Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapilysin (reteplase) – Merking - B01AD08

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnRapilysin
ATC-kodeB01AD08
Stoffreteplase
ProdusentActavis Group PTC ehf

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

Rapilysin 10 E pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Vann til injeksjonsvæsker for Rapilysin 10 E oppløsning til intravenøs bruk

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Reteplase 10 E (rekombinant plasminogenaktivator, trombolytisk middel)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Pulver:

Traneksamsyre

Dikaliumhydrogenfosfat

Fosforsyre

Sakkarose

Polysorbat 80

Oppløsningsvæske:

Vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske (inneholder 2 x [0,56 g pulver i et hetteglass og 10 ml oppløsningsvæske i en ferdigfylt sprøyte med overføringskanyle og kanyle])

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Intravenøs bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Anvendes umiddelbart etter oppløsning

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C

Oppbevar hetteglasset i ytterkartongen, for å beskytte mot lys

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur Island

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/018/001/NO

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT PÅ HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Rapilysin 10 E pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Reteplase

Intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Anvendes umiddelbart etter oppløsning

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 E reteplase

6.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT PÅ SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Vann til injeksjonsvæsker

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 ml

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter