Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Merking - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnSabervel
ATC-kodeC09CA04
Stoffirbesartan
ProdusentPharmathen S.A.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Sabervel 75 mg filmdrasjerte tabletter irbesartan

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 75 mg irbesartan

3.

 

markedsføringstillatelse

LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

6.

Utgått

 

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

BARN

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str. 15351 Pallini Attiki Hellas

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/765/001

EU/1/12/765/002

EU/1/12/765/007

markedsføringstillatelse

EU/1/12/765/010

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Sabervel 75 mg

 

 

Utgått

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Sabervel 75 mg filmdrasjerte tabletter irbesartan

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A.

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.

ANNET

markedsføringstillatelse

 

 

Utgått

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Sabervel 150 mg filmdrasjerte tabletter irbesartan

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan

3.

 

markedsføringstillatelse

LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

6.

Utgått

 

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

BARN

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str. 15351 Pallini Attiki Hellas

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/765/003

EU/1/12/765/004

EU/1/12/765/008

markedsføringstillatelse

EU/1/12/765/011

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Sabervel 150 mg

 

 

Utgått

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Sabervel 150 mg filmdrasjerte tabletter irbesartan

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A.

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.

ANNET

markedsføringstillatelse

 

 

Utgått

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Sabervel 300 mg filmdrasjerte tabletter irbesartan

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 300 mg irbesartan

3.

 

markedsføringstillatelse

LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

6.

Utgått

 

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

BARN

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str. 15351 Pallini Attiki Hellas

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/765/005

 

EU/1/12/765/006

 

EU/1/12/765/009

markedsføringstillatelse

EU/1/12/765/012

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Sabervel 300 mg

 

 

Utgått

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Sabervel 300 mg filmdrasjerte tabletter irbesartan

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmathen S.A.

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.

ANNET

markedsføringstillatelse

 

 

Utgått

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter