Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) – Pakningsvedlegg - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Medikamentets navnTadalafil Generics
ATC-kodeG04BE08
Stofftadalafil
ProdusentMYLAN S.A.S

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Tadalafil Generics 20 mg filmdrasjerte tabletter tadalafil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Tadalafil Generics er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Tadalafil Generics

3.Hvordan du bruker Tadalafil Generics

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Tadalafil Generics

6.Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1.Hva Tadalafil Generics er, og hva det brukes mot

Tadalafil Generics inneholder virkestoffet tadalafil.

Tadalafil Generics er en behandling av pulmonal arteriell hypertensjon hos voksne.

Tadalafil Generics tilhører en gruppe legemidler som kalles hemmere av fosfodiesterase type 5 (PDE5) som virker ved å hjelpe blodårene rundt lungene til å slappe av slik at blodstrømningen til lungene forbedres. Dette resulterer i en forbedret evne til fysisk aktivitet.

2. Hva du må vite før du bruker Tadalafil Generics

Bruk ikke Tadalafil Generics

-dersom du er allergisk overfor tadalafil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-dersom du tar en eller annen form for nitrater, for eksempel amylnitritt som brukes til behandling av brystsmerter. Tadalafil Generics har vist seg å forsterke effekten av slike legemidler. Dersom du tar en eller annen form for nitrat eller er usikker på dette, skal du snakke med legen din.

-hvis du noen gang har hatt synstap, en tilstand beskrevet som ”øye-slag” (non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati, NAION).

-hvis du har hatt hjerteinfarkt de siste 3 måneder

-hvis du har lavt blodtrykk

-dersom du tar riociguat. Dette legemidlet brukes til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene etter blodpropp). PDE5-hemmere som Tadalafil Generics er vist å øke den blodtrykkssenkende effekten av dette legemidlet. Snakk med legen din dersom du tar riociguat eller føler deg usikker.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemiddel hvis du har:

-andre hjerteproblemer enn din pulmonale hypertensjon

-problemer med blodtrykket

-arvelige øyesykdommer

-en lidelse i de røde blodlegemene (sigdcelleanemi)

-kreft i benmargen (myelomatose)

-kreft i blodcellene (leukemi)

-en deformitet av penis eller uønsket og vedvarende ereksjon i mer enn 4 timer

-alvorlige problemer med lever.

-alvorlige problemer med nyrene.

Hvis du opplever plutselig synsreduksjon eller synstap, må du umiddelbart kontakte lege.

Barn og ungdom

Dette legemidlet er ikke indisert for bruk hos barn og ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Tadalafil Generics

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Ta IKKE disse tablettene dersom du allerede bruker nitrater.

Noen medisiner kan påvirkes av Tadalafil Generics eller de kan påvirke hvor godt Tadalafil Generics virker. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du allerede bruker:

-bosentan (en annen behandling for pulmonal arteriell hypertensjon)

-nitrater (for brystsmerter)

-alfablokkere, brukes til behandling av høyt blodtrykk eller prostataproblemer

-riociguat.

-rifampicin (for behandling av bakterielle infeksjoner)

-ketokonazoltabletter (for å behandle soppinfeksjoner)

-ritonavir (for HIV-behandling)

-tabletter mot erektil dysfunksjon (PDE5 hemmere)

Inntak av Tadalafil Generics sammen med alkohol

Inntak av alkohol kan midlertidig senke blodtrykket. Unngå overdrevent alkoholinntak (mer enn 5 alkoholenheter)) dersom du har tatt eller planlegger å ta Tadalafil Generics ettersom det kan øke risikoen for svimmelhet når du reiser deg opp.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Ikke ta Tadalafil Generics når du er gravid hvis ikke det er helt nødvendig og du har diskutert det med legen din.

Du skal ikke amme mens du tar disse tablettene fordi det ikke er kjent om legemidlet går over i morsmelk hos mennesker. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemiddel mens du er gravid eller ammer.

Hos hunder som ble behandlet ble det observert redusert utvikling av sædceller i testiklene. Reduksjon av sæd ble sett hos noen menn. Det er ikke sannsynlig at disse virkningene fører til tap av fertilitet.

Kjøring og bruk av maskiner

Svimmelhet er rapportert. Undersøk nøye hvordan du reagerer på legemidlet før du kjører bil eller bruker maskiner.

Tadalafil Generics inneholder laktose

Hvis du har blitt fortalt av legen din at du har intoleranse ovenfor noen sukkerarter, må du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Tadalafil Generics

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Tadalafil Generics finnes som en 20 mg tablett. Vanlig dose er to 20 mg tabletter én gang daglig. Du bør ta begge tablettene samtidig, en om gangen. Hvis du har lette eller moderate lever- eller nyreproblemer kan legen anbefale deg å ta kun én 20 mg tablett per dag.

Svelg tablettene hele med et glass vann. Tablettene kan tas med eller uten mat.

Dersom du tar for mye av Tadalafil Generics

Hvis du eller noen andre tar flere tabletter enn de burde, rådfør deg med legen din eller oppsøk legevakt umiddelbart og ta med deg legemidlet eller pakningen. Du kan oppleve bivirkningene som er beskrevet i avsnitt 4.

Dersom du har glemt å ta Tadalafil Generics

Ta dosen så snart du husker det dersom det har gått mindre enn 8 timer siden du skulle tatt dosen. Du må ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandlingen med Tadalafil Generics

Du må ikke slutte å ta tablettene uten at legen din har rådet deg til det.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Disse bivirkningene er vanligvis milde eller moderate.

Hvis du opplever noen av følgende bivirkninger skal du slutte å bruke legemidlet og umiddelbart søke medisinsk hjelp:

Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer)

-allergiske reaksjoner inkludert utslett.

-brystsmerter - ikke bruk nitrater, men søk medisinsk hjelp umiddelbart.

Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer)

-langvarig og muligens smertefull ereksjon etter at man har tatt dette legemidlet. Dersom du har en slik vedvarende ereksjon i mer enn 4 timer, bør du umiddelbart kontakte lege.

Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer)

-plutselig synstap.

Andre bivirkninger er rapportert:

Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer)

-hodepine.

-rødme, blokkering i nese og bihuler (tett nese).

-kvalme, forstoppelse (inkludert magesmerter eller ubehag).

-muskelsmerter, ryggsmerter og smerter (inkludert ubehag) i armer og bein.

Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer)

-tåkesyn.

-lavt blodtrykk.

-Neseblødning.

-Oppkast.

-økt eller unormal blødning fra livmor.

-hevelse i ansiktet.

-sure oppstøt.

-migrene.

-uregelmessige hjerteslag.

-besvimelse.

Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer)

-kramper

-forbigående tap av hukommelse.

-elveblest.

-overdreven svetting.

-blødning fra penis.

-blod i sæd og/eller urin.

-høyt blodtrykk

-hurtig hjerterytme.

-plutselig hjertedød.

-øresus.

PDE5 hemmere brukes også til behandling for erektil dysfunksjon hos menn. Noen bivirkninger har blitt rapportert sjeldent (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):

-Delvis, midlertidig eller permanent reduksjon eller tap av syn på ett eller begge øyne og alvorlig allergisk reaksjon som fører til hevelse i ansikt eller hals. Plutselig reduksjon eller tap av hørsel er også rapportert.

Noen bivirkninger er rapportert for menn som bruker tadalafil for erektil dysfunksjon. Disse hendelsene er ikke sett i kliniske studier for pulmonal arteriell hypertensjon og frekvensen er derfor ukjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):

-hevelse i øyelokk, smerter i øyne, røde øyne, hjerteinfarkt og slag.

De fleste, men ikke alle, av mennene som rapporterte hurtig hjerterytme, uregelmessige hjerteslag, hjerteinfarkt, slag og plutselig hjertedød hadde kjente hjerteproblemer før de tok tadalafil. Det er ikke mulig å fastslå om disse hendelsene var direkte relatert til tadalafil.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Tadalafil Generics

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken (EXP) og blisterpakningen (EXP). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Tadalafil Generics

-Virkestoffet er tadalafil. Hver tablett inneholder 20 mg tadalafil.

-De andre ingrediensene i tablettkjernen er povidon, natriumlaurylsulfat, poloksamer 188, Vannfri laktose (se avsnitt 2 «Tadalafil Generics inneholder laktose»), mikrokrystallinsk cellulose (PH 101), krysskarmellosenatrium, kolloidal vannfri silika og magnesiumstearat. Filmdrasjeringen inneholder laktosemonohydrat (se avsnitt 2 «Tadalafil Generics inneholder laktose»), hydroxypropylmethylcellulose (E464), titandioksid (E171) og triacetin.

Hvordan Tadalafil Generics ser ut og innholdet i pakningen

Dette legemiddel er en hvit, filmdrasjert, rund, bikonveks tablett med skrå kanter preget med «M» på den ene siden og «TA20» på den andre siden.

Dette legemiddel er tilgjengelig i blisterpakninger som inneholder 28 eller 56 tabletter, og i perforerte endose blisterpakninger som inneholder 28 x 1 eller 56 x 1 tabletter.

Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest Frankrike

Tilverker

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13 Irland

Mylan Hungary Kft

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Ungarn

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Mylan S.A.S.

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +33 4 37 25 75 00

 

(Prancuzija)

България

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 44 55 400

Tel: + 32 02 658 61 00

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Mylan EPD Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Mylan S.A.S.

Mylan AB

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 46 855 522 750

(Prantsusmaa)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S.

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

România

Mylan EPD d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Mylan S.A.S.

Generics [UK] Ltd

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: +44 1707 853000

(Francija)

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: {MM/ÅÅÅÅ}.

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency,) http://www.ema.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter