Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sildenafil Teva (sildenafil) – Pakningsvedlegg - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnSildenafil Teva
ATC-kodeG04BE03
Stoffsildenafil
ProdusentTeva B.V.  

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Sildenafil Teva 25 mg filmdrasjerte tabletter sildenafil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om

1.Hva Sildenafil Teva er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Sildenafil Teva

3.Hvordan du bruker Sildenafil Teva

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Sildenafil Teva

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Sildenafil Teva er, og hva det brukes mot

Sildenafil Teva inneholder virkestoffet sildenafil som tilhører en gruppe legemidler som kalles fosfodiesterase type 5-hemmere. Det virker ved å hjelpe blodårene i penis til å utvide seg slik at blod kan strømme til penis når du blir seksuelt stimulert. Sildenafil Teva kan bare hjelpe deg med å få ereksjon dersom du er seksuelt stimulert.

Sildenafil Teva er en behandling for voksne menn med erektil dysfunksjon, mer kjent som impotens. Dette innebærer at man ikke kan få eller beholde en hard, erigert penis, tilstrekkelig for seksuell aktivitet.

2. Hva du må vite før du bruker Sildenafil Teva

Bruk ikke Sildenafil Teva

Dersom du er allergisk overfor sildenafil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Hvis du tar medisiner som kalles nitrater, da kombinasjonen kan føre til et farlig blodtrykksfall. Fortell det til legen om du bruker noen av disse legemidlene som ofte gis for lindring av angina pectoris (eller ”brystsmerter”). Hvis du ikke er sikker, spør legen eller på apoteket.

Hvis du tar medisiner som kalles nitrogenoksiddonorer, som amylnitritt (”poppers”), da denne kombinasjonen også kan føre til et farlig blodtrykksfall.

Dersom du tar riociguat. Dette legemidlet brukes til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene etter blodpropp). PDE5-hemmere som sildenafil er vist å øke den blodtrykkssenkende effekten av dette legemidlet. Snakk med legen din dersom du tar riociguat eller føler deg usikker.

Dersom du har alvorlige hjerte- eller leverproblemer.

Dersom du nylig har hatt slag eller hjerteinfarkt, eller hvis du har lavt blodtrykk.

Hvis du har visse sjeldne arvelige øyesykdommer (som retinitis pigmentosa).

Hvis du noen gang har hatt synstap på grunn av non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Sildenafil Teva

Dersom du lider av sigdcelleanemi (unormale røde blodceller), leukemi (blodkreft), multippelt myelom (benmargskreft)

Dersom du har en misdannelse i penis, eller har Peyronies sykdom.

Dersom du har hjerteproblemer. Legen må undersøke nøye om hjertet ditt tåler den ekstra påkjenningen det utsettes for ved å ha sex.

Dersom du har aktivt magesår eller har en blødningsforstyrrelse (f.eks. hemofili).

Hvis du opplever plutselig synsreduksjon eller synstap må du slutte å ta Sildenafil Teva og umiddelbart kontakte lege.

Du må ikke bruke Sildenafil Teva sammen med noen andre behandlinger mot erektil dysfunksjon.

Du må ikke bruke Sildenafil Teva sammen med behandlinger for pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) som inneholder sildenafil eller noen andre PDE5-hemmere.

Du må ikke bruke Sildenafil Teva hvis du ikke lider av erektil dysfunksjon.

Du må ikke bruke Sildenafil Teva hvis du er kvinne.

Spesielle hensyn for pasienter med nyre- eller leverproblemer

Fortell legen om du har nyre- eller leverproblemer. Legen kan bestemme at du skal få en lavere dose.

Barn og ungdom

Sildenafil Teva skal ikke gis til personer under 18 år.

Andre legemidler og Sildenafil Teva

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Sildenafil Teva tabletter kan påvirke effekten av visse andre legemidler, spesielt legemidler til lindring av brystsmerter. Ved eventuelle nødsfall må du fortelle lege, apotek eller sykepleier at du har tatt Sildenafil Teva, og når du gjorde det. Ikke ta Sildenafil Teva sammen med andre legemidler uten at legen sier at du kan det.

Du skal ikke ta Sildenafil Teva dersom du tar legemidler som kalles nitrater, da kombinasjon av disse legemidlene kan føre til et farlig blodtrykksfall. Du må alltid fortelle det til lege, apotek eller sykepleier dersom du tar noen av disse legemidlene som ofte gis for lindring av angina pectoris (eller ”brystsmerter”).

Du må ikke ta Sildenafil Teva dersom du tar legemidler som kalles nitrogenoksiddonorer, som amylnitritt (”poppers”), da denne kombinasjonen også kan føre til et farlig blodtrykksfall.

Snakk med lege eller farmasøyt dersom du allerede bruker riociguat.

Dersom du bruker legemidler kjent som proteasehemmere, for eksempel til behandling av HIV, vil legen kunne gi deg den laveste startdosen (25 mg) av Sildenafil Teva.

Noen pasienter som tar alfablokkere for behandling av høyt blodtrykk eller prostataforstørrelse, kan merke svimmelhet eller ørhet. Dette kan skyldes lavt blodtrykk når en reiser seg raskt opp til sittende eller stående stilling. Noen pasienter har opplevd disse symptomene når de har tatt Sildenafil Teva sammen med alfablokkere. Dette vil mest sannsynlig skje innen 4 timer etter inntak av Sildenafil Teva. For å redusere sannsynligheten for at disse symptomene oppstår, skal du stå på stabil behandling med en fast daglig dose alfablokker før du starter med Sildenafil Teva. Det kan hende legen din vil gi deg en lavere startdose med Sildenafil Teva (25 mg).

Inntak av Sildenafil Teva sammen med mat, drikke og alkohol

Sildenafil Teva kan tas med eller uten mat. Det kan imidlertid hende at det tar lengre tid før Sildenafil Teva begynner å virke dersom du tar det sammen med et kraftig måltid.

Alkoholinntak kan midlertidig svekke evnen til å få ereksjon. For å få maksimal nytte av medisinen anbefales det å ikke drikke store mengder alkohol før du tar Sildenafil Teva.

Graviditet, amming og fertilitet

Sildenafil Teva skal ikke brukes av kvinner.

Kjøring og bruk av maskiner

Sildenafil Teva kan gi svimmelhet og synsforstyrrelser. Du må derfor gjøre deg kjent med hvordan du reagerer på Sildenafil Teva før du kjører bil eller betjener maskiner.

3.Hvordan du bruker Sildenafil Teva

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er 50 mg.

Du skal ikke bruke Sildenafil Teva mer enn én gang daglig.

Du må ikke ta Sildenafil Teva filmdrasjerte tabletter i kombinasjon med smeltetabletter som inneholder sildenafil.

Du bør ta Sildenafil Teva omtrent en time før du planlegger å ha sex. Svelg tabletten hel med et glass vann.

Hvis du føler at virkningen av Sildenafil Teva er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Sildenafil Teva kan bare hjelpe deg til å få ereksjon hvis du er seksuelt stimulert. Tiden det tar før Sildenafil Teva virker varierer fra person til person, men vanligvis tar det mellom en halv time og en time. Du kan oppleve at det tar lengre tid før Sildenafil Teva virker dersom du tar tabletten sammen med et kraftig måltid.

Dersom Sildenafil Teva ikke hjelper deg med å få ereksjon, eller hvis ereksjonen ikke varer lenge nok til å fullføre samleie, bør du informere legen.

Dersom du tar for mye av Sildenafil

Du kan oppleve en økt forekomst av bivirkninger og av alvorlighetsgraden av disse. Doser over 100 mg øker ikke effekten.

Du skal ikke ta flere tabletter enn legen har sagt.

Kontakt legen din dersom du har tatt flere tabletter enn du har fått beskjed om.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene som er rapportert ved bruk av Sildenafil Teva er vanligvis milde til moderate, og av kort varighet.

Hvis du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger, må du slutte å ta Sildenafil Teva og oppsøke lege med det samme:

En allergisk reaksjon – dette er en mindre vanlig bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).

Symptomer på dette er blant annet plutselig hvesende pust, pustevansker eller svimmelhet, hevelse i øyelokkene, ansiktet, leppene eller svelget.

Brystsmerter – dette er en mindre vanlig bivirkning. Dersom du opplever dette under eller etter samleie:

Sett deg opp i en halvveis sittende stilling og prøv å slappe av

Du skal ikke bruke nitrater for å lindre brystsmertene

Forlengede, og noen ganger smertefulle, ereksjoner – dette er en sjelden bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer.

Dersom du får en ereksjon som varer mer enn 4 timer, bør du kontakte legen umiddelbart.

Plutselig nedsatt syn eller synstap – dette er en sjelden bivirkning.

Alvorlig hudreaksjon – dette er en sjelden bivirkning.

Symptomer på dette er blant annet kraftig avskalling av og hevelse i huden, blemmer i munnen, på kjønnsorganer og rundt øynene, feber.

Anfall eller kramper – dette er en sjelden bivirkning.

Andre bivirkninger:

Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer): Hodepine

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Kvalme, ansiktsrødme, hetetokter (symptomer inkluderer en plutselig følelse av varme i overkroppen), fordøyelsesbesvær, fargeforvrengning, tåkesyn, synsforstyrrelser, nesetetthet og svimmelhet.

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): Oppkast, utslett, øyeirritasjon, blodskutte øyne/røde øyne, smerter i øyet, syn av lysglimt, visuell lyshet, økt lysfølsomhet, rennende øyne, kraftige hjerteslag, raske hjerteslag, høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, muskelsmerter, søvnighet, nedsatt følsomhet for berøring, svimmelhet, øresus, munntørrhet, blokkerte eller tette bihuler, betennelse i slimhinnene i nesen (symptomer inkluderer rennende nese, nysing og nesetetthet), øvre abdominalsmerter, gastroøsofageal reflukssykdom (symptomer inkluderer halsbrann), blod i urin, smerter i armer eller ben, neseblødning, varmefølelse og tretthet.

Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Besvimelse, slag, hjerteinfarkt, uregelmessig hjerterytme, midlertidig nedsatt blodtilførsel til deler av hjernen, tetthetsfølelse i halsen, nummenhet i munnen, blødninger på øyets bakside, dobbeltsyn, redusert synsskarphet, unormal følelse i øyet, hevelse i øyet eller øyelokk, små partikler eller prikker i synsfeltet, syn av ringer rundt lyskilder, utvidelse av pupillen, misfarging av det hvite i øyet, blødning i penis, blod i sæd, tørr nese, hevelse på innsiden av nesen, irritabilitet og plutselig nedsatt hørsel eller tap av hørsel.

Etter markedsføring er det rapportert sjeldne tilfeller av ustabil angina (en hjertesykdom) og plutselig død. Merk at de fleste av mennene, men ikke alle, som opplevde disse bivirkningene, hadde

hjerteproblemer før de tok dette legemidlet. Det er ikke mulig å avgjøre hvorvidt disse hendelsene er direkte relatert til sildenafil.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Sildenafil Teva

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og kartongen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Sildenafil Teva

Virkestoff er sildenafil. Hver tablett inneholder 25 mg sildenafil (som sitratsalt).

Andre innholdsstoffer er:

Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat.

Filmdrasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol 3350, talkum.

Hvordan Sildenafil Teva ser ut og innholdet i pakningen

Sildenafil Teva 25 mg er hvite, ovalformede, filmdrasjerte tabletter, merket med ”S 25” på en side og glatt på den andre siden.

Sildenafil Teva er tilgjengelig i pakningsstørrelser á 2, 4, 8 og 12 tabletter og perforerte endose blisterpakninger inneholdende 10 x 1 tablett.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Nederland

Tilvirker:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Ungarn

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Storbritannia

Teva Pharma, S.L.U.

Polígono Industrial Malpìca, calle C,no.4 50016 Zaragoza

Spania

Teva Operations Poland Sp.z.o.o. ul Mogilska 80, 31-546 Krakow Polen

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium

UAB “Sicor Biotech”

N.V./S.A./AG

Tel: +370 5 266 02 03

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България

ratiopharm GmbH

ЕООД

Allemagne/Deutschland

Teл: +359 2 489 95 82

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva GyógyszergyárZrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor

Teva Norway AS

Biotech Eesti filiaal

Tlf: (47) 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel

Τηλ: +30 210 72 79 099

Vertriebs-GmbH

 

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z

Tél: +(34) 91 387 32 80

o.o.

 

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos

Tél: +(33) 1 55 91 78 00

Farmacêuticos Lda

 

Tel: (351) 21424 80 00

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 9 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 0289179805

Puh/tel: +358 9 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +(44) 1323 501 111

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Sildenafil Teva 50 mg filmdrasjerte tabletter sildenafil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om

1.Hva Sildenafil Teva er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Sildenafil Teva

3.Hvordan du bruker Sildenafil Teva

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Sildenafil Teva

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Sildenafil Teva er, og hva det brukes mot

Sildenafil Teva inneholder virkestoffet sildenafil som tilhører en gruppe legemidler som kalles fosfodiesterase type 5-hemmere. Det virker ved å hjelpe blodårene i penis til å utvide seg slik at blod kan strømme til penis når du blir seksuelt stimulert. Sildenafil Teva kan bare hjelpe deg med å få ereksjon dersom du er seksuelt stimulert.

Sildenafil Teva er en behandling for voksne menn med erektil dysfunksjon, mer kjent som impotens. Dette innebærer at man ikke kan få eller beholde en hard, erigert penis, tilstrekkelig for seksuell aktivitet.

2. Hva du må vite før du bruker Sildenafil Teva

Bruk ikke Sildenafil Teva

Dersom du er allergisk overfor sildenafil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Hvis du tar medisiner som kalles nitrater, da kombinasjonen kan føre til et farlig blodtrykksfall. Fortell det til legen om du bruker noen av disse legemidlene som ofte gis for lindring av angina pectoris (eller ”brystsmerter”). Hvis du ikke er sikker, spør legen eller på apoteket.

Hvis du tar medisiner som kalles nitrogenoksiddonorer, som amylnitritt (”poppers”), da denne kombinasjonen også kan føre til et farlig blodtrykksfall.

dersom du tar riociguat. Dette legemidlet brukes til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene etter blodpropp). PDE5-hemmere som sildenafil er vist å øke den blodtrykkssenkende effekten av dette legemidlet. Snakk med legen din dersom du tar riociguat eller føler deg usikker.

Dersom du har alvorlige hjerte- eller leverproblemer.

Dersom du nylig har hatt slag eller hjerteinfarkt, eller hvis du har lavt blodtrykk.

Hvis du har visse sjeldne arvelige øyesykdommer (som retinitis pigmentosa).

Hvis du noen gang har hatt synstap på grunn av non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Sildenafil Teva

Dersom du lider av sigdcelleanemi (unormale røde blodceller), leukemi (blodkreft), multippelt myelom (benmargskreft)

Dersom du har en misdannelse i penis, eller har Peyronies sykdom.

Dersom du har hjerteproblemer. Legen må undersøke nøye om hjertet ditt tåler den ekstra påkjenningen det utsettes for ved å ha sex.

Dersom du har aktivt magesår eller har en blødningsforstyrrelse (f.eks. hemofili).

Hvis du opplever plutselig synsreduksjon eller synstap må du slutte å ta Sildenafil Teva og umiddelbart kontakte lege.

Du må ikke bruke Sildenafil Teva sammen med noen andre behandlinger mot erektil dysfunksjon.

Du må ikke bruke Sildenafil Teva sammen med behandlinger for pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) som inneholder sildenafil eller noen andre PDE5-hemmere.

Du må ikke bruke Sildenafil Teva hvis du ikke lider av erektil dysfunksjon.

Du må ikke bruke Sildenafil Teva hvis du er kvinne.

Spesielle hensyn for pasienter med nyre- eller leverproblemer

Fortell legen om du har nyre- eller leverproblemer. Legen kan bestemme at du skal få en lavere dose.

Barn og ungdom

Sildenafil Teva skal ikke gis til personer under 18 år.

Andre legemidler og Sildenafil Teva

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Sildenafil Teva tabletter kan påvirke effekten av visse andre legemidler, spesielt legemidler til lindring av brystsmerter. Ved eventuelle nødsfall må du fortelle lege, apotek eller sykepleier at du har tatt Sildenafil Teva, og når du gjorde det. Ikke ta Sildenafil Teva sammen med andre legemidler uten at legen sier at du kan det.

Du skal ikke ta Sildenafil Teva dersom du tar legemidler som kalles nitrater, da kombinasjon av disse legemidlene kan føre til et farlig blodtrykksfall. Du må alltid fortelle det til lege, apotek eller sykepleier dersom du tar noen av disse legemidlene som ofte gis for lindring av angina pectoris (eller ”brystsmerter”).

Du må ikke ta Sildenafil Teva dersom du tar legemidler som kalles nitrogenoksiddonorer, som amylnitritt (”poppers”), da denne kombinasjonen også kan føre til et farlig blodtrykksfall.

Snakk med lege eller farmasøyt dersom du allerede bruker riociguat.

Dersom du bruker legemidler kjent som proteasehemmere, for eksempel til behandling av HIV, vil legen kunne gi deg den laveste startdosen (25 mg) av Sildenafil Teva.

Noen pasienter som tar alfablokkere for behandling av høyt blodtrykk eller prostataforstørrelse, kan merke svimmelhet eller ørhet. Dette kan skyldes lavt blodtrykk når en reiser seg raskt opp til sittende eller stående stilling. Noen pasienter har opplevd disse symptomene når de har tatt Sildenafil Teva sammen med alfablokkere. Dette vil mest sannsynlig skje innen 4 timer etter inntak av Sildenafil Teva. For å redusere sannsynligheten for at disse symptomene oppstår, skal du stå på stabil behandling med en fast daglig dose alfablokker før du starter med Sildenafil Teva. Det kan hende legen din vil gi deg en lavere startdose med Sildenafil Teva (25 mg).

Inntak av Sildenafil Teva sammen med mat, drikke og alkohol

Sildenafil Teva kan tas med eller uten mat. Det kan imidlertid hende at det tar lengre tid før Sildenafil Teva begynner å virke dersom du tar det sammen med et kraftig måltid.

Alkoholinntak kan midlertidig svekke evnen til å få ereksjon. For å få maksimal nytte av medisinen anbefales det å ikke drikke store mengder alkohol før du tar Sildenafil Teva.

Graviditet, amming og fertilitet

Sildenafil Teva skal ikke brukes av kvinner.

Kjøring og bruk av maskiner

Sildenafil Teva kan gi svimmelhet og synsforstyrrelser. Du må derfor gjøre deg kjent med hvordan du reagerer på Sildenafil Teva før du kjører bil eller betjener maskiner.

3. Hvordan du bruker Sildenafil Teva

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er 50 mg.

Du skal ikke bruke Sildenafil Teva mer enn én gang daglig.

Du må ikke ta Sildenafil Teva filmdrasjerte tabletter i kombinasjon med smeltetabletter som inneholder sildenafil.

Du bør ta Sildenafil Teva omtrent en time før du planlegger å ha sex. Svelg tabletten hel med et glass vann.

Hvis du føler at virkningen av Sildenafil Teva er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Sildenafil Teva kan bare hjelpe deg til å få ereksjon hvis du er seksuelt stimulert. Tiden det tar før Sildenafil Teva virker varierer fra person til person, men vanligvis tar det mellom en halv time og en time. Du kan oppleve at det tar lengre tid før Sildenafil Teva virker dersom du tar tabletten sammen med et kraftig måltid.

Dersom Sildenafil Teva ikke hjelper deg med å få ereksjon, eller hvis ereksjonen ikke varer lenge nok til å fullføre samleie, bør du informere legen.

Dersom du tar for mye av Sildenafil

Du kan oppleve en økt forekomst av bivirkninger og av alvorlighetsgraden av disse. Doser over 100 mg øker ikke effekten.

Du skal ikke ta flere tabletter enn legen har sagt.

Kontakt legen din dersom du har tatt flere tabletter enn du har fått beskjed om.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene som er rapportert ved bruk av Sildenafil Teva er vanligvis milde til moderate, og av kort varighet.

Hvis du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger, må du slutte å ta Sildenafil Teva og oppsøke lege med det samme:

En allergisk reaksjon – dette er en mindre vanlig bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).

Symptomer på dette er blant annet plutselig hvesende pust, pustevansker eller svimmelhet, hevelse i øyelokkene, ansiktet, leppene eller svelget.

Brystsmerter – dette er en mindre vanlig bivirkning. Dersom du opplever dette under eller etter samleie:

Sett deg opp i en halvveis sittende stilling og prøv å slappe av

Du skal ikke bruke nitrater for å lindre brystsmertene

Forlengede, og noen ganger smertefulle, ereksjoner – dette er en sjelden bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer.

Dersom du får en ereksjon som varer mer enn 4 timer, bør du kontakte legen umiddelbart.

Plutselig nedsatt syn eller synstap – dette er en sjelden bivirkning.

Alvorlig hudreaksjon – dette er en sjelden bivirkning.

Symptomer på dette er blant annet kraftig avskalling av og hevelse i huden, blemmer i munnen, på kjønnsorganer og rundt øynene, feber.

Anfall eller kramper – dette er en sjelden bivirkning.

Andre bivirkninger:

Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer): Hodepine

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Kvalme, ansiktsrødme, hetetokter (symptomer inkluderer en plutselig følelse av varme i overkroppen), fordøyelsesbesvær, fargeforvrengning, tåkesyn, synsforstyrrelser, nesetetthet og svimmelhet.

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): Oppkast, utslett, øyeirritasjon, blodskutte øyne/røde øyne, smerter i øyet, syn av lysglimt, visuell lyshet, økt lysfølsomhet, rennende øyne, kraftige hjerteslag, raske hjerteslag, høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, muskelsmerter, søvnighet, nedsatt følsomhet for berøring, svimmelhet, øresus, munntørrhet, blokkerte eller tette bihuler, betennelse i slimhinnene i nesen (symptomer inkluderer rennende nese, nysing og nesetetthet), øvre abdominalsmerter, gastroøsofageal reflukssykdom (symptomer inkluderer halsbrann), blod i urin, smerter i armer eller ben, neseblødning, varmefølelse og tretthet.

Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Besvimelse, slag, hjerteinfarkt, uregelmessig hjerterytme, midlertidig nedsatt blodtilførsel til deler av hjernen, tetthetsfølelse i halsen, nummenhet i munnen, blødninger på øyets bakside, dobbeltsyn, redusert synsskarphet, unormal følelse i øyet, hevelse i øyet eller øyelokk, små partikler eller prikker i synsfeltet, syn av ringer rundt lyskilder, utvidelse av pupillen, misfarging av det hvite i øyet, blødning i penis, blod i sæd, tørr nese, hevelse på innsiden av nesen, irritabilitet og plutselig nedsatt hørsel eller tap av hørsel.

Etter markedsføring er det rapportert sjeldne tilfeller av ustabil angina (en hjertesykdom) og plutselig død. Merk at de fleste av mennene, men ikke alle, som opplevde disse bivirkningene, hadde

hjerteproblemer før de tok dette legemidlet. Det er ikke mulig å avgjøre hvorvidt disse hendelsene er direkte relatert til sildenafil.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Sildenafil Teva

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og kartongen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Sildenafil Teva

Virkestoff er sildenafil. Hver tablett inneholder 50 mg sildenafil (som sitratsalt).

Andre innholdsstoffer er:

Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat.

Filmdrasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol 3350, talkum.

Hvordan Sildenafil Teva ser ut og innholdet i pakningen

Sildenafil Teva 50 mg er hvite, ovalformede, filmdrasjerte tabletter, merket med ”S 50” på en side og glatt på den andre siden.

Sildenafil Teva er tilgjengelig i pakningsstørrelser á 2, 4, 8, 12 og 24 tabletter og perforerte endose blisterpakninger inneholdende 10 x 1 tablett.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Nederland

Tilvirker:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Ungarn

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Storbritannia

Teva Pharma, S.L.U.

Polígono Industrial Malpìca, calle C,no.4 50016 Zaragoza

Spania

Teva Operations Poland Sp.z.o.o. ul Mogilska 80, 31-546 Krakow Polen

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium

UAB “Sicor Biotech”

N.V./S.A./AG

Tel: +370 5 266 02 03

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България

ratiopharm GmbH

ЕООД

Allemagne/Deutschland

Teл: +359 2 489 95 82

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva GyógyszergyárZrt

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel.: +36 1 288 64 00

Tel: +420 251 007 111

 

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor

Teva Norway AS

Biotech Eesti filiaal

Tlf: (47) 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel

Τηλ: +30 210 72 79 099

Vertriebs-GmbH

 

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z

 

Tél: +(34) 91 387 32 80

o.o.

 

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos

Tél: +(33) 1 55 91 78 00

Farmacêuticos Lda

 

Tel: (351) 21424 80 00

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 9 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 0289179805

Puh/tel: +358 9 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +(44) 1323 501 111

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Sildenafil Teva 100 mg filmdrasjerte tabletter sildenafil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om

1.Hva Sildenafil Teva er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Sildenafil Teva

3.Hvordan du bruker Sildenafil Teva

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Sildenafil Teva

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Sildenafil Teva er, og hva det brukes mot

Sildenafil Teva inneholder virkestoffet sildenafil som tilhører en gruppe legemidler som kalles fosfodiesterase type 5-hemmere. Det virker ved å hjelpe blodårene i penis til å utvide seg slik at blod kan strømme til penis når du blir seksuelt stimulert. Sildenafil Teva kan bare hjelpe deg med å få ereksjon dersom du er seksuelt stimulert.

Sildenafil Teva er en behandling for voksne menn med erektil dysfunksjon, mer kjent som impotens. Dette innebærer at man ikke kan få eller beholde en hard, erigert penis, tilstrekkelig for seksuell aktivitet.

2. Hva du må vite før du bruker Sildenafil Teva

Bruk ikke Sildenafil Teva

Dersom du er allergisk overfor sildenafil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Hvis du tar medisiner som kalles nitrater, da kombinasjonen kan føre til et farlig blodtrykksfall. Fortell det til legen om du bruker noen av disse legemidlene som ofte gis for lindring av angina pectoris (eller ”brystsmerter”). Hvis du ikke er sikker, spør legen eller på apoteket.

Hvis du tar medisiner som kalles nitrogenoksiddonorer, som amylnitritt (”poppers”), da denne kombinasjonen også kan føre til et farlig blodtrykksfall.

dersom du tar riociguat. Dette legemidlet brukes til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene etter blodpropp). PDE5-hemmere som sildenafil er vist å øke den blodtrykkssenkende effekten av dette legemidlet. Snakk med legen din dersom du tar riociguat eller føler deg usikker.

Dersom du har alvorlige hjerte- eller leverproblemer.

Dersom du nylig har hatt slag eller hjerteinfarkt, eller hvis du har lavt blodtrykk.

Hvis du har visse sjeldne arvelige øyesykdommer (som retinitis pigmentosa).

Hvis du noen gang har hatt synstap på grunn av non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Sildenafil Teva

Dersom du lider av sigdcelleanemi (unormale røde blodceller), leukemi (blodkreft), multippelt myelom (benmargskreft).

Dersom du har en misdannelse i penis, eller har Peyronies sykdom.

Dersom du har hjerteproblemer. Legen må undersøke nøye om hjertet ditt tåler den ekstra påkjenningen det utsettes for ved å ha sex.

Dersom du har aktivt magesår eller har en blødningsforstyrrelse (f.eks. hemofili).

Hvis du opplever plutselig synsreduksjon eller synstap må du slutte å ta Sildenafil Teva og umiddelbart kontakte lege.

Du må ikke bruke Sildenafil Teva sammen med noen andre behandlinger mot erektil dysfunksjon.

Du må ikke bruke Sildenafil Teva sammen med behandlinger for pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) som inneholder sildenafil eller noen andre PDE5-hemmere.

Du må ikke bruke Sildenafil Teva hvis du ikke lider av erektil dysfunksjon.

Du må ikke bruke Sildenafil Teva hvis du er kvinne.

Spesielle hensyn for pasienter med nyre- eller leverproblemer

Fortell legen om du har nyre- eller leverproblemer. Legen kan bestemme at du skal få en lavere dose.

Barn og ungdom

Sildenafil Teva skal ikke gis til personer under 18 år.

Andre legemidler og Sildenafil Teva

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Sildenafil Teva tabletter kan påvirke effekten av visse andre legemidler, spesielt legemidler til lindring av brystsmerter. Ved eventuelle nødsfall må du fortelle lege, apotek eller sykepleier at du har tatt Sildenafil Teva, og når du gjorde det. Ikke ta Sildenafil Teva sammen med andre legemidler uten at legen sier at du kan det.

Du skal ikke ta Sildenafil Teva dersom du tar legemidler som kalles nitrater, da kombinasjon av disse legemidlene kan føre til et farlig blodtrykksfall. Du må alltid fortelle det til lege, apotek eller sykepleier dersom du tar noen av disse legemidlene som ofte gis for lindring av angina pectoris (eller ”brystsmerter”).

Du må ikke ta Sildenafil Teva dersom du tar legemidler som kalles nitrogenoksiddonorer, som amylnitritt (”poppers”), da denne kombinasjonen også kan føre til et farlig blodtrykksfall.

Snakk med lege eller farmasøyt dersom du allerede bruker riociguat.

Dersom du bruker legemidler kjent som proteasehemmere, for eksempel til behandling av HIV, vil legen kunne gi deg den laveste startdosen (25 mg) av Sildenafil Teva.

Noen pasienter som tar alfablokkere for behandling av høyt blodtrykk eller prostataforstørrelse, kan merke svimmelhet eller ørhet. Dette kan skyldes lavt blodtrykk når en reiser seg raskt opp til sittende eller stående stilling. Noen pasienter har opplevd disse symptomene når de har tatt Sildenafil Teva sammen med alfablokkere. Dette vil mest sannsynlig skje innen 4 timer etter inntak av Sildenafil Teva. For å redusere sannsynligheten for at disse symptomene oppstår, skal du stå på stabil behandling med en fast daglig dose alfablokker før du starter med Sildenafil Teva. Det kan hende legen din vil gi deg en lavere startdose med Sildenafil Teva (25 mg).

Inntak av Sildenafil Teva sammen med mat, drikke og alkohol

Sildenafil Teva kan tas med eller uten mat. Det kan imidlertid hende at det tar lengre tid før Sildenafil Teva begynner å virke dersom du tar det sammen med et kraftig måltid.

Alkoholinntak kan midlertidig svekke evnen til å få ereksjon. For å få maksimal nytte av medisinen anbefales det å ikke drikke store mengder alkohol før du tar Sildenafil Teva.

Graviditet, amming og fertilitet

Sildenafil Teva skal ikke brukes av kvinner.

Kjøring og bruk av maskiner

Sildenafil Teva kan gi svimmelhet og synsforstyrrelser. Du må derfor gjøre deg kjent med hvordan du reagerer på Sildenafil Teva før du kjører bil eller betjener maskiner.

3. Hvordan du bruker Sildenafil Teva

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er 50 mg.

Du skal ikke bruke Sildenafil Teva mer enn én gang daglig.

Du må ikke ta Sildenafil Teva filmdrasjerte tabletter i kombinasjon med smeltetabletter som inneholder sildenafil.

Du bør ta Sildenafil Teva omtrent en time før du planlegger å ha sex. Svelg tabletten hel med et glass vann.

Hvis du føler at virkningen av Sildenafil Teva er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Sildenafil Teva kan bare hjelpe deg til å få ereksjon hvis du er seksuelt stimulert. Tiden det tar før Sildenafil Teva virker varierer fra person til person, men vanligvis tar det mellom en halv time og en time. Du kan oppleve at det tar lengre tid før Sildenafil Teva virker dersom du tar tabletten sammen med et kraftig måltid.

Dersom Sildenafil Teva ikke hjelper deg med å få ereksjon, eller hvis ereksjonen ikke varer lenge nok til å fullføre samleie, bør du informere legen.

Dersom du tar for mye av Sildenafil

Du kan oppleve en økt forekomst av bivirkninger og av alvorlighetsgraden av disse. Doser over 100 mg øker ikke effekten.

Du skal ikke ta flere tabletter enn legen har sagt.

Kontakt legen din dersom du har tatt flere tabletter enn du har fått beskjed om.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene som er rapportert ved bruk av Sildenafil Teva er vanligvis milde til moderate, og av kort varighet.

Hvis du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger, må du slutte å ta Sildenafil Teva og oppsøke lege med det samme:

En allergisk reaksjon – dette er en mindre vanlig bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).

Symptomer på dette er blant annet plutselig hvesende pust, pustevansker eller svimmelhet, hevelse i øyelokkene, ansiktet, leppene eller svelget.

Brystsmerter – dette er en mindre vanlig bivirkning. Dersom du opplever dette under eller etter samleie:

Sett deg opp i en halvveis sittende stilling og prøv å slappe av

Du skal ikke bruke nitrater for å lindre brystsmertene

Forlengede, og noen ganger smertefulle, ereksjoner – dette er en sjelden bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer.

Dersom du får en ereksjon som varer mer enn 4 timer, bør du kontakte legen umiddelbart.

Plutselig nedsatt syn eller synstap – dette er en sjelden bivirkning.

Alvorlig hudreaksjon – dette er en sjelden bivirkning.

Symptomer på dette er blant annet kraftig avskalling av og hevelse i huden, blemmer i munnen, på kjønnsorganer og rundt øynene, feber.

Anfall eller kramper – dette er en sjelden bivirkning.

Andre bivirkninger:

Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer): Hodepine

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Kvalme, ansiktsrødme, hetetokter (symptomer inkluderer en plutselig følelse av varme i overkroppen), fordøyelsesbesvær, fargeforvrengning, tåkesyn, synsforstyrrelser, nesetetthet og svimmelhet.

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): Oppkast, utslett, øyeirritasjon, blodskutte øyne/røde øyne, smerter i øyet, syn av lysglimt, visuell lyshet, økt lysfølsomhet, rennende øyne, kraftige hjerteslag, raske hjerteslag, høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, muskelsmerter, søvnighet, nedsatt følsomhet for berøring, svimmelhet, øresus, munntørrhet, blokkerte eller tette bihuler, betennelse i slimhinnene i nesen (symptomer inkluderer rennende nese, nysing og nesetetthet), øvre abdominalsmerter, gastroøsofageal reflukssykdom (symptomer inkluderer halsbrann), blod i urin, smerter i armer eller ben, neseblødning, varmefølelse og tretthet.

Sjeldne(kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Besvimelse, slag, hjerteinfarkt, uregelmessig hjerterytme, midlertidig nedsatt blodtilførsel til deler av hjernen, tetthetsfølelse i halsen, nummenhet i munnen, blødninger på øyets bakside, dobbeltsyn, redusert synsskarphet, unormal følelse i øyet, hevelse i øyet eller øyelokk, små partikler eller prikker i synsfeltet, syn av ringer rundt lyskilder, utvidelse av pupillen, misfarging av det hvite i øyet, blødning i penis, blod i sæd, tørr nese, hevelse på innsiden av nesen, irritabilitet og plutselig nedsatt hørsel eller tap av hørsel.

Etter markedsføring er det rapportert sjeldne tilfeller av ustabil angina (en hjertesykdom) og plutselig død. Merk at de fleste av mennene, men ikke alle, som opplevde disse bivirkningene, hadde

hjerteproblemer før de tok dette legemidlet. Det er ikke mulig å avgjøre hvorvidt disse hendelsene er direkte relatert til sildenafil.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Sildenafil Teva

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og kartongen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Sildenafil Teva

Virkestoff er sildenafil. Hver tablett inneholder 100 mg sildenafil (som sitratsalt).

Andre innholdsstoffer er:

Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat.

Filmdrasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol 3350, talkum.

Hvordan Sildenafil Teva ser ut og innholdet i pakningen

Sildenafil Teva 100 mg er hvite, ovalformede, filmdrasjerte tabletter, merket med ”S 100” på en side og glatt på den andre siden.

Sildenafil Teva er tilgjengelig i pakningsstørrelser á 2, 4, 8, 12 og 24 tabletter og perforerte endose blisterpakninger inneholdende 10 x 1 tablett.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Nederland

Tilvirker:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Ungarn

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Storbritannia

Teva Pharma, S.L.U.

Polígono Industrial Malpìca, calle C,no.4 50016 Zaragoza

Spania

Teva Operations Poland Sp.z.o.o. ul Mogilska 80, 31-546 Krakow Polen

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium

UAB “Sicor Biotech”

N.V./S.A./AG

Tel: +370 5 266 02 03

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България

ratiopharm GmbH

ЕООД

Allemagne/Deutschland

Teл: +359 2 489 95 82

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva GyógyszergyárZrt

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel.: +36 1 288 64 00

Tel: +420 251 007 111

 

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor

Teva Norway AS

Biotech Eesti filiaal

Tlf: (47) 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel

Τηλ: +30 210 72 79 099

Vertriebs-GmbH

 

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z

 

Tél: +(34) 91 387 32 80

o.o.

 

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos

Tél: +(33) 1 55 91 78 00

Farmacêuticos Lda

 

Tel: (351) 21424 80 00

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 9 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 0289179805

Puh/tel: +358 9 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +(44) 1323 501 111

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter