Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Merking - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnSancuso
ATC-kodeA04AA02
Stoffgranisetron
ProdusentKyowa Kirin Limited

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

SANCUSO 3,1 mg/24 timer depotplaster granisetron

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert 52 cm2 depotplaster inneholder 34,3 mg granisetron som frisetter 3,1 mg granisetron over

24timer.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Andre innholdsstoffer: akrylatvinylacetatkopolymer, polyester, silikonisert polyester.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 depotplaster

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Transdermal bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utl.dato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Kyowa Kirin Ltd, Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Storbritannia.

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/766/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Sancuso

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

DOSEPOSE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

SANCUSO 3,1 mg/24 timer depotplaster granisetron

Transdermal bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 depotplaster

6.ANNET

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Kyowa Kirin Ltd

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter