Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Retacrit (epoetin zeta) – Merking - B03XA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnRetacrit
ATC-kodeB03XA01
Stoffepoetin zeta
ProdusentHospira UK Limited

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ESKEN

1.LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 1 000 IE/0,3 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 1 000 IE epoetin zeta

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD(PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse, med 0,3 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 0,3 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse, med 0,3 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 0,3 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålefanger, med 0,3 ml oppløsning til injeksjon

6 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 0,3 ml oppløsning til injeksjon

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C-8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/001

EU/1/07/431/002

EU/1/07/431/026

EU/1/07/431/027

EU/1/07/431/054

EU/1/07/431/055

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 1000 IE

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

MERKING AV SPRØYTEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Retacrit 1 000 IE, til injeksjon epoetin zeta

iv/ sc injeksjon

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 000 IE 0,3 ml

6.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 2 000 IE/0,6 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 2 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD(PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse, med 0,6 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 0,6 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse, med 0,6 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 0,6 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålefanger, med 0,6 ml oppløsning til injeksjon

6 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 0,6 ml oppløsning til injeksjon

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C-8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/003

EU/1/07/431/004

EU/1/07/431/028

EU/1/07/431/029

EU/1/07/431/056

EU/1/07/431/057

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 2 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

MERKING AV SPRØYTEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Retacrit 2 000 IE, til injeksjon epoetin zeta

iv/ sc injeksjon

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2 000 IE 0,6 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 3 000 IE/0,9 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 3 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD(PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse, med 0,9 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 0,9 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse, med 0,9 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 0,9 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålefanger, med 0,9 ml oppløsning til injeksjon

6 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 0,9 ml oppløsning til injeksjon

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C-8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/005

EU/1/07/431/006

EU/1/07/431/030

EU/1/07/431/031

EU/1/07/431/058

EU/1/07/431/059

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 3 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

MERKING AV SPRØYTEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Retacrit 3 000 IE, til injeksjon epoetin zeta

iv/ sc injeksjon

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 000 IE 0,9 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 4 000 IE/0,4 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 4 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD(PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse, med 0,4 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 0,4 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse, med 0,4 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 0,4 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålefanger, med 0,4 ml oppløsning til injeksjon

6 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 0,4 ml oppløsning til injeksjon

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C-8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/007

EU/1/07/431/008

EU/1/07/431/032

EU/1/07/431/033

EU/1/07/431/060

EU/1/07/431/061

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 4 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

MERKING AV SPRØYTEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Retacrit 4 000 IE, til injeksjon epoetin zeta

iv/ sc injeksjon

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

4 000 IE 0,4 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 5 000 IE/0,5 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 5 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD(PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålefanger, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon

6 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C-8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/009

EU/1/07/431/010

EU/1/07/431/034

EU/1/07/431/035

EU/1/07/431/062

EU/1/07/431/063

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 5 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

MERKING AV SPRØYTEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Retacrit 5 000 IE, til injeksjon epoetin zeta

iv/ sc injeksjon

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

5 000 IE 0,5 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 6 000 IE/0,6 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 6 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD(PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse, med 0,6 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 0,6 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse, med 0,6 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 0,6 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålefanger, med 0,6 ml oppløsning til injeksjon

6 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 0,6 ml oppløsning til injeksjon

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C-8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/011

EU/1/07/431/012

EU/1/07/431/036

EU/1/07/431/037

EU/1/07/431/064

EU/1/07/431/065

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 6 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

MERKING AV SPRØYTEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Retacrit 6 000 IE, til injeksjon epoetin zeta

iv/ sc injeksjon

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6 000 IE 0,6 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 8 000 IE/0,8 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 8 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD(PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse, med 0,8 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 0,8 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse, med 0,8 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 0,8 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålefanger, med 0,8 ml oppløsning til injeksjon

6 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 0,8 ml oppløsning til injeksjon

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C-8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/013

EU/1/07/431/014

EU/1/07/431/038

EU/1/07/431/039

EU/1/07/431/066

EU/1/07/431/067

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 8 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

MERKING AV SPRØYTEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Retacrit 8 000 IE, til injeksjon epoetin zeta

iv/ sc injeksjon

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

8 000 IE 0,8 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 10 000 IE/1 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 10 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD(PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse, med 1 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 1 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse, med 1 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 1 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålefanger, med 1 ml oppløsning til injeksjon

6 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 1 ml oppløsning til injeksjon

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C-8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/015

EU/1/07/431/016

EU/1/07/431/040

EU/1/07/431/041

EU/1/07/431/068

EU/1/07/431/069

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 10 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

MERKING AV SPRØYTEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Retacrit 10 000 IE, til injeksjon epoetin zeta

iv/ sc injeksjon

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10000 IE 1,0 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 20 000 IE/0,5 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 20 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD(PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon 4 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon

6 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon1 ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon

4 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålefanger, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon

4 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 0,5 ml oppløsning til injeksjon

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C-8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/017

EU/1/07/431/020

EU/1/07/431/021

EU/1/07/431/042

EU/1/07/431/045

EU/1/07/431/046

EU/1/07/431/070

EU/1/07/431/071

EU/1/07/431/072

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 20 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN MELLOMPAKNING (UTEN BLÅ BOKS), DEL AV FLERPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 20 000 IE/0,5 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 20 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse inneholder 0,5 ml oppløsning til injeksjon Del av flerpakning, skal ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C–8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/051

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 20 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ETIKETT (MED BLÅ BOKS), FLERPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 20 000 IE/0,5 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 20 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Flerpakning: 6 (6 pakninger med 1) ferdigfylte sprøyter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C–8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/051

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 20 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

MERKING AV SPRØYTEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Retacrit 20 000 IE, til injeksjon epoetin zeta

iv/ sc injeksjon

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

20000 IE 0,5 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 30 000 IE/0,75 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 30 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD(PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse, med 0,75 ml oppløsning til injeksjon 4 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 0,75 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 0,75 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse, med 0,75 ml oppløsning til injeksjon 4 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 0,75 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 0,75 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålefanger, med 0,75 ml oppløsning til injeksjon

4 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 0,75 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 0,75 ml oppløsning til injeksjon

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C-8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/018

EU/1/07/431/022

EU/1/07/431/023

EU/1/07/431/043

EU/1/07/431/047

EU/1/07/431/048

EU/1/07/431/073

EU/1/07/431/074

EU/1/07/431/075

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 30 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN MELLOMPAKNING (UTEN BLÅ BOKS), DEL AV FLERPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 30 000 IE/0,75 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 30 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse inneholder 0,75 ml oppløsning til injeksjon Del av flerpakning, skal ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C–8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/052

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 30 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ETIKETT (MED BLÅ BOKS), FLERPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 30 000 IE/0,75 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 30 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Flerpakning: 4 (4 pakninger med 1) ferdigfylte sprøyter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C–8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/052

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 30 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

MERKING AV SPRØYTEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Retacrit 30 000 IE, til injeksjon epoetin zeta

iv/ sc injeksjon

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

30000 IE 0,75 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ESKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 40 000 IE/1 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 40 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD(PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse, med 1 ml oppløsning til injeksjon 4 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 1 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter uten nålebeskyttelse, med 1 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 1 ml oppløsning til injeksjon 4 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 1 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse, med 1 ml oppløsning til injeksjon 1 ferdigfylt sprøyte med nålefanger, med 1 ml oppløsning til injeksjon

4 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 1 ml oppløsning til injeksjon 6 ferdigfylte sprøyter med nålefanger, med 1 ml oppløsning til injeksjon

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C-8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/019

EU/1/07/431/024

EU/1/07/431/025

EU/1/07/431/044

EU/1/07/431/049

EU/1/07/431/050

EU/1/07/431/076

EU/1/07/431/077

EU/1/07/431/078

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 40 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN MELLOMPAKNING (UTEN BLÅ BOKS), DEL AV FLERPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 40 000 IE/1 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 40 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse inneholder 1 ml oppløsning til injeksjon Del av flerpakning, skal ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C–8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/053

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 40 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE ETIKETT (MED BLÅ BOKS), FLERPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Retacrit 40 000 IE/1 ml oppløsning til injeksjon i ferdigfylt sprøyte epoetin zeta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 40 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 20, glysin, leucin, isoleucin, treonin, glutamat, fenylalanin, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (pH-justering), saltsyre (pH-justering).

Inneholder fenylalanin, se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Flerpakning: 4 (4 pakninger med 1) ferdigfylte sprøyter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan eller intravenøs injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Må ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C–8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/07/431/053

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Retacrit 40 000 IE

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

MERKING AV SPRØYTEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Retacrit 40 000 IE, til injeksjon epoetin zeta

iv/ sc injeksjon

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

40000 IE 1 ml

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter