Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Repaglinide Krka (repaglinide) – Pakningsvedlegg - A10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnRepaglinide Krka
ATC-kodeA10BX02
Stoffrepaglinide
ProdusentKrka, d.d., Novo mesto

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Repaglinide Krka 0,5 mg tabletter

Repaglinide Krka 1 mg tabletter

Repaglinide Krka 2 mg tabletter

repaglinid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Repaglinide Krka er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Repaglinide Krka

3.Hvordan du bruker Repaglinide Krka

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Repaglinide Krka

6.Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1.Hva Repaglinide Krka er, og hva det brukes mot

Repaglinide Krka er en tablett inneholdende repaglinid for inntak via munnen og brukes til behandling av diabetes (sukkersyke). Repaglinide Krka hjelper bukspyttkjertelen til å produsere mer insulin og dermed senke blodsukkeret (glukose).

Type 2-diabetes er en sykdom der bukspyttkjertelen ikke produserer nok insulin for å kontrollere sukkeret i blodet eller der kroppen ikke responderer normalt på det insulinet som den produserer.

Repaglinide Krka brukes for å holde type 2-diabetes hos voksne under kontroll, og blir brukt i tillegg til kostregulering og mosjon. Behandling startes vanligvis dersom kostregulering, mosjon og vektreduksjon ikke har medført tilstrekkelig kontroll (eller reduksjon) av blodsukkeret.

Repaglinide Krka kan også gis sammen med metformin, et annet legemiddel mot diabetes.

Repaglinide Krka senker blodsukkeret, noe som hjelper med å forhindre komplikasjoner i forbindelse med diabetes.

2. Hva du må vite før du bruker Repaglinide Krka

Bruk ikke Repaglinide Krka

Dersom du er allergisk overfor repaglinid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Hvis du har type 1-diabetes.

Hvis du har opphopning av syre i blodet (diabetisk ketoacidose).

Hvis du har en alvorlig leversykdom.

Hvis du bruker gemfibrozil (et legemiddel som brukes til å senke forhøyede fettnivåer i blodet).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Repaglinide Krka:

dersom du har leverproblemer. Repaglinide Krka anbefales ikke til pasienter med moderat leversykdom. Repaglinide Krka må ikke brukes hvis du har en alvorlig leversykdom (se Bruk ikke Repaglinide Krka).

dersom du har nyreproblemer. Repaglinide Krka bør brukes med forsiktighet.

dersom du skal gjennomgå en stor operasjon, eller nylig har vært utsatt for en alvorlig sykdom eller infeksjon. I slike tilfeller kan blodsukkerreguleringen svekkes.

dersom du er under 18 år eller over 75 år. Det er ikke utført studier med Repaglinide Krka hos disse aldersgruppene.

Rådfør deg med lege dersom noe av det ovennevnte gjelder deg. Det kan være at Repaglinide Krka ikke passer for deg. Legen vil gi deg råd.

Barn og ungdom

Ikke bruk dette legemidlet dersom du er under 18 år.

Hvis du får hypoglykemi (lavt blodsukker)

Du kan få en hypoglykemisk reaksjon hvis blodsukkeret ditt blir for lavt. Dette kan skje:

hvis du tar for mye Repaglinide Krka,

hvis du mosjonerer mer enn vanlig,

hvis du tar andre legemidler eller lider av nyre- eller leversykdom (se andre deler av pkt. 2. Hva du må vite før du bruker Repaglinide Krka).

Varselsymptomene på hypoglykemi kan komme plutselig og kan omfatte: kaldsvetting, kald og blek hud, hodepine, hjertebank, kvalme, usedvanlig stor sultfølelse, forbigående synsforstyrrelser, døsighet, unormal tretthet og svakhet, nervøsitet eller skjelving, angst, forvirring og konsentrasjonsproblemer.

Hvis blodsukkeret ditt er lavt eller du føler at hypoglykemi begynner å komme: spis glukosetabletter eller spis eller drikk noe med høyt sukkerinnhold og ta deretter en hvil.

Når symptomene på hypoglykemi forsvinner eller når blodsukkernivået er stabilisert fortsett behandlingen med repaglinid.

Fortell folk at du har diabetes og hva de må gjøre hvis du mister bevisstheten på grunn av hypoglykemi. Hvis dette skjer, må de gjøre følgende: legge deg i stabilt sideleie og søke hjelp hos helsepersonell med det samme. De må ikke gi deg noe å spise eller drikke. Du kan da bli kvalt.

Hvis alvorlig hypoglykemi ikke behandles, kan det føre til hjerneskade (midlertidig eller livsvarig) og til og med død.

Kontakt lege dersom du har hatt en hypoglykemisk reaksjon som førte til bevisstløshet eller du har hatt gjentatte hypoglykemiske reaksjoner. Dette kan bety at dosen med Repaglinide Krka, matinntaket eller mengden fysisk aktivitet må justeres.

Hvis blodsukkeret blir for høyt

Blodsukkeret ditt kan bli for høyt (hyperglykemi). Dette kan forekomme:

hvis du tar for lite Repaglinide Krka,

hvis du har en infeksjon eller en febertilstand,

hvis du har spist mer enn vanlig,

hvis du har mosjonert mindre enn vanlig.

Varselsymptomene på for høyt blodsukker utvikler seg gradvis og inkluderer: økt vannlating, tørste, tørr hud og munntørrhet. Rådfør deg med lege. Det kan bety at dosen med Repaglinide Krka, matinntaket eller mengden fysisk aktivitet må justeres.

Andre legemidler og Repaglinide Krka

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Du kan bruke Repaglinide Krka sammen med metformin, et annet legemiddel mot diabetes, dersom legen foreskriver det.

Dersom du bruker gemfibrozil (brukes til å senke forhøyede fettnivåer i blodet) bør du ikke ta Repaglinide Krka.

Kroppens respons på Repaglinide Krka kan endres hvis du tar andre legemidler, spesielt disse:

Monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) (brukes for å behandle depresjon)

Betablokkere (brukes for å behandle høyt blodtrykk og hjertesykdommer)

ACE-hemmere (brukes for å behandle visse hjertesykdommer)

Salisylater (f.eks. aspirin)

Oktreotid (brukes for å behandle kreft)

Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs, en type smertestillende preparater)

Steroider (anabole steroider og kortikosteroider – brukes ved anemi eller for å behandle betennelsesreaksjoner)

Orale antikonsepsjonsmidler (p-piller)

Tiazider (vanndrivende midler)

Danazol (brukes for å behandle cyster i brystet og endometriose)

Thyreoideapreparater (brukes for å behandle lave nivåer av skjoldbruskkjertelhormoner)

Sympatomimetika (brukes for å behandle astma)

Klaritromycin, trimetoprim, rifampicin (antibiotika)

Itrakonazol, ketokonazol (midler mot sopp)

Gemfibrozil (brukes for å behandle høyt fettinnhold i blodet)

Ciklosporin (brukes til å hemme immunsystemet)

Deferasiroks (brukt til å redusere kronisk jernoverskudd)

Klopidogrel (forhindrer blodpropp)

Fenytoin, karbamazepin, fenobarbital (brukes for å behandle epilepsi)

Johannesurt (naturlegemiddel)

Inntak av Repaglinide Krka sammen med alkohol

Alkohol kan endre Repaglinide Krkas evne til å senke blodsukkeret. Vær oppmerksom på symptomer på lavt blodsukker.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Du bør ikke bruke Repaglinide Krka hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid.

Du bør ikke bruke Repaglinide Krka hvis du ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

For lavt eller for høyt blodsukker kan påvirke evnen til å kjøre eller bruke en maskin. Vær oppmerksom på at du kan påføre deg selv eller andre skade. Rådfør deg med lege hvorvidt det er tilrådelig å kjøre bil hvis du:

har hyppige episoder av hypoglykemi,

har få eller ingen varselsymptomer på hypoglykemi.

3.Hvordan du bruker Repaglinide Krka

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. Legen vil fastsette dosen din.

Den vanlige startdosen er 0,5 mg før hvert hovedmåltid. Svelg tablettene med et glass vann rett før eller inntil 30 minutter før hvert hovedmåltid

Legen kan justere dosen opp til 4 mg som tas rett før eller inntil 30 minutter før hvert hovedmåltid. Anbefalt maksimal daglig dose er 16 mg.

Ta aldri større mengde Repaglinide Krka enn det legen din har anbefalt.

Dersom du tar for mye av Repaglinide Krka

Dersom du tar for mange tabletter, kan blodsukkernivået ditt bli for lavt og føre til hypoglykemi. Vennligst se Hvis du får hypoglykemi (lavt blodsukker) vedrørende hva en hypoglykemisk reaksjon er og hvordan den behandles.

Dersom du har glemt å ta Repaglinide Krka

Hvis du glemmer en dose, ta neste dose som vanlig.

Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.

Dersom du avbryter behandling med Repaglinide Krka

Vær oppmerksom på at den ønskede effekten ikke oppnås hvis behandling med Repaglinide Krka avbrytes. Din diabetes kan bli verre. Dersom det er nødvendig å foreta endring i behandlingen, kontakt lege først.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Hypoglykemi

Den mest hyppige bivirkningen er hypoglykemi som kan berøre opptil 1 av 10 personer (se Hvis du får hypoglykemi (lavt blodsukker) under pkt. 2). Hypoglykemiske reaksjoner er generelt milde/moderate, men kan av og til utvikles til hypoglykemisk bevisstløshet eller koma. Hvis dette skjer, trengs det umiddelbart medisinsk hjelp.

Allergi

Allergi er svært sjeldent (kan berøre opptil 1 av 10 000 personer). Symptomer som for eksempel hevelse, pustevanskeligheter, hjertebank, svimmelhet og svetting kan være tegn på anafylaktisk reaksjon. Kontakt lege umiddelbart.

Andre bivirkninger

Vanlige (kan berøre opptil 1 av 10 personer)

Magesmerte

Diaré.

Sjeldne (kan berøre opptil 1 av 1000 personer)

Akutt hjertesykdom (men det skyldes ikke nødvendigvis dette legemidlet).

Svært sjeldne (kan berøre opptil 1 av 10 000 personer)

Oppkast

Forstoppelse

Synsforstyrrelser

Alvorlige leverproblemer, unormal leverfunksjon slik som økt nivå av leverenzymer i blodet.

Frekvens ikke kjent

Hypersensitivitet (slik som utslett, kløende hud, rødflammet hud, hevelse i huden)

Føle seg uvel (kvalme).

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er

nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Repaglinide Krka

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruke ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blister og ytteremballasje etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Repaglinide Krka

Virkestoff er repaglinid. Hver tablett inneholder 0,5 mg, 1 mg, 2 mg repaglinid.

Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (E460), vannfritt kalsiumhydrogenfosfat, krysskarmellosenatrium, povidon K25, glycerol, magnesiumstearat, meglumin, poloksamer, gult jernoksid (E172) kun i 1 mg tablettene og rødt jernoksid (E172) kun i 2 mg tablettene.

Hvordan Repaglinide Krka ser ut og innholdet i pakningen

Tablettene på 0,5 mg er hvite, runde og bikonvekse med skråskårne kanter.

Tablettene på 1 mg er svakt brungule, runde, bikonvekse med skråskårne kanter og mulige mørkere flekker.

Tablettene på 2 mg er rosa, marmorerte, runde, bikonvekse med skråskårne kanter og mulige mørkere flekker.

Blisterpakninger med 30, 60, 90, 120, 270 eller 360 tabletter i eske er tilgjengelig. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tilvirker

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Kroatia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten for innehaver av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 356 21 445 855

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 49 (0) 4721 6060

Tel: +32 (0) 489 304 091 (BE)

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA PharmaGmbH, Wien

Τηλ: + 30 (0) 210 2832941

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp.z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA – FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Κύπρος

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0)203 751 1888

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter