Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ribavirin Teva (ribavirin) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - J05AB04

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnRibavirin Teva
ATC-kodeJ05AB04
Stoffribavirin
ProdusentTeva B.V.

A.TILVIRKERE ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker(e) ansvarlig for batch release

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

H-4042 Debrecen

Ungarn

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park, Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Storbritannia

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Pharma SLU C/C, no 4

Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Spania

I pakningsvedlegget skal det stå navn og adresse til tilvirkeren som er ansvarlig for batch release for gjeldende batch.

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Legemiddel underlagt begrenset forskrivning. (Se Vedlegg I, Preparatomtale, pkt. 4.2.).

C. ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR)

Kravene for innsendelse av periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter for dette legemidlet er angitt i EURD-listen (European Union Reference Date list), som gjort rede for i Artikkel 107c(7) av

direktiv 2001/83/EF og i enhver oppdatering av EURD-listen som publiseres på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).

D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK AV LEGEMIDLET

Risikohåndteringsplan (RMP)

Ikke relevant.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter