Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Merking - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnQuinsair
ATC-kodeJ01MA12
Stofflevofloxacin
ProdusentHorizon Pharma Europe BV

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

UTVENDIG ESKE INNEHOLDER INNVENDIG ESKE SOM INNEHOLDER 56 (14 DOSEPOSER MED 4) AMPULLER PLUSS ETT “ZIRELA”- NEBULISATORHÅNDSETT

1.LEGEMIDLETS NAVN

Quinsair 240 mg inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning

levofloksacin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ml med inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning inneholder levofloksacinhemihydrat som tilsvarer 100 mg med levofloksacin. Hver ampulle inneholder 240 mg med levofloksacin

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

magnesiumkloridheksahydrat og vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning

56 (14 doseposer med 4) ampuller

Denne pakningen inneholder også ett Zirela-nebulisatorhåndsett.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk.

Skal brukes umiddelbart etter åpning.

Bruk til inhalasjon.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/973/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Quinsair

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE INNVENDIG ESKE INNEHOLDER 56 (14 DOSEPOSER MED 4) AMPULLER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Quinsair 240 mg inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning

levofloksacin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ml med inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning inneholder levofloksacinhemihydrat som tilsvarer 100 mg med levofloksacin. Hver ampulle inneholder 240 mg med levofloksacin

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

magnesiumkloridheksahydrat og vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning

56 ampuller (14 doseposer med 4) ampuller

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk.

Skal brukes umiddelbart etter åpning.

Bruk til inhalasjon.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/973/001

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Quinsair

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE DOSEPOSE AV FOLIELAMINAT SOM INNEHOLDER 4 AMPULLER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Quinsair 240 mg inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning levofloksacin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ml med inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning inneholder levofloksacinhemihydrat som tilsvarer 100 mg med levofloksacin. Hver ampulle inneholder 240 mg med levofloksacin

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

magnesiumkloridheksahydrat og vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning

4 ampuller

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk.

Skal brukes umiddelbart etter åpning.

Bruk til inhalasjon.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/973/001

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

AMPULLE MED POLYETYLEN MED LAV TETTHET

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Quinsair 240 mg inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning

levofloksacin

Bruk til inhalasjon

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2,4 ml

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter