Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somavert (pegvisomant) – Merking - H01AX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnSomavert
ATC-kodeH01AX01
Stoffpegvisomant
ProdusentPfizer Limited

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

SOMAVERT 10 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning pegvisomant

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 10 mg pegvisomant.

Når pulver og væske er blandet, inneholder 1 ml oppløsning 10 mg pegvisomant.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Glysin

Mannitol (E421)

Dinatriumfosfat, vannfritt

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

Vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

30 hetteglass med pulver

30 ferdigfylte sprøyter med oppløsningsvæske

30 injeksjonskanyler

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at pulver og væske er blandet. Kun til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/240/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

SOMAVERT 10 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE INDRE KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

SOMAVERT 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning pegvisomant

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 10 mg pegvisomant

Når pulver og væske er blandet, inneholder 1 ml oppløsning 10 mg pegvisomant

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Glysin

Mannitol (E421)

Dinatriumfosfat, vannfritt

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

10 hetteglass med pulver

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDDELET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at pulver og væske er blandet. Kun til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/240/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

SOMAVERT 10 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS MED PULVER

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

SOMAVERT 10 mg pulver til injeksjon pegvisomant

s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 mg

6.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

SOMAVERT 15 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning pegvisomant

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 15 mg pegvisomant.

Når pulver og væske er blandet, inneholder 1 ml oppløsning 15 mg pegvisomant.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Glysin

Mannitol (E421)

Dinatriumfosfat, vannfritt

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

Vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

30 hetteglass med pulver

30 ferdigfylte sprøyter med oppløsningsvæske

30 injeksjonskanyler

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at pulver og væske er blandet. Kun til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/240/002

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

SOMAVERT 15 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE INDRE KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

SOMAVERT 15 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning pegvisomant

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 15 mg pegvisomant.

Når pulver og væske er blandet, inneholder 1 ml oppløsning 15 mg pegvisomant

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Glysin

Mannitol (E421)

Dinatriumfosfat, vannfritt

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

10 hetteglass med pulver

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDDELET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at pulver og væske er blandet. Kun til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/240/002

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

SOMAVERT 15 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS MED PULVER

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

SOMAVERT 15 mg pulver til injeksjon pegvisomant

s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.HOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

15 mg

6.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

SOMAVERT 20 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning pegvisomant

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 20 mg pegvisomant.

Når pulver og væske er blandet, inneholder 1 ml oppløsning 20 mg pegvisomant.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Glysin

Mannitol (E421)

Dinatriumfosfat, vannfritt

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

Vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

30 hetteglass med pulver

30 ferdigfylte sprøyter med oppløsningsvæske

30 injeksjonskanyler

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at pulver og væske er blandet. Kun til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/240/003

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

SOMAVERT 20 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE INDRE KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

SOMAVERT 20 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning pegvisomant

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 20 mg pegvisomant.

Når pulver og væske er blandet, inneholder 1 ml oppløsning 20 mg pegvisomant

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Glysin

Mannitol (E421)

Dinatriumfosfat, vanfritt

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

10 hetteglass med pulver

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDDELET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at pulver og væske er blandet. Kun til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/240/003

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

SOMAVERT 20 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

SOMAVERT 20 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning pegvisomant

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 20 mg pegvisomant.

Når pulver og væske er blandet, inneholder 1 ml oppløsning 20 mg pegvisomant.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Glysin

Mannitol (E421)

Dinatriumfosfat, vannfritt

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

Vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass med pulver

1 ferdigfylt sprøyte med oppløsningsvæske

1 injeksjonskanyle

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at pulver og væske er blandet. Kun til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/240/004

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

SOMAVERT 20 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS MED PULVER

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

SOMAVERT 20 mg pulver til injeksjon pegvisomant

s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.HOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

20 mg

6.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

SOMAVERT 25 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning pegvisomant

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 25 mg pegvisomant.

Når pulver og væske er blandet, inneholder 1 ml oppløsning 25 mg pegvisomant.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Glysin

Mannitol (E421)

Dinatriumfosfat, vannfritt

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

Vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

30 hetteglass med pulver

30 ferdigfylte sprøyter med oppløsningsvæske

30 injeksjonskanyler

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at pulver og væske er blandet. Kun til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/240/010

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

SOMAVERT 25 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE INDRE KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

SOMAVERT 25 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning pegvisomant

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 25 mg pegvisomant.

Når pulver og væske er blandet, inneholder 1 ml oppløsning 25 mg pegvisomant

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Glysin

Mannitol (E421)

Dinatriumfosfat, vannfritt

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

10 hetteglass med pulver

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDDELET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at pulver og væske er blandet. Kun til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/240/010

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

SOMAVERT 25 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

SOMAVERT 25 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning pegvisomant

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 25 mg pegvisomant.

Når pulver og væske er blandet, inneholder 1 ml oppløsning 25 mg pegvisomant.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Glysin

Mannitol (E421)

Dinatriumfosfat, vannfritt

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

Vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass med pulver

1 ferdigfylt sprøyte med oppløsningsvæske

1 injeksjonskanyle

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at pulver og væske er blandet. Kun til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/240/009

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

SOMAVERT 25 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS MED PULVER

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

SOMAVERT 25 mg pulver til injeksjon pegvisomant

s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

25 mg

6.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

SOMAVERT 30 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning pegvisomant

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 30 mg pegvisomant

Når pulver og væske er blandet, inneholder 1 ml oppløsning 30 mg pegvisomant

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Glysin

Mannitol (E421)

Dinatriumfosfat, vannfritt

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

Vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

30 hetteglass med pulver

30 ferdigfylte sprøyter med oppløsningsvæske

30 injeksjonskanyler

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at pulver og væske er blandet. Kun til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/240/012

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

SOMAVERT 30 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE INDRE KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

SOMAVERT 30 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning pegvisomant

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 30 mg pegvisomant.

Når pulver og væske er blandet, inneholder 1 ml oppløsning 30 mg pegvisomant

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Glysin

Mannitol (E421)

Dinatriumfosfat, vannfritt

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

10 hetteglass med pulver

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDDELET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at pulver og væske er blandet. Kun til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/240/012

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

SOMAVERT 30 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

SOMAVERT 30 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning pegvisomant

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass inneholder 30 mg pegvisomant

Når pulver og væske er blandet, inneholder 1 ml oppløsning 30 mg pegvisomant

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Glysin

Mannitol (E421)

Dinatriumfosfat, vannfritt

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

Vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass med pulver

1 ferdigfylt sprøyte med oppløsningsvæske

1 injeksjonskanyle

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at pulver og væske er blandet. Kun til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/240/011

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

SOMAVERT 30 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

<NN:>

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS MED PULVER

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

SOMAVERT 30 mg pulver til injeksjon pegvisomant

s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

30 mg

6.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE MED OPPLØSNINGSVÆSKE

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Oppløsningsvæske til SOMAVERT s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml vann til injeksjonsvæsker

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter