Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Preparatomtale - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTachoSil
ATC-kodeB02BC30
Stoffhuman fibrinogen / human thrombin
ProdusentTakeda Austria GmbH

1.LEGEMIDLETS NAVN

TachoSil matriks til vevslim

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

TachoSil inneholder per cm2:

Humant fibrinogen

5,5 mg

Humant trombin

2,0 IE

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Matriks til vevslim

TachoSil er en gråhvit matriks til vevslim. Den aktive siden av matriksen er overtrukket med fibrinogen og trombin og er farget gul.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

TachoSil er indisert hos voksne som støttebehandling ved kirurgiske inngrep for å bedre hemostase, fremme vevsforsegling, for suturstøtte ved karkirurgi der standardteknikker ikke er tilstrekkelige og for støttende lukking av dura mater for å forebygge postoperativ cerebrospinal lekkasje etter nevrokirurgi (se pkt. 5.1).

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

TachoSil skal bare brukes av erfarne kirurger.

Antall TachoSil som anvendes bør alltid være i samsvar med det underliggende kliniske behov hos den aktuelle pasient. Antall TachoSil som benyttes er relatert til størrelsen på sårflaten.

Antall TachoSil som benyttes må vurderes individuelt av den behandlende kirurg. I kliniske studier har valg av dosering vanligvis variert mellom 1-3 enheter (9,5 cm x 4,8 cm). Anvendelse av opptil

10 enheter har vært rapportert. For mindre sårflater, f.eks. ved kikkhullskirurgi, anbefales matrikser av mindre størrelse (4,8 cm x 4,8 cm eller 3,0 cm x 2,5 cm) eller den ferdigrullede matriksen (av en matriks på 4,8 cm x 4,8 cm).

Administrasjonsmåte

Kun til bruk på skadet område. Skal ikke brukes intravaskulært.

Se pkt. 6.6 for mer detaljerte opplysninger.

Pediatrisk populasjon

TachoSil er ikke anbefalt til barn under 18 år på grunn av utilstrekkelig data vedrørende sikkerhet og effekt.

4.3Kontraindikasjoner

TachoSil må ikke gis intravaskulært.

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Kun til bruk på skadet område.

Skal ikke brukes intravaskulært. Livstruende tromboemboliske komplikasjoner kan oppstå dersom preparatet administreres intravaskulært.

Data for anvendelse av dette legemidlet ved gastrointestinal anastomose foreligger ikke.

Det er ikke kjent hvorvidt nylig strålebehandling påvirker effekten av TachoSil når det brukes for lukking av dura mater.

Som for alle proteininneholdende legemidler, kan allergiske hypersensitivitetsreaksjoner oppstå. Tegn på hypersensitivitetsreaksjoner er utslett, generell urticaria, tetthetsfølelse i brystet, tungpustethet, hypotensjon og anafylaksi. Dersom disse symptomene/tegnene oppstår, skal administrasjonen avbrytes umiddelbart.

For å hindre utvikling av vevsadhesjoner på uønskede områder, må vev utenfor ønsket påføringsområde være tilstrekkelig rengjort før administrering av TachoSil (se pkt. 6.6). Ved bruk av TachoSil ved kirurgi nær tarmen er det rapportert om tilfeller av adhesjon til gastrointestinalt vev, noe som har forårsaket tarmobstruksjon.

Hvis sjokktilstand inntrer, skal gjeldende prosedyre for sjokkbehandling følges.

Tiltak for å forebygge infeksjoner ved bruk av legemidler fremstilt fra humant blod eller plasma, omfatter seleksjon av blodgivere, screening av hver enkelt tapping og plasmapooler for spesifikke infeksjonsmarkører, samt effektiv inaktivering/fjerning av virus som en del av produksjonsprosessen. Til tross for dette kan man ikke fullstendig utelukke muligheten for overføring av smittsomme agens. Dette gjelder også virus eller patogener som hittil er ukjente.

Tiltakene anses å være effektive mot kappekledde virus som HIV, HBV og HCV, og mot det ikke- kappekledde viruset HAV. Tiltakene har begrenset verdi mot ikke-kappekledde virus som parvovirus B19. Infeksjon med parvovirus B19 kan være alvorlig for gravide kvinner (fosterinfeksjon) og for personer med immundefekt eller økt erytropoiese (f. eks. hemolytisk anemi).

Det er sterkt anbefalt å journalføre navn og batchnummer hver gang TachoSil administreres til en pasient, slik at det registreres en forbindelse mellom pasienten og den anvendte batch av legemidlet.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført.

Som for tilsvarende preparater eller trombinoppløsninger, kan det aktuelle legemidlet denatureres ved kontakt med oppløsninger som inneholder alkohol, jod eller tungmetaller (f. eks. antiseptiske løsninger). Denne type substanser skal fjernes så godt som mulig før anvendelse av den medisinerte matriksen.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Sikkerhet av TachoSil ved bruk under graviditet eller amming er ikke bekreftet i kontrollerte kliniske studier. Eksperimentelle dyrestudier er ikke tilstrekkelige til å utrede sikkerhet vedrørende befruktning, utvikling av embryo eller foster, svangerskapsforløp og peri- og postnatal utvikling.

TachoSil skal derfor ikke brukes under graviditet og amming, hvis ikke strengt nødvendig.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Ikke relevant.

4.8Bivirkninger

Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte angioødem, brennende og sviende følelse på applikasjonsstedet, bronkospasme, frysninger, rødme, generalisert urticaria, hodepine, utslett, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, kriblinger, brekninger, tung pust) kan oppstå i sjeldne tilfeller hos pasienter behandlet med fibrin. I enkelte tilfelle har disse reaksjonene utviklet seg til alvorlig anafylaksi.Slike reaksjoner kan spesielt observeres ved gjentatt bruk av legemidlet eller dersom det administreres til pasienter med kjent hypersensitivitet overfor noen av innholdsstoffene i legemidlet.

Immunogenisitet:

Antistoffer mot innholdsstoffer i fibrinpreparater til sårlukking/hemostatika kan forekomme i sjeldne tilfeller. I kliniske studier med TachoSil ved hepatisk kirurgi, hvor pasienter ble undersøkt for utvikling av antistoffer, utviklet imidlertid 26 % av 96 pasienter testet og behandlet med TachoSil antistoffer mot ekvint kollagen. De ekvine antistoffene utviklet hos noen pasienter etter bruk av TachoSil var ikke reaktivt med humant kollagen. En pasient utviklet antistoffer mot humant fibrinogen.

Det var ingen uønskede hendelser som kan tilskrives utvikling av antistoffer mot humant fibrinogen eller ekvint kollagen.

Det er svært begrensede data tilgjengelig med hensyn til re-eksponering for TachoSil. To personer har blitt re-eksponert i kliniske studier, og har ikke rapportert noen immunmedierte uønskede hendelser. Deres antistoffstatus mot kollagen eller fibrinogen er imidlertid ukjent.

Tromboemboliske komplikasjoner kan forekomme dersom legemidlet administreres intravaskulært (se pkt. 4.4).

For virussikkerhet, se pkt. 4.4.

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

TachoSils sikkerhetsdata reflekterer generelt typen av postoperative komplikasjoner som er relatert til det kirurgiske inngrepet som er gjennomført i studiene, og til pasientens underliggende sykdom.

Data fra åtte kontrollerte kliniske studier, gjennomført av innehaveren av markedsføringstillatelsen, har blitt sammenslått til et integrert datasett. I de integrerte analysene ble 997 pasienter behandlet med TachoSil og 984 pasienter ble behandlet med sammenlignbar behandling. Av praktiske årsaker (sammenligning med standardkirurgi og standard hemostatisk behandling) var ikke blinding mulig i TachoSil-studiene. Derfor har studiene vært åpne.

Oppsummering av bivirkninger i tabellform

Følgende bivirkninger har vært rapportert med TachoSil etter markedsføring. Frekvensen for alle hendelsene listet opp nedenfor har blitt kategorisert som ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data).

Organklassesystem

Frekvens ikke kjent

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaktisk sjokk, hypersensitivitet

Karsykdommer

Trombose

Gastrointestinale sykdommer

Tarmobstruksjon (ved abdominal kirurgi)

Generelle lidelser og reaksjoner på

Vevsadhesjon

administrasjonsstedet

 

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Lokale hemostatika, ATC-kode: B02BC30

TachoSil inneholder fibrinogen og trombin som et tørket belegg på overflaten av en kollagenmatriks. Ved kontakt med fysiologiske væsker, f.eks. blod, lymfe eller fysiologisk saltløsning, oppløses innholdsstoffene i belegget og diffunderer delvis inn i såroverflaten. Dette etterfølges av fibrinogen- trombinreaksjonen som initierer det siste trinnet av den fysiologiske blodkoagulasjonsprosessen. Fibrinogen blir omdannet til fibrinmonomere som spontant polymeriserer til et fibrinkoagel, og på denne måten holdes kollagenmatriksen fast til såroverflaten. Fibrin blir deretter kryssbundet med endogen koagulasjonsfaktor XIII og danner derved et tett, mekanisk stabilt nettverk med gode klebeegenskaper, og dette bidrar også til å lukke såret.

I kliniske studier er hemostase vist hos 240 pasienter (119 TachoSil, 121 argonstråling) som gjennomgikk delvis leverreseksjon og hos 185 pasienter (92 TachoSil, 93 standard kirurgisk behandling) som gjennomgikk kirurgisk reseksjon av renale overflatetumorer. En ytterligere kontrollert studie med 119 pasienter (62 TachoSil, 57 hemostatisk ”fleece”) viste forsegling, hemostase og suturstøtte hos pasienter som gjennomgikk karkirurgi. Vevsforsegling ved lungekirurgi ble undersøkt i to kontrollerte studier med pasienter som gjennomgikk lungekirurgi. Den første kontrollerte kliniske studien av sårlukking ved lungekirurgi, viste ikke bedre effekt enn standardbehandling, målt ved luftlekkasje, på grunn av inklusjon av et stort antall pasienter (53%) uten luftlekkasje. Imidlertid viste den andre studien, som undersøkte vevsforsegling hos 299 pasienter

(149 TachoSil, 150 standard kirurgisk behandling) med påvist intraoperativ luftlekkasje, at TachoSil var bedre enn sammenlignbar standardbehandling.

Effekten av TachoSil ble testet i en randomisert, kontrollert studie med 726 pasienter (362 behandlet med TachoSil og 364 kontroller) der TachoSil ble brukt som tillegg til sutur for forsegling av dura ved skallebasiskirurgi. Effektutfall ble målt postoperativt som verifisert lekkasje av cerebrospinalvæske (CSF) eller pseudomeningocele eller behandlingssvikt under operasjonen. I denne studien kunne man ikke dokumentere superioritet i forhold til vanlig praksis (som omfattet sutur, duraplastikk og lukking med fibrin og polymer eller kombinasjoner av disse). Antall pasienter som opplevde en effektutfallhendelse var 25 (6,9%) og 30 (8,2%) pasienter behandlet med henholdsvis TachoSil og vanlig praksis, hvilket gir en oddsratio på 0,82 (95% KI: 0,47, 1,43). Konfidensintervallet på 95% for oddsratio-resultatene indikerer imidlertid at TachoSil hadde tilsvarende effekt som vanlig praksis. I denne studien ble det evaluert to metoder for applisering av TachoSil: applisering av TachoSil over dura og applisering av TachoSil på begge sider av dura. Resultatene støtter ikke den sistnevnte metoden. Det ble funnet at TachoSil ble godt tolerert og var trygt å bruke som tilleggsmetode ved lukking av dura mater ved nevrokirurgi.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

TachoSil er beregnet kun til bruk på skadet område. Intravaskulær administrasjon er kontraindisert. Intravaskulære farmakokinetikkstudier med mennesker er derfor ikke gjennomført.

Fibrinforsegler/-hemostatika metaboliseres på samme måte som endogent fibrin, ved fibrinolyse og fagocytose. I dyrestudier brytes TachoSil ned biologisk etter administrasjon på en såroverflate, med få rester igjen etter 13 uker. Fullstendig nedbrytning av TachoSil var sett hos noen dyr 12 måneder etter dets administrasjon på et sår i lever, mens små rester fortsatt ble sett hos andre. Nedbrytningen ble forbundet med infiltrering av granulocytter og dannelse av resorptivt granulasjonsvev som kapsler inn de nedbrutte restene av TachoSil. Ingen bevis for lokal intoleranse er sett i dyrestudier.

Fra erfaringen hos mennesker, har det vært isolerte tilfeller hvor rester ble observert som tilfeldige funn uten tegn på funksjonell svekkelse.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Toksisitetsstudier med enkeltdoser til ulike dyrearter har ikke vist akutt toksisk effekt.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Ekvint kollagen

Humant albumin

Riboflavin (E101)

Natriumklorid

Natriumsitrat (E331)

L-argininhydroklorid

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

3 år

TachoSil må brukes umiddelbart etter åpning.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 25 °C.

6.5Emballasje (type og innhold)

Hver matriks til vevslim er pakket i en PET-GAG-blister forseglet med drasjert PE-folie. Blisteren er pakket i en aluminiumspose med tørkemiddel, som er pakket i en kartong.

Pakningsstørrelser:

Pakning med 1 matriks på 9,5 cm x 4,8 cm

Pakning med 2 matrikser på 4,8 cm x 4,8 cm

Pakning med 1 matriks 3,0 cm x 2,5 cm

Pakning med 5 matrikser på 3,0 cm x 2,5 cm

Pakning med 1 ferdigrullet matriks på 4,8 x 4,8 cm

Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

TachoSil leveres ferdig til bruk i sterile pakninger og må behandles deretter. Bruk bare uskadede pakninger. Resterilisering av åpnet pakning er ikke mulig. Den ytre aluminiumsposen kan åpnes i et

ikke-sterilt operasjonsområde, mens den indre, sterile blisterpakningen skal åpnes i et sterilt operasjonsrom. TachoSil skal brukes umiddelbart etter at den indre, sterile pakningen er åpnet.

TachoSil brukes under sterile forhold. Før applikasjon bør sårområdet renses grundig (f.eks. for blod, desinfeksjonsmidler og andre væsker). Etter at en flat TachoSil er tatt ut av den sterile pakningen, bør matriksen fuktes med saltvannsoppløsning og deretter påføres umiddelbart. Den gule, aktive siden av matriksen legges mot den blødende/åpne overflaten og trykkes lett mot denne i 3-5 minutter. Denne prosedyren muliggjør lett adhesjon av TachoSil til såroverflaten.

Etter at ferdigrullet TachoSil er tatt ut av den sterile pakningen skal den appliseres umiddelbart gjennom trokar uten å fuktes på forhånd. Mens matriksen rulles ut skal den gule, aktive siden av matriksen legges på den blødende/lekkende overflaten ved bruk av f.eks. et par sterile pinsetter og holdes mot denne med en fuktig kompress under lett trykk i 3-5 minutter. Denne prosedyren gjør at TachoSil lett fester seg til såroverflaten.

Det kan trykkes med fuktede hansker eller fuktig kompress. På grunn av kollagenets sterke affinitet til blod kan TachoSil også feste seg til kirurgiske instrumenter, hansker eller tilgrensende vev med blod. Dette kan unngås ved å vaske av kirurgiske instrumenter, hansker og tilgrensende vev med fysiologisk saltvannsoppløsning på forhånd. Det er viktig å merke seg at hvis tilgrensende vev ikke er tilstrekkelig rengjort, kan dette forårsake adhesjoner (se pkt. 4.4). Etter at TachoSil er presset mot såret, må hansken eller kompressen fjernes forsiktig. For å unngå at matriksen trekkes løs kan den holdes på plass i den ene enden, f.eks. med en pinsett.

Alternativt, f.eks. ved sterkere blødninger, kan TachoSil påføres uten at den fuktes på forhånd. Også her presses det forsiktig mot såret i 3-5 minutter.

Den aktive siden av TachoSil bør påføres på en slik måte at den dekker 1-2 cm utenfor sårgrensene. Dersom det brukes mer enn én matriks, bør disse overlappe. Matriksene kan klippes til riktig størrelse eller fasong hvis de er for store.

Ved nevrokirurgi skal TachoSil appliseres over den primære lukking av dura.

Ferdigrullet TachoSil kan brukes ved åpen kirurgi og kikkhullskirurgi, og den kan føres gjennom en port eller trokar på 10 mm og over.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Østerrike

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/04/277/001-005

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 8. juni 2004

Dato for siste fornyelse: 8. juni 2009

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter