Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Merking - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnQuadramet
ATC-kodeV10BX02
Stoffsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProdusentCIS bio international

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN { METALLESKE / BLYBEHOLDER }

1.LEGEMIDLETS NAVN

Quadramet 1,3 GBq/ml injeksjonsvæske, oppløsing

Samarium (153Sm) leksidronampentanatrium

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Samarium (153Sm) leksidronampentanatrium:

1,3 GBq/ml ved referansedato

(Tilsvarende 20 til 80 µg/ml samarium)

 

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Totalt EDTMP (i form av EDTMP.H2O)

Kalsium-EDTMP, natriumsalt (som Ca)

Totalt natrium (som Na)

Vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning, i éndoseglass.

ml

GBq/hetteglass,

 

(12 t CET)

5.ADMINISTRASJONSMÅTE(R) OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk

Til intravenøs bruk

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG OG UTE AV SYNE FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

 

DD/MM/ÅÅÅÅ (12 t CET)

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i fryser ved –10 °C til –20 °C i originalpakningen.

Brukes innen 6 timer etter tining.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ubrukte legemidler eller avfallsstoffer skal kasseres i henhold til lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRING STILLATELSEN

CIS bio international Boîte Postale 32

91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex FRANKRIKE

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/97/057/001/NO

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

<Fritatt fra krav om blindeskrift>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ, INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS

1.LEGEMIDDELETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Quadramet 1,3 GBq/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Samarium (153Sm) leksidronampentanatrium

Til intravenøs bruk.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato :

 

DD/MM/ÅÅÅÅ (12 t CET)

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

ml

GBq/hetteglass,

 

(12 t CET)

6.ANNET

Tilvirker: CIS bio international.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter