Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sialanar (glycopyrronium bromide) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - A03AB02

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnSialanar
ATC-kodeA03AB02
Stoffglycopyrronium bromide
ProdusentProveca Limited

A.TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release

BCM Limited

Thane Road

Beeston

Nottingham

Nottinghamshire NG90 2PR

Storbritannia

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Legemiddel underlagt begrenset forskrivning (se Vedlegg I: Preparatomtale, pkt. 4,2).

C.ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR)

Kravene for innsendelse av periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter for dette legemidlet er angitt i EURD-listen (European Union Reference Date list), som gjort rede for i Artikkel 107c(7) av direktiv 2001/83/EF og i enhver oppdatering av EURD-listen som publiseres på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).

Innehaver av markedsføringstillatelsen skal sende inn den første periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten for dette legemidlet innen 6 måneder etter autorisasjon.

D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK AV LEGEMIDLET

Risikohåndteringsplan (RMP)

Innehaver av markedsføringstillatelsen skal gjennomføre de nødvendige aktiviteter og intervensjoner vedrørende legemiddelovervåkning spesifisert i godkjent RMPpresentert i Modul 1.8.2 i markedsføringstillatelsen samt enhver godkjent påfølgende oppdatering av RMP.

En oppdatert RMP skal sendes inn:

på forespørsel fra Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency);

når risikohåndteringssystemet er modifisert, spesielt som resultat av at det fremkommer ny informasjon som kan lede til en betydelig endring i nytte/risiko profilen eller som resultat av at en viktig milepel (legemiddelovervåkning eller risikominimering) er nådd.

Andre risikominimeringsaktiviteter

Før Sialanar lanseres i hvert medlemsland, skal innehaveren av markedsføringstillatelsen (MT- innehaver) avtale innhold og format av undervisningsmateriellet, inklusive kommunikasjonsmedium, distribusjonsmodaliteter og eventuelt andre aspekter av programmet med den nasjonale myndigheten.

Formålene med programmet er:

å gi informasjon om administrasjon av Sialanar, spesifikt om nøyaktigbruk av den forskrevne dosen, administrasjonstidspunkt før måltider, unngå å gi Sialanar sammen med måltider med høyt fettinnhold, bruk av oralsprøyten og behovet for å fullføre administrasjonstabellen på

slutten av påminnelseskortet, slik at pasientens omsorgsperson blir minnet på å gi barnet riktig dose.

å gi informasjon om håndtering og minimering av antikolinerge reaksjoner, spesielt om håndtering av forstoppelse, urinretensjon, lungebetennelse, faren for overoppheting, CNS- effekter eller overdosering, og om allergiske reaksjoner. I tillegg skal materiellet fremheve vanskeligheten med å påvise antikolinerge reaksjoner i behandlingspopulasjonen og behovet for å senke dosen til det forrige nivået dersom det mistenkes bivirkninger, og å kontakte lege. Materiellet skal også dekke nødvendigheten avå unngå å bli eksponert for varmt vær og overoppheting; fare for karies forbundet med redusert spyttdannelse og behovet for regelmessig tannhelsebehandling og tannhelsekontroll, og nødvendigheten av å sjekke pulsen regelmessig.

Innehaver av markedsføringstillatelsen skal sikre at det i hvert medlemsland der Sialanar markedsføres er slik at helsepersonell og alle pasienter/omsorgspersonersom forventes å forskrive, gi eller bruke Sialanar, har tilgang til eller er utstyrt med følgende opplæringsmateriell:

Legens opplæringsmateriellskal inneholde: o Preparatomtalen

o Informasjon om legemiddelstudien for å overvåke og vurdere effektiviteten av ytterligere risikominimeringsaktiviteter for antikolinerge bivirkninger som kan være doseavhengige, og viktigheten av å delta i en slik studie

oMerknader om viktigheten av å melde fra om spesifikke bivirkninger, herunder: urinretensjon, forstoppelse, lungebetennelse, allergiske reaksjoner, karies, kardio- vaskulære virkninger, CNS-effekt og overoppheting

oForskriverens sjekkliste, som skal inneholde følgende hovedbudskap:

Informasjon om administrering av Sialanar

Håndtering og minimering av antikolinerge reaksjoner

Pasientinformasjonspakke skal inneholde:

oPakningsvedlegget

oEt påminnelseskort til pasientens omsorgsperson, som skal inneholde følgende hovedbudskap:

Informasjon om administrering av Sialanar

Håndtering og minimering av antikolinerge reaksjoner

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter