Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Preparatomtale - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnQuadramet
ATC-kodeV10BX02
Stoffsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProdusentCIS bio international

1.LEGEMIDLETS NAVN

Quadramet 1,3 GBq/ml injeksjonsvæske, oppløsning.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml løsning inneholder 1,3 GBq Samarium ( 153Sm) leksidronampentanatrium ved kalibreringsdato (tilsvarende 20 til 80 µg/ml samarium pr. hetteglas s).

Den spesifikke aktiviteten til samariumet er omtrent 16 – 65 MBq/ μg samarium.

Hvert hetteglass inneholder 2-4 GBq ved kalibreringsdato.

Samarium-153 avgir både betapartikler med mellomene rgi og overførbare gammafotoner og har en halveringstid på 46,3 timer (1,93 dager). De primær e strålingsemisjonene til samarium-153 vises i Tabell 1.

TABELL 1: SAMARIUM-153 VIKTIGE STRÅLEEMISJONSDATA

Stråling

Energi (keV)*

Abundans

Beta

30 %

Beta

50 %

Beta

20 %

Gamma

29 %

 

 

 

*Maks. energi er oppført for betaemisjoner, den gj ennomsnittlige betapartikkelenergien er 233 keV.

Hjelpestoff med kjent effekt: natrium 8,1 mg/ml

For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning.

Klar, fargeløs til lysegul oppløsning med pH mellom 7,0 og 8,5.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Quadramet er indisert for å lindre bensmertene hos pasienter med flere smertefulle osteoblastiske skjelettmetastaser som tar opp technetium (99mTc)-merkede bifosfonater påvist ved benskanning.

Tilstedeværelse av osteoblastiske metastaser som ta r opp technetium (99mTc)-merkede bifosfonater må stadfestes før behandling.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Quadramet må bare administreres av leger som har er faring med radioaktive legemidler og etter fullstendig onkologisk pasientevaluering av kvalifisert lege.

Dosering

Anbefalt dose av Quadramet er 37 MBq per kg kroppsvekt.

Pediatrisk populasjon

Quadramet er ikke anbefalt til barn under 18 år på grunn av manglende data vedrørende sikkerhet og effekt.

Administrasjonsmåte

Quadramet skal administreres langsomt gjennom en etablert intravenøs tilgang over et tidsrom på ett minutt. Quadramet skal ikke fortynnes før bruk.

Pasienter som reagerer på Quadramet , opplever vanl igvis at smertelindringen starter innen 1 uke etter behandling. Smertelindringen kan vedvare fra 4 uker opp til 4 måneder. Pasienter som opplever reduserte smerter, kan oppmuntres til å redusere br uken av opioide analgetika.

Gjentatt administrering av Quadramet må baseres på behandling og på kliniske symptomer. Det bør gå min normalisert benmargsfunksjon.

den enkelte pasients reaksjon på tidligere st 8 uker for å gjenopprette tilstrekkelig

Det er begrenset informasjon om gjentatt dosering, og informasjonen er basert på lindrende bruk av produktet.

Se pkt. 12 for instruksjoner om klargjøring av lege midlet før adminstrasjon.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor (e tylendiamintetrametylenfosfonat (EDTMP) eller liknende fosfonater) eller et eller flere av hjelpestoffene som er oppgitt i pkt. 6.1.

hos gravide (se pkt. 4.6).

hos pasienter som har fått kjemoterapi eller halvkr opps ekstern strålebehandling i en foregående periode på 6 uker.

Quadramet brukes bare palliativt og må ikke brukes sammen med myelotoksisk kjemoterapi, siden dette kan forsterke myelotoksisitet.

Det må ikke brukes sammen med andre bifosfonater hv is det vises en interferens med technetium (99mTc)-merkede bifosfonater ved skjelettskanning.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Ved fravær av kliniske data bør den injiserte dosen tilpasses nyrefunksjonen.

Bruk av Quadramet hos pasienter med tegn på benmarg sskade fra tidligere behandling eller sykdom anbefales ikke, med mindre den mulige fordelen av behandlingen oppveier risikoen.

På grunn av mulig benmargssuppresjon etter administ rering bør blodstatus kontrolleres ukentlig i minst 8 uker, første gang 2 uker etter administreri ng av Quadramet , eller til benmargsfunksjonen er tilstrekkelig gjenopprettet.

Pasienten bør oppmuntres til å innta (eller få tilf før injeksjon, og bør oppmuntres til å late vannet stråleeksponeringen i blæren mest mulig.

ørt ved intravenøs administrering) minst 500 ml væs ke så ofte som mulig etter injeksjon for å redusere

Clearance for Quadramet er høy, og forholdsreglene angående utskilling av radioaktivitet i urinen kan utelukkes 6-12 timer etter administrering.

Det må tas spesielle forholdsregler, for eksempel b lærekateterisering, i seks timer etter administreri ng til pasienter som lider av inkontinens, for å redus ere risikoen for radioaktiv forurensing av klær, sengetøy og pasientens miljø. For andre pasienter b ør urinen samles opp i minst seks (6) timer .

Blærekateterisering bør foretas hos pasienter med u rinobstruksjon.

Radioaktive legemidler kan kun mottas, brukes og administreres av autoriserte personer i stabile kliniske omgivelser. Mottak, lagring, bruk, håndter ing og kassering er underlagt forskriftene og gjeldende retningslinjer fra lokale kompetente myndigheter.

Radioaktive legemidler må tilberedes av brukeren på en måte som tilfredsstiller både strålingssikkerhet og farmasøytiske kvalitetskrav. Det bør tas aseptiske forholdsregler som oppfyller kravene til gode produksjonsrutiner (GMP) for legemidler.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

På grunn av muligheter for additive effekter på ben marg, bør ikke behandlingen gis samtidig med kjemoterapi eller ekstern strålebehandling. Quadram et kan imidlertid gis samtidig med begge disse behandlingene etter tilstrekkelig gjenopprettelse av benmargsfunksjonen.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Quadramet er kontraindisert (se 4.3) under graviditet. Muligheten for graviditet må utelukkes sikkert. Kvinner i fertil alder må bruke effektive prevensjo nsmidler under behandlingen og hele oppfølgingsperioden.

Amming

Det foreligger ingen kliniske data når det gjelder utskillelse av Quadramet i morsmelk. Dersom administrering av Quadramet anses nødvendig, bør mo rsmelktillegg erstatte amming.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke ma skiner

Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkni ngen på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Hos pasienter som fikk Quadramet ble det observert en reduksjon i antall hvite blodlegemer og trombocytter samt anemi.

I kliniske forsøk sank antall hvite blodlegemer og trombocytter til rundt 40 % til 50 % av baseline 3 til 5 uker etter en dose, og returnerte stort sett til nivåene før behandling innen 8 uker.

De få pasientene som opplevde hematopoetisk toksisi tet av grad 3 eller 4, hadde vanligvis enten en sykehistorie med nylig ekstern strålebehandling ell er kjemoterapi, eller en raskt progressiv sykdom med mulig benmargsaffeksjon.

Rapporter om trombocytopeni fra perioden etter lanseringen av preparatet omfatter enkeltrapporter om intrakraniale blødninger, og tilfeller med dødelig utfall.

Et lite antall pasienter har rapportert om forbigåe nde økning i bensmerter kort tid etter injeksjon (”flammereaksjon”). Denne økningen er vanligvis mil d og selvbegrensende og forekommer innen 72 timer etter injeksjon. Slike reaksjoner er vanligvis påvirkelige for analgetika.

Det er rapportert bivirkninger som kvalme, oppkast, diaré, og svette.

Det er rapportert overfølsomhetsreaksjoner etter ad ministrasjon av Quadramet , blant annet sjeldne tilfeller av anafylaktisk reaksjon.

Noen få pasienter opplevde trykksymptomer på ryggma rg og nerverøtter, disseminert intravaskulær koagulasjon og cerebrovaskulære skader. Forekomsten av disse hendelsene kan eventuelt knyttes til pasientens sykdomsutvikling. Når det foreligger spi nale metastaser på cerviko-dorsalt nivå, kan en økt risiko for ryggmargskompresjon ikke utelukkes.

Stråledosen som skriver seg fra eksponering ved beh andling kan gi høyere forekomst av kreft og mutasjoner. I alle tilfeller er det nødvendig å pås e at risikoen ved strålingen er lavere enn ved selv e sykdommen.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legem idlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Produktet skal bare administreres av kvalifisert personale i godkjente omgivelser. Muligheten for farmakologisk overdose er derfor liten.

Forventede risikoer er assosiert med uaktsom administrering av for mye radioaktivitet. Stråledosen til kroppen kan begrenses ved å oppmuntre til urinavson dring og hyppig vannlating.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: forskjellige radiofarmasøytika for smertelindring. ATC-kode: V10BX02

Virkningsmåte

Quadramet har en høy affinitet for skjelettvev og k onsentreres i områder med benomsetning i nær tilknytning til hydroksyapatitt.

Farmakodynamisk effekt

studier på rotter har vist at Quadramet utskilles r askt fra blodet og lokaliseres til aktiv bensubstans, særlig osteoidlaget som gjennomgår mineralisering.

Klinisk effekt og sikkerhet

I kliniske studier som anvendte avbildingsteknikk med plan reflektor, akkumuleres Quadramet med en skade-/normalbenratio på rundt 5 og en skade-/binde vevsratio på rundt 6. På den måten kan områder med metastaser akkumulere signifikant større mengde r Quadramet enn omkringliggende normalt skjelett.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

Samlet skjelettopptak av Quadramet i studier av 453 pasienter med forskjellige primære maligniteter var 65,5 ± 15,5 % av den administrerte dosen. En positiv korrelasjon ble påvist mellom skjelettopptak og antallet metastaseområder. På den andre siden va r skjelettopptaket omvendt proporsjonalt med radioaktiviteten i plasma etter 30 minutter.

Eliminering

Quadramet blir raskt utskilt fra pasientens blod. Tretti minutter etter injeksjon av preparatet til

22 pasienter, var det bare 9,6 ± 2,8 % av den administrerte dosen igjen i plasma. Etter 4 og 24 timer hadde radioaktiviteten i plasma sunket fra 1,3 ± 0,7 % til 0,05 ± 0,03 %.

Urinutskillelse fant sted hovedsakelig i løpet av d e første 4 timene (30,3 ± 13,5 %). Etter 12 timer v ar 35,3 ± 13,6 % av den administrerte dosen utskilt i urinen. Det forekom mindre urinutskillelse hos pasienter som hadde omfattende skjelettmetastaser, uten hensyn til mengden radioaktivt legemiddel som var administrert.

Biotransformasjon

Analyse av urinprøver avdekket forekomst av radioak tivitet i sin opprinnelige form.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Radiolyseproduktene av Sm-EDTMP viste en renal toksisitet hos rotter og hunder ved grenseverdien 2,5 mg/kg.

Administrering av gjentatte doser med samarium (153Sm)-EDTMP til hunder indikerte en noe lengre tid før normalisering av benmargsfunksjonen og peri fere hematologiske parametre, sammenlignet med normalisering etter administrering av kun én dose.

Radioaktiv Sm-EDTMP er ikke testet for mutagenesitet/karsinogenisitet, men på grunn av stråledosen ved terapeutisk eksponering bør det tas høyde for g enotoksisk/karsinogen risiko.

Ikke-radioaktiv Sm-EDTMP viste intet mutagent potensial ved flere in vivo- og in vitro-tester. De samme resultatene ble avdekket for Sm-EDTMP beriket med radiolyseprodukter.

I en studie av karsinogenisitet for EDTMP ble det funnet at osteosarcomas forekom hos rotter ved høye doser. Ved fravær av genotoksiske egenskaper k an disse virkningene tilskrives egenskapene til EDTMPs gelater som fører til forstyrret benmetaboli sme.

Det er ikke utført studier for å vurdere virkningen av Quadrametpå reproduksjon.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Totalt EDTMP (i form av EDTMP.H2O)

Kalsium-EDTMP, natriumsalt (som Ca)

Totalt natrium (som Na)

Vann til injeksjonsvæsker

6.2Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser om uforlikelig heter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

6.3Holdbarhet

1 dag fra referansetidspunktet angitt på etiketten.

Brukes innen 6 timer etter opptining. Må ikke fryse s igjen etter opptining.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Quadrametleveres fryst på tørris.

Oppbevares i dypfryser ved –10 °C til –20 °C i originalpakningen.

Oppbevaringsrutiner må være i overensstemmelse med lokale forskrifter for radioaktive stoffer.

6.5Emballasje (type og innhold)

15 ml European Pharmacopoeia fargeløs Type I trukke t hetteglass lukket med teflonbelagt kork av klorert butylgummi/naturgummi og flip-off aluminiumsforsegling.

Hvert hetteglass inneholder 1,5 ml (2 GBq ved kalibrering) til 3,1 ml (4 GBq ved kalibrering) injeksjonsløsning.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Administrering av radioaktive legemidler gir risiko for andre personer fra ekstern stråling eller forurensing fra sølt urin, oppkast osv. Det må derf or treffes forholdsregler angående strålebeskyttels e i samsvar med offentlige forskrifter.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

(Seksjon 12 inneholder detaljerte instruksjoner hvordan man tilbereder produktet)

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

FRANKRIKE

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/97/057/001/NO

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SIST E FORNYELSE

Dato for første tillatelse: 5. februar 1998

Dato for siste fornyelse: 12. desember 2007

10.OPPDATERINGSDATO

11.DOSIMETRI

De estimerte absorberte stråledosene for en gjennom snittlig voksen pasient fra en intravenøs injeksjon av Quadrametvises i Tabell 2. Dosimetriestimatene er basert på kliniske biodistribusjonsstudier ved hjelp av metoder utviklet for stråledoseberegninger av MIRD (Medical Internal Radiation Dose) Committee of the Society of Nuclear Medicine.

Fordi Quadrametskilles ut i urinen, ble stråleekspo nering innrettet mot et vannlatingsintervall på 4,8 timer. Stråledoseestimater for ben og marg anty der at radioaktiviteten avleires på benoverflater, basert på autoradiogram av benprøver tatt fra pasie nter som fikk Quadramet.

Stråledose til spesifikke organer, som kanskje ikke er målorganet for behandlingen, kan bli signifikan t påvirket av patofysiologiske endringer forårsaket a v sykdomsprosessen. Dette må tas med i beregningen ved anvendelse av følgende informasjon:

TABELL 2 : ABSORBERTE STRÅLINGSDOSER

Organ

Absorbert dose per injisert dose (mGy/MBq)

 

 

Binyrer

0,009

Hjerne

0,011

Bryst

0,003

Galleblære

0,004

Høyre tykktarm

0,005

Venstre tykktarm

0,010

Tynntarm

0,006

Hjertemuskel

0,005

Nyrer

0,018

Lever

0,005

Lunger

0,008

Muskel

0,007

Eggstokker

0,008

Pankreas

0,005

Rød benmarg

1,54

Benoverflater

6,76

Hud

0,004

Milt

0,004

Mage

0,004

Testikler

0,005

Thymus

0,004

Skjoldbruskkjertel

0,007

Urinblærevegg

0,973

Uterus

0,011

 

 

Effektiv dose (mSv/MBq)

0,307

 

 

For dette preparatet er 796 mSv den effektive dosen basert på en injisert dose på 2 590 MBq.

For en administrert dose på 2 590 MBq er den typisk e stråledosen til målorganet, skjelettmetastaser, 86,5 Gy og de typiske stråledosene til de kritiske organene er: normale benoverflater 17,5 Gy, rød benmarg 4,0 Gy, urinblærevegg 2,5 Gy, nyrer 0,047 G y og ovarier 0,021 Gy.

12.INSTRUKSJONER FOR TILBEREDELSE AV RADIOFARMAKA

La produktet tine i romtemperatur før administrerin g.

Injeksjonsvæsken må undersøkes visuelt før bruk. De være nøye med å beskytte øynene når han/hun undersø

n skal være klar uten partikler. Brukeren må ker om oppløsningen er klar.

Dosen måles opp med en dosekalibrator rett før admi nistrering. Det er nødvendig å verifisere dosen som skal administreres og identifisere pasienten fø r administrering av Quadramet.

Av hensyn til strålingssikkerheten må pasienten beh andles i omgivelser som er beregnet for terapeutisk bruk av ikke-tette radioaktive kilder. Pasienten vil bli behandlet når bestrålingsstyrken overholder grensene som er fastsatt i gjeldende forskrifter.

Ubrukt legemiddel eller avfallsmateriale skal behandles i henhold til lokale krav.

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter