Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Preparatomtale - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnSancuso
ATC-kodeA04AA02
Stoffgranisetron
ProdusentKyowa Kirin Limited

1.LEGEMIDLETS NAVN

SANCUSO 3,1 mg/24 timer depotplaster

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert 52 cm2 depotplaster inneholder 34,3 mg granisetron som frisetter 3,1 mg granisetron over 24 timer.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Depotplaster.

Tynt, gjennomsiktig, rektangulært depotplaster av matrikstypen med avrundede hjørner.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

SANCUSO depotplaster er indisert hos voksne til forebygging av kvalme og oppkast forbundet med moderat eller svært emetogen kjemoterapi, med planlagt varighet på 3 til 5 påfølgende dager, hvor oral administrasjon av antiemetika kompliseres av faktorer som gjør svelging vanskelig (se pkt. 5.1).

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Voksne

Påfør ett depotplaster 24 til 48 timer før kjemoterapi, etter behov.

På grunn av en gradvis økning i granisetrons plasmanivå etter påføring av depotplasteret, kan det observeres at effekten inntrer langsommere ved oppstart av kjemoterapi enn med 2 mg oral granisetron. Plasteret skal påføres 24–48 timer før kjemoterapi.

Depotplaster skal fjernes tidligst 24 timer etter fullført kjemoterapi. Depotplasteret kan sitte på i inntil 7 dager avhengig av kjemoterapiens varighet.

Etter hematologisk rutinekontroll skal depotplaster kun påføres pasienter hvor det er lite sannsynlig at kjemoterapi vil bli utsatt. Dette for å redusere faren for unødvendig granisetroneksponering.

Samtidig bruk av kortikosteroider

Retningslinjene fra "The Multinational Association of Supportive Care in Cancer" (MASCC) anbefaler at deksametason og 5HT3-antagonister gis før kjemoterapi. I hovedstudien med SANCUSO

var samtidig bruk av kortikosteroider, f.eks. deksametason, tillatt dersom det var en del av kjemoterapiregimet. Økt kortikosteroidbruk under studien ble rapportert som nødmedisin.

Spesielle populasjoner

Eldre

Dosering som for voksne (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsatt nyre- eller leverfunksjon

Dosejustering er ikke nødvendig. Dosering som for voksne (se pkt. 4.4 og 5.2). Selv om det ikke er sett holdepunkter for økt forekomst av bivirkninger hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon som har fått granisetron oralt eller intravenøst, krever granisetrons farmakokinetikk at det utvises en viss grad av forsiktighet hos denne populasjonen.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av SANCUSO hos barn i alderen 0 til 18 år har enda ikke blitt fastslått.

Det finnes ingen tilgjengelige data.

Administrasjonsmåte

Depotplasteret skal påføres ren, tørr, intakt, frisk hud på yttersiden av overarmen. Hvis det ikke er mulig å påføre depotplasteret på armen, kan det påføres på magen. Depotplasteret skal ikke påføres hud som er rød, irritert eller skadet.

Hvert depotplaster er pakket i en dosepose og skal påføres straks doseposen er åpnet. Frisettingslaget løsnes før påføring.

Depotplasteret skal ikke klippes i biter.

Dersom et depotplaster skulle løsne helt eller delvis, skal det festes igjen på samme sted ved hjelp medisinsk tape (ved behov). Dersom det ikke er mulig å feste det eller depotplasteret er skadet, skal et nytt depotplaster påføres på samme sted som det opprinnelige depotplasteret. Hvis dette ikke er mulig skal et nytt depotplaster påføres på motsatt arm. Det nye depotplasteret skal fjernes i samsvar med tidsrommet som er anbefalt ovenfor.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet, andre 5-HT3-reseptorantagonister eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Reaksjoner på påføringsstedet

I kliniske studier med SANCUSO ble det rapportert reaksjoner på påføringsstedet som vanligvis var lette og ikke medførte opphør av bruk. Dersom det oppstår alvorlige reaksjoner eller en generalisert hudreaksjon (f.eks. allergisk utslett, inkludert erytematøse, makulære, papulære utslett eller kløe) skal depotplasteret fjernes.

Gastrointestinale sykdommer

Da granisetron kan redusere tykktarmens motilitet, bør pasienter med tegn på subakutt tarmblokkering overvåkes etter administrering.

Hjertesykdommer

5-HT3-reseptorantagonister, som granisetron, kan være forbundet med arytmier eller EKG- forandringer. Dette kan eventuelt ha klinisk signifikans hos pasienter med underliggende arytmier eller ledningsforstyrrelser i hjertet eller pasienter som behandles med antiarytmika eller betablokkere. Det er ikke sett klinisk relevante effekter i kliniske studier med SANCUSO.

Eksponering for sollys

Granisetron kan påvirkes av direkte, naturlig eller kunstig sollys, se pkt. 5.3 for mer informasjon. Pasienter skal rådes til å dekke depotplasterets påføringssted, f.eks. med klær, hvis det er fare for eksponering for sollys i plasterperioden eller de første 10 dagene etter fjerning.

Dusjing eller vasking

Dusjing eller vasking kan vanligvis foretas ved bruk av SANCUSO. Aktiviteter som svømming, anstrengende trening og bruk av badstue bør unngås.

Eksterne varmekilder

Eksterne varmekilder (for eksempel varmeflaske eller varmeteppe) bør unngås på depotplasterets område.

Spesielle populasjoner

Dosejustering er ikke nødvendig hos eldre og pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Selv om det ikke er sett holdepunkter for økt forekomst av bivirkninger hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon som har fått granisetron oralt eller intravenøst, krever granisetrons farmakokinetikk at det utvises en viss grad av forsiktighet hos denne populasjonen.

Serotoninsyndrom

Det er rapportert om serotoninsyndrom ved bruk av 5-HT3-antagonister både alene og, aller mest, i kombinasjon med andre serotonerge legemidler (inkludert selektive serotoninreopptakshemmere [SSRI-er] og serotonin-noradrenalinreopptakshemmere [SNRI-er]). Egnet observering av pasienter for serotoninsyndromlignende symptomer anbefales.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

For serotonerge legemidler (f.eks. SSRI-er og SNRI-er) er det rapportert om serotoninsyndrom etter samtidig bruk av 5-HT3-antagonister og andre serotonerge legemidler (inkludert SSRI-er og SNRI-er).

Det er rapportert at samtidig bruk av intravenøse 5-HT3-reseptorantagonister og oral paracetamol hos forsøkspersoner medfører blokkering av den analgetiske effekten via en farmakodynamisk mekanisme.

Da granisetron metaboliseres i lever av virkestoffmetaboliserende cytokrom P450-enzymer (CYP1A1 og CYP3A4), kan induktorer eller hemmere av disse enzymene endre granisetrons clearance og halveringstid.

Hos forsøkspersoner har fenobarbitals leverenzyminduksjon gitt økt total plasmaclearance (ca. 25 %) etter intravenøs tilførsel av granisetron.

In vitro-studier har vist at ketokonazol kan hemme metabolisme av granisetron via cytokrom P450 3A-isoenzymgruppen. Klinisk signifikans av dette er ukjent.

In vitro-studier med humane mikrosomer indikerer at granisetron verken stimulerer eller hemmer cytokrom P450-enzymsystemet.

I studier med friske forsøkspersoner har det ikke vært holdepunkter for interaksjoner mellom granisetron og benzodiazepiner (lorazepam), antipsykotika (haloperidol) eller legemidler mot ulcus (cimetidin).

Det er ikke sett klinisk relevante interaksjoner mellom SANCUSO og emetogen kjemoterapi mot kreft. Det er heller ikke sett interaksjoner mellom granisetron og emetogen kreftbehandling. I samsvar med disse data er det ikke rapportert klinisk relevante interaksjoner i kliniske studier med SANCUSO. I kliniske interaksjonsstudier hadde aprepitant ingen klinisk relevant påvirkning på granisetrons farmakokinetikk.

Pediatrisk populasjon

Interaksjonsstudier har kun blitt utført hos voksne.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det foreligger ingen data på bruk av granisetron hos gravide kvinner. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn til reproduksjonstoksisitet (se pkt. 5.3). Som en forholdsregel bør bruk av SANCUSO under graviditet helst unngås.

Amming

Det er ukjent om granisetron eller dets metabolitter blir skilt ut i morsmelk. Amming bør opphøre under behandling med SANCUSO.

Fertilitet

Det foreligger ingen data på granisetrons påvirkning av fertilitet hos mennesker. Fertilitet ble ikke påvirket etter granisetronbehandling av rotter.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

SANCUSO har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Sikkerhetsprofilen til SANCUSO er basert på kontrollerte kliniske studier og erfaring etter markedsføring. De vanligst rapporterte bivirkningene i kliniske studier var forstoppelse som forekom hos ca. 8,7 % av pasientene. De fleste bivirkningene var lette eller moderate.

Bivirkningstabell

Bivirkninger fra kliniske studier og spontanrapporter med SANCUSO er listet opp i tabellen nedenfor:

Innenfor hvert organklassesystem er bivirkningene listet opp etter frekvens ved hjelp av følgende konvensjon: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (< 1/10 000) og ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Tabell 1:

Bivirkninger rapportert med SANCUSO

 

Organklassesystem

Bivirkning

Frekvens

 

 

 

Forstyrrelser i immunsystemet

Overfølsomhetsreaksjoner

Ikke kjent

 

 

 

Stoffskifte- og ernffskifte-sjoner

Redusert appetitt

Mindre vanlige

sykdommer

 

 

 

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Mindre vanlige

 

 

Dystoni

Sjeldne

 

 

Dyskinesi

Sjeldne

Sykdommer i øre og labyrint

Vertigo

Mindre vanlige

Karsykdommer

Rarsykd

Mindre vanlige

Gastrointestinale sykdommer

Forstoppelse

Vanlige

 

 

Munntgepels, kvalme,

Mindre vanlige

 

 

brekninger

 

Sykdommer i lever og galleveier

Økt alaninamino-transferase,

Mindre vanlige

 

 

økt aspartatamino-transferase,

 

 

 

økt gammaglutamyl-

 

 

 

transferase

 

Hud- og underhudssykdommer

Irritasjon pr ppritasjon kdom

Mindre vanlige

 

Reaksjoner på påføringsstedet

Ikke kjent

 

 

(smerter på påføringsstedet,

 

 

kløe på påføringsstedet, erytem

 

 

på påføringsstedet, utslett på

 

 

påføringsstedet, irritasjon på

 

 

påføringsstedet)*

 

 

 

 

Sykdommer i muskler, bindevev og

Artralgi

Mindre vanlige

skjelett

 

 

 

 

 

Generelle lidelser og reaksjoner på

Generalisert ødem

Mindre vanlige

administrasjonsstedet

 

 

*Spontanrapporter

 

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Pasienter som behandles med moderat eller svært emetogen kjemoterapi kan kaste opp til tross for behandling med antiemetika, inkludert SANCUSO.

Gruppeeffekter

Gruppeeffekter av granisetron sett med andre formuleringer (orale og intravenøse) omfatter følgende:

-Overfølsomhetsreaksjoner, f.eks. anafylaksi, urticaria

-Søvnløshet

-Hodepine

-Ekstrapyramidale reaksjoner

-Søvnighet

-Svimmelhet

-QT-forlengelse

-Forstoppelse

-Diaré

-Økte levertransaminaser

-Utslett

-Asteni

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V*.

4.9Overdosering

Det er intet spesifikt antidot for granisetron. Ved en overdosering skal depotplasteret fjernes. Det bør gis symptomatisk behandling.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiemetika, serotonin (5HT3)-antagonister, ATC-kode: A04AA02.

Granisetron er et potent antiemetikum og en svært selektiv antagonist av 5-hydroksytryptamin (5HT3-reseptorer). Farmakologistudier har vist at granisetron er effektivt mot kvalme og oppkast forårsaket av cytostatikabehandling. Radioligandbindingsstudier har vist at granisetron har ubetydelig affinitet til andre reseptortyper, inkludert 5HT1-, 5HT2-, 5HT4- og dopamin D2-bindingsseter.

En randomisert, dobbeltblindet, dobbel-dummy, multinasjonal fase III-hovedstudie sammenlignet effekt, tolerabilitet og sikkerhet av SANCUSO og 2 mg oral granisetron én gang daglig ved forebygging av kvalme og oppkast hos totalt 641 pasienter som fikk kjemoterapi i flere dager. Studien var designet for å vise at SANCUSO ikke var dårligere enn oral granisetron.

Populasjonen som ble randomisert i studien omfattet 48 % menn og 52 % kvinner i alderen 16 til 86 år som fikk moderat eller svært emetogen kjemoterapi i flere dager. 78 % av pasientene var hvite, 12 % asiatiske og 10 % spanske/latinamerikanske.

Granisetron depotplaster ble påført 24 til 48 timer før første kjemoterapidose, og beholdt i 7 dager. Oral granisetron ble gitt daglig i kjemoterapiperioden, én time før hver kjemoterapidose. Antiemetisk effekt ble vurdert fra første administrasjon til 24 timer etter oppstart av siste dags administrasjon av moderat eller svært emetogen kjemoterapi.

Det ble bekreftet at SANCUSO ikke var dårligere enn oral granisetron, og full kontroll ble oppnådd hos 60,2 % av pasientene i SANCUSO-gruppen og 64,8 % av pasientene som fikk oral granisetron i henhold til protokoll (forskjell -4,89 %, 95 % konfidensintervall –12,91 % til +3,13 %, n=284 depotplaster, n=298 oral). Full kontroll ble definert som ingen oppkast og/eller brekninger, ikke mer enn lett kvalme og ingen nødmedisin fra første administrasjon til 24 timer etter oppstart av siste dags administrasjon av flere dagers kjemoterapi.

På grunn av en gradvis økning i granisetrons plasmanivå etter påføring av depotplasteret, kan innledende plasmanivå ved oppstart av kjemoterapi være lavere enn med 2 mg oral granisetron, og det kan derfor observeres at effekten inntrer langsommere. Følgelig er SANCUSO indisert for bruk hos pasienter hvor oral administrasjon av antiemetika kompliseres av faktorer som gir svelgevansker.

Full kontroll per dag er illustrert nedenfor.

Full kontroll per dag

I henhold til protokoll

Full kontroll (%)

Studiedag

Oralt - - - Plaster

I kliniske studier med SANCUSO var det ingen behandlingsrelatert påvirkning av puls eller blodtrykk. Vurdering av serie-EKG hos pasienter viste ingen QT-forlengelse og ingen endringer i

EKG- morfologi. Effekt av SANCUSO på QTc-tiden ble spesifikt evaluert i en blindet, randomisert, parallellgruppe QTc-studie med placebo og positiv (moksifloksacin) kontroll hos 240 voksne menn og kvinner. Det ble ikke sett signifikant QTc-forlengelse forårsaket av SANCUSO.

Vurdering av depotplasterets festeevne hos 621 pasienter som fikk aktivt eller placebodepotplaster viste at mindre enn 1 % av depotplastrene løsnet i løpet av en 7-dagersperiode.

Det foreligger ingen klinisk studieerfaring med SANCUSO og pasienter som har fått kjemoterapi i færre enn 3 påfølgende dager, ved flere kjemoterapisykluser eller med høydosekjemoterapi før stamcelletransplantasjon.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

Granisetron går gjennom intakt hud til systemisk sirkulasjon ved en passiv diffusjonsprosess. Etter påføring av SANCUSO absorberes granisetron langsomt, med maksimal konsentrasjon etter

24 til 48 timer.

Basert på måling av restinnhold i depotplasteret etter fjerning frisettes ca. 65 % av granisetron, noe som gir en gjennomsnittlig døgndose på 3,1 mg.

Tilførsel av en intravenøs bolusdose på 0,01 mg/kg (maksimalt 1 mg) granisetron på samme tidspunkt som SANCUSO depotplaster ble påført, ble undersøkt hos friske forsøkspersoner. En innledende topp i granisetrons plasmakonsentrasjon som kunne tilskrives den intravenøse dosen, oppsto 10 minutter etter administrering. Den kjente farmakokinetiske profilen til depotplasteret i bruksperioden (7 dager) ble ikke påvirket.

Etter to påfølgende perioder med påføring av SANCUSO depotplaster hos friske forsøkspersoner, hver på syv dager, ble granisetronnivået opprettholdt i studieperioden med holdepunkter for minimal akkumulering.

I en studie designet for å vurdere effekt av varme på transdermal tilførsel av granisetron fra SANCUSO hos friske forsøkspersoner, ble et varmeteppe som ga en gjennomsnittstemperatur på 42 °C lagt over depotplasteret i 4 timer hver dag i bruksperioden på 5 dager. Dette var forbundet med en liten og forbigående økning i depotplasterets frisetting mens varmeteppet lå på, men det ble ikke sett noen totaløkning i granisetroneksponeringen sammenlignet med en kontrollgruppe.

I en farmakokinetikkstudie med friske forsøkspersoner, hvor SANCUSO ble påført i en periode på 7 dager, var gjennomsnittlig totaleksponering (AUC0-slutt) 416 ng timer/ml (55–1192 ng timer/ml),

med en interindividuell variasjon på 89 %. Gjennomsnittlig Cmax var 3,9 ng/ml (0,7–9,5 ng/ml), med en interindividuell variasjon på 77 %. Denne variasjonen samsvarer med den kjente store variasjonen i granisetrons farmakokinetikk etter oral eller intravenøs administrasjon.

Distribusjon

Granisetron distribueres med et gjennomsnittlig distribusjonsvolum på ca. 3 l/kg. Plasmaproteinbindingen er ca. 65 %. Granisetron distribueres fritt mellom plasma og røde blodceller.

Biotransformasjon

Det er ikke sett forskjeller i granisetrons metabolismeprofil ved oral og transdermal bruk.

Granisetron metaboliseres hovedsakelig til 7-hydroksygranisetron og 9’N-desmetylgranisetron. In vitro-studier med humane levermikrosomer indikerer at CYP1A1 er hovedenzymet ansvarlig for 7-hydroksylering av granisetron, mens CYP3A4 bidrar til 9’-desmetylering.

Eliminasjon

Granisetron elimineres hovedsakelig ved levermetabolisme. Etter intravenøs dosering varierte gjennomsnittlig plasmaclearance fra 33,4 til 75,7 l/time hos friske forsøkspersoner og fra 14,7 til 33,6 l/time hos pasienter med stor interindividuell variasjon. Gjennomsnittlig

plasmahalveringstid hos friske forsøkspersoner er 4–6 timer og hos pasienter er den 9–12 timer. Etter påføring av depotplaster var granisetrons tilsynelatende plasmahalveringstid hos friske forsøkspersoner forlenget til ca. 36 timer som følge av langsom absorpsjon av granisetron gjennom huden.

Kliniske studier med SANCUSO har vist at kreftpasienter har ca. halvparten så høy clearance som friske forsøkspersoner.

Etter intravenøs injeksjon utskilles ca. 12 % av dosen uendret i urin innen 48 timer hos friske forsøkspersoner. Resten av dosen utskilles som metabolitter, 49 % i urin og 34 % i fæces.

Farmakokinetikk hos spesielle populasjoner

Det er ikke spesifikt undersøkt om kjønn påvirker farmakokinetikken til SANCUSO. I kliniske studier med SANCUSO er det ikke sett konsistente effekter av kjønn på farmakokinetikken, og stor interindividuell variasjon ble rapportert for begge kjønn. Populasjonskinetikkmodeller har bekreftet fravær av en kjønnseffekt på farmakokinetikken til SANCUSO.

Eldre

I en klinisk studie ble det ikke sett forskjeller i plasmafarmakokinetikken til SANCUSO hos eldre menn og kvinner (≥ 65 år) sammenlignet med yngre forsøkspersoner (18–45 år).

Nedsatt nyre- eller leverfunksjon

Det er ikke utført kliniske studier spesifikt for å undersøke farmakokinetikken til SANCUSO hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Det er ikke vist noen klar sammenheng mellom nyrefunksjon (målt ved kreatininclearance) og granisetronclearance i populasjonskinetikkmodeller. Hos pasienter med nyresvikt eller nedsatt leverfunksjon ble farmakokinetikken til granisetron fastslått etter en intravenøs enkeltdose på 40 g/kg granisetronhydroklorid.

Nedsatt leverfunksjon

Hos pasienter med nedsatt leverfunksjon som følge av leversvulster var total plasmaclearance ca. halvert sammenlignet med pasienter uten nedsatt leverfunksjon. På grunn av stor variasjon i granisetrons farmakokinetikkparametre og god toleranse langt over anbefalt dose, er dosejustering hos pasienter med nedsatt leverfunksjon ikke nødvendig.

Nedsatt nyrefunksjon

Det er ikke sett korrelasjon mellom kreatininclearance og totalclearance hos kreftpasienter, noe som indikerer at nedsatt nyrefunksjon ikke påvirker granisetrons farmakokinetikk.

Kroppsmasseindeks (BMI)

I en klinisk studie designet for å vurdere granisetrons eksponering fra SANCUSO hos forsøkspersoner med ulik mengde kroppsfett, med BMI som en surrogatmarkør for kroppsfett, ble det ikke sett forskjeller i plasmafarmakokinetikken til SANCUSO hos menn og kvinner med lav BMI [<19,5 kg/m2 (menn), <18,5 kg/m2 (kvinner)] og høy BMI (30,0 til 39,9 kg/m2) sammenlignet med en kontrollgruppe (BMI 20,0 til 24,9 kg/m2).

Pediatrisk populasjon

Det er ikke utført studier for å undersøke farmakokinetikken til SANCUSO hos barn.

1.Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, reproduksjonstoksisitet eller gentoksisitet. Studier av karsinogenitet viser ingen spesiell fare for mennesker ved bruk i anbefalt dose. Ved bruk av høyere doser og over lengre tid kan en karsinogen risiko ikke utelukkes, men med den korte påføringstiden anbefalt for det transdermale tilførselssystemet, forventes ingen karsinogen risiko for mennesker.

SANCUSO depotplaster viste ikke potensial for fotoirritasjon eller fotosensitivitet ved utprøvning in vivo med marsvin. Granisetron var ikke fototoksisk in vitro i en fibroblastcellelinje fra mus. Ved undersøkelse av potensiell fotogentoksisitet in vitro i en ovariecellelinje fra kinesisk hamster (CHO) økte granisetron andelen av celler med kromosomskade etter lysbestråling. Selv om klinisk relevans av dette funnet ikke er helt klar, bør pasienter rådes til å dekke depotplasterets påføringssted, hvis det er fare for eksponering for sollys i plasterperioden eller de første 10 dagene etter fjerning (se pkt. 4.4). Ved testing for hudsensibiliserende potensial hos marsvin viste SANCUSO lavt potensial for irriterende egenskaper.

E studie med klonede ionekanaler fra humant hjerte har vist at granisetron har potensial til å påvirke hjerterepolarisering via blokade av hERG-kaliumkanaler. Granisetron er vist å blokkere både natrium- og kaliumkanaler, noe som kan påvirke hjertedepolarisering og -repolarisering og dermed PR-, QRS- og QT-tiden. Disse data bidrar til å klarlegge mekanismene bak noen av EKG-forandringene (spesielt QT- og QRS-forlengelse) forbundet med denne virkestoffgruppen. Det er imidlertid ikke sett klinisk relevant EKG-påvirkning i kliniske studier med SANCUSO, inkludert en QT-studie med 240 friske forsøkspersoner (pkt. 5.1).

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Bakstykke

Polyester

Matrikslag

Akrylatvinylacetatkopolymer

Frisettingslag

Silikonisert polyester

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

3 år

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

6.5Emballasje (type og innhold)

Hvert depotplaster er pakket i en varmeforseglet dosepose laget av polyesterbelagt papir/aluminium/LLDPE.

Hver eske inneholder 1 depotplaster.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon

Depotplasteret vil fortsatt inneholde virkestoff etter bruk. Etter fjerning skal det brukte depotplasteret brettes på midten med den klebende siden inn og kastes utilgjengelig for barn.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels

TD1 1QH

Storbritannia

Tlf: +44 (0)1896 664000

Faks: +44 (0)1896 664001

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/766/001

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 20. april 2012

Dato for siste fornyelse: 9 januar 2017

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter