Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Merking - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTachoSil
ATC-kodeB02BC30
Stoffhuman fibrinogen / human thrombin
ProdusentTakeda Austria GmbH

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

TachoSil, matriks til vevslim humant fibrinogen/humant trombin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver matriks inneholder per cm2

Humant fibrinogen 5,5 mg

Humant trombin 2,0 IE

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Equint kollagen, humant albumin, riboflavin (E101), natriumklorid, natriumsitrat (E331), L-argininhydroklorid.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Matriks til vevslim

1 matriks på 9,5 cm x 4,8 cm

2 matrikser på 4,8 cm x 4,8 cm

1 matriks på 3,0 cm x 2,5 cm

5 matrikser på 3,0 x 2,5 cm

1 ferdigrullet matriks på 4,8 x 4,8 cm

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til bruk på skadet område.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes umiddelbart etter at posen er åpnet. Skal ikke resteriliseres.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25ºC

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Østerrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/277/001 1 matriks på 9,5 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/002 2 matrikser på 4,8 x 4,8 cm

EU/1/04/277/003 1 matriks på 3,0 x 2,5 cm

EU/1/04/277/004 5 matrikser på 3,0 x 2,5 cm

EU/1/04/277/005 1 ferdigrullet matriks på 4,8 x 4,8 cm

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ALUMINIUMSPOSEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

TachoSil, matriks til vevslim humant fibrinogen/humant trombin Til bruk på skadet område

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 matriks på 9,5 cm x 4,8 cm

1 matriks på 4,8 cm x 4,8 cm

1 matriks på 3,0 cm x 2,5 cm

1 ferdigrullet matriks på 4,8 cm x 4,8 cm

6.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

POLYETYLENTEREFTALATBLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

TachoSil

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter