Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Starlix (nateglinide) – Pakningsvedlegg - A10BX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnStarlix
ATC-kodeA10BX03
Stoffnateglinide
ProdusentNovartis Europharm Ltd

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Starlix 60 mg filmdrasjerte tabletter

Starlix 120 mg filmdrasjerte tabletter

Starlix 180 mg filmdrasjerte tabletter

Nateglinid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Starlix er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Starlix

3.Hvordan du bruker Starlix

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Starlix

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Starlix er og hva det brukes mot

Hva Starlix er

Starlix tilhører en gruppe legemidler som kalles perorale antidiabetika.

Hva Starlix brukes mot

Starlix brukes til behandling av pasienter med type 2 diabetes. Det senker blodsukkeret (glukose).

Legen din vil forskrive Starlix sammen med et annet peroralt antidiabetikum som inneholder metformin.

Hvordan Starlix virker

Insulin er en substans som produseres av bukspyttkjertelen. Insulin bidrar til å redusere blodsukkernivået, særlig etter måltider. Dersom du har type 2 diabetes, klarer ikke kroppen din å starte produksjonen av insulin raskt nok etter et måltid. Starlix virker ved å stimulere bukspyttkjertelen til raskere insulinproduksjon. Dette bidrar til å kontrollere blodsukkeret ditt etter måltider.

Starlix tabletter starter å virke raskt etter inntak, og de utskilles raskt fra kroppen.

2.Hva du må vite før du bruker Starlix

Følg alle instrukser du har fått fra lege eller apotek nøye, selv om disse er forskjellige fra informasjonen i dette pakningsvedlegget.

Bruk ikke Starlix

-dersom du er allergisk overfor nateglinid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-dersom du har type 1 diabetes (dvs. dersom kroppen overhodet ikke produserer insulin).

-dersom du opplever ethvert symptom på uttalt hyperglykemi (for høyt blodsukker og/eller diabetisk ketoacidose) f.eks. kraftig tørste, hyppig vannlating, tretthet eller utmattelse, kvalme, kortpustethet eller forvirring.

-dersom du vet at du har et alvorlig leverproblem.

-dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid.

-dersom du ammer.

Dersom noe av dette gjelder deg skal du ikke ta Starlix, men snakke med legen din.

Advarsler og forsiktighetsregler

Personer med diabetes kan av og til få symptomer på lavt blodsukker (kalles også hypoglykemi). Enkelte legemidler, herunder Starlix, kan også gi symptomer på lavt blodsukker.

Hvis du har lavt blodsukker kan du oppleve svimmelhetsfølelse, ørhet, sultfølelse, skjelving eller noen av de andre symptomene angitt under avsnitt 4, “Mulige bivirkninger”. Dersom dette skulle skje deg skal du spise eller drikke noe som inneholder sukker og snakke med legen din.

Noen personer har større sannsynlighet for å få symptomer på lavt blodsukker enn andre. Vis forsiktighet:

-hvis du er over 65 år.

-hvis du er underernært.

-hvis du har en annen medisinsk tilstand som kan gi lavt blodsukker (f.eks. en underaktiv hypofyse- eller binyrekjertel).

Dersom noen av disse tilstandene gjelder deg, skal du måle blodsukkernivået ditt mer nøye.

Vær nøye på vakt for symptomer på lavt blodsukker, særlig

-hvis du har trent hardere enn vanlig.

-dersom du har drukket alkohol.

Alkohol kan forstyrre reguleringen av blodsukkeret ditt. Du anbefales derfor å snakke med legen din angående alkoholinntak når du bruker Starlix

Rådfør deg med lege før du bruker Starlix

-hvis du vet at du har et leverproblem.

-hvis du har et alvorlig nyreproblem.

-hvis du har problemer med å metabolisere legemidler.

-hvis du venter på en operasjon.

-hvis du nylig har vært utsatt for feber, en ulykke eller en infeksjon. Det kan hende at behandlingen din må justeres.

Dersom du har laktoseintoleranse (en sukkertype), snakk med legen din før du tar Starlix.

Barn og ungdom

Starlix anbefales ikke til barn og ungdom (under 18 år) fordi effekten i denne aldersgruppen ikke har blitt undersøkt.

Andre legemidler og Starlix

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Hvor mye Starlix du trenger kan endre seg dersom du bruker andre legemidler fordi de kan gi en økning eller senkning av blodsukkernivået ditt.

Det er spesielt viktig at du forteller legen eller apoteket hvis du bruker:

-Betablokkere eller ACE-hemmere (angiotensin-konverterende enzym-hemmere) (brukt bl.a. til behandling av høyt blodtrykk og enkelte hjertesykdommer).

Diuretika (brukt til behandling av høyt blodtrykk).

Kortikosteroider som prednison og kortison (brukt til behandling av betennelsestilstander).

Legemidler som hemmer legemiddelmetabolismen, som f.eks. flukonazol (brukt til behandling av soppinfeksjoner), gemfibrozil (brukt til behandling av tilstander med unormale mengder fettstoffer i blodet) eller sulfinpyrazon (brukt til behandling av kronisk urinsyregikt).

Anabole hormoner (f.eks. metandrostenolon).

Johannesurt (urtepreparat).

Somatropin (et veksthormon).

Somatostatinanaloger slik som lanreotid og oktreotid(brukt til behandling av akromegali).

Rifampicin (brukt bl.a. til behandling av tuberkulose).

Fenytoin (brukt bl.a. til behandling av epileptiske anfall).

Legen din kan komme til å justere dosen av disse medisinene.

Eldre personer

Starlix kan brukes av personer over 65 år. Slike pasienter bør vise spesiell forsiktighet slik at lavt blodsukker unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Ikke bruk Starlix dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid. Rådfør deg med legen så snart som mulig hvis du blir gravid under behandlingen.

Du må ikke amme under behandling med Starlix.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Ved lavt blodsukker (hypoglykemi) kan konsentrasjonsevne og rekasjonsevne bli svekket. Vær oppmerksom på dette når du kjører bil eller betjener maskiner fordi du kan sette deg selv og andre i fare.

Rådfør deg med lege angående bilkjøring dersom du opplever hyppige episoder med hypoglykemi eller dersom du ikke kjenner de første symptomene på hypoglykemi.

Starlix inneholder laktose

Starlix tabletter inneholder laktosemonohydrat. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Starlix

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Tablettene svelges hele med et glass vann.

Hvor mye som skal tas

Vanlig dose Starlix i startfasen er 60 mg tre ganger daglig før hvert av de tre hovedmåltidene. Noen pasienter trenger en høyere dose og legen din vil finne den dosen som er best for deg. Anbefalt maksimal daglig dose er 180 mg tre ganger daglig før hvert av de tre hovedmåltidene.

Når Starlix skal brukes

Ta Starlix før måltid. Effekten av legemidlet kan forsinkes hvis det tas under eller etter måltider. Ta Starlix før de tre hovedmåltidene, vanligvis

1 dose før frokost

1 dose før lunsj

1 dose før middag

Det er best om du tar legemidlet like før et hovedmåltid, men du kan ta legemidlet opp til 30 minutter før.

Ta ikke legemidlet dersom du ikke skal spise et hovedmåltid. Dersom du hopper over et måltid, skal du også hoppe over dosen av Starlix og vente til det neste måltidet ditt.

Selv om du tar legemidler for din diabetes, er det viktig at du fortsatt følger den kostreguleringen og/eller fysiske aktivitetsprogrammet legen din har anbefalt.

Hvor lenge Starlix skal brukes

Fortsett å ta Starlix til legen din ber deg om å avslutte behandlingen.

Dersom du tar for mye av Starlix

Dersom du ved et uhell har tatt for mange tabletter, skal du straks kontakte lege. Dersom du får symptomer på lavt blodsukker (angitt under avsnitt 4, “Mulige bivirkninger”), - spis eller drikk noe som inneholder sukker.

Dersom du føler at du er i ferd med å utvikle et alvorlig hypoglykemisk anfall (som kan føre til tap av bevissthet eller kramper) skal du ringe etter rask medisinsk hjelp, eller forsikre deg om at andre gjør dette for deg.

Dersom du har glemt å ta Starlix

Hvis du glemmer å ta en tablett, skal du bare ta neste tablett før det neste måltidet. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Oppfølging av din behandling med Starlix

Det kan hende legen din med jevne mellomrom vil undersøke mengden Starlix du bruker. Han eller hun kan justere dosen etter dine behov. Spør legen din om du har spørsmål om Starlix, eller om du lurer på hvorfor dette legemidlet er forskrevet til deg.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Bivirkninger forårsaket av Starlix er vanligvis milde til moderate.

Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):

Dette er symptomer på lavt blodsukker (hypoglykemi), som vanligvis er milde. Disse omfatter:

svetting

svimmelhet

skjelving

svakhet

sultfornemmelse

følelse av rask hjerterytme

tretthet

uvelhet (kvalme)

Disse symtpomene kan også skyldes mangel på mat eller for høy dose av ethvert antidiabetikum du bruker. Dersom du får symptomer på lavt blodsukker, skal du spise eller drikke noe som inneholder sukker.

Andre bivirkninger kan omfatte:

Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer): buksmerter, fordøyelsesvansker, diaré, kvalme

Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer): oppkast

Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer): små endringer i leverfunksjonstester, allergiske reaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner) som utslett og kløe

Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer): hudutslett med blemmer på lepper, øyne og/eller munn, noen ganger med hodepine, feber og/eller diaré

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Starlix

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i originalpakningen.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Bruk ikke av en Starlix pakke som er ødelagt eller viser tegn til at den har vært åpnet tidligere. Oppbevares ved høyst 30 C.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Starlix

-Virkestoff er nateglinid. Hver tablett inneholder 60, 120 eller 180 mg nateglinid.

-Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat; cellulose, mikrokrystallinsk; povidon; krysskarmellosenatrium; magnesiumstearat og silika, kolloidal vannfri.

-Tablettdrasjeringen inneholder hypromellose; titandioksid (E171); talkum; makrogol og rødt (60 og 180 mg tabletter) eller gult (120 mg tabletter) jernoksid (E172).

Hvordan Starlix ser ut og innholdet i pakningen

Starlix 60 mg filmddrasjerte tabletter er rosa, runde tabletter merket med “STARLIX” på én side og

“60” på den andre.

Starlix 120 mg filmdrasjerte tabletter er gule, ovale tabletter merket med “STARLIX” på én side og

“120” på den andre.

Starlix 180 mg filmdrasjerte tabletter er røde, ovale tabletter merket med “STARLIX” på én side og

“180” på den andre.

Hver blisterpakning inneholder 12, 24, 30, 60, 84, 120 eller 360 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser eller tablettstyrker vil nødvendigvis være tilgjengelig i landet ditt.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

Tilvirker

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito, 131

I-80058 Torre Annunziata - Napoli

Italia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 976 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter