumoniae enn de som er inkludert i vaksinen, eller mot andre mikroorganismer som forårsaker invasiv sykdom eller otitis media.

Denne vaksinen bør ikke gis til spedbarn eller barn med trombocytopeni eller koagulasjonsforstyrrelser som kontraindiserer intramuskulær injeksjon, unntatt hvis den potensielle fordelen klart oppveier risikoen.

Selv om det til en viss grad forekommer antistoffrespons mot difteritoksinet, vil ikke vaksinasjon med denne vaksinen erstatte rutinemessig difterivaksinering.

Hos barn i alderen 2 år til og med 5 år, har immuniseringsregime med én enkelt dose blitt anvendt. Det ble observert en høyere frekvens av lokale reaksjoner hos barn eldre enn 24 måneder sammenlignet med spedbarn (se pkt. 4.8).

Barn med svekket immunrespons, enten grunnet bruk av immunsuppresiv behandling, en genetisk defekt, HIV infeksjon eller andre årsaker, kan ha redusert antistoffrespons ved aktiv immunisering.

Begrensede data har vist at Prevenar (primærvaksinasjon med tre doser) induserer en akseptabel immunrespons hos spedbarn med sigdcelle sykdom med en sikkerhetsprofil lik den som er observert i ikke-høyrisiko grupper (se pkt. 5.1). Sikkerhet og immunogenisitetsdata er fremdeles ikke tilgjengelig for barn i andre spesifikke høy-risiko grupper for invasiv pneumokokksykdom (f.eks. barn med en

annen medfødt eller ervervet svekket miltfunksjon, HIV infeksjon, malignitet, nefrotisk syndrom). Vaksinering i høyrisikogrupper skal vurderes individuelt.

Barn under 2 år bør få alderstilpasset Prevenar-vaksinasjonsserie (se pkt. 4.2). Bruk av pneumokokk- konjugatvaksine erstatter ikke bruk av 23-valent pneumokokkpolysakkarid vaksiner hos barn 24 måneder med tilstander (slik som sigdcelle-sykdom, fravær av milt, HIV-infeksjon, kronisk sykdom eller som er immunkompromittert) som setter dem i en høyere risiko for invasiv sykdom på grunn av Streptococcus pneumoniae. Når anbefalt skal barn i risikogruppen som er 24 måneder eller eldre og som allerede er primet med Prevenar, alltid få 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine. Intervallet mellom konjugert pneumokokkvaksine (Prevenar) og 23-valent pneumokokkpolysakkarid-vaksine skal være minst 8 uker. Det finnes ikke tilgjengelige data som indikerer hvorvidt administrasjon av 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine til ikke-primede barn eller til barn primet med Prevenar vil kunne medføre hyporespons ved fremtidige doser med Prevenar.

Når Prevenar gis samtidig med hexavalente vaksiner (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), skal legen være oppmerksom på at data fra kliniske studier indikerer at forekomsten av feberreaksjoner var høyere enn når hexavalente vaksiner ble gitt alene. Disse reaksjonene var for det meste moderate (temperatur mindre enn eller lik 39 °C) og forbigående (se pkt. 4.8).

Antipyretisk behandling bør initieres i henhold til lokale behandlingsrutiner.

Profylaktisk antipyretisk medisinering anbefales:

-for alle barn som får Prevenar samtidig med vaksiner som inneholder hele celler av inaktiverte kikhostebakterier på grunn av høyere forekomst av febrile reaksjoner (se pkt. 4.8).

-for barn med krampeanfall eller med tidligere feberkramper.

Som for enhver vaksine, beskytter ikke Prevenar alle vaksinerte individer mot pneumokokksykdom. I tillegg forventes det at graden av beskyttelse mot otitis media forårsaket av pneumokokker med serotyper som finnes i vaksinen vil være vesentlig lavere enn mot invasiv sykdom. Fordi otitis media kan forårsakes av mange andre mikroorganismer enn pneumokokker med serotyper som finnes i vaksinen, forventes den totale beskyttelsen mot otitis media å være lav (se pkt. 5.1).

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Prevenar kan gis samtidig med andre barnevaksiner i overensstemmelse med det anbefalte vaksinasjonsprogrammet. Ulike injiserbare vaksiner skal alltid gis på forskjellige injeksjonssteder.

Immunresponsen, på rutinemessige barnevaksiner gitt samtidig med Prevenar, på forskjellige injeksjonssteder, har blitt undersøkt i 7 kontrollerte kliniske studier. Antistoffresponsen til Hib- tetanus- proteinkonjugat (PRP-T)-, tetanus- og Hepatitt B (HepB)-vaksiner var lik som for kontrollene. For CRM-basert Hib-konjugatvaksine ble en økning av antistoffresponsen til Hib og difteri observert hos spedbarngruppen. Ved boosterdosen ble det observert en nedgang i Hib- antistoffnivå, men alle barna hadde beskyttende nivåer. Det ble også observert en uventet reduksjon i responsen til kikhoste-antigener og inaktivert poliovaksine (IPV). Den kliniske relevansen av disse interaksjonene er ukjent. Begrensede resultater fra åpne studier har vist en akseptabel respons på vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder og mot vannkopper.

Data fra samtidig bruk av Prevenar og Infanrix hexa (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), har ikke vist klinisk relevant interferens med antistoffresponsen til hvert av de individuelle antigenene når vaksinene er gitt som tre doser primærvaksinasjon.

Tilstrekkelige data for samtidig bruk av andre hexavalente vaksiner og Prevenar er for tiden ikke tilgjengelige.

Det ble ikke påvist immunologisk interferens i et klinisk forsøk hvor samtidig primærvaksinasjon med Prevenar og Meningitec (meningokokk gruppe C konjugat vaksine), gitt hhv. som tre doser (2, 31/2 og 6 måneders alder) og to doser (2 og 6 måneders alder), ble evaluert. En påfyllingsdose av hver av vaksinene ble gitt i andre leveår

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Prevenar er ikke beregnet til voksne. Det foreligger ingen data fra bruk under graviditet eller amming hos mennesker eller studier av reproduksjon hos dyr.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Ikke relevant.

4.8 Bivirkninger

Sikkerheten av vaksinen har blitt undersøkt i forskjellige kontrollerte kliniske studier hvor mer enn 18.000 friske spedbarn (6 uker til 18 måneder) er inkludert. Det meste av erfaringen på sikkerhet kommer fra effektstudien hvor 17.066 spedbarn mottok 55.352 doser med Prevenar. Sikkerhet hos tidligere ikke-vaksinerte eldre barn har også blitt undersøkt.

I alle studier ble Prevenar administrert samtidig med de anbefalte vaksinene til barn.

Blant de vanligste rapporterte bivirkningene var reaksjoner på injeksjonsstedet og feber.

Det ble ikke sett noen konsistent økning i lokale eller systemiske reaksjoner ved gjentatte doser i løpet av primærvaksinajon eller ved boosterdoser, med unntak av en høyere forekomst av forbigående ømhet (36,5 %) og ømhet som påvirket leddbevegelsen (18,5 %) som ble sett etter boosterdosen.

Hos eldre barn som fikk én enkelt vaksinedose ble det observert en høyere forekomst av lokale reaksjoner enn det som tidligere er beskrevet for spedbarn. Disse reaksjonene var primært av forbigående karakter. I en post-marketingstudie med 115 barn mellom 2 og 5 år ble ømhet rapportert hos 39,1 % av barna, hvorav 15,7 % også fikk nedsatt leddbevegelse.

Rødhet ble rapportert hos 40,0 % av barna, og indurasjon ble rapportert hos 32,2 %. Rødhet og indurasjon 2 cm i diameter ble rapportert hos henholdsvis 22,6 % og 13,9 % av barna.

Når Prevenar ble gitt samtidig med hexavalente vaksiner (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), ble det rapportert feber 38 °C hos 28,3 % til 48,3 % av spedbarna i gruppen som fikk Prevenar samtidig med den hexavalente vaksinen, sammenlignet med 15,6 % til 23,4 % i gruppen som fikk hexavalent vaksine alene. Feber over 39,5 °C ble observert hos 0,6 % til 2,8% av spedbarna som fikk Prevenar og hexavalente vaksiner (se pkt. 4.4).

Reaktogenisitet var høyere hos barn som samtidig mottok helcelle kikhoste-vaksiner. I en studie som inkluderte 1662 barn ble feber 38 C rapportert hos 41,2 % av barna som mottok Prevenar samtidig med vaksine mot difteri, tetanus og kikhoste (DTP), sammenlignet med 27,9 % i kontrollgruppen.

Feber > 39 C ble rapportert hos 3,3 % av barna sammenliknet med 1,2 % i kontrollgruppen.

Bivirkninger rapportert i kliniske forsøk eller etter markedsføring er listet nedenunder, inndelt etter organsystem og hyppighet og gjelder for alle aldersgrupper.

Frekvensen er definert som følger:

Svært vanlige ( 1/10),

Vanlige ( 1/100 til <1/10)

Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100)

Sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000)

Svært sjeldne (<1/10 000).

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Sykdommer i blod og lymfatiske organer:

Svært sjeldne:Lymfadenopati lokalisert til området ved injeksjonsstedet.

Forstyrrelser i immunsystemet:

 

Sjeldne:

Hypersensitivitetsreaksjoner som anfylaktiske/anafylaktoide

 

reaksjoner inkludert sjokk, angioneurotisk ødem,

 

bronkospasmer, dyspné, ansiktsødem.

Nevrologiske sykdommer:

 

Sjeldne:

Anfall, inkludert feberkramper.

Gastrointestinale sykdommer:

 

Svært vanlige:

Oppkast, diaré, nedsatt matlyst.

Hud- og underhudssykdommer:

 

Mindre vanlige:

Utslett/urtikaria.

Svært sjeldne:

Erythema multiforme

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet:

Svært vanlige:

Reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. erytem, hardhet/hevelse,

 

smerte/ømhet); feber 38 oC, irritabilitet, gråting, døsighet,

 

urolig søvn.

Vanlige:

Hevelse/hardhet og erytem >2,4 cm på injeksjonsstedet, ømhet

 

som påvirker bevegelsesevnen, feber >39 oC.

Sjeldne:

Hypotonisk hyporesponsiv episode,

 

overfølsomhetsreaksjoner på injeksjonsstedet

 

(f.eks. dermatitt, pruritus, urticaria) , rødming.

Apné hos svært premature spedbarn (≤28 uker av svangerskapet) (se pkt. 4.4).

4.9 Overdosering

Det har forekommet rapporter om overdoser med Prevenar, inkludert tilfeller av injeksjon av høyere dose enn anbefalt og tilfeller av injeksjon av påfølgende doser med kortere intervall siden forrige dose enn anbefalt. Hos de fleste individene ble det ikke rapportert noen uønskede reksjoner. Bivirkninger rapportert i forbindelse med overdosering har generelt sett vært de samme som ved anbefalte enkeltdoser av Prevenar.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Pneumokokkvaksiner, ATC kode: J07AL02

Immunogenisitet

Signifikante økninger i antistoff (målt med ELISA) ble sett for alle vaksineserotyper etter primærvaksinasjon med tre doser av Prevenar hos spedbarn og påfølgende boosterdoser, selv om geometriske gjennomsnittskonsentrasjoner varierte mellom de 7 serotypene. Prevenar har også vist å frembringe funksjonelle antistoffer (målt med opsonofagocytose) til alle vaksineserotyper etter primærvaksinasjonen. Det er ikke undersøkt hvorvidt antistoffer vedvarer over lengre tid etter primærvaksinasjon hos spedbarn pluss boosterdose, eller etter primærvaksinasjon med én enkeltdose til eldre barn. Administrasjon av ikke-konjugerte pneumokokkpolysakkarider ved 13 måneder etter primærvaksinasjon med Prevenar ga en anamnestisk antistoffrespons for de 7 serotypene som er inkludert i vaksinen, og antyder at en priming hadde oppstått.

Immunogenisitet etter primærvaksinasjon av spedbarn med to doser, samt en booster ved ca. 1 års alder er dokumentert i flere studier. Det meste av data har indikert at lavere andeler av spedbarna oppnådde en antistoffkonsentrasjon ≥ 0,35 mikrogram/ml (referanse antistoffkonsentrasjon anbefalt av WHO)1 mot serotype 6B og 23F etter primærvaksinasjon med to doser når direkte eller indirekte sammenlignet med primærvaksinasjon med tre doser. I tillegg var GMC-verdier lavere for antistoffer mot de fleste serotyper etter spedbarnsvaksinasjon med to doser enn etter tre doser. Antistoffrespons etter boosterdoser hos småbarn som ble primærvaksinert med to eller tre doser som spedbarn, var imidlertid sammenlignbare for alle 7 vaksineserotyper, og indikerte at begge spedbarnsregimene hadde medført tilstrekkelig priming.

Signifikante økninger i antistoff (målt med ELISA) mot alle vaksineserotypene ble sett etter vaksinasjon av barn mellom 2 og 5 år med én dose Prevenar. Antistoffkonsentrasjonene var like de som ble oppnådd etter primærvaksinasjon av spedbarn med tre doser og en boosterdose i andre leveår. Effektstudier i 2-5 års populasjonen er ikke utført.

Beskyttende effekt av todose primær spedbarnsvaksinasjon pluss boosterdose er ikke fastslått i kliniske studier, og de kliniske konsekvensene av lavere antistoffkonsentrasjon mot serotype 6B og 23F etter todose spedbarnsvaksinasjon er ikke kjent.

Beskyttende effekt mot invasiv sykdom

Estimater av effekten mot invasiv sykdom ble oppnådd i populasjonen i USA, hvor dekningen av vaksineserotypene varierte fra 80-89 %. Epidemiologiske data fra 1988-2003 indikerte at dekningen i Europa er lavere og varierer fra land til land. Som en konsekvens, bør Prevenar dekke mellom 54 % og 84 % av isolatene fra invasive pneumokokk-sykdommer (IPD) hos europeiske barn under 2 år. Hos europeiske barn mellom 2 til 5 års alder, bør Prevenar dekke ca. 62-83 % av de kliniske isolatene som forårsaker invasive pneumokokksykdommer. Der er estimert at mer enn 80 % av de antimikrobielle resistente stammene vil være dekket av serotypene inkludert i vaksinen. Vaksineserotypedekningen hos den pediatriske populasjonen avtar med økende alder. Nedgangen i insidens av IPD sett blant eldre barn kan muligens delvis tilskrives naturlig oppnådd immunitet.

Beskyttende effekt mot invasiv sykdom ble undersøkt i en stor, randomisert, dobbelblind, klinisk studie i en multietnisk populasjon i Nord-California (Kaiser Permanente studien). Mer enn 37.816 barn ble vaksinert med enten Prevenar eller en kontrollvaksine (meningokokkvaksine gruppe C) ved 2, 4, 6 og 12-15 måneders alder. Serotypene som var inkludert da studien pågikk utgjorde 89 % av IPD.

Totalt 52 tilfeller av invasiv sykdom forårsaket av vaksine serotyper hadde samlet seg opp i en utvidet blindet oppfølgingsperiode frem til 20. april, 1999. Vaksinens serotype-spesifikke effekt var estimert til 94 % (95 % CI: 81, 99) i behandlingsintensjons-populasjonen og 97 % (95 % CI: 85, 100) i per protokoll (fullstendig vaksinert) populasjonen (40 tilfeller). I Europa varierer estimatene for beskyttende effekt hos barn under 2 års alder fra 51 % til 79 %, når man tar hensyn til vaksinens dekning mot serotyper som forårsaker invasiv sykdom.

Beskyttende effekt mot pneumoni

I Kaiser Permanente-studien var den beskyttende effekten 87.5 % (95 % CI: 7, 99) mot bakteriell pneumoni forårsaket av S. pneumoniae serotyper som inngår i vaksinen.

Beskyttende effekt mot pneumoni uten bakteriemi (ingen mikrobiologisk bekreftelse av diagnosen ble utført) ble også undersøkt. Siden mange andre patogener enn pneumokokker med serotyper som inngår i vaksinen, kan bidra til byrden av pneumoni hos barn, forventes det at beskyttelse mot all klinisk pneumoni vil være lavere enn for invasiv pneumokokk sykdom. I per-protokoll analysen var estimert risikoreduksjon for første episode av klinisk pneumoni med unormalt røntgenbilde av brystet (definert som tilstedeværelse av infiltrater, effusjon eller konsolidering) var 35 % (95 % CI: 4, 56).

1 WHO teknisk rapport no 927, 2005; Vedlegg serologiske kriterier for beregning og godkjenning, av nye formuleringer for pneumokokk-konjugatvaksine til bruk hos spedbarn.

Beskyttende effekt mot otitis media

Akutt otitis media (AOM) er en vanlig sykdom med ulik etiologi blant barn. Bakterier kan være årsaken til 60-70 % av kliniske episoder av AOM. Pneumokokker er ansvarlig for 30-40 % av alle bakterielle AOM og en større andel av alvorlig AOM. Prevenar kan teoretisk forhindre infeksjon med omtrent 60-80 % av serotyper som forårsaker pneumokokk AOM. Det er estimert at Prevenar kan beskytte mot 6-13 % av alle kliniske episoder av AOM.

Den beskyttende effekt av Prevenar mot akutt otitis media (AOM) ble undersøkt i en randomisert, dobbelblind, klinisk studie med 1662 finske spedbarn vaksinert med enten Prevenar eller en kontrollvaksine (hepatitt B vaksine) ved 2, 4, 6 og 12-15 måneders alder. Vaksinens effekt mot vaksineserotype AOM, det primære endepunktet i studien, ble estimert til 57 % (95 % CI: 44, 67) i per protokoll analysen og 54 % (95 % CI: 41, 64) i behandlingsintensjons-analysen. Hos de vaksinerte personene ble det observert en økning i AOM på 33 % (95 % CI: -1, 80) forårsaket av serogrupper som ikke er inkludert i vaksinen. Imidlertid var den totale gevinsten 34 % (95 % CI: 21, 45) reduksjon i forekomsten av samtlige pneumokokk-AOM. Vaksinens innvirkning på det totale antallet tilfeller av otitis media, uavhengig av etiologi, var en 6 % (95 % CI: -4, 16) reduksjon.

En undergruppe av barna i denne studien ble fulgt inntil de nådde 4-5 års alder. I denne oppfølgingsstudien var vaksinens effekt ved hyppig OM (definert som minst 3 episoder innen 6 måneder) 18 % (95 % CI: 1, 32), ved kronisk otitis media med effusjon, 50 % (95 % CI: 15, 71) og ved tympanotomi med dren, 39 % (95 % CI: 4, 61).

Beskyttende effekt av Prevenar mot AOM ble vurdert som et sekundært endepunkt i Kaiser Permanente studien. Barn ble fulgt inntil 3,5 års alder. Vaksinens innvirkning på det totale antallet tilfeller av otitis media, uavhengig av etiologi, var en 7 % (95 % CI: 4, 10) reduksjon. Effekten av vaksinen i per protokoll analysen var en 9 % (95 % CI: 3, 15) reduksjon av tilbakevendende AOM (definert som 3 episoder innen 6 måneder eller 4 episoder i året) eller en 23 % (95 % CI: 7, 36) reduksjon for tilbakevendende AOM (5 episoder innen 6 måneder eller 6 episoder i året). Typmpanotomi med dren var redusert med 24 % (95 % CI: 12, 35) i per protokoll analysen og med 23 % (95 % CI: 11, 34) i behandlingsintensjons-analysen.

Effekt

Beskyttende effekt av Prevenar mot IPD (dvs. inkludert beskyttelse gitt ved vaksinasjon og fra gruppeimmunitet på grunn av redusert overføring av vaksineserotyper i populasjonen) er evaluert i nasjonale immuniseringsprogrammer for spedbarn som anvender to eller tre doser, hver med boosterdoser.

I USA ble generell vaksinasjon med Prevenar, ved bruk av et 4-dosers regime på spedbarn og et oppfølgingsprogram for barn inntil 5 år, innført i år 2000. Vaksinens effekt mot IPD forårsaket av vaksinens serotyper ble undersøkt hos 3-59 måneder gamle barn i de fire første årene etter implementering av vaksinasjonsprogrammet. Sammenlignet med ikke-vaksinasjon var punktestimatene for effekt, av 2, 3 eller 4 doser gitt i serier til spedbarn, lik henholdsvis 96 %

(95 % KI 88-99), 95 % (95 % KI 88-99) og 100 % (95 % KI 94-100). På samme tid ble det i USA observert en 94 % reduksjon i vaksinetype IPD hos individer under 5 år, sammenlignet med pre- vaksinasjons baseline (1998/99). Parallelt var det en 62 % reduksjon i vaksinetype IPD hos individer over 5 år. Denne indirekte eller gruppeffekten skyldes en reduksjon i overføring av vaksine serotyper fra immuniserte unge barn til resten av populasjonen og sammenfaller med redusert nasofaryngeal bæring av vaksine serotyper.

I Quebec, Canada ble Prevenar innført ved 2, 4 og 12 måneders alder med et oppfølgingsprogram med en enkeltdose hos barn opp til 5 års alder. I de første to årene av vaksinasjonsprogrammet, med over 90 % dekning ble det observert en effekt mot IPD forårsaket av vaksineserotypen av en todose primærserie på spedbarn på 93 % (95 % KI 75-98) og 100 % (95 % KI 91-100) for det fullførte regimet.

Foreløpige data fra England og Wales, rapportert mindre enn 1 år etter innføringen av rutinevaksinasjon ved 2, 4 og 13 måneder, med en enkeltdose i et oppfølgingsprogram for barn mellom 13 og 23 måneder gamle, antyder at effekten av dette vaksinasjonsregimet kan være lavere mot serotype 6B enn mot de andre serotypene i vaksinen.

Beskyttende effekt av primærvaksinasjon mot pneumoni eller akutt otitis media med to doser er ikke fastslått.

Ytterligere immunogenisitetsdata

Immunogenisiteten til Prevenar ble undersøkt i en åpen, multisenter studie på 49 spedbarn med sigdcelle sykdom. Barn ble vaksinert med Prevenar (3 doser med 1 måneds mellomrom fra 2 måneders alder) og 46 av disse barna fikk også en 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine ved 15-18 måneders alder. Etter primær immunisering hadde 95,6 % av personene antistoffnivåer på minst 0,35 mikrogram/ml mot alle 7 serotyper tilstede i Prevenar. En signifikant økning i antistoffkonsentrasjonen mot de 7 serotypene etter polysakkarid vaksinasjonen ble sett, dette antyder at immunologisk hukommelse var godt etablert.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Ikke tilgjengelig.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

En intramuskulær toksisitetsstudie hvor repeterte doser (13 uker, 5 injeksjoner, en hver tredje uke) av pneumokokk-konjugatvaksine ble studert i kaniner, viste ingen tegn på signifikante lokale eller systemiske toksiske effekter.

Subkutane toksisitetsstudier med repeterte doser (13 uker, 7 injeksjoner av klinisk dose, en hver annen uke, etterfulgt av en 4-ukers bedringsperiode) av Prevenar til rotter og aper, viste ingen tegn på signifikante lokale eller systemiske toksiske effekter.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Natriumklorid

Vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

6.3 Holdbarhet

4 år

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C ).

Må ikke fryses.

6.5 Emballasje (type og innhold)

0,5 ml injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte (Type I glass) med sprøytestempel (polypropylen), stempelpropp (lateksfri, grå butylgummi) og en kanyle beskyttelseshette (lateksfri, grå butylgummi)

Pakningsstørrelse:

1 eller 10 med eller uten kanyler

Multipakning med 5 pakninger á 10 ferdigfylte sprøyter uten kanyler.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Et hvitt bunnfall og en klar supernatant kan observeres under lagring.

Vaksinen bør rystes godt for å oppnå en homogen hvit suspensjon og bør inspiseres visuelt for faste partikler og/eller fysiske endringer før bruk. Skal ikke brukes hvis innholdet ser annerledes ut.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/167/003

EU/1/00/167/004

EU/1/00/167/006

EU/1/00/167/007

EU/1/00/167/008

9. DATO FOR FØRSTE MT/SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 02/02/2001

Dato for siste fornyelse: 02/02/2011

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter