Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sonata (zaleplon) – Merking - N05CF03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnSonata
ATC-kodeN05CF03
Stoffzaleplon
ProdusentMeda AB

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

TEKST TIL SONATA 5 MG KAPSLER YTTERKARTONG – PAKNINGSTØRRELSER 7, 10 OG 14 KAPSLER

1. LEGEMIDLETS NAVN

SONATA 5 mg kapsler, harde zaleplon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 5 mg zaleplon

 

salg

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

for

 

 

 

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)godkjent7 harde kapsler10 harde kapslerInneholder også: laktosemonohydratSe pakningsvedlegget for mer informasjon.

14 harde kapsler

 

 

lenger

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

ikke

 

 

 

Oral bruk

er

 

 

 

 

 

 

6.

Legemidlet

 

 

 

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG

 

FOR BARN

 

 

 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Meda AB

Pipers väg 2

S-170 09 Solna

Sverige

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/102/001/NO 7 kapsler

EU/1/99/102/002/NO 10 kapsler

EU/1/99/102/003/NO 14 kapsler

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

Lot

 

 

lenger

15.

BRUKSANVISNING

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERINGgodkjent

Reseptpliktig legemiddel

 

 

 

 

er

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFTikke

 

Legemidlet

 

 

Sonata 5 mg

 

 

for

salg

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

TEKST TIL SONATA 5 MG KAPSEL BLISTERBRETT

1. LEGEMIDLETS NAVN

Sonata 5 mg kapsler, harde zaleplon

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Meda AB

3. UTLØPSDATO

Utløpsdato

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

 

er

ikke

Legemidlet

 

 

 

 

 

for

salg

 

godkjent

 

lenger

 

 

 

 

 

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

TEKST TIL SONATA 10 MG KAPSLER YTTERKARTONG – PAKNINGSTØRRELSER 7, 10 OG 14 KAPSLER

1. LEGEMIDLETS NAVN

SONATA 10 mg kapsler, harde zaleplon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 10 mg zaleplon

 

salg

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

for

 

 

 

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)godkjent7 harde kapsler10 harde kapslerInneholder også: laktosemonohydratSe pakningsvedlegget for mer informasjon.

14 harde kapsler

 

 

lenger

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

ikke

 

 

 

Oral bruk

er

 

 

 

 

 

 

6.

Legemidlet

 

 

 

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG

 

FOR BARN

 

 

 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Meda AB

Pipers väg 2

S-170 09 Solna

Sverige

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/102/004/NO 7 kapsler

EU/1/99/102/005/NO 10 kapsler

EU/1/99/102/006/NO 14 kapsler

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

Lot

 

 

lenger

15.

BRUKSANVISNING

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERINGgodkjent

Reseptpliktig legemiddel

 

 

 

 

er

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFTikke

 

Legemidlet

 

 

Sonata 10 mg

 

 

for

salg

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

TEKST TIL SONATA 10 MG KAPSEL BLISTERBRETT

1. LEGEMIDLETS NAVN

Sonata 10 mg kapsler, harde zaleplon

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Meda AB

3. UTLØPSDATO

Utløpsdato

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

 

er

ikke

Legemidlet

 

 

 

 

 

for

salg

 

godkjent

 

lenger

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter