Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – Merking - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnRenagel
ATC-kodeV03AE02
Stoffsevelamer
ProdusentGenzyme Europe B.V.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE KARTONG – 1 FLASKE À 360 TABLETTER 400 mg

1.LEGEMIDLETS NAVN

Renagel 400 mg filmdrasjerte tabletter sevelamerhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 400 mg sevelamerhydroklorid.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

360 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Tablettene skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/123/005

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Renagel 400 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE KARTONG med Blue Box – MULTIPAKNING MED 720 (2 FLASKER À 360) TABLETTER 400 mg

YTRE KARTONG med Blue Box – MULTIPAKNING MED 1080 (3 FLASKER À 360) TABLETTER 400 mg

1.LEGEMIDLETS NAVN

Renagel 400 mg filmdrasjerte tabletter sevelamerhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 400 mg sevelamerhydroklorid.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipakning: 720 (2 flasker à 360) filmdrasjerte tabletter.

Multipakning: 1080 (3 flasker à 360) filmdrasjerte tabletter.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Tablettene skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/123/006 multipakninger som inneholder 720 filmdrasjerte tabletter (2 flasker à 360) EU/1/99/123/007 multipakninger som inneholder 1080 filmdrasjerte tabletter (3 flasker à 360)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Renagel 400 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE ETIKETT - FLASKE À 360 TABLETTER 400 mg

1.LEGEMIDLETS NAVN

Renagel 400 mg filmdrasjerte tabletter sevelamerhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 400 mg sevelamerhydroklorid.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

360 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Tablettene skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/123/005

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Renagel 400 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

ETIKETT uten Blue Box - FLASKE À 360 TABLETTER 400 mg (MULTIPAKNING)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Renagel 400 mg filmdrasjerte tabletter sevelamerhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 400 mg sevelamerhydroklorid.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

360 filmdrasjerte tabletter. Del av en multipakning, kan ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Tablettene skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/123/006 multipakninger med 720 filmdrasjerte tabletter (2 flasker à 360 tabletter) EU/1/99/123/007 multipakninger med 1080 filmdrasjerte tabletter (3 flasker à 360 tabletter)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Renagel 400 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE KARTONG med Blue Box – MULTIPAKNING MED 180 (6 FLASKER À 30) TABLETTER 800 mg

1.LEGEMIDLETS NAVN

Renagel 800 mg filmdrasjerte tabletter sevelamerhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 800 mg sevelamerhydroklorid.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipakning: 180 (6 flasker à 30) filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Tablettene skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/123/013

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Renagel 800 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE KARTONG – 1 FLASKE À 100 TABLETTER 800 mg

YTRE KARTONG – 1 FLASKE À 180 TABLETTER 800 mg

1.LEGEMIDLETS NAVN

Renagel 800 mg filmdrasjerte tabletter

Sevelamerhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 800 mg sevelamerhydroklorid.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmdrasjerte tabletter

180 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Tablettene skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/123/011 1 flaske à 100 filmdrasjerte tabletter

EU/1/99/123/008 1 flaske à 180 filmdrasjerte tabletter

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Renagel 800 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE KARTONG med Blue Box – MULTIPAKNING MED 360 (2 FLASKER À 180) TABLETTER 800 mg

YTRE KARTONG med Blue Box – MULTIPAKNING MED 540 (3 FLASKER À 180) TABLETTER 800 mg

1.LEGEMIDLETS NAVN

Renagel 800 mg filmdrasjerte tabletter sevelamerhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 800 mg sevelamerhydroklorid

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipakning: 360 (2 flasker à 180) filmdrasjerte tabletter.

Multipakning: 540 (3 flasker à 180) filmdrasjerte tabletter.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Tablettene skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/123/009 multipakninger med 360 filmdrasjerte tabletter (2 flasker à 180 tabletter) EU/1/99/123/010 multipakninger med 540 filmdrasjerte tabletter (3 flasker à 180 tabletter)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Renagel 800 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

ETIKETT uten Blue Box – FLASKE À 30 TABLETTER 800 mg (MULTIPAKNING)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Renagel 800 mg filmdrasjerte tabletter sevelamerhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 800 mg sevelamerhydroklorid.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 filmdrasjerte tabletter. Del av en multipakning, kan ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Tablettene skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/123/013

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Renagel 800 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

ETIKETT – 1 FLASKE À 100 TABLETTER 800 mg

ETIKETT – FLASKE MED 180 TABLETTER 800 mg MED YTRE KARTONG

ETIKETT med Blue Box – 1 FLASKE MED 180 TABLETTER 800 mg UTEN YTRE KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

Renagel 800 mg filmdrasjerte tabletter sevelamerhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 800 mg sevelamerhydroklorid.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmdrasjerte tabletter

180 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Tablettene skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/123/011 1 flaske à 100 filmdrasjerte tabletter

EU/1/99/123/008 1 flaske à 180 filmdrasjerte tabletter med ytterkartong

EU/1/99/123/012 1 flaske à 180 filmdrasjerte tabletter uten ytterkartong

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Renagel

800mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

ETIKETT uten Blue Box – FLASKE À 180 TABLETTER 800 mg MED YTRE KARTONG (MULTIPAKNING)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Renagel 800 mg filmdrasjerte tabletter sevelamerhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 800 mg sevelamerhydroklorid.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

180 filmdrasjerte tabletter. Del av en multipakning, kan ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Tablettene skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/123/009 multipakning med 360 filmdrasjerte tabletter (2 flasker à 180 tabletter) EU/1/99/123/010 multipakning med 540 filmdrasjerte tabletter (3 flasker à 180 tabletter)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Renagel 800 mg

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter