Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ryzodeg (insulin aspart / insulin degludec) – Pakningsvedlegg - A10AD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnRyzodeg
ATC-kodeA10AD06
Stoffinsulin aspart / insulin degludec
ProdusentNovo Nordisk A/S

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ryzodeg 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn insulin degludec/insulin aspart

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se i slutten av avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Ryzodeg er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Ryzodeg

3.Hvordan du bruker Ryzodeg

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Ryzodeg

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Ryzodeg er og hva det brukes mot

Ryzodeg brukes til behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 2 år. Det hjelper kroppen med å redusere blodsukkernivået ditt.

Ryzodeg inneholder to typer insulin:

Basalinsulin kalt insulin degludec – som har langvarig blodsukkersenkende effekt.

Hurtigvirkende insulin kalt insulin aspart – som senker blodsukkeret ditt rett etter at du injiserer det.

2. Hva du må vite før du bruker Ryzodeg

Bruk ikke Ryzodeg:

dersom du er allergisk overfor insulin degludec, insulin aspart eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Ryzodeg. Vær spesielt oppmerksom på følgende:

Lavt blodsukker (hypoglykemi, føling) – Dersom blodsukkeret ditt er for lavt, følg retningslinjene for lavt blodsukker i avsnitt 4, ”Mulige bivirkninger”.

Høyt blodsukker (hyperglykemi) – Dersom blodsukkeret ditt er for høyt, følg retningslinjene for høyt blodsukker i avsnitt 4, ”Mulige bivirkninger”.

Ved bytte fra andre insulinpreparater – Det kan være nødvendig å endre insulindosen dersom du skifter fra en annen type insulin, et annet merke eller en annen produsent. Rådfør deg med lege.

Bruk av pioglitazon sammen med insulin, se ”Pioglitazon” under.

Øyesykdom – Raske forbedringer i blodsukkerkontrollen kan føre til en midlertidig forverring av diabetisk øyesykdom. Rådfør deg med legen hvis du opplever problemer med øynene.

Forsikre deg om at du bruker riktig type insulin – Sjekk alltid insulinetiketten før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling av Ryzodeg, med andre insulinpreparater.

Hvis du har dårlig syn, vennligst se avsnitt 3, ”Hvordan du bruker Ryzodeg”.

Barn og ungdom

Ryzodeg kan brukes av ungdom og barn fra 2 år med diabetes mellitus. Ryzodeg bør brukes med spesiell forsiktighet hos barn 2-5 år. Risikoen for å få svært lavt blodsukker kan være høyere i denne aldersgruppen. Det er ingen erfaring med bruk av Ryzodeg hos barn under 2 år.

Andre legemidler og Ryzodeg

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Noen legemidler påvirker blodsukkernivået ditt - det kan bety at insulindosen må endres.

Nedenfor følger en oversikt over de vanligste legemidlene som kan påvirke insulinbehandlingen din.

Blodsukkernivået ditt kan synke (hypoglykemi, føling) dersom du bruker:

andre medisiner mot diabetes (orale eller injiserbare)

sulfonamider – mot infeksjoner

anabole steroider – slik som testosteron

betablokkere – mot høyt blodtrykk. De kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne varselsymptomene på for lavt blodsukker (se avsnitt 4, for informasjon om ”Varselsymptomer på for lavt blodsukker”)

acetylsalisylsyre (og andre salisylater) – mot smerte og svak feber

monoaminoksidasehemmere (MAOH) – mot depresjon

angiotensinkonverterende enzym(ACE)hemmere – mot visse hjerteproblemer eller høyt blodtrykk.

Blodsukkernivået ditt kan stige (hyperglykemi) dersom du bruker:

danazol – mot endometriose

orale antikonsepsjonsmidler – p-piller

thyreoideahormoner – problemer med skjoldbruskkjertelen

veksthormon – mot veksthormonmangel

glukokortikoider som "kortison" – mot betennelse

sympatomimetika som adrenalin, salbutamol eller terbutalin – mot astma

tiazider – mot høyt blodtrykk eller hvis kroppen din holder på for mye vann (vannansamling).

Oktreotid og lanreotid – brukes til behandling av en sjelden sykdom med overproduksjon av veksthormon (akromegali). Disse kan enten øke eller senke blodsukkernivået ditt.

Pioglitazon oral anti-diabetes medisin brukt til behandling av type 2 diabetes mellitus. Noen pasienter med mangeårig type 2 diabetes mellitus og hjertesykdom, eller som har hatt slag og som ble behandlet med pioglitazon og insulin, utviklet hjertesvikt. Rådfør deg med lege umiddelbart hvis du opplever tegn på hjertesvikt slik som uvanlig kortpustethet, rask vektøkning eller lokale væskeansamlinger (hevelse i bena, ødem).

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg (eller hvis du er usikker).

Inntak av Ryzodeg sammen med alkohol

Dersom du drikker alkohol, kan behovet for insulin endre seg. Blodsukkernivået kan enten stige eller synke. Du må derfor måle blodsukkernivået ditt oftere enn vanlig.

Graviditet og amming

Det er ikke kjent om Ryzodeg påvirker fosteret under en graviditet. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger

å bli gravid. Det kan være behov for å endre insulindosen under svangerskapet og etter fødselen. Det er viktig med nøye kontroll av din diabetes under svangerskapet. Det er spesielt viktig for barnets helse å unngå for lavt blodsukkernivå (hypoglykemi, føling).

Kjøring og bruk av maskiner

For lavt eller for høyt blodsukker kan påvirke din evne til å kjøre eller bruke verktøy eller maskiner. Dersom blodsukkeret ditt er for lavt eller for høyt, kan det påvirke konsentrasjons- og reaksjonsevnen. Dette kan være farlig både for deg selv og andre. Spør legen om du kan kjøre dersom:

du ofte får for lavt blodsukker

du har problemer med å gjenkjenne for lavt blodsukker.

Viktig opplysning om noen av innholdsstoffene i Ryzodeg

Ryzodeg inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose. Dette betyr at legemidlet er praktisk talt "natriumfritt".

3.Hvordan du bruker Ryzodeg

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.

Ikke bruk pennen uten hjelp, dersom du er blind eller har dårlig syn og ikke kan lese av dosetelleren på pennen. Få hjelp av en person med godt syn som er opplært i bruk av den ferdigfylte FlexTouch pennen.

Den ferdigfylte pennen kan gi en dose på 1–80 enheter i én injeksjon, i trinn på 1 enhet.

Legen vil bestemme sammen med deg:

hvor mye Ryzodeg du vil trenge hver dag, og til hvilke måltid(er).

når du må sjekke blodsukkernivået, og om du trenger en høyere eller lavere dose.

Fleksibilitet i doseringstidspunkt

Følg alltid legens anbefalte dosering.

Ryzodeg kan brukes enten én eller to ganger daglig.

Bruk sammen med hovedmåltid(er) – du kan endre tidspunktet for dosering så lenge Ryzodeg tas ved det største måltidet (de største måltidene).

Hvis du ønsker å endre ditt vanlige kosthold, må du først rådføre deg med lege, apotek eller sykepleier. Kostholdsendringer kan nemlig endre ditt insulinbehov.

Legen kan endre dosen basert på blodsukkernivået ditt.

Hvis du bruker andre legemidler, må du spørre legen om behandlingen må justeres.

Bruk hos eldre (≥ 65 år)

Ryzodeg kan brukes av eldre, men det kan hende at du må sjekke blodsukkernivået ditt oftere. Rådfør deg med legen om endringer i dosen.

Dersom du har nyre- eller leverproblemer

Dersom du har nyre- eller leverproblemer, kan det hende at du må sjekke blodsukkernivået ditt oftere. Rådfør deg med legen om endringer i dosen.

Injisering av legemidlet

Før du bruker Ryzodeg for første gang, vil legen eller sykepleieren vise deg hvordan du bruker den ferdigfylte pennen.

Kontrollér navnet og styrken på pennens etikett for å være sikker på at det er Ryzodeg 100 enheter/ml.

Bruk ikke Ryzodeg:

I insulininfusjonspumper.

Hvis pennen er skadet, eller ikke har vært riktig oppbevart (se avsnitt 5,”Hvordan du oppbevarer Ryzodeg”).

Hvis insulinet ikke fremstår som klart og fargeløst.

Hvordan skal det injiseres

Ryzodeg settes som en injeksjon under huden (subkutan injeksjon). Det skal ikke injiseres inn i en blodåre eller muskel.

De beste stedene å injisere er på magen (buken), på overarmene eller foran på lårene.

Bytt injeksjonssted innenfor området der du injiserer hver dag, for å redusere risikoen for å utvikle kuler og fordypninger i huden (se avsnitt 4).

Du finner en detaljert bruksanvisning på den andre siden av dette pakningsvedlegget.

Dersom du tar for mye av Ryzodeg

Dersom du tar for mye insulin, kan blodsukkeret ditt bli for lavt (hypoglykemi, føling), se råd under avsnitt 4, ”For lavt blodsukker”.

Dersom du har glemt å ta Ryzodeg

Dersom du glemmer en dose, skal du injisere den glemte dosen sammen med neste store måltid samme dag, og deretter fortsette med det vanlige doseringsregimet. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Ryzodeg

Ikke slutt å ta insulin uten å snakke med legen din. Hvis du slutter å ta insulin, kan dette føre til et veldig høyt blodsukkernivå og ketoacidose (en tilstand med for mye syre i blodet), se råd under avsnitt 4, ”For høyt blodsukker”.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Hypoglykemi (for lavt blodsukker) kan være svært vanlig ved insulinbehandling (kan berøre flere enn 1 av 10 brukere). Det kan være veldig alvorlig. Dersom blodsukkernivået ditt faller for mye kan du bli bevisstløs. Alvorlig hypoglykemi (føling) kan føre til hjerneskade og kan være livstruende. Dersom du har symptomer på lavt blodsukker, ta affære umiddelbart for å øke blodsukkernivået ditt. Se råd under ”For lavt blodsukker”.

Dersom du får en alvorlig allergisk reaksjon mot insulinet (sees sjelden) eller noen av innholdsstoffene i Ryzodeg skal du slutte å bruke Ryzodeg, og oppsøke lege med det samme. Kjennetegn på en alvorlig allergisk reaksjon er:

de lokale reaksjonene sprer seg til andre deler av kroppen

du føler deg plutselig uvel med svetting

du blir kvalm (kaster opp)

du opplever pustebesvær

du opplever hjertebank eller svimmelhet.

Andre bivirkninger omfatter:

Vanlige (kan berøre opptil 1 av 10 brukere)

Lokale reaksjoner: Det kan oppstå lokale reaksjoner på injeksjonsstedet. Symptomene kan omfatte: smerte, rødhet, elveblest, hevelse og kløe. Reaksjonene forsvinner vanligvis etter noen få dager. Hvis de ikke har forsvunnet etter noen få uker, må du oppsøke lege. Slutt å bruke Ryzodeg og oppsøk lege umiddelbart hvis reaksjonene blir alvorlige. For mer informasjon se ovenfor om ”alvorlig allergisk reaksjon”.

Mindre vanlige (kan berøre opptil 1 av 100 brukere)

Hevelse rundt leddene: Når du begynner å bruke legemidlet, kan det hende at kroppen holder på mer vann enn den skal. Dette fører til hevelse rundt anklene og andre ledd. Dette er vanligvis kortvarig.

Sjeldne (kan berøre opptil 1 av 1000 brukere)

Dette legemidlet kan forårsake allergiske reaksjoner som elveblest, hevelse i tungen og leppene, diaré, kvalme, tretthet og kløe.

Ukjent hyppighet

Hudforandringer der injeksjonen settes (lipodystrofi): Det er ikke kjent om Ryzodeg kan forårsake lipodystrofi, men slike hudforandringer er sett med andre typer insulin. Fettvev under huden kan skrumpe (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Bytte av sted for hver injeksjon kan redusere risikoen for å utvikle disse hudforandringene. Hvis du merker slike hudforandringer, må du fortelle det til legen eller sykepleieren. Hvis du fortsetter å sette injeksjonen på samme sted, kan disse reaksjonene bli mer alvorlige og påvirke mengden legemiddel kroppen får fra pennen.

Generelle bivirkninger ved diabetesbehandling

For lavt blodsukker (hypoglykemi, føling)

For lavt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Drikker alkohol; bruker for mye insulin; mosjonerer mer enn vanlig; spiser for lite eller hopper over et måltid.

Varselsymptomer på for lavt blodsukker – disse kan komme plutselig:

Hodepine; utydelig tale; hjertebank; kaldsvetting; kald og blek hud; kvalme; usedvanlig stor sultfølelse; skjelving eller følelse av nervøsitet eller engstelse; unormal tretthet; svakhet eller søvnighet; følelse av forvirring; konsentrasjonsvansker; kortvarige synsforandringer.

Hva du skal gjøre hvis du får for lavt blodsukker

Spis glukosetabletter eller et annet mellommåltid med høyt sukkerinnhold som søtsaker, kjeks eller fruktjuice (for sikkerhets skyld må du alltid ha med deg glukosetabletter, eller et annet mellommåltid med høyt sukkerinnhold).

Hvis mulig skal du måle blodsukkeret ditt og ta en hvil. Det kan hende at du trenger å måle blodsukkeret ditt mer enn én gang, siden det å hente seg inn etter en periode med lavt blodsukker kan ta lang tid ved bruk av alle basalinsulinpreparater.

Vent til symptomene på for lavt blodsukker har forsvunnet, eller til blodsukkernivået har stabilisert seg. Deretter fortsetter du å ta insulin som vanlig.

Hva andre må gjøre hvis du besvimer

Fortell alle du tilbringer tid sammen med, at du har diabetes. Fortell dem hva som kan skje dersom blodsukkeret ditt blir for lavt, inkludert risikoen for å besvime.

Fortell dem at hvis du besvimer må de:

legge deg i stabilt sideleie

tilkalle lege med det samme

ikke gi deg noe mat eller drikke, da det kan føre til kvelning.

Du kan komme raskere til bevissthet igjen ved en injeksjon av glukagon. Dette kan kun gis av noen som vet hvordan det brukes.

Dersom glukagon er injisert, vil du trenge sukker eller et sukkerholdig mellommåltid så snart du kommer til bevissthet.

Hvis du ikke reagerer på en glukagoninjeksjon, må du behandles ved et sykehus.

Hvis alvorlig lavt blodsukker ikke behandles i tide, kan det føre til hjerneskade. Denne kan være kort- eller langvarig. Det kan til og med føre til dødsfall.

Rådfør deg med legen dersom:

blodsukkeret ditt ble så lavt at du besvimte

du har fått en glukagoninjeksjon

du nylig har opplevd episoder med for lavt blodsukker.

Dette er fordi det kan være nødvendig å endre dosering eller tidspunkt for insulininjeksjonene, mat eller fysisk aktivitet.

For høyt blodsukker (hyperglykemi)

For høyt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Spiser mer eller mosjonerer mindre enn vanlig; drikker alkohol; får en infeksjon eller feber; ikke har brukt nok insulin; fortsetter å ta mindre insulin enn det du trenger; glemmer å ta insulin eller slutter å ta insulin uten å rådføre deg med legen.

Varselsymptomer på for høyt blodsukker – disse oppstår vanligvis gradvis:

Rødmende, tørr hud; søvnighet eller tretthet; munntørrhet, fruktluktende (acetonluktende) ånde; hyppigere vannlating, tørste; manglende appetitt, kvalme eller oppkast.

Dette kan være symptomer på en meget alvorlig tilstand kalt ketoacidose. Dette er en opphopning av syre i blodet fordi kroppen bryter ned fett i stedet for sukker. Dersom den ikke behandles, kan den føre til diabetisk koma og til slutt død.

Hva skal du gjøre hvis du får for høyt blodsukker

Kontroller blodsukkernivået.

Kontroller urinen for ketoner.

Få tak i medisinsk hjelp med det samme.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Ryzodeg

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pennens etikett og eske, etter "Utl. dato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Før første gangs bruk

Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys.

Etter anbrudd eller medbrakt som reserve

Ryzodeg ferdigfylt penn (FlexTouch) kan medbringes og oppbevares i romtemperatur (ved høyst 30°C) eller oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C) i opptil 4 uker.

La hetten alltid sitte på pennen når du ikke bruker den for å beskytte mot lys.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ryzodeg

Virkestoffer er insulin degludec og insulin aspart. Hver ml oppløsning inneholder totalt

100 enheter (E) insulin degludec/insulin aspart i forholdet 70/30. Hver ferdigfylte penn (3 ml) inneholder 300 enheter (E) insulin degludec/insulin aspart.

Andre innholdsstoffer er glyserol, metakresol, fenol, natriumklorid, sinkacetat, saltsyre og natriumhydroksid (for pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.

Hvordan Ryzodeg ser ut og innholdet i pakningen

Ryzodeg finnes som en klar og fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (300 enheter per 3 ml).

Pakningsstørrelser på 1 (med eller uten nåler), 5 (uten nåler) og 10 (2 x 5) (uten nåler) ferdigfylte penner à 3 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danmark

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Bruksanvisning for Ryzodeg 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (FlexTouch)

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk FlexTouch ferdigfylt penn. Dersom du ikke følger instruksjonene nøye, kan du få for lite eller for mye insulin, noe som kan føre til for høyt eller for lavt blodsukkernivå.

Ikke ta i bruk pennen før du har fått tilstrekkelig opplæring fra lege eller sykepleier.

Start med å kontrollere pennen, for å være sikker på at den inneholder Ryzodeg 100 enheter/ml, se deretter på illustrasjonene nedenfor for å bli kjent med de ulike delene av pennen og nålen.

Hvis du er blind eller svaksynt og ikke kan lese av dosetelleren på pennen, må du ikke bruke denne pennen uten hjelp. Få hjelp fra en person med godt syn som har fått opplæring i bruk av

FlexTouch ferdigfylt penn.

Pennen er en ferdigfylt insulinpenn med dosevelger og inneholder 300 enheter insulin. Du kan velge maksimalt 80 enheter per dose i trinn på 1 enhet. Pennen er utformet til bruk sammen med NovoTwist eller NovoFine engangsnåler (som skal kastes etter bruk) med lengde opptil 8 mm.

Viktig informasjon

Legg spesielt merke til disse merknadene siden de er viktige for å sikre riktig bruk av pennen.

Ryzodeg ferdigfylt penn og nål (eksempel) (FlexTouch)

Penne- hette

 

Insulinskala

 

Insulinvindu

Ryzodeg FlexTouch

Penne-

 

etikett

 

Doseteller

 

Dosepeker

 

Dose-

 

velger

 

Dose-

 

knapp

Ytre nålehette

Indre nålehette

Nål

Papir- forsegling

Dose- knapp med 3 streker

1 Klargjøre pennen

Kontroller navnet og styrken på pennens etikett for å forsikre deg om at den inneholder Ryzodeg 100 enheter/ml. Dette er spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type insulin. Dersom du tar feil type insulin, kan blodsukkernivået ditt bli for høyt eller for lavt.

Dra av pennehetten.

A

Kontroller at insulinet i pennen er klart og fargeløst.

Se gjennom insulinvinduet. Hvis insulinet ser uklart ut, skal pennen ikke brukes.

B

Ta en ny nål og riv av papirforseglingen.

C

Skyv nålen rett på pennen. Vri til den er godt festet.

D

Dra av den ytre nålehetten og behold den til senere. Du vil trenge den etter injeksjonen for å fjerne nålen fra pennen på riktig måte.

E

Dra av den indre nålehetten og kast den. Dersom du prøver å sette den på igjen kan du komme til å skade deg på nålen.

En dråpe insulin kan komme til syne på nålespissen. Dette er normalt, men du skal allikevel

kontrollere gjennomstrømningen av insulin.

F

Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon.

Dette reduserer risikoen for urenheter, infeksjon, lekkasje av insulin, tette nåler og unøyaktig dosering.

Bruk aldri en nål som er bøyd eller ødelagt.

2 Kontrollere gjennomstrømningen av insulin

Kontroller alltid gjennomstrømningen av insulin før du starter. Dette bidrar til å sikre at du får full insulindose.

Vri dosevelgeren for å stille inn 2 enheter. Kontroller at dosetelleren viser 2.

A

2 enheter valgt

Hold pennen med nålen pekende oppover.

Knips forsiktig på toppen av pennen noen få ganger for at eventuelle luftbobler skal samle seg i toppen.

B

Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren går tilbake til 0. Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren.

En dråpe insulin skal komme til syne på nålespissen.

C

En liten luftboble kan være igjen på nålespissen, men den vil ikke bli injisert.

Hvis ingen dråpe kommer til syne, gjenta trinn 2A til 2C opptil 6 ganger. Hvis fremdeles ingen dråpe kommer til syne, skiftes nål og trinn 2A til 2C gjentas en gang til.

Hvis det fremdeles ikke kommer til syne en dråpe insulin, kast pennen og bruk en ny.

Forsikre deg alltid om at en dråpe kommer til syne på nålespissen før du injiserer. Dette sikrer gjennomstrømningen av insulin.

Hvis det ikke kommer en dråpe til syne, vil du ikke få injisert noe insulin, selv om dosetelleren kan bevege seg. Dette kan være tegn på at nålen er tett eller ødelagt.

Kontroller alltid gjennomstrømningen før du injiserer. Dersom du ikke kontrollerer gjennomstrømningen, kan du få for lite insulin eller ikke noe insulin i det hele tatt. Dette kan føre til for høyt blodsukkernivå.

3 Velge dose

Forsikre deg om at dosetelleren viser 0 før du starter.

Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren.

Vri dosevelgeren for å velge den dosen du trenger, som anvist av din lege eller sykepleier.

Hvis du velger en feil dose, kan du vri dosevelgeren forover eller bakover til riktig dose.

Pennen kan gi maksimum 80 enheter.

A

Eksempler

5 enheter valgt

24 enheter valgt

Dosevelgeren endrer antall enheter. Det er kun dosetelleren og dosepekeren som viser hvor mange enheter som er valgt per dose.

Du kan velge opptil 80 enheter per dose. Når pennen inneholder mindre enn 80 enheter, vil dosetelleren stoppe på antall enheter som er igjen.

Dosevelgeren klikker forskjellig når den vris forover, bakover eller forbi antall enheter som er igjen. Ikke tell penneklikkene.

Bruk alltid dosetelleren og dosepekeren for å se hvor mange enheter du har valgt, før insulinet injiseres.

Du skal ikke telle penneklikkene. Dersom du velger og injiserer feil dose kan blodsukkernivået ditt bli for høyt eller for lavt.

Ikke bruk insulinskalaen, den viser kun omtrent hvor mye insulin som er igjen i pennen.

4 Injisere dosen

Stikk nålen inn i huden slik legen eller sykepleieren har vist deg.

Forsikre deg om at du kan se dosetelleren.

Ikke berør dosetelleren med fingrene dine. Dette kan avbryte injeksjonen.

Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren går tilbake til 0.

Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren. Du kan da høre eller merke et klikk.

La nålen være under huden i minst 6 sekunder for å sikre at hele dosen din blir injisert.

A

6sekunder

Trekk nålen og pennen rett opp og ut fra huden.

Hvis det er blod på injeksjonsstedet, trykk lett med en bomullspinne. Ikke gni på stedet.

B

Det kan hende du kan se en dråpe insulin på nålespissen etter injeksjonen. Dette er normalt og har ingen innvirkning på dosen.

Se alltid på dosetelleren for å følge med på hvor mange enheter du injiserer.

Dosetelleren vil vise nøyaktig antall enheter. Ikke tell penneklikkene. Hold doseknappen inne inntil dosetelleren går tilbake til 0 etter injeksjonen. Hvis dosetelleren stopper før den går tilbake til 0, har ikke hele dosen blitt injisert. Dette kan føre til for høyt blodsukkernivå.

5 Etter injeksjonen

Før nålespissen inn i den ytre nålehetten på et flatt underlag uten å berøre nålen eller den ytre nålehetten.

A

Når nålen er tildekket, trykkes forsiktig den ytre nålehetten ordentlig på.

Skru av nålen og kast den på en forsvarlig måte.

B

Sett pennehetten på pennen igjen etter hver bruk for å beskytte insulinet mot lys.

C

Kast alltid nålen etter hver injeksjon. Dette reduserer risikoen for urenheter, infeksjon, lekkasje av insulin, tette nåler og unøyaktig dosering. Hvis nålen er tett, får du ikke injisert noe insulin.

Når pennen er tom, kastes den uten påsatt nål som instruert av legen, sykepleieren, apoteket eller lokale myndigheter.

Du må aldri prøve å sette den indre nålehetten tilbake på nålen. Du kan stikke deg på nålen.

Fjern alltid nålen etter hver injeksjon og oppbevar pennen uten påsatt nål.

Dette reduserer risikoen for urenheter, infeksjon, lekkasje av insulin, tette nåler og unøyaktig dosering.

6 Hvor mye insulin er igjen?

Insulinskalaen viser omtrent hvor mye insulin som er igjen i pennen.

A

Omtrent hvor mye insulin er igjen

Bruk dosetelleren for å se nøyaktig hvor mye insulin som er igjen: Vri dosevelgeren inntil dosetelleren stopper.

Hvis den viser 80, er det minst 80 enheter igjen i pennen.

Hvis den viser mindre enn 80, er det tallet som vises, antall enheter som er igjen i pennen.

B

Eksempel

Doseteller stoppet:

52 enheter igjen

Vri dosevelgeren tilbake inntil dosetelleren viser 0.

Hvis du trenger mer insulin enn enhetene som er igjen i pennen, kan du dele opp dosen mellom to penner.

Vær svært nøye med å regne riktig hvis du deler dosen.

Hvis du er i tvil, ta hele dosen med en ny penn. Hvis du deler dosen feil vil du injisere for lite eller for mye insulin, noe som kan føre til for høyt eller for lavt blodsukkernivå.

Annen viktig informasjon

Ha alltid pennen med deg.

Ha alltid med deg en ekstra penn og nye nåler i tilfelle de mistes eller ødelegges.

Oppbevar alltid penn og nåler utilgjengelig for andre, spesielt barn.

Du må aldri dele pennen eller nålene med andre. Det kan føre til kryssmitte.

Du må aldri dele pennen din med andre. Legemidlet ditt kan skade helsen deres.

Omsorgspersoner må være ytterst forsiktige ved håndtering av brukte nåler – dette for å redusere risikoen for nålestikk og kryssmitte.

Hvordan ta vare på pennen

Behandle pennen med forsiktighet. Røff håndtering eller feilbruk kan føre til unøyaktig dosering, dette kan føre til for høyt eller for lavt blodsukkernivå.

La ikke pennen bli liggende i en bil eller andre steder der den kan bli for varm eller for kald.

Utsett ikke pennen for støv, smuss eller væske.

Du må ikke vaske pennen, legge den i vann eller smøre den. Hvis nødvendig rengjør pennen med en klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.

Du må ikke miste pennen i bakken eller slå den mot hardt underlag.

Dersom du mister den eller mistenker at noe er galt med den, sett på en ny nål og kontroller gjennomstrømningen av insulin før du injiserer.

Du må ikke prøve å etterfylle pennen. Når den er tom, skal den kastes.

Forsøk ikke å reparere pennen eller å ta den fra hverandre.

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ryzodeg 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle insulin degludec/insulin aspart

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se i slutte av avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Ryzodeg er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Ryzodeg

3.Hvordan du bruker Ryzodeg

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Ryzodeg

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Ryzodeg er og hva det brukes mot

Ryzodeg brukes til behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 2 år. Det hjelper kroppen med å redusere blodsukkernivået ditt.

Ryzodeg inneholder to typer insulin:

Basalinsulin kalt insulin degludec – som har langvarig blodsukkersenkende effekt.

Hurtigvirkende insulin kalt insulin aspart – som senker blodsukkeret ditt rett etter at du injiserer det.

2. Hva du må vite før du bruker Ryzodeg

Bruk ikke Ryzodeg:

dersom du er allergisk overfor insulin degludec, insulin aspart eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Ryzodeg. Vær spesielt oppmerksom på følgende:

Lavt blodsukker (hypoglykemi, føling) – Dersom blodsukkeret ditt er for lavt, følg retningslinjene for lavt blodsukker i avsnitt 4, ”Mulige bivirkninger”.

Høyt blodsukker (hyperglykemi) – Dersom blodsukkeret ditt er for høyt, følg retningslinjene for høyt blodsukker i avsnitt 4, ”Mulige bivirkninger”.

Ved bytte fra andre insulinpreparater – Det kan være nødvendig å endre insulindosen dersom du skifter fra en annen type insulin, et annet merke eller en annen produsent. Rådfør deg med lege.

Bruk av pioglitazon sammen med insulin, se ”Pioglitazon” under.

Øyesykdom – Raske forbedringer i blodsukkerkontrollen kan føre til en midlertidig forverring av diabetisk øyesykdom. Rådfør deg med legen hvis du opplever problemer med øynene.

Forsikre deg om at du bruker riktig type insulin – Sjekk alltid insulinetiketten før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling av Ryzodeg, med andre insulinpreparater.

Hvis du har dårlig syn, vennligst se avsnitt 3, ”Hvordan du bruker Ryzodeg”.

Barn og ungdom

Ryzodeg kan brukes av ungdom og barn fra 2 år med diabetes mellitus. Ryzodeg bør brukes med spesiell forsiktighet hos barn 2-5 år. Risikoen for å få svært lavt blodsukker kan være høyere i denne aldersgruppen. Det er ingen erfaring med bruk av Ryzodeg hos barn under 2 år.

Andre legemidler og Ryzodeg

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Noen legemidler påvirker blodsukkernivået ditt - det kan bety at insulindosen må endres.

Nedenfor følger en oversikt over de vanligste legemidlene som kan påvirke insulinbehandlingen din.

Blodsukkernivået ditt kan synke (hypoglykemi, føling) dersom du bruker:

andre medisiner mot diabetes (orale eller injiserbare)

sulfonamider – mot infeksjoner

anabole steroider – slik som testosteron

betablokkere – mot høyt blodtrykk. De kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne varselsymptomene på for lavt blodsukker (se avsnitt 4, for informasjon om ”Varselsymptomer på for lavt blodsukker”)

acetylsalisylsyre (og andre salisylater) – mot smerte og svak feber

monoaminoksidasehemmere (MAOH) – mot depresjon

angiotensinkonverterende enzym(ACE)hemmere – mot visse hjerteproblemer eller høyt blodtrykk.

Blodsukkernivået ditt kan stige (hyperglykemi) dersom du bruker:

danazol – mot endometriose

orale antikonsepsjonsmidler – p-piller

thyreoideahormoner – problemer med skjoldbruskkjertelen

veksthormon – mot veksthormonmangel

glukokortikoider som "kortison" – mot betennelse

sympatomimetika som adrenalin, salbutamol eller terbutalin – mot astma

tiazider – mot høyt blodtrykk eller hvis kroppen din holder på for mye vann (vannansamling).

Oktreotid og lanreotid – brukes til behandling av en sjelden sykdom med overproduksjon av veksthormon (akromegali). Disse kan enten øke eller senke blodsukkernivået ditt.

Pioglitazon oral anti-diabetes medisin brukt til behandling av type 2 diabetes mellitus. Noen pasienter med mangeårig type 2 diabetes mellitus og hjertesykdom, eller som har hatt slag og som ble behandlet med pioglitazon og insulin, utviklet hjertesvikt. Rådfør deg med lege umiddelbart hvis du opplever tegn på hjertesvikt slik som uvanlig kortpustethet, rask vektøkning eller lokale væskeansamlinger (hevelse i bena, ødem).

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg (eller hvis du er usikker).

Inntak av Ryzodeg sammen med alkohol

Dersom du drikker alkohol, kan behovet for insulin endre seg. Blodsukkernivået kan enten stige eller synke. Du må derfor måle blodsukkernivået ditt oftere enn vanlig.

Graviditet og amming

Det er ikke kjent om Ryzodeg påvirker fosteret under en graviditet. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger

å bli gravid. Det kan være behov for å endre insulindosen under svangerskapet og etter fødselen. Det er viktig med nøye kontroll av din diabetes under svangerskapet. Det er spesielt viktig for barnets helse å unngå for lavt blodsukkernivå (hypoglykemi, føling).

Kjøring og bruk av maskiner

For lavt eller for høyt blodsukker kan påvirke din evne til å kjøre eller bruke verktøy eller maskiner. Dersom blodsukkeret ditt er for lavt eller for høyt, kan det påvirke konsentrasjons- og reaksjonsevnen. Dette kan være farlig både for deg selv og andre. Spør legen om du kan kjøre dersom:

du ofte får for lavt blodsukker

du har problemer med å gjenkjenne for lavt blodsukker.

Viktig opplysning om noen av innholdsstoffene i Ryzodeg

Ryzodeg inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose. Dette betyr at legemidlet er praktisk talt "natriumfritt".

3.Hvordan du bruker Ryzodeg

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.

Ikke bruk dette insulinpreparatet uten hjelp, dersom du er blind eller har dårlig syn og ikke kan lese av dosetelleren på pennen. Få hjelp av en person med godt syn som er opplært i bruk av pennen.

Legen vil bestemme sammen med deg:

hvor mye Ryzodeg du vil trenge hver dag, og til hvilke måltid(er)

når du må sjekke blodsukkernivået, og om du trenger en høyere eller lavere dose.

Fleksibilitet i doseringstidspunkt

Følg alltid legens anbefalte dosering.

Ryzodeg kan brukes enten én eller to ganger daglig.

Bruk sammen med hovedmåltid(er) – du kan endre tidspunktet for dosering så lenge Ryzodeg tas ved det største måltidet (de største måltidene).

Hvis du ønsker å endre ditt vanlige kosthold, må du først rådføre deg med lege, apotek eller sykepleier. Kostholdsendringer kan nemlig endre ditt insulinbehov.

Legen kan endre dosen basert på blodsukkernivået ditt.

Hvis du bruker andre legemidler, må du spørre legen om behandlingen må justeres.

Bruk hos eldre (≥ 65 år)

Ryzodeg kan brukes av eldre, men det kan hende at du må sjekke blodsukkernivået ditt oftere. Rådfør deg med legen om endringer i dosen.

Dersom du har nyre- eller leverproblemer

Dersom du har nyre- eller leverproblemer, kan det hende at du må sjekke blodsukkernivået ditt oftere. Rådfør deg med legen om endringer i dosen.

Injisering av legemidlet

Før du bruker Ryzodeg for første gang, vil legen eller sykepleieren vise deg hvordan du bruker det.

Les også brukerveiledningen som følger med insulininjeksjonssystemet.

Kontrollér navnet og styrken på etiketten for å være sikker på at det er Ryzodeg 100 enheter/ml.

Bruk ikke Ryzodeg:

I insulininfusjonspumper.

Hvis sylinderampullen eller injeksjonssystemet du bruker er skadet. Retuner den til apoteket. Se brukerveiledningen for injeksjonssystemet for ytterligere instruksjoner.

Hvis sylindeerampullen er skadet eller ikke har vært riktig oppbevart (se avsnitt 5,”Hvordan du oppbevarer Ryzodeg”).

Hvis insulinet ikke fremstår som klart og fargeløst.

Hvordan skal det injiseres

Ryzodeg settes som en injeksjon under huden (subkutan injeksjon). Det skal ikke injiseres inn i en blodåre eller muskel.

De beste stedene å injisere er på magen (buken), på overarmene eller foran på lårene.

Bytt injeksjonssted innenfor området der du injiserer hver dag, for å redusere risikoen for å utvikle kuler og fordypninger i huden (se avsnitt 4).

Dersom du tar for mye av Ryzodeg

Dersom du tar for mye insulin, kan blodsukkeret ditt bli for lavt (hypoglykemi, føling), se råd under avsnitt 4, ”For lavt blodsukker”.

Dersom du har glemt å ta Ryzodeg

Dersom du glemmer en dose, skal du injisere den glemte dosen sammen med neste store måltid samme dag, og deretter fortsette med det vanlige doseringsregimet. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Ryzodeg

Ikke slutt å ta insulin uten å snakke med legen din. Hvis du slutter å ta insulin, kan dette føre til et veldig høyt blodsukkernivå og ketoacidose (en tilstand med for mye syre i blodet), se råd under avsnitt 4, ”For høyt blodsukker”.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Hypoglykemi (for lavt blodsukker) kan være svært vanlig ved insulinbehandling (kan berøre flere enn 1 av 10 brukere). Det kan være veldig alvorlig. Dersom blodsukkernivået ditt faller for mye kan du bli bevisstløs. Alvorlig hypoglykemi (føling) kan føre til hjerneskade og kan være livstruende. Dersom du har symptomer på lavt blodsukker, ta affære umiddelbart for å øke blodsukkernivået ditt. Se råd under ”For lavt blodsukker”.

Dersom du får en alvorlig allergisk reaksjon mot insulinet (sees sjelden) eller noen av innholdsstoffene i Ryzodeg skal du slutte å bruke Ryzodeg, og oppsøke lege med det samme. Kjennetegn på en alvorlig allergisk reaksjon er:

de lokale reaksjonene sprer seg til andre deler av kroppen

du føler deg plutselig uvel med svetting

du blir kvalm (kaster opp)

du opplever pustebesvær

du opplever hjertebank eller svimmelhet.

Andre bivirkninger omfatter:

Vanlige (kan berøre opptil 1 av 10 brukere)

Lokale reaksjoner: Det kan oppstå lokale reaksjoner på injeksjonsstedet. Symptomene kan omfatte: smerte, rødhet, elveblest, hevelse og kløe. Reaksjonene forsvinner vanligvis etter noen få dager. Hvis de ikke har forsvunnet etter noen få uker, må du oppsøke lege. Slutt å bruke Ryzodeg og oppsøk lege umiddelbart hvis reaksjonene blir alvorlige. For mer informasjon se ovenfor om ”alvorlig allergisk reaksjon”.

Mindre vanlige (kan berøre opptil 1 av 100 brukere)

Hevelse rundt leddene: Når du begynner å bruke legemidlet, kan det hende at kroppen holder på mer vann enn den skal. Dette fører til hevelse rundt anklene og andre ledd. Dette er vanligvis kortvarig.

Sjeldne (kan berøre opptil 1 av 1000 brukere)

Dette legemidlet kan forårsake allergiske reaksjoner som elveblest, hevelse i tungen og leppene, diaré, kvalme, tretthet og kløe.

Ukjent hyppighet

Hudforandringer der injeksjonen settes (lipodystrofi): Det er ikke kjent om Ryzodeg kan forårsake lipodystrofi, men slike hudforandringer er sett med andre typer insulin. Fettvev under huden kan skrumpe (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Bytte av sted for hver injeksjon kan redusere risikoen for å utvikle disse hudforandringene. Hvis du merker slike hudforandringer, må du fortelle det til legen eller sykepleieren. Hvis du fortsetter å sette injeksjonen på samme sted, kan disse reaksjonene bli mer alvorlige og påvirke mengden legemiddel kroppen får fra pennen.

Generelle bivirkninger ved diabetesbehandling

For lavt blodsukker (hypoglykemi, føling)

For lavt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Drikker alkohol; bruker for mye insulin; mosjonerer mer enn vanlig; spiser for lite eller hopper over et måltid.

Varselsymptomer på for lavt blodsukker – disse kan komme plutselig:

Hodepine; utydelig tale; hjertebank; kaldsvetting; kald og blek hud; kvalme; usedvanlig stor sultfølelse; skjelving eller følelse av nervøsitet eller engstelse; unormal tretthet; svakhet eller søvnighet; følelse av forvirring; konsentrasjonsvansker; kortvarige synsforandringer.

Hva du skal gjøre hvis du får for lavt blodsukker

Spis glukosetabletter eller et annet mellommåltid med høyt sukkerinnhold som søtsaker, kjeks eller fruktjuice (for sikkerhets skyld må du alltid ha med deg glukosetabletter, eller et annet mellommåltid med høyt sukkerinnhold).

Hvis mulig skal du måle blodsukkeret ditt og ta en hvil. Det kan hende at du trenger å måle blodsukkeret ditt mer enn én gang, siden det å hente seg inn etter en periode med lavt blodsukker kan ta lang tid ved bruk av alle basalinsulinpreparater.

Vent til symptomene på for lavt blodsukker har forsvunnet, eller til blodsukkernivået har stabilisert seg. Deretter fortsetter du å ta insulin som vanlig.

Hva andre må gjøre hvis du besvimer

Fortell alle du tilbringer tid sammen med, at du har diabetes. Fortell dem hva som kan skje dersom blodsukkeret ditt blir for lavt, inkludert risikoen for å besvime.

Fortell dem at hvis du besvimer må de:

legge deg i stabilt sideleie

tilkalle lege med det samme

ikke gi deg noe mat eller drikke, da det kan føre til kvelning.

Du kan komme raskere til bevissthet igjen ved en injeksjon av glukagon. Dette kan kun gis av noen som vet hvordan det brukes.

Dersom glukagon er injisert, vil du trenge sukker eller et sukkerholdig mellommåltid så snart du kommer til bevissthet.

Hvis du ikke reagerer på en glukagoninjeksjon, må du behandles ved et sykehus.

Hvis alvorlig lavt blodsukker ikke behandles i tide, kan det føre til hjerneskade. Denne kan være kort- eller langvarig. Det kan til og med føre til dødsfall.

Rådfør deg med legen dersom:

blodsukkeret ditt ble så lavt at du besvimte

du har fått en glukagoninjeksjon

du nylig har opplevd episoder med for lavt blodsukker.

Dette er fordi det kan være nødvendig å endre dosering eller tidspunkt for insulininjeksjonene, mat eller fysisk aktivitet.

For høyt blodsukker (hyperglykemi)

For høyt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Spiser mer eller mosjonerer mindre enn vanlig; drikker alkohol; får en infeksjon eller feber; ikke har brukt nok insulin; fortsetter å ta mindre insulin enn det du trenger; glemmer å ta insulin eller slutter å ta insulin uten å rådføre deg med legen.

Varselsymptomer på for høyt blodsukker – disse oppstår vanligvis gradvis:

Rødmende, tørr hud; søvnighet eller tretthet; munntørrhet, fruktluktende (acetonluktende) ånde; hyppigere vannlating, tørste; manglende appetitt, kvalme eller oppkast.

Dette kan være symptomer på en meget alvorlig tilstand kalt ketoacidose. Dette er en opphopning av syre i blodet fordi kroppen bryter ned fett i stedet for sukker. Dersom den ikke behandles, kan den føre til diabetisk koma og til slutt død.

Hva skal du gjøre hvis du får for høyt blodsukker

Kontroller blodsukkernivået.

Kontroller urinen for ketoner.

Få tak i medisinsk hjelp med det samme.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix VVed å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Ryzodeg

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på Penfill sin etikett og eske, etter "Utl. dato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Før første gangs bruk

Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses.

Etter anbrudd eller medbrakt som reserve

Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Ryzodeg sylinderampulle (Penfill) kan medbringes og oppbevares i romtemperatur (ved høyst 30°C) i opptil 4 uker.

Oppbevar alltid Ryzodeg Penfill i ytteremballasjen, når du ikke bruker den for å beskytte mot lys.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ryzodeg

Virkestoffer er insulin degludec og insulin aspart. Hver ml oppløsning inneholder totalt

100 enheter (E) insulin degludec/insulin aspart i forholdet 70/30. Hver sylinderampulle (3 ml) inneholder 300 enheter (E) insulin degludec/insulin aspart.

Andre innholdsstoffer er glyserol, metakresol, fenol, natriumklorid, sinkacetat, saltsyre og natriumhydroksid (for pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.

Hvordan Ryzodeg ser ut og innholdet i pakningen

Ryzodeg finnes som en klar og fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle (300 enheter per 3 ml).

Pakningsstørrelser på 5 og 10 sylinderampuller à 3 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danmark

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter