Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Merking - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnRiprazo
ATC-kodeC09XA02
Stoffaliskiren
ProdusentNovartis Europharm Ltd.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR ENHETSPAKNING INNEHOLDENDE PA/ALU/PVC

BLISTERPAKNINGER

1.LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

for

salg

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

7 filmdrasjerte tabletter

 

godkjent

 

 

14 filmdrasjerte tabletter

lenger

 

 

28 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

30 filmdrasjerte tabletter

50 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

90 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTEikkeOG ADMINISTRASJONSVEI(ER)Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

er

 

 

 

 

Legemidlet

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

BARN

 

Oppbevar s utilgjengelig for barn.

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

 

 

salg

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

for

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Storbritannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

EU/1/07/409/001

7 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/002

 

14 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/003

 

28 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/004

 

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

EU/1/07/409/005

 

50 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

EU/1/07/409/006

 

56 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/008

 

90 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

13.PRODUKSJONSNUMMERikkeLot

 

 

er

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

 

Legemidlet

 

 

Reseptpliktig legemidd l.

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR ENHETSPAKNING INNEHOLDENDE PCTFE/PVC

BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

for

salg

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

14 filmdrasjerte tabletter

 

godkjent

 

 

28 filmdrasjerte tabletter

lenger

 

 

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

50 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

90 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTEikkeOG ADMINISTRASJONSVEI(ER)Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

er

 

 

 

 

Legemidlet

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

BARN

 

Oppbevar s utilgjengelig for barn.

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

 

 

 

salg

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

for

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Storbritannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

EU/1/07/409/021

14 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/022

 

28 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/023

 

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/024

 

50 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/025

 

56 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/026

 

56 filmdrasjerte tabletter (p rforert endose blisterpakning)

 

 

 

EU/1/07/409/027

 

90 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/028

 

98 filmdrasjerte tab tt r

 

 

 

 

 

13.PRODUKSJONSNUMMERikkeLot

 

 

er

Legemidlet

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legem el.

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

Riprazo 150 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKNING)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

 

 

 

 

 

 

 

ikke

Mandag

 

 

 

 

 

Tirsdag

 

 

 

Onsdag

 

 

 

Torsdag

 

er

 

 

 

 

Fredag

 

 

 

 

 

Lørdag

 

Legemidlet

 

 

Søndag

 

 

 

 

 

 

godkjent

for

lenger

 

 

 

salg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR DELPAKNINGER AV MULTIPAKNINGER (UTEN BLUE BOX) INNEHOLDENDE PA/ALU/PVC BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

for

salg

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

14 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

 

lenger

godkjent

 

 

 

28 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

Del av multipakning som inneholder 3 pakninger, hv r m d 28 tabletter.

 

 

 

 

49 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipakning som inneholder 2 pakninger, hver med 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

Oral bruk.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før b uk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

 

BARN

 

 

 

 

 

 

 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

 

 

 

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

 

 

 

salg

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

for

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Storbritannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

EU/1/07/409/007

84 filmdrasjerte tabletter (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

98 filmdrasjerte tabletter (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

280 filmdrasjerte tabletter (20x14)

 

 

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER

lenger

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

14.GENERELL KLASSIFIKASJONikkeFOR UTLEVERINGReseptpliktig legemiddel.

 

 

er

Legemidlet

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Riprazo 150 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG FOR MULTIPAKNINGER (INKLUDERT BLUE BOX) INNEHOLDENDE PA/ALU/PVC BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

for

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

84 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning som inneholder 3 pakninger, hver med 28 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

 

98 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning som inneholder 2 pakninger, hver med 49 tabletter.

 

 

 

 

280 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

Oral bruk.

 

ikke

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før b uk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

 

BARN

 

 

 

 

 

 

 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

 

 

 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

 

 

 

salg

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

for

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Storbritannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

EU/1/07/409/007

84 filmdrasjerte tabletter (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

98 filmdrasjerte tabletter (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

280 filmdrasjerte tabletter (20x14)

 

 

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER

lenger

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

14.GENERELL KLASSIFIKASJONikkeFOR UTLEVERINGReseptpliktig legemiddel.

 

 

er

Legemidlet

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Riprazo 150 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR DELPAKNINGER AV MULTIPAKNINGER (UTEN BLUE BOX) INNEHOLDENDE PCTFE/PVC BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

for

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

14 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter.

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

 

49 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipakning som inneholder 2 pakninger, hv r m d 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

 

 

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

Oral bruk.

 

ikke

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

 

BARN

er

 

 

 

 

 

 

Oppbevares utilgjenge ig for barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

Utløpsdato

 

 

 

 

 

 

 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

Horsham

 

West Sussex, RH12 5AB

 

Storbritannia

salg

 

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for

EU/1/07/409/029

 

98 filmdrasjerte tabletter (2x49) (perforert endose blisterpakning)

EU/1/07/409/030

 

280 filmdrasjerte tabletter (20x14)

 

13.PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

godkjent

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

 

lenger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

ikke

 

 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Riprazo 150 mg

er

 

Legemidlet

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG FOR MULTIPAKNINGER (INKLUDERT BLUE BOX) INNEHOLDENDE PCTFE/PVC BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 150 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

for

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

280 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter.

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

 

98 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning som inneholder 2 pakninger, hver med 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

 

 

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

Oral bruk.

 

ikke

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

 

BARN

er

 

 

 

 

 

 

Oppbevares utilgjenge ig for barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

Utløpsdato

 

 

 

 

 

 

 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

Horsham

 

West Sussex, RH12 5AB

 

Storbritannia

salg

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for

EU/1/07/409/029

 

98 filmdrasjerte tabletter (2x49) (perforert endose blisterpakning)

EU/1/07/409/030

 

280 filmdrasjerte tabletter (20x14)

 

13.PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

godkjent

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

 

lenger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

ikke

 

 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Riprazo 150 mg

er

 

Legemidlet

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR ENHETSPAKNING INNEHOLDENDE PA/ALU/PVC

BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

for

salg

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

7 filmdrasjerte tabletter

 

 

godkjent

 

 

 

14 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

28 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

lenger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

56 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

Oral bruk.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før b uk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

 

BARN

 

 

 

 

 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

 

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/409/011

 

7 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

EU/1/07/409/012

 

 

14 filmdrasjerte tabletter

 

godkjent

EU/1/07/409/013

 

 

28 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/014

 

 

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

EU/1/07/409/015

 

 

50 filmdrasjerte tabletter

 

 

EU/1/07/409/016

 

 

56 filmdrasjerte tabletter

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

ikke

lenger

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

Riprazo 300 mg

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

for

salg

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR ENHETSPAKNING INNEHOLDENDE PCTFE/PVC

BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

for

salg

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

14 filmdrasjerte tabletter

 

godkjent

 

 

28 filmdrasjerte tabletter

lenger

 

 

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

50 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

90 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTEikkeOG ADMINISTRASJONSVEI(ER)Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

er

 

 

 

 

Legemidlet

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

BARN

 

Oppbevar s utilgjengelig for barn.

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

 

 

 

salg

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

for

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Storbritannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

EU/1/07/409/031

14 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/032

 

28 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/033

 

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/034

 

50 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/035

 

56 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/036

 

56 filmdrasjerte tabletter (p rforert endose blisterpakning)

 

 

 

EU/1/07/409/037

 

90 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/038

 

98 filmdrasjerte tab tt r

 

 

 

 

 

13.PRODUKSJONSNUMMERikkeLot

 

 

er

Legemidlet

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legem el.

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

Riprazo 300 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKNING)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

 

 

 

 

 

 

 

ikke

Mandag

 

 

 

 

 

Tirsdag

 

 

 

Onsdag

 

 

 

Torsdag

 

er

 

 

 

 

Fredag

 

 

 

 

 

Lørdag

 

Legemidlet

 

 

Søndag

 

 

 

 

 

 

godkjent

for

lenger

 

 

 

salg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR DELPAKNINGER AV MULTIPAKNINGER (UTEN BLUE BOX) INNEHOLDENDE PA/ALU/PVC BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

for

salg

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

14 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

Del av multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter.

 

 

 

 

 

 

lenger

godkjent

 

 

 

28 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

Del av multipakning som inneholder 3 pakninger, hv r m d 28 tabletter. 30 filmdrasjerte tabletter

Del av multipakning som inneholder 3 pakninger, hver med 30 tabletter. 49 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTEikkeOG ADMINISTRASJONSVEI(ER)Del av multipakning som inneholder 2 pakninger, hver med 49 tabletter.

Oral bruk.

er

 

 

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

 

 

Legemidlet

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

BARN

 

Oppbevar s utilgjengelig for barn.

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

for

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

EU/1/07/409/017

 

84 filmdrasjerte tabletter (3x28)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

 

90 filmdrasjerte tabletter (3x30)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

 

98 filmdrasjerte tabletter (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

 

280 filmdrasjerte tabletter (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

ikke

lenger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

 

 

Reseptpliktig legemiddel.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG FOR MULTIPAKNINGER (INKLUDERT BLUE BOX) INNEHOLDENDE PA/ALU/PVC BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

for

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

84 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning som inneholder 3 pakninger, hver med 28 tabletter.

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

 

90 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning som inneholder 3 pakninger, hver med 30 tabletter.

 

 

 

 

 

98 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning som inneholder 2 pakninger, hver med 49 tabletter.

 

 

 

 

 

280 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

Oral bruk.

 

 

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

 

BARN

 

 

 

 

 

 

 

Oppbevar s utilgjengelig for barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

 

 

 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

salg

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

for

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

EU/1/07/409/017

 

84 filmdrasjerte tabletter (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

 

90 filmdrasjerte tabletter (3x30)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

 

98 filmdrasjerte tabletter (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

 

280 filmdrasjerte tabletter (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

ikke

lenger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

 

 

Reseptpliktig legemiddel.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR DELPAKNINGER AV MULTIPAKNINGER (UTEN BLUE BOX) INNEHOLDENDE PCTFE/PVC BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

for

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

14 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter.

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

 

49 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipakning som inneholder 2 pakninger, hv r m d 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

 

 

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

Oral bruk.

 

ikke

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

 

BARN

er

 

 

 

 

 

 

Oppbevares utilgjenge ig for barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

Utløpsdato

 

 

 

 

 

 

 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

for

EU/1/07/409/039

98 filmdrasjerte tabletter (2x49) (perforerte endoseblistere)

EU/1/07/409/040

 

280 filmdrasjerte tabletter (20x14)

 

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

godkjent

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

 

lenger

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

ikke

 

 

 

 

 

 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Riprazo 300 mg

er

 

Legemidlet

 

salg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG FOR MULTIPAKNINGER (INKLUDERT BLUE BOX) INNEHOLDENDE PCTFE/PVC BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Riprazo 300 mg filmdrasjerte tabletter

Aliskiren

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

for

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

280 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning som inneholder 20 pakninger, hver med 14 tabletter.

 

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

 

98 filmdrasjerte tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning som inneholder 2 pakninger, hver med 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

 

 

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

Oral bruk.

 

ikke

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

 

BARN

er

 

 

 

 

 

 

Oppbevares utilgjenge ig for barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

Utløpsdato

 

 

 

 

 

 

 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

for

EU/1/07/409/039

98 filmdrasjerte tabletter (2x49) (perforerte endoseblistere)

EU/1/07/409/040

 

280 filmdrasjerte tabletter (20x14)

 

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

godkjent

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

 

lenger

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

ikke

 

 

 

 

 

 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Riprazo 300 mg

er

 

Legemidlet

 

salg

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter