Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Samsca (tolvaptan) – Pakningsvedlegg - C03XA01

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnSamsca
ATC-kodeC03XA01
Stofftolvaptan
ProdusentOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Samsca 15 mg tabletter Samsca 30 mg tabletter tolvaptan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Samsca er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Samsca

3.Hvordan du bruker Samsca

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Samsca

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Samsca er og hva det brukes mot

Samsca, som inneholder det aktive stoffet tolvaptan, tilhører en gruppe medisiner som kalles vasopressin-antagonister. Vasopressin er et hormon som bidrar til å hindre tap av vann fra kroppen ved å redusere urinproduksjonen. Antagonist betyr at det forhindrer at vasopressin virker på vannansamling i kroppen (vannretensjon). Dette fører til mindre vann i kroppen ved å øke urinproduksjonen, som resulterer i økt nivå eller konsentrasjon av natrium i blodet.

Samsca brukes til å behandle lave serum-natriumnivåer hos voksne. Du er blitt foreskrevet Samsca fordi du har redusert natriumnivå i blodet som en følge av en sykdom som er kalt ”syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion” (syndrom for uhensiktsmessig utskillelse av antidiuretisk hormon) (SIADH) hvor nyrene holder på for mye vann. Denne sykdommen fører til en uhensiktsmessig produksjon av hormonet vasopressin som har ført til at natriumnivået i blodet er for lavt (hyponatremi). Det kan føre til nedsatt konsentrasjon og hukommelse, eller problemer med å holde balansen.

2. Hva du må vite før du bruker Samsca

Bruk ikke Samsca

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor tolvaptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

dersom nyrene ikke fungerer (ingen produksjon av urin)

dersom du har en tilstand som øker saltinnholdet i blodet ("hypernatremi”)

dersom du har en tilstand som er forbundet med svært lavt blodvolum

dersom du ikke merker når du er tørst

dersom du er gravid

dersom du ammer

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Samsca:

dersom du ikke kan få nok vann eller får innta begrenset med væske

dersom du har vanskeligheter med vannlating eller forstørret prostata

dersom du lider av leversykdom

dersom du har diabetes

Drikke nok vann

Samsca fører til vanntap fordi det øker urinproduksjonen. Dette vanntapet kan resultere i bivirkninger som munntørrhet og tørste eller enda alvorligere bivirkninger som nyreproblemer (se punkt 4). Derfor er det viktig at du har tilgang til vann og at du kan drikke nok når du er tørst.

Barn og ungdom

Samsca er ikke eget for barn og ungdom (under 18 år).

Andre legemidler og Samsca

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Produkter som inneholder ketokonazol (mot soppinfeksjoner), makrolidantibiotika eller diltiazem (behandling mot høyt blodtrykk og brystsmerter) kan øke effekten av Samsca. Samsca kan øke effekten av digoxin (brukt i behandling av uregelmessigheter i pulsen og hjertesvikt). Barbiturater (brukt til å behandle epilepsi/slag og noen søvnforstyrrelser) eller rifampicin (mot tuberkulose) kan redusere effektene av Samsca.

Andre produkter som øker salt i blodet eller som inneholder store mengder salt kan øke effekten av Samsca. Legemidler som også øker urinproduksjonen (diuretika) kan ytterligere øke risikoen for bivirkninger som vanntap (se “Drikke nok vann” ovenfor). Derfor bør du fortelle legen din om alle legemidler du får eller nylig har fått, inkludert legemidler som ikke er reseptbelagt.

Samsca kan redusere effekten av desmopressin (brukes for å øke blodets koagulasjonsfaktorer)

Det kan likevel være greit for deg å ta disse legemidlene sammen med Samsca. Din lege vil kunne avgjøre hva som passer best for deg.

Inntak av Samsca sammen med mat og drikke

Samsca skal ikke tas med grapefruktjuice.

Graviditet og amming

Gravide kvinner må ikke ta dette legemidlet.

Ammende mødre må ikke ta dette legemidlet.

Kvinner i fertil alder skal bruke sikker prevensjon ved bruk av dette legemidlet.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Samsca har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Det kan imidlertid av og til gjøre at du kjenner deg svimmel eller svak, eller du kan besvime i en kort periode.

Samsca inneholder laktose

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.

3.Hvordan du bruker Samsca

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Behandling med Samsca vil bli påbegynt på sykehus.

For behandling av lavt natriumnivå (hyponatremi), kan dosen være fra 15 mg til 60 mg én gang daglig. Legen din vil starte med en dose på 15 mg og kan deretter øke til maksimum 60 mg for å oppnå ønsket serumnatriumnivå. For å følge med effektene av Samsca, vil legen ta regelmessige blodprøver.

Svelg tabletten hel, med et glass vann.

Ta tablettene én gang daglig, helst om morgenen, med eller uten mat.

Dersom du tar for mye av Samsca

Dersom du har tatt flere tabletter enn den foreskrevne dosen, drikk rikelig med vann og ta straks kontakt med lege eller sykehus. Husk å ta med deg medisinforpakningen så det er tydelig hva du har tatt.

Dersom du har glemt å ta Samsca

Dersom du glemmer å ta medisinen, bør du ta dosen så snart du husker det, på samme dag. Dersom du ikke tar tabletten én dag, tar du normal dose neste dag. Du må IKKE ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Samsca

Hvis du slutter å ta Samsca, kan dette føre til lavt natrium igjen. Derfor bør du bare slutte å ta Samsca hvis du legger merke til bivirkninger som krever øyeblikkelig hjelp (se avsnitt 4) eller hvis legen sier du skal gjøre det.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Hvis du merker noen av følgende bivirkninger, er det mulig du trenger akutt medisinsk hjelp. Slutt å ta Samsca og ta straks kontakt med lege eller nærmeste sykehus hvis du:

finner det vanskelig å urinere

oppdager hevelse i ansiktet, leppene eller tungen, kløe, generalisert utslett eller sterk hvesing eller åndenød (symptomer på en allergisk reaksjon).

Rådfør deg med lege dersom symptomer som tretthet, tap av matlyst, ubehag til høyre i øvre del av magen, mørk urin eller gulsott (gulfarging av hud eller øyne) forekommer.

Andre bivirkninger

Svært vanlige (kan ramme mer enn 1 av 10 personer) tørste

kvalme

Vanlige (kan ramme opp til 1 av 10 personer)

økte nivåer av leverenzymer i blodet

munntørrhet

stort inntak av vann

økt trang til å late vannet, eller hyppigere vannlating

vanntap

tretthet, generell svakhet

redusert matlyst

forstoppelse

svimmelhet

lavt blodtrykk når du reiser deg

besvimelse

bloduttredelser i huden

kløe

feber

høyt nivå av natrium, kalium, kreatinin, urinsyre og blodsukker

rask stigning i natriumnivået

lavt blodsukker

hodepine

generell utilpasshet

diaré

blod i urinen

Mindre vanlige (kan ramme opp til 1 av 100 personer)

økning av bilirubin i blodet

nyreproblemer

endring i smakssansen

kløende utslett

Ikke kjent

Andre bivirkninger har forekommet hos et svært lite antall personer, men deres eksakte frekvens er ukjent.

allergiske reaksjoner (se ovenfor)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Samsca

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten på esken etter Utl. dato og på blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Samsca

Virkestoffet er tolvaptan.

Hver Samsca 15 mg-tablett inneholder 15 mg tolvaptan.

Hver Samsca 30 mg-tablett inneholder 30 mg tolvaptan.

Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, magnesiumstearat, indigokarmin (E 132) aluminiumlake.

Hvordan Samsca ser ut og innholdet i pakningen

Samsca 15 mg er en blå, trekantet, konveks tablett, med "OTSUKA" og "15" på den ene siden. Samsca 30 mg er en blå, rund, konveks tablett, med "OTSUKA" og "30" på den ene siden.

Legemidlet leveres i perforert enkeltdose-blister med 10 x 1 tablett. En pakke med 10 Samsca- tabletter inneholder én blisterpakning med 10 tabletter, og en pakke med 30 Samsca-tabletter inneholder 3 blisterpakninger med 10 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham, SL3 6PJ

Storbritannia

Tilvirker

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford, HR3 5PG

Storbritannia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tél/Tel: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5000

България

Luxembourg/Luxemburg

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Teл: +44 (0)203 747 5000

Tel/ Tél: +44 (0)203 747 5000

Česká republika

Magyarország

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5000

Danmark

Malta

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tlf: +46854 528 660

Tel: +44 (0)203 747 5000

Deutschland

Nederland

Otsuka Pharma GmbH

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +49691 700 860

Tel: +44 (0)203 747 5000

Eesti

Norge

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +44 (0)203 747 5000

Tlf: +46854 528 660

Ελλάδα

Österreich

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Thλ: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5000

España

Polska

Otsuka Pharmaceutical S.A

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +3493 2081 020

Tel: +44 (0)203 747 5000

France

Portugal

Otsuka Pharmaceutical France SAS

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tél: +33147 080 000

Tel: +44 (0)203 747 5000

Hrvatska

România

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5000

Ireland

Slovenija

Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +44 (0)203 747 5300

Tel: +44 (0)203 747 5000

Ísland

Slovenská republika

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tlf: +46854 528 660

Tel: +44 (0)203 747 5000

Italia

Suomi/Finland

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +39 02 00 63 27 10

Tel/ Puh: +46854 528 660

Κύπρος

Sverige

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Thλ: +44 (0)203 747 5000

Tel: +46854 528 660

Latvija

United Kingdom

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd

Tel: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5300

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}.

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter