Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Merking - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnRanexa (Latixa)
ATC-kodeC01EB18
Stoffranolazine
ProdusentMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

Eske med blisterstrips eller eske med HDPE-flaske og etikett til flaske

1.LEGEMIDLETS NAVN

Ranexa 375 mg depottabletter

Ranolazin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 375 mg ranolazin.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

60 depottabletter

100 depottabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk.

Svelges hele. Må ikke tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/462/001 60 tabletter i blisterpakning

EU/1/08/462/002 60 tabletter i flaske

EU/1/08/462/007 30 tabletter i blisterpakning

EU/1/08/462/008 100 tabletter i blisterpakning

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

Åpnes her

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ranexa 375 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

PVC/PVDC/Aluminium blisterpakninger

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ranexa 375 mg depottabletter

Ranolazin

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Menarini International O.L. S.A.

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

Eske med blisterstrips eller eske med HDPE-flaske og etikett til flaske

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ranexa 500 mg depottabletter

Ranolazin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 500 mg ranolazin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

60 depottabletter

100 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk.

Svelges hele. Må ikke tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/462/003 60 tabletter i blisterpakning

EU/1/08/462/004 60 tabletter i flaske

EU/1/08/462/009 30 tabletter i blisterpakning

EU/1/08/462/010 100 tabletter i blisterpakning

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

Åpnes her

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ranexa 500 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

PVC/PVDC/Aluminium blisterpakninger

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ranexa 500 mg depottabletter

Ranolazin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Menarini International O.L. S.A.

3. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

Eske med blisterstrips eller eske med HDPE-flaske og etikett til flaske

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ranexa 750 mg depottabletter

Ranolazin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 750 mg ranolazin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder fargestoffet E102 og laktose; se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

60 depottabletter

100 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk.

Svelges hele. Må ikke tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/462/005 60 tabletter i blisterpakning

EU/1/08/462/006 60 tabletter i flaske

EU/1/08/462/011 30 tabletter i blisterpakning

EU/1/08/462/012 100 tabletter i blisterpakning

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

Åpnes her

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ranexa 750 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

PVC/PVDC/Aluminium blisterpakninger

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ranexa 750 mg depottabletter

Ranolazin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Menarini International O.L. S.A.

3. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

TREKK UT

Ranexa® pasientkort

(Ha alltid med deg dette kortet)

Informasjon til pasienten

Dette kortet inneholder viktige sikkerhetsopplysninger du bør kjenne til før du får Ranexa og under behandling med Ranexa.

Vis dette kortet til alle leger som er involvert i din behandling

Før Ranexabehandling

Rådfør deg med legen din før du tar Ranexa hvis du:

Har nyreproblemer

Har leverproblemer

Har hatt unormalt elektrokardiogram (EKG)

Bruker legemidler til behandling av epilepsi, bakterie- eller soppinfeksjoner, HIV-infeksjon, depresjon eller hjerterytmeforstyrrelser

Bruker naturlegemidlet johannesurt

Bruker allergimedisiner

Bruker legemidler for å redusere kolesterol

Bruker legemidler for å redusere risikoen for avstøtning etter organtransplantasjon

Under Ranexabehandling

Ikke drikk grapefruktjuice mens du tar Ranexa

Ring legen din hvis du blir svimmel eller kvalm, kaster opp eller får uventede symptomer etter at du har startet med Ranexa

Datoer for Ranexabehandling:

Start………………………

Se Ranexas pakningsvedlegg for mer informasjon

Sørg for å ha med deg en liste over alle andre legemidler du tar ved hvert besøk hos helsepersonell

Pasientens navn…………………………..

Legens navn…………………………..

Legens telefonnr.………………………….

TREKK UT

Ranexa pasientkort

Dosereduksjon av Ranexa kan være

 

(Informasjon til helsepersonell)

nødvendig i kombinasjon med:

Pasienten som innehar dette kortet

• Moderate CYP3A4-hemmere (f.eks.

diltiazem, erytromycin, flukonazol)

behandles med Ranexa mot symptomatisk

P-gp-hemmere (f.eks. ciklosporin,

angina pectoris.

verapamil)

 

 

Forsiktighet bør utvises ved foreskrivning av

Se Ranexas preparatomtale før

Ranexa til pasienter:

foreskrivning av legemidler til denne

• Som bruker visse andre legemidler

nevnt i preparatomtalen

pasienten, da det foreligger mulige

• Med visse andre risikofaktorer nevnt i

legemiddelinteraksjoner som bør tas

preparatomtalen

hensyn til.

Informer pasienten om faren for en interaksjon

 

med andre foreskrevne legemidler og om å

Ranexa er kontraindisert hos pasienter som

kontakte legen sin ved svimmelhet, kvalme

eller oppkast.

bruker:

Se Ranexas preparatomtale for ytterligere

• Potente CYP3A4-hemmere (f.eks.

anbefalinger.

itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol,

 

posakonazol, HIV-proteasehemmere,

For medisinsk informasjon:

klaritromycin, telitromycin, nefazodon)

Grønt nummer: xxxx-xxx-xxxx

• Antiarytmika klasse Ia (f.eks. kinidin)

 

eller klasse III (f.eks. dofetilid, sotalol)

 

unntatt amiodaron

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter