Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Remsima (infliximab) – Merking - L04AB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnRemsima
ATC-kodeL04AB02
Stoffinfliximab
ProdusentCelltrion Healthcare Hungary Kft.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

Remsima 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Infliksimab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 100 mg infliksimab.

Etter rekonstituering inneholder hver ml 10 mg infliksimab.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sakkarose, polysorbat 80, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat og dinatriumfosfatdihydrat.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass 100 mg

2 hetteglass 100 mg

3 hetteglass 100 mg

4 hetteglass 100 mg

5 hetteglass 100 mg

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til intravenøs bruk etter rekonstituering og fortynning.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utl.dato:

Utl.dato utenfor kjøleskap: ___________________

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Kan oppbevares ved romtemperatur (høyst 25 °C) i en enkelt periode på inntil 6 måneder.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Celltrion Healthcare Hungary Kft. 1051 Budapest

Bajcsy-Zsilinszky út 12., 4. em. 410. Ungarn

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/853/001

EU/1/13/853/002

EU/1/13/853/003

EU/1/13/853/004

EU/1/13/853/005

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Remsima

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Remsima 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Infliksimab

i.v.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

100 mg

6.ANNET

<CELLTRION Logo>

Test
Dato Resultat:

Remsima

Infliksimab

Pasient kort

Vis dette kortet til enhver lege som er involvert i din behandling.

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før og under behandling med Remsima.

Pasientnavn:

Legens navn:

Legens telefonnummer:

Det er viktig at du og legen din noterer ned handelsnavnet og batchnummeret til legemidlet som blir gitt til deg.

Vennligst les pakningsvedlegget til Remsima nøye før du starter å bruke dette legemidlet.

Dato for oppstart av Remsimabehandling:

Nåværende administrering:

Be legen din notere type og dato for den/de siste undersøkelsen(e) for tuberkulose (TB) under:

Test

Dato Resultat:

Lag deg også en liste over alle andre legemidler som du bruker og ta denne med til ethvert besøk hos lege.

Liste over allergier

Liste over andre legemidler

Infeksjoner

Før Remsimabehandling

Informer legen din dersom du har en infeksjon selv om den er mindre alvorlig

Det er veldig viktig at du informerer legen din dersom du noen gang har hatt tuberkulose (TB), eller hvis du har vært i nær kontakt med noen som har hatt TB. Legen din vil teste deg for å se om du har TB. Be legen din notere type og dato for din(e) siste undersøkelse(r) for TB på kortet

Informer legen din dersom du har hepatitt B eller hvis du vet eller mistenker at du er bærer av hepatitt B-viruset.

Under Remsimabehandling

Informer legen din umiddelbart dersom du har tegn på en infeksjon. Tegnene inkluderer feber, tretthetsfølelse, (vedvarende) hoste, kortpustethet, vekttap, nattesvette, diaré, sår, tannproblemer, svie ved vannlating eller influensalignende symptomer.

Hjertesvikt

Før Remsimabehandling

Informer legen din dersom du har noen hjerteproblemer, slik som mild hjertesvikt.

Under Remsimabehandling

Informer legen din umiddelbart dersom du merker tegn på et hjerteproblem. Tegnene inkluderer kortpustethet, hevelse i føttene eller endringer i hjerteslagene dine.

Graviditet og vaksinering

Hvis du fikk Remsima da du var gravid er det viktig at du informerer legen til barnet ditt om dette før barnet ditt får noen vaksiner. Barnet ditt bør ikke få en «levende vaksine», slik som BCG (brukes til å forebygge tuberkulose) før 6 måneder etter fødselen.

Ha dette kortet med deg i 4 måneder etter din siste dose med Remsima eller ved graviditet, i minst 6 måneder etter fødselen av barnet ditt.

Bivirkninger kan oppstå i lang tid etter din siste dose.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter