Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – Merking - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnSimbrinza
ATC-kodeS01EC54
Stoffbrinzolamide / brimonidine tartrate
ProdusentNovartis Europharm Limited

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG 5 ml FLASKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Simbrinza 10 mg/ml + 2 mg/ml øyedråper, suspensjon brinzolamid/brimonidintartrat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml suspensjon inneholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Benzalkoniumklorid, propylenglykol, karbomer 974P, borsyre, mannitol, natriumklorid, tyloxapol, saltsyre og/eller natriumhydroksid, (for pH-justering) og renset vann.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øyedråper, suspensjon 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til bruk i øynene

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP:

Kastes 4 uker etter åpning. Åpnet:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/933/001 1 x 5 ml

EU/1/14/933/002 3 x 5 ml

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

simbrinza

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FLASKEETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Simbrinza 10 mg/ml + 2 mg/ml øyedråper brinzolamid/brimonidintartrat

Til bruk i øynene

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

5 ml

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter