Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Pakningsvedlegg - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnRanexa (Latixa)
ATC-kodeC01EB18
Stoffranolazine
ProdusentMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ranexa 375 mg depottabletter

Ranexa 500 mg depottabletter

Ranexa 750 mg depottabletter

Ranolazin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

I tillegg til dette pakningsvedlegget vil du finne et pasientinformasjonskort inne i pakningen med viktig sikkerhetsinformasjon du må kjenne til før du får Ranexa og under behandling med Ranexa.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget og pasientinformasjonskortet. Du kan få behov for å lese disse igjen.

-Vis alltid pasientinformasjonskortet til leger som behandler deg, også leger som behandler andre lidelser enn angina pectoris.

-Pass på at du har med deg en liste over alle de andre legemidlene du bruker til alle avtaler med helsepersonale.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt med lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Ranexa er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Ranexa

3.Hvordan du bruker Ranexa

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Ranexa

6.Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1.Hva Ranexa er og hva det brukes mot

Ranexa er et legemiddel som brukes i kombinasjon med andre medisiner for å behandle angina pectoris, som er brystsmerter og ubehag som du kan kjenne hvor som helst i øvre del av kroppen mellom halsen og øvre del av magen, ofte kan det utløses av anstrengelse eller for mye aktivitet.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må vite før du bruker Ranexa

Bruk ikke Ranexa

-dersom du er allergisk overfor ranolazin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet listet opp i avsnitt 6 i dette vedlegget.

-hvis du har alvorlige nyreproblemer.

-hvis du har moderate eller alvorlige leverproblemer.

-hvis du bruker visse legemidler til behandling av bakterieinfeksjoner (klaritromycin, telitromycin), soppinfeksjoner (itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol), HIV-infeksjon (proteasehemmere), depresjon (nefazodon) eller hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. kinidin, dofetilid eller sotalol).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Ranexa:

-hvis du har lette eller moderate nyreproblemer.

-hvis du har lette leverproblemer.

-hvis du noen gang har fått tatt et unormalt elektrokardiogram (EKG).

-hvis du er eldre.

-hvis du har lav kroppsvekt (60 kg eller lavere).

-hvis du har hjertesvikt.

Legen din kan beslutte at du skal ha en lavere dose eller ta andre forholdsregler hvis noe av dette gjelder for deg.

Andre legemidler og Ranexa

Bruk ikke følgende legemidler hvis du tar Ranexa:

-visse legemidler til behandling av bakterieinfeksjoner (klaritromycin, telitromycin), soppinfeksjoner (itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol), HIV-infeksjon (proteasehemmere), depresjon (nefazodon) eller hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. kinidin, dofetilid eller sotalol).

Rådfør deg med legen eller apoteket før du bruker Ranexa dersom du bruker:

-visse legemidler til behandling av bakterieinfeksjon (erytromycin) eller soppinfeksjon (flukonazol), et legemiddel som skal forhindre avstøting av et transplantert organ (ciklosporin) eller hvis du tar hjertetabletter som for eksempel diltiazem eller verapamil. Slike medisiner kan forårsake en økning i antallet bivirkninger, som for eksempel svimmelhet, kvalme eller oppkast, som kan være mulige bivirkninger av Ranexa (se pkt. 4). Legen din kan bestemme seg for å gi deg en lavere dose.

-legemidler til behandling av epilepsi og andre nevrologiske lidelser (f.eks. fenytoin, karbamazepin eller fenobarbital); dersom du tar rifampicin mot en infeksjon (f.eks. tuberkulose); eller om du tar naturlegemidlet prikkperikum (Johannesurt), da disse legemidlene kan få Ranexa til å bli mindre effektiv.

-legemidler for hjertet som inneholder digoksin eller metoprolol, da legen kan ønske å endre dosering av disse legemidlene når du tar Ranexa.

-visse legemidler til behandling av allergier (f.eks. terfenadin, astemizol, mizolastin), hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. disopyramid, prokainamid) og depresjon (f.eks. imipramin, doksepin, amitriptylin), da disse kan påvirke ditt EKG.

-visse legemidler til behandling av depresjon (bupropion), psykose, HIV-infeksjon (efavirenz) eller kreft (cyklofosfamid)

-visse legemidler til behandling av høyt kolesterolnivå i blodet (f.eks. simvastatin, lovastatin, atorvastatin). Disse legemidlene kan forårsake muskelsmerte og muskelskade. Legen din kan beslutte å forandre doseringen av dette legemidlet når du tar Ranexa.

-visse legemidler som forebygger avstøtning av transplantert organ (f.eks. takrolimus, cyklosporin, sirolimus, everolimus) fordi legen din kan beslutte å forandre doseringen av dette legemidlet når du tar Ranexa.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Inntak av Ranexa sammen med mat og drikke

Ranexa kan tas med eller uten mat. Når du er under behandling med Ranexa, bør du ikke drikke grapefruktjuice.

Graviditet

Du bør ikke bruke Ranexa hvis du er gravid hvis ikke legen har tilrådet dette.

Amming

Du skal ikke ta Ranexa hvis du ammer. Spør legen om råd hvis du ammer.

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være

gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke gjort undersøkelser av Ranexa vedrørende påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Rådfør deg med legen om å kjøre bil eller bruke maskiner.

Ranexa kan ha bivirkninger som for eksempel svimmelhet (vanlig), sløret syn (mindre vanlig), forvirringstilstand (mindre vanlig), hallusinasjoner (mindre vanlig), dobbeltsyn (mindre vanlig), koordinasjonsvansker (sjelden), som kan påvirke evnen din til å kjøre bil eller bruke maskiner. Hvis du får slike symptomer skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før disse er helt borte.

Ranexa 750 mg depottabletter inneholder azofargestoff E102. Dette fargestoffet kan forårsake allergiske reaksjoner.

Ranexa 750 mg depottabletter inneholder laktosemonohydrat. Hvis legen har sagt at du lider av intoleranse for enkelt sukkertyper, bør du ta kontakt med legen før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Ranexa

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Tablettene skal alltid svelges hele med vann. Tablettene skal ikke knuses, suges eller tygges, eller deles i to, da dette kan påvirke hvordan legemidlet frisettes fra tabletten i kroppen.

Startdosen for voksne er en 375 mg tablett to ganger om dagen. Etter 2–4 uker kan legen øke dosen for å få riktig effekt. Maksimumsdosen med Ranexa er 750 mg to ganger om dagen.

Det er viktig at du gir legen beskjed hvis du merker bivirkninger som for eksempel svimmelhet, kvalme eller oppkast. Legen kan redusere dosen eller, hvis dette ikke skulle være tilstrekkelig, stanse behandlingen med Ranexa.

Bruk av Ranexa hos barn og ungdom

Barn og ungdom under 18 år skal ikke bruke Ranexa.

Dersom du tar for mye av Ranexa

Hvis du ved et uhell tar for mange Ranexa-tabletter eller tar en høyere dose enn den som legen har anbefalt, er det viktig at du gir legen beskjed med en gang. Hvis du ikke får kontakt med legen, skal du oppsøke nærmeste legevakt. Ta med tabletter som du måtte ha igjen, også boksen og esken, slik at sykehuspersonalet lett kan finne ut hva du har tatt.

Dersom du har glemt å ta Ranexa

Hvis du glemmer å ta en dose skal du ta den så snart du husker på det, så sant det ikke er på tide å ta neste dose (mindre enn 6 timer til). Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Slutt å ta Ranexa og oppsøk umiddelbart legen hvis du merker følgende symptomer på angioødem, som er en sjelden lidelse, men som kan være alvorlig:

Hovent ansikt, tunge eller strupe

Svelgevanskeligheter

Elveblest eller pustevansker

Gi beskjed til legen hvis du merker vanlige bivirkninger som svimmelhet, eller kvalme eller oppkast. Legen kan redusere dosen eller stanse Ranexabehandlingen.

Andre bivirkninger som du kan oppleve omfatter følgende:

Vanlige bivirkninger (opptrer hos 1 til 10 av 100 brukere) er: Forstoppelse

Svimmelhet

Hodepine Kvalme, oppkast Følelse av svakhet

Lavt blodtrykk, blodtrykksfall når man reiser seg oppFølelse av svakhet

Mindre vanlige bivirkninger (opptrer hos 1 til 10 av 1 000 brukere) er: Endret følelse i huden

Angst, søvnvansker, forvirringstilstand, hallusinasjon Uklart syn, synsforstyrrelser

Sanseendringer (berøring eller smak), skjelvinger, tretthets- eller treghetsfølelse, søvnighet eller døsighet, svimmelhet eller besvimelser, svimmelhet når en reiser seg opp

Mørk urin, blod i urinen, vannlatningsbesvær Dehydrering (uttørking)

Pustevansker, hoste, neseblødninger Dobbeltsyn

Kraftig svette, kløe

Følelse av hovenhet eller oppblåsthet Hetetokter, lavt blodtrykk

Økning av et stoff som kalles kreatinin eller økning av urea (urinstoff) i blodet, økt antall trombocytter (blodplater) eller hvite blodlegemer, endringer i EKG-registrering

Hovne ledd, smerter i armer og ben Manglende matlyst og/eller vekttap Muskelkrampe

Ringing i ørene og/eller spinnende følelse

Magesmerter eller ubehag, fordøyelsesproblemer, tørr munn eller luft i magen

Sjeldne bivirkninger (opptrer hos 1 til 10 av 10 000 brukere) er: Manglende vannlatingsevne

Unormale laboratorieverdier for leverfunksjon Akutt nyresvikt

Endring i luktesansen, nummenhet i munn eller lepper, nedsatt hørsel Kaldsvette, utslett

Koordinasjonsvansker Blodtrykksfall når en reiser seg opp Nedsatt bevissthet eller bevisstløshet Desorientering

Følelse av å være kald i hender og ben Elveblest, allergisk hudreaksjon Impotens

Manglende evne til å gå pga. ubalanse Betennelse i i bukspyttkjertelen eller tarmene Hukommelsestap

Trangpustethet

Lave natriumnivåer i blodet (hyponatremi), noe som kan føre til trøtthet og forvirring, muskelsammentrekninger, kramper og koma.

Følgende er også rapportert:

Muskelsvakhet

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Ranexa

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på hver blisterstrip med tabletter og på utsiden av esken og flasken etter Utløpsdato.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar å beskytte miljøet.

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ranexa

Virkestoffet i Ranexa er ranolazin. Hver tablett inneholder 375 mg, 500 mg eller 750 mg ranolazin.

Andre innholdsstoffer er: hypromellose, magnesiumstearat, metakrylsyreetylakrylatkopolymer, mikrokrystallinsk cellulose, natriumhydroksid, titandioksid og karnaubavoks.

Avhengig av styrken på tabletten vil tabletten også inneholde:

375 mg tablett: makrogol, polysorbat 80, Blått #2/Indigokarmin aluminiumslakk (E132)

500 mg tablett: makrogol, talkum, polyvinylalkohol-del hydrolysert, jernoksid gult (E172), jernoksid rødt (E172)

50 mg tablett: glycerol triacetat, laktosemonohydrat, Blått #1/Briljant blå FCF aluminiumslakk(E133) og Gult #5/Tartrazin aluminiumslakk (E102)

Hvordan Ranexa ser ut og innholdet i pakningen

Ranexa depottabletter er ovale tabletter.

375 mg-tablettene er lyseblå og har 375 gravert på den ene siden. 500 mg-tablettene er lys oransje og har 500 gravert på den ene siden. 750 mg-tablettene er lysegrønne og har 750 gravert på den ene siden.

Ranexa fås i esker med 30, 60, eller 100 tabletter i blisterstrips eller 60 tabletter i plastflasker. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luxemburg

Tilvirker

Fine Foods N.T.M. SpA Via dell’Artigianato 8/10 24041 Brembate (BG)

Italia

eller

Menarini - Von Heyden GmbH

Leipziger Straβe 7-13

01097 Dresden

Tyskland

eller

Berlin Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Tyskland

eller

Fine Foods N.T.M. SpA

Via R. Follereau 25

24027 Nembro (BG)

Italia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Menarini Benelux NV/SA

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

BALTIC”

 

Tel: +370 52 691 947

България

Luxembourg/Luxemburg

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

Menarini Benelux NV/SA

ЕООД

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

тел.: +359 2 96 55 365

 

Česká republika

Magyarország

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

s.r.o.

Tel.: +36 23501301

Tel: +420 267 199 333

 

Danmark

Malta

Berlin-Chemie/A.Menarini Danmark ApS

Menarini International Operations

Tlf: +4548 217 110

Luxembourg S.A.

 

Tel: +352 264976

Deutschland

Nederland

Berlin-Chemie AG

Menarini Benelux NV/SA

Tel: +49 (0) 30 67070

Tel: +32 (0)2 721 4545

Eesti

Norge

Berlin-Chemie Menarini Eesti

Menarini International Operations

Tel: +372 667 5001

Luxembourg S.A.

 

Tlf: +352 264976

Ελλάδα

Österreich

MENARINI HELLAS AE

A. Menarini Pharma GmbH.

Τηλ: +30 210 8316111-13

España

Polska

Laboratorios Menarini S.A.

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel: +34-93 462 88 00

Tel.: +48 22 566 21 00

France

Portugal

MENARINI France

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

România

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Berlin-Chemie A. Menarini S.R.L.

Tel: + 385 1 4821 361

Tel: +40 211 232 34 32

Ireland

Slovenija

A. Menarini Pharmaceuticals Ltd

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +353 1 284 6744

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Slovenská republika

Menarini International Operations

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v

Luxembourg S.A.

SR

Sími: +352 264976

Tel: +421 2 544 30 730

Italia

Suomi/Finland

A. Menarini Industrie Farmaceutiche

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY

Riunite s.r.l.

Puh/Tel: +358 403 000 760

Tel: +39-055 56801

 

Κύπρος

Sverige

MENARINI HELLAS AE

Menarini International Operations

Τηλ: +30 210 8316111-13

Luxembourg S.A.

 

Tel: +352 264976

Latvija

United Kingdom

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

A. Menarini Farmaceutica Internazionale

Tel: +371 67103210

S.R.L.

 

Tel: +44 (0)1628 856400

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}.

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter