Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stayveer (bosentan monohydrate) – Merking - C02KX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnStayveer
ATC-kodeC02KX01
Stoffbosentan monohydrate
ProdusentMarklas Nederlands BV   

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE MED 56 OG 112 TABLETTER

YTRE EMBALLASJE / GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1.LEGEMIDLETS NAVN

STAYVEER 62,5 mg tabletter, filmdrasjerte

bosentan

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 62,5 mg bosentan (som monohydrat)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

56 tabletter, filmdrasjerte

112 tabletter, filmdrasjerte

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/832/001

EU/1/13/832/003

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

STAYVEER 62,5 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE MED 56 OG 112 TABLETTER

YTRE EMBALLASJE / GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

STAYVEER 125 mg tabletter, filmdrasjerte

bosentan

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 125 mg bosentan (som monohydrat)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

56 tabletter, filmdrasjerte

112 tabletter, filmdrasjerte

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/832/002

EU/1/13/832/004

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

STAYVEER 125 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE

EMBALLASJEN

ESKE MED 56 TABLETTER

YTRE EMBALLASJE OG FLASKEETIKETT/ FLASKER

1. LEGEMIDLETS NAVN

STAYVEER 62,5 mg tabletter, filmdrasjerte

bosentan

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 62,5 mg bosentan (som monohydrat)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

56 tabletter, filmdrasjerte

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Tørkemidlet må ikke svelges

8. UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Skal brukes innen 30 dager etter første flaskeåpning.

Åpningsdato:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/832/005

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

STAYVEER 62,5 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE

EMBALLASJEN

ESKE MED 56 TABLETTER

YTRE EMBALLASJE OG FLASKEETIKETT/ FLASKER

1. LEGEMIDLETS NAVN

STAYVEER 125 mg tabletter, filmdrasjerte

bosentan

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 125 mg bosentan (som monohydrat)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

56 tabletter, filmdrasjerte

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Tørkemidlet må ikke svelges

8. UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Skal brukes innen 30 dager etter første flaskeåpning.

Åpningsdato:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/832/006

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

STAYVEER 125 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

STAYVEER 62,5 mg tabletter

bosentan

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Marklas Nederland BV

3.UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

STAYVEER 125 mg tabletter

bosentan

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Marklas Nederland BV

3. UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

PASIENTKORT

((Forside))

((Bakside))

Viktige sikkerhetsadvarsler for pasienter som tar

Prevensjon

 

 

STAYVEER (bosentan)

 

Bruker du prevensjonsmidler nå?

Dette kortet inneholder viktig informasjon om STAYVEER. Les dette kortet

 

Ja

Nei

 

 

 

nøye før du starter behandling med STAYVEER.

 

Hvis ja, skriv navnet på disse her:

Ditt navn: __________________________________________________

 

______________________________________

Foreskrivende lege: ________________________________________

 

______________________________________

Dersom du har spørsmål om STAYVEER, må du kontakte legen din.

Ta med deg dette kortet til din lege eller gynekolog på ditt neste besøk, og

Marklas Nederland BV

hun/han vil kunne gi deg råd om du trenger å bruke en ekstra eller alternativ

 

prevensjonsmetode.

 

 

 

 

 

((Innside 1))

((Innside 2))

 

 

Les denne siden nøye hvis du er en kvinne i fruktbar alder

Blodprøve for leverfunksjon

 

Graviditet

Enkelte pasienter som tar STAYVEER, får unormale leverfunksjonsverdier.

STAYVEER kan skade fosterets utvikling. Derfor må du ikke ta STAYVEER

Under behandling med STAYVEER vil legen din ta regelmessige blodprøver

dersom du er gravid, og du må heller ikke bli gravid mens du tar STAYVEER.

for å kontrollere endringer i leverfunksjonen.

 

Hvis du lider av sykdom med høyt lungeblodtrykk, kan sykdommens

 

 

 

 

symptomer forverres alvorlig dersom du blir gravid. Informer din lege eller

Husk å ta leverblodprøve hver måned.

 

gynekolog hvis du mistenker at du kan være gravid.

Etter en doseøkning vil det bli tatt en ekstra prøve etter 2 uker.

Prevensjon

Dato for første månedlige prøve: _________________________________

Prevensjon basert på hormoner – som perorale prevensjonmidler eller p-piller,

 

Månedsoversikt for leverblodprøver:

hormonsprøyter, implantater eller prevensjonsplastre er ikke sikre nok til å

 

Jan ______

Mai ______

Sep _____

forhindre graviditet hos kvinner som tar STAYVEER. Du må bruke en

barriermetode som prevensjon – som et kondom, pessar eller p-pute – i tillegg

Feb ______

Jun ______

Okt _____

til noen av de hormonelle prevensjonsmidlene. Diskuter eventuelle spørsmål

du måtte ha med din lege eller gynekolog – fyll inn opplysningene på baksiden

Mar ______

Jul ______

Nov _____

av dette kortet og ta det med til din lege eller gynekolog på ditt neste besøk.

Du må ta en graviditetstest før oppstart med STAYVEER og hver måned under

Apr ______

Aug ______

Des _____

behandlingen selv om du ikke tror du er gravid.

 

 

 

Dato for første månedlige test: _________________________________

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter