Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Preparatomtale - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTaltz
ATC-kodeL04
Stoffixekizumab
ProdusentEli Lilly Nederland B.V.

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Taltz 80 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 80 mg iksekizumab i 1 ml.

Iksekizumab er et rekombinant humanisert monoklonalt antistoff som er fremstilt i CHO-celler.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte (injeksjon).

Oppløsningen er klar og fargeløs til svakt gul.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Taltz er indisert til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Taltz er beregnet til bruk under veiledning og tilsyn av en lege som har erfaring i diagnostisering og behandling av psoriasis.

Dosering

Anbefalt dose er 160 mg som subkutan injeksjon (to injeksjoner á 80 mg) ved uke 0, etterfulgt av 80 mg (én injeksjon) ved uke 2, 4, 6, 8, 10 og 12 og deretter en vedlikeholdsdose på 80 mg (én injeksjon) hver 4. uke.

Seponering av behandling bør vurderes hos pasienter som ikke har vist respons etter 16 til 20 uker med behandling. Enkelte pasienter som har delvis respons ved oppstart av behandling kan fortsatt få bedring ved behandling utover 20 uker.

Eldre (≥ 65 år)

Ingen dosejustering er nødvendig (se pkt. 5.2).

Det er begrenset med informasjon om pasienter i alderen ≥ 75 år.

Nedsatt nyre- eller leverfunksjon

Taltz er ikke undersøkt i disse pasientgruppene. Ingen doseringsanbefalinger kan gis.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av Taltz hos barn og ungdom i alderen 6 til 18 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Det er ikke relevant å bruke Taltz hos barn i alderen under 6 år til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Administrasjonsmåte

Subkutan bruk

Taltz gis som subkutan injeksjon. Injeksjonsstedet kan varieres. Dersom det er mulig bør hudområder som er berørt av psoriasis unngås ved valg av injeksjonssted. Oppløsningen/sprøyten skal ikke ristes.

Etter grundig opplæring i subkutan injeksjonsteknikk og dersom helsepersonell vurderer at det er hensiktsmessig, kan pasienten injisere Taltz selv. Legen bør imidlertig sikre at pasienten får tilstrekkelig oppfølging. Omfattende instruksjoner for administrering gis i pakningsvedlegget.

4.3Kontraindikasjoner

Alvorlig overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Klinisk relevante aktive infeksjoner (f.eks. tuberkulose, se pkt. 4.4).

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Infeksjoner

Behandling med Taltz er forbundet med en økt hyppighet av infeksjoner, som f.eks. øvre luftveisinfeksjon, oral candidiasis, konjunktivitt og tineainfeksjoner (se pkt. 4.8).

Taltz bør brukes med forsiktighet hos pasienter med klinisk relevante kroniske infeksjoner. Dersom en slik infeksjon utvikles skal man overvåke nøye, og Taltz skal seponeres dersom pasienten ikke responderer på standardbehandling eller infeksjonen blir alvorlig. Behandling med Taltz skal ikke gjenopptas før infeksjonen er leget.

Taltz skal ikke gis til pasienter med aktiv tuberkulose (TB). TB-behandling skal vurderes før oppstart av Taltz hos pasienter med latent TB.

Overfølsomhet

Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkludert enkelte tilfeller av angioødem, urtikaria og sjeldne, sene (10-14 dager etter injeksjon), alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, som inkluderer omfattende urtikaria, dyspné og høye antistofftitre, er rapportert. Dersom en alvorlig overfølsomhetsreaksjon oppstår skal administrering av Taltz seponeres øyeblikkelig og hensiktsmessig behandling igangsettes.

Betennelsessykdommer i tarmen

Nye eller forverrede tilfeller av Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er rapportert. Forsiktighet bør utvises ved forskriving av Taltz til pasienter med en betennelsessykdom i tarmen, inkludert Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, og pasienter skal følges nøye opp.

Immunisering

Taltz skal ikke brukes sammen med levende vaksiner. Data på reaksjoner på levende vaksiner foreligger ikke. Data for respons på inaktiverte vaksiner er utilstrekkelige (se pkt. 5.1)

Hjelpestoff

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per 80 mg dose, dvs. så godt som "natriumfritt".

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Sikkerhet av Taltz i kombinasjon med andre immunmodulerende midler eller fototerapi er ikke undersøkt.

Ingen formelle in vivo legemiddelinteraksjonsstudier er utført. Det er ikke rapportert at IL-17 har en rolle i reguleringen av CYP450-enzymer. Under kronisk inflammasjon er dannelsen av enkelte CYP450-enzymer undertrykt på grunn av økt cytokinnivå. Antiinflammatorisk behandling, slik som med IL-17A-hemmeren iksekizumab, kan derfor føre til normalisering av CYP450-nivå, fulgt av lavere eksponering av legemidler gitt samtidig og som metaboliseres av CYP450. En klinisk relevant effekt på CYP450-substrater med et smalt terapeutisk vindu, hvor dosen er individuelt justert (f.eks. warfarin), kan derfor ikke utelukkes. Terapeutisk overvåkning bør vurderes ved oppstart av iksekizumab-behandling hos pasienter som behandles med denne typen legemidler.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Fertile kvinner

Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 10 uker etter behandling.

Graviditet

Det er begrenset mengde data på bruk av iksekizumab hos gravide kvinner. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn på graviditet, embryonal/føtal utvikling, fødsel eller postnatal utvikling (se pkt. 5.3). Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk av Taltz under graviditet.

Amming

Det er ukjent om iksekizumab blir skilt ut i morsmelk hos mennesker, eller om det absorberes systemisk etter inntak. Iksekizumab skilles imidlertid ut i små mengder i melken hos cynomolgusaper. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller behandlingen med Taltz skal avsluttes.

Fertilitet

Effekten av iksekizumab på fertilitet hos mennesker har ikke blitt undersøkt. Dyrestudier indikerte ingen direkte eller indirekte skadelige effekter vedrørende fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Taltz har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

De hyppigste rapporterte bivirkningene var reaksjoner på injeksjonsstedet og øvre luftveisinfeksjoner (hyppigst nasofaryngitt).

Liste over bivirkninger i tabellform

Bivirkninger fra kliniske studier (tabell 1) er listet opp etter MedDRA organklassesystem. Innenfor hver organklasse er bivirkningene rangert etter frekvens, med de hyppigste bivirkningene først. Innenfor hver frekvensgruppe er bivirkningene presentert etter synkende alvorlighetsgrad. I tillegg er den tilsvarende frekvenskategorien for hver bivirkning basert på følgende inndeling: svært vanlige

(≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (< 1/10 000).

Totalt 4204 pasienter ble behandlet med Taltz i kliniske studier av plakkpsoriasis. Av disse ble 2190 psoriasispasienter eksponert for Taltz i minst ett år, tilsvarende 3531 pasientår med eksponering.

Tre placebokontrollerte fase III-studier av plakkpsoriasis ble slått sammen for å vurdere sikkerheten av Taltz sammenlignet med placebo, i opptil 12 uker etter behandlingsstart. Totalt ble 3119 pasienter vurdert (1161 pasienter fikk 80 mg hver 4. uke, 1167 pasienter fikk 80 mg hver 2. uke og

791 pasienter fikk placebo).

Tabell 1 Bivirkninger i kliniske studiera

Organklassesystem

 

 

Taltz

 

 

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

80 mg hver

 

80 mg hver

 

 

 

4. uke

 

2. uke

(N = 791)

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Infeksiøse og parasittære sykdommer

 

 

 

 

 

 

Svært vanlige

Øvre

(13,4)

 

(14,0)

101 (12,8)

 

luftveisinfeksjonerb

 

 

 

 

 

 

Vanlige

Tineainfeksjon

(0,9)

 

(1,5)

1 (0,1)

Mindre vanlige

Influensa

(0,9)

 

8 (0,7)

 

Rhinitt

(0,9)

 

9 (0,8)

 

Oral candidiasisc

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

Konjunktivitt

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

Cellulittd

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Sykdommer i blod og lymfatiske organer

 

 

 

 

 

 

Mindre vanlige

Nøytropenif

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

Trombocytopenif

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum

 

 

 

Vanlige

Orofaryngeal

(1,7)

 

(1,4)

4 (0,5)

 

smerte

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinale sykdommer

 

 

 

 

 

 

Vanlige

Kvalme

(1,3)

 

(2,0)

5 (0,6)

Hud- og underhudssykdommer

 

 

 

 

 

 

Mindre vanlige

Urtikaria

6 (0,5)

 

(0,9)

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

 

 

 

Svært vanlige

Reaksjoner på

(12,9)

 

(16,8)

26 (3,3)

 

injeksjonsstedete

 

 

 

 

 

 

aPlacebokontrollerte kliniske studier (fase III) hos pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis som ble eksponert for iksekizumab 80 mg hver 2. uke, iksekizumab 80 mg hver 4. uke eller placebo med en behandlingsvarighet på opptil 12 uker

bØvre luftveisinfeksjon inkluderer nasofaryngitt og øvre luftveisinfeksjon

cOral candidiasis er definert som hendelser med de foretrukne betegnelsene oral candidiasis og oral soppinfeksjon

dCellulitt inkluderer cellulitt forårsaket av stafylokokker og i ytre øre, og erysipelas

e Reaksjoner på injeksjonsstedet var mer vanlig hos pasienter med en kroppsvekt på < 60 kg sammenlignet med gruppen med en kroppsvekt ≥ 60 kg (25 % vs. 14 % når gruppene som fikk legemiddel hver 2. uke og hver 4. uke ble kombinert)

f Basert på rapporterte bivirkninger

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Reaksjoner på injeksjonsstedet

De vanligste reaksjonene på injeksjonsstedet som ble sett var erytem og smerter. Disse reaksjonene var i hovedsak milde til moderate i alvorlighet, og førte ikke til seponering av Taltz.

Infeksjoner

I den placebokontrollerte perioden av de kliniske fase III- studiene av plakkpsoriasis ble infeksjoner rapportert hos 27,2 % av pasientene som ble behandlet med Taltz i opptil 12 uker sammenlignet med 22,9 % av pasientene som fikk placebo.

De fleste infeksjonene var ikke-alvorlige og av mild til moderat alvorlighetsgrad. I de fleste tilfellene var seponering av behandling ikke nødvendig. Alvorlige infeksjoner oppstod hos 13 (0,6 %) av pasientene behandlet med Taltz og hos 3 (0,4 %) av pasientene behandlet med placebo (se pkt. 4.4). Gjennom hele behandlingsperioden ble infeksjoner rapportert hos 52,8 % av pasientene behandlet med Taltz (46,9 per 100 pasientår). Alvorlige infeksjoner ble rapportert hos 1,6 % av pasientene behandlet med Taltz (1,5 per 100 pasientår).

Laboratorievurdering av nøytropeni og trombocytopeni

Av pasientene som fikk Taltz utviklet 9 % nøytropeni. I de fleste tilfellene var antall nøytrofile i blod ≥ 1000 celler/mm3. Slike nøytropeninivåer kan vedvare, svinge eller være forbigående. Av pasientene som fikk Taltz utviklet 0,1 % nøytrofile verdier < 1000 celler/mm3. Generelt var det ikke nødvendig å seponere Taltz ved nøytropeni. Tre (3) % av pasientene hadde en endring fra normal baselineverdi for blodplater til < 150 000 - ≥75 000 blodplater/mm3. Trombocytopeni kan vedvare, svinge eller være forbigående.

Immunogenisitet

Omtrent 9-17 % av pasientene som ble behandlet med det anbefalte doseregimet for Taltz utviklet antistoff overfor legemidlet. De fleste av disse pasientene hadde lave titre og var ikke forbundet med redusert klinisk respons i opptil 60 uker med behandling. Cirka 1 % av pasientene behandlet med Taltz hadde imidlertid bekreftet nøytraliserende antistoff forbundet med lave legemiddelkonsentrasjoner og redusert klinisk respons. En sammenheng mellom immunogenisitet og bivirkninger som følge av behandling er ikke fullstendig klarlagt.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig, Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig, Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning, Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Doser opptil 180 mg har blitt gitt subkutant i kliniske studier uten dosebegrensende toksisitet. Overdoser på opptil 240 mg, gitt som en enkel subkutan administrasjon i kliniske studier, er rapportert uten alvorlige bivirkninger. Ved overdose anbefales det at pasientene overvåkes for tegn og symptomer på bivirkninger, og at hensiktsmessig symptomatisk behandling startes umiddelbart.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Immunosuppressiver, interleukinhemmere, ATC-kode: L04A C13

Virkningsmekanisme

Iksekizumab er et IgG4 monoklonalt antistoff som bindes med høy affinitet (< 3 pM) og spesifisitet til interleukin 17A (både IL-17A og IL-A/F). Forhøyede konsentrasjoner av IL-17A har vært involvert i patogenesen av psoriasis ved å fremme proliferasjon og aktivering av keratinocytter. Nøytralisering av IL-17A med iksekizumab hemmer disse prosessene. Iksekizumab binder ikke til ligandene IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E eller IL-17F.

In vitro bindingsanalyser har bekreftet at iksekizumab ikke binder til humane Fcγ-reseptorer I, IIa og IIIa, eller til komplementkomponent C1q.

Farmakodynamiske effekter

Iksekizumab modulerer biologisk respons som er indusert eller regulert av IL-17A. Basert på data fra hudbiopsi med psoriasis fra en fase I-studie, var det en doserelatert trend mot redusert tykkelse av epidermis, antallet keratinocytter i proliferasjon, T-celler og dendrittiske celler, samt reduksjon i lokale betennelsesmarkører fra baseline til dag 43. Som en direkte konsekvens reduserer behandling med iksekizumab erytem, hardhet og flassing i plakkpsoriasislesjoner.

Klinisk effekt og sikkerhet

Effekt og sikkerhet av Taltz ble vurdert i tre randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte fase- III studier hos voksne pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis som var aktuelle for fototerapi eller systemisk behandling (UNCOVER-1, UNCOVER-2 og UNCOVER-3). Effekt og sikkerhet av Taltz versus etanercept ble også evaluert (UNCOVER-2 og UNCOVER-3). Pasienter som var randomisert til å få Taltz og som også var sPGA-respondere (0, 1) ved uke 12 ble re-randomisert til å få enten placebo eller Taltz i ytterligere 48 uker (UNCOVER-1 og UNCOVER-2). Pasienter som var randomisert til placebo, etanercept eller Taltz som var sPGA-ikke-respondere (nådde ikke sPGA 0 eller 1) fikk Taltz i opptil 48 uker.

Av de 3866 pasientene inkludert i disse placebokontrollerte studiene hadde 64 % tidligere fått systemisk behandling (biologisk, konvensjonell systemisk eller psoralen og ultrafiolett A (PUVA)), 43,5 % hadde tidligere fått fototerapi, 49,3 % hadde tidligere fått konvensjonell systemisk terapi og 26,4 % hadde tidligere fått biologisk behandling for psoriasis. Totalt hadde 14,9 % av pasientene fått minst en TNF-alfa-hemmer og 8,7 % hadde fått en IL-12/IL-23-hemmer. 23,4 % av pasientene hadde psoriasisartritt i anamnesen ved baseline.

I alle tre studiene var det kombinerte primære endepunktet andel pasienter som oppnådde en PASI 75- respons og en sPGA-respons på 0 ("tilhelet) eller 1 ("nesten tilhelet") ved uke 12 versus placebo. Pasienter i alle behandlingsgrupper hadde en median PASI-score ved baseline som varierte fra 17,4 til 18,3. 48,3 % til 51,2 % av pasientene hadde en sPGA-score ved baseline som var alvorlig eller svært alvorlig, og gjennomsnittet på en numerisk skala for kløe («Itch Numeric Rating Scale», Itch NRS) varierte fra 6,3 til 7,1 ved baseline.

Klinisk respons ved uke 12

UNCOVER-1 inkluderte 1296 pasienter. Pasientene ble randomisert (1:1:1) til å få enten placebo eller Taltz (80 mg hver 2. eller 4. uke etter en oppstartsdose på 160 mg) i 12 uker.

Tabell 2

Effektresultater ved uke 12 i UNCOVER-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall pasienter (%)

 

 

 

Forskjell fra placebo i responsrate

Endepunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

(95 % KI)

 

 

Taltz

 

Taltz

 

Taltz

Taltz

 

 

Placebo

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

 

 

(N = 431)

4. uke

 

2. uke

 

4. uke

2. uke

 

 

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

sPGA på “0”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

("tilhelet") eller

14 (3,2)

(76,4)a

(81,8)a

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

“1” ("nesten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilhelet")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

(34,5)a

(37,0)a

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

("tilhelet")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

17 (3,9)

(82,6)a

(89,1)a

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

2 (0,5)

(64,6)a

(70,9)a

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

(33,6)a

(35,3)a

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itch NRS

 

58 (15,5)

(80,5)

a

(85,9)

a

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

reduksjon ≥ 4b

 

 

Forkortelser: N = antall pasienter i intent-to-treat populasjonen

Merk: pasienter med manglende data ble regnet som ikke-respondere

ap < 0,001 sammenlignet med placebo

bPasienter med Itch NRS >= 4 ved baseline: placebo N = 374, Taltz 80 mg hver 4. uke N = 379, Taltz 80 mg hver 2. uke N = 391

UNCOVER-2 inkluderte 1224 pasienter. Pasientene ble randomisert (1:2:2:2) til å enten få placebo, eller Taltz (80 mg hver 2. eller 4. uke, etter en oppstartsdose på 160 mg) eller etanercept 50 mg to ganger i uken i 12 uker.

Tabell 3

Effektresultater ved uke 12 i UNCOVER-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall pasienter (%)

 

 

 

Forskjell fra placebo i

 

 

 

 

 

 

 

responsrate (95 % KI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endepunkter

 

 

 

Taltz

 

Taltz

 

Etanercept

Taltz

Taltz

 

Placebo

80 mg hver

80 mg hver

50 mg to

 

80 mg hver

80 mg hver

 

 

 

 

 

(N = 168)

4. uke

 

2. uke

 

ganger i uken

4. uke

2. uke

 

 

 

 

(N = 347)

(N = 351)

(N = 358)

 

 

sPGA på “0”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

("tilhelet")

(2,4)

253 (72,9)a

292 (83,2)a

129 (36,0)

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

eller “1”

("nesten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,7)

85,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilhelet")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

(0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

 

31,7 (26,6,

41,3 (36,0,

("tilhelet")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

(2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2,

87,4 (83,4,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,1)

91,3)

PASI 90

(0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8,

70,1 (65,2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

(0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

 

30,2 (25,2,

39,9 (34,6,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Itch NRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,7 (55,1,

71,1 (64,0,

reduksjon

(14,1)

225 (76,8)

a,b

258 (85,1)

a,b

177 (57,8)

a

≥ 4d

 

 

 

70,3)

78,2)

Forkortelser: N = antall pasienter i intent-to-treat populasjonen

Merk: pasienter med manglende data ble regnet som ikke-respondere

ap < 0,001 sammenlignet med placebo

bp < 0,001 sammenlignet med etanercept

cp < 0,01 sammenlignet med placebo

dPasienter med Itch NRS > = 4 ved baseline: placebo N = 135, Taltz 80 mg hver 4. uke N = 293, Taltz 80 mg hver 2. uke N = 303, Etanercept N = 306

UNCOVER-3 inkluderte 1346 pasienter. Pasientene ble randomisert (1:2:2:2) til å enten få placebo, eller Taltz (80 mg hver 2. eller 4. uke, etter en oppstartsdose på 160 mg) eller etanercept 50 mg to ganger i uken i 12 uker.

Tabell 4

Effektresultater ved uke 12 i UNCOVER-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall pasienter (%)

 

Forskjell fra placebo i

 

 

 

responsrate (95 % KI)

 

 

 

 

 

Endepunkter

 

Taltz

Taltz

Etanercept

 

 

Placebo

50 mg to

Taltz

Taltz

 

80 mg hver

80 mg hver

 

ganger i

80 mg hver

80 mg hver

 

(N = 193)

4. uke

2. uke

 

uken

4. uke

2. uke

 

 

(N = 386)

(N = 385)

 

 

(N = 382)

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

 

 

 

 

 

 

("tilhelet")

13 (6,7)

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

68,7 (63,1,

73,8 (68,5,

eller “1”

("nesten

 

 

 

 

74,2)

79,1)

 

 

 

 

 

 

tilhelet")

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

36,0 (31,2,

40,3 (35,4,

("tilhelet")

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

76,9 (71,8,

80,0 (75,1,

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8,

64,9 (59,7,

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

35 (30,2, 39,7)

37,7 (32,8,

 

 

 

 

 

 

42,5)

Itch NRS

 

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

200 (64,1)a

59,0 (51,2,

61,6 (54,0,

reduksjon

33 (20,9)

≥ 4c

 

 

 

 

66,7)

69,2)

Forkortelser: N = antall pasienter i intent-to-treat populasjonen

MERK: pasienter med manglende data ble regnet som ikke-respondere

ap < 0,001 sammenlignet med placebo

bp < 0,001 sammenlignet med etanercept

cPasienter med Itch NRS >= 4 ved baseline: placebo N = 158, Taltz 80 mg hver 4. uke N = 313, Taltz 80 mg hver 2. uke N = 320, Etanercept N = 312

Taltz var forbundet med en raskt innsettende effekt med > 50 % reduksjon i gjennomsnittlig PASI ved uke 2 (figur 1). Prosentandelen pasienter som fikk PASI 75 var signifikant høyere for Taltz sammenlignet med placebo og etanercept så tidlig som i uke 1. Cirka 25 % av pasientene behandlet med Taltz nådde en PASI-score på < 5 ved uke 2, mer enn 55 % oppnådde PASI-score < 5 ved uke 4 og dette økte til 85 % ved uke 12 (sammenlignet med 3 %, 14 % og 50 % for etanercept). Signifikant forbedring i alvorlighetsgraden av kløe ble sett ved uke 1 hos pasienter behandlet med Taltz.

Figur 1. PASI-score, prosentvis forbedring ved hvert besøk etter baseline (mBOCF) i intent-to- treat populasjonen under induksjonsdoseringsperioden - UNCOVER-2 og UNCOVER-3

 

 

 

 

 

 

Behandlingsuke

 

 

 

 

 

 

(prosent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baseline

-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forbedring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBO (N=361)

ETN (N=740)

 

IXE Q4 (N=733)

IXE Q2 (N=736)

 

 

 

Effekt og sikkerhet av Taltz ble vist uavhengig av alder, kjønn, rase, kroppsvekt, PASI alvorlighetsgrad ved baseline, hvor på kroppen plakket er, samtidig psoriasisartritt og tidligere behandling med et biologisk legemiddel. Taltz var effektivt hos pasienter som ikke tidligere har fått systemisk behandling eller behandling med biologisk legemiddel, hos pasienter som tidligere har fått behandling med biologisk legemiddel/TNF-hemmer og hos pasienter der behandling med biologisk legemiddel/TNF-hemmer ikke har hatt effekt.

Effekt hos de som ikke hadde respons på etanercept: For pasienter som ble identifisert som sPGA ikke-respondere (nådde ikke 0 eller 1) på etanercept ved uke 12 i UNCOVER-2 (N = 200), og som byttet over til Taltz 80 mg hver 4. uke etter en utvaskingsperiode på 4 uker, nådde henholdsvis 73 % og 83,5 % av pasientene sPGA (0, 1) og PASI 75 etter 12 ukers behandling med Taltz.

I de 2 kliniske studiene som inkluderte en aktiv komparator (UNCOVER-2 og UNCOVER-3) var frekvensen av alvorlige bivirkninger på 1,9 % for både etanercept og Taltz, og frekvensen for seponering som følge av bivirkninger var 1,2 % for etanercept og 2,0 % for Taltz. Infeksjonsfrekvensen var 21,5 % for etanercept og 26,0 % for Taltz, hvor hendelsene i hovedsak var milde til moderate i alvorlighetsgrad. Frekvensen av alvorlige infeksjoner var 0,4 % for etanercept og 0,5 % for Taltz.

Vedlikehold av respons ved uke 60

Pasienter som først ble randomisert til Taltz og som var respondere ved uke 12 (dvs. sPGA-score på 0 eller 1) i UNCOVER-1 og UNCOVER-2 ble re-randomisert til behandling i ytterligere 48 uker med ett av følgende behandlingsregimer: placebo eller Taltz (80 mg hver 4. eller 12. uke).

Tabell 5 Vedlikehold av respons og effekt ved uke 60 (studiene UNCOVER-1 og UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

Forskjell fra placebo i

 

 

Antall pasienter (%)

 

responsrate (95 % KI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endepunkter

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

4. uke

2. uke

4. uke

2. uke

 

4. uke

2. uke

(innledende) /

(innledende) /

(innledende) /

(innledende) /

 

(innledende) /

(innledende) /

 

Placebo

Placebo

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

 

4. uke

4. uke

4. uke

4. uke

 

(vedlikehold)

(vedlikehold)

 

(vedlikehold)

(vedlikehold)

(vedlikehold)

(vedlikehold)

 

(N = 191)

(N = 211)

 

(N = 195)

(N = 221)

 

 

 

 

 

 

 

Vedlikeholdt

 

 

 

 

62,4 (55,1,

70,7 (64,2,

sPGA på “0”

 

 

 

 

69,8)

77,2)

("tilhelet")

12 (6,3)

16 (7,6)

134 (68,7)a

173 (78,3)a

 

 

eller “1”

 

 

 

 

 

 

("nesten

 

 

 

 

 

 

tilhelet")

 

 

 

 

 

 

Vedlikeholdt

 

 

 

 

47,7 (40,4,

56,0 (49,1,

eller nådd

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)a

130 (58,8)a

54,9)

62,8)

sPGA på “0”

 

 

 

 

 

 

("tilhelet")

 

 

 

 

 

 

Vedlikeholdt

 

 

145 (74,4)a

184 (83,3)a

66,5 (59,3,

74,3 (68,0,

eller nådd

15 (7,9)

19 (9,0)

73,7)

80,5)

PASI 75

 

 

 

 

 

 

Vedlikeholdt

 

 

130 (66,7)a

169 (76,5)a

62,0 (54,7,

71,7 (65,4,

eller nådd

9 (4,7)

10 (4,7)

69,2)

78,0)

PASI 90

 

 

 

 

 

 

Vedlikeholdt

 

 

97 (49,7)a

127 (57,5)a

48,2 (40,9,

54,6 (47,7,

eller nådd

3 (1,6)

6 (2,8)

55,4)

61,5)

PASI 100

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: N = antall pasienter i intent-to-treat populasjonen MERK: pasienter med manglende data ble regnet som ikke-respondere a p < 0,001 sammenlignet med placebo

Taltz var effektivt ved vedlikehold av respons hos pasienter som ikke tidligere har fått systemisk behandling eller behandling med biologisk legemiddel, hos pasienter som tidligere har fått behandling med biologisk legemiddel/TNF-hemmer og hos pasienter der behandling med biologisk legemiddel/TNF-hemmer ikke har hatt effekt.

For sPGA-respondere (0, 1) ved uke 12 som ble re-randomisert til placebo var median tid til tilbakefall (sPGA ≥ 3) 164 dager i UNCOVER-1 og UNCOVER-2 samlet. Blant disse pasientene oppnådde

71,5 % en sPGA-respons (0, 1) i løpet av 12 uker etter re-oppstart av behandling med Taltz 80 mg hver 4. uke.

Signifikant større forbedringer fra baseline ved uke 12 sammenlignet med placebo og etanercept ble vist for psoriasis i negler (målt ved hjelp av «Nail Psoriasis Severity Index» [NAPSI]), for psoriasis i hodebunnen (målt ved hjelp av «Psoriasis Scalp Severity Index» [PSSI]) og for palmoplantar psoriasis (målt ved hjelp av «Psoriasis Palmoplantar Severity Index» [PPASI]). Disse forbedringene i neglene, hodebunnen, i håndflatene og under føttene var vedlikeholdt ved uke 60 hos pasienter som ble behandlet med Taltz som var sPGA-respondere (0, 1) ved uke 12.

Livskvalitet/pasientrapporterte resultater

Ved uke 12, på tvers av studier, var Taltz forbundet med en statistisk signifikant forbedring i helserelatert livskvalitet vurdert ved gjennomsnittlig reduksjon fra baseline i «Dermatology Life Quality Index» (DLQI), (Taltz 80 mg hver 2. uke -10,2 til -11,1; Taltz 80 mg hver 4. uke fra -9,4 til - 10,7; etanercept fra -7,7 til -8,0 og placebo fra -1,0 til -2,0). En signifikant større andel av pasientene

behandlet med Taltz nådde en DLQI på 0 eller 1. På tvers av studiene var Taltz forbundet med en statistisk signifikant forbedring av alvorlighet av kløe vurdert ved Itch NRS-score. En signifikant større andel av pasientene behandlet med Taltz nådde en reduksjon i Itch NRS ≥ 4 poeng ved uke 12 (84,6 % for Taltz hver 2. uke, 79,2 % for Taltz hver 4. uke og 16,5 % for placebo) og virkningen ble opprettholdt til uke 60 hos pasienter behandlet med Taltz, som var sPGA (0 eller 1)-respondere ved uke 12. Ingen tegn til forverring av depresjon, vurdert ved «Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report», ble vist etter opptil 60 ukers behandling med Taltz.

Immunisering

I en studie med friske, frivillige ble det ikke sett noen sikkerhetsmessige problemer ved to inaktiverte vaksiner (tetanus og pneumokokk) gitt etter to doser med iksekizumab (160 mg fulgt av 80 mg to uker senere). Data vedrørende immunisering var imidlertid ikke tilstrekkelige for å konkludere vedrørende immunrespons på disse vaksinene etter administrering av Taltz.

Pediatrisk populasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Taltz i en eller flere undergrupper av den pediatriske populasjonen ved plakkpsoriasis (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

Etter en subkutan enkeltdose med iksekizumab hos pasienter med psoriasis ble gjennomsnittlig maksimalkonsentrasjon nådd innen 4 til 7 dager, over et doseintervall fra 5 til 160 mg. Den gjennomsnittlige (SD) maksimale plasmakonsentrasjonen (Cmax) for iksekizumab etter en oppstartsdose på 160 mg var 19,9 (8,15) mikrog/ml.

Etter en startsdose på 160 mg ble steady state nådd ved uke 8 med et doseregime på 80 mg hver

2. uke. Gjennomsnittlig (SD) Cmax,ss, og Ctrough,ss estimater er 21,5 (9,16) mikrog/ml og 5,23 (3,19) mikrog/ml.

Etter bytte fra et doseregime på 80 mg hver 2. uke til 80 mg hver 4. uke ved uke 12, ble steady state

nådd etter ca. 10 uker. Gjennomsnittlig (SD) Cmax,ss, og Ctrough,ss estimater er 14,6 (6,04) mikrog/ml og 1,87 (1,30) mikrog/ml.

Gjennomsnittlig biotilgjengelighet av iksekizumab etter subkutan administrering var 54 % til 90 % på tvers av analyser.

Distribusjon

I populasjonsfarmakokinetiske analyser var gjennomsnittlig totalt distrubusjonsvolum ved steady state 7,11 l.

Biotransformasjon

Iksekizumab er et monoklonalt antistoff og det forventes å brytes ned til små peptider og aminosyrer via katabolske prosesser, på samme måte som endogene immunoglobuliner.

Eliminasjon

I populasjonsfarmakokinetiske analyser var gjennomsnittlig clearance fra serum på 0,0161 l/time. Clearance er uavhengig av dose. Den gjennomsnittlige halveringstiden, estimert fra analyser på populasjonsfarmakokinetikk, er 13 dager hos pasienter med plakkpsoriasis.

Linearitet/ikke-linearitet

Eksponering (AUC) økte proposjonalt over et doseområde fra 5 til 160 mg ved subkutan injeksjon.

Eldre

Av de 4204 pasientene med plakkpsoriasis som ble eksponert for Taltz i kliniske studier var totalt 301 i alderen 65 år og eldre, og 36 pasienter var i alderen 75 år eller eldre. Basert på populasjonsfarmakokinetiske analyser med et begrenset antall eldre pasienter (n = 94 i alderen ≥ 65 år og n = 12 i alderen ≥ 75 år) var clearance hos eldre pasienter tilsvarende den hos pasienter under 65 år.

Nedsatt nyre- eller leverfunksjon

Spesifikke kliniske farmakologiske studier for å evaluere effektene av nedsatt nyre- og leverfunksjon på farmakokinetikken til iksekizumab er ikke gjennomført. Renal eliminasjon av uforandret iksekizumab, en IgG-MAb, forventes å være lav og av mindre betydning. Tilsvarende elimineres IgG- MAb i hovedsak via intracellulær katabolisme, og nedsatt leverfunksjon er ikke forventet å påvirke clearance av iksekizumab.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data fra cynomolgusaper indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på toksisitetstester ved gjentatt dosering, vurdering av sikkerhetsfarmakologi og reproduksjons- og utviklingstoksisitet.

Subkutan administrering av iksekizumab til cynomolgusaper i 39 uker med doser opptil 50 mg/kg ga ingen organtoksisitet eller uønsket effekt på immunfunksjonen (f.eks. T-celleavhengig antistoffrespons og aktivitet av NK-celler). En ukentlig subkutan dose på 50 mg/kg til aper er ca. 19 ganger høyere enn startdosen for Taltz på 160 mg, og fører til en eksponering (AUC) hos aper som er minst 61 ganger høyere enn forventet gjennomsnittlig steady state eksponering hos mennesker ved administrering av anbefalt doseregime.

Prekliniske studier er ikke utført for å vurdere karsinogenitet eller mutagent potensiale for iksekizumab.

Det ble ikke sett noen effekter på reprodusjonsorganer, menstruasjonssykluser eller sæd hos kjønnsmodne cynomolgusaper som fikk én ukentlig subkutan dose på 50 mg/kg iksekizumab i 13 uker.

I studier på utviklingstoksisitet ble det vist at iksekizumab passerer placenta, og var tilstede i blodet hos avkommet i opptil 6 måneds alder. En høyere forekomst av postnatal mortalitet ble sett hos avkommet til aper som hadde fått iksekizumab sammenlignet med samtidige kontroller. Dette var primært relatert til tidlig fødsel eller maternal forsømmelse av avkom. Dette er et vanlig funn ved studier av ikke-humane primater og er ikke vurdert å være klinsk relevant.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Natriumsitrat

Sitronsyre, vannfri

Natriumklorid

Polysorbat 80

Vann til injeksjonsvæsker

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

2 år

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Taltz kan oppbevares utenfor kjøleskap inntil 5 dager ved høyst 30 ºC.

6.5Emballasje (type og innhold)

1 ml oppløsning i en sprøyte av type I klart glass. Pakningsstørrelser på 1, 2 eller 3 ferdigfylte sprøyter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Bruksanvisning

Bruksanvisning for sprøyten, som finnes i pakningsvedlegget, må følges nøye.

Den ferdigfylte sprøyten er kun til engangsbruk.

Taltz skal ikke brukes dersom man kan se partikler, eller hvis oppløsningen er uklar og/eller tydelig brun.

Dersom Taltz har vært frosset skal den ikke brukes.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1085/004

EU/1/15/1085/005

EU/1/15/1085/006

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 25. april 2016

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Taltz 80 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ferdigfylte penn inneholder 80 mg iksekizumab i 1 ml.

Iksekizumab er et rekombinant humanisert monoklonalt antistoff som er fremstilt i CHO-celler.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.

Oppløsningen er klar og fargeløs til svakt gul.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Taltz er indisert til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Taltz er beregnet til bruk under veiledning og tilsyn av en lege som har erfaring i diagnostisering og behandling av psoriasis.

Dosering

Anbefalt dose er 160 mg som subkutan injeksjon (to injeksjoner á 80 mg) ved uke 0, etterfulgt av 80 mg (én injeksjon) ved uke 2, 4, 6, 8, 10 og 12 og deretter en vedlikeholdsdose på 80 mg (én injeksjon) hver 4. uke.

Seponering av behandling bør vurderes hos pasienter som ikke har vist respons etter 16 til 20 uker med behandling. Enkelte pasienter som har delvis respons ved oppstart av behandling kan fortsatt få bedring ved behandling utover 20 uker.

Eldre (≥ 65 år)

Ingen dosejustering er nødvendig (se pkt. 5.2).

Det er begrenset med informasjon om pasienter i alderen ≥ 75 år.

Nedsatt nyre- eller leverfunksjon

Taltz er ikke undersøkt i disse pasientgruppene. Ingen doseringsanbefalinger kan gis.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av Taltz hos barn og ungdom i alderen 6 til 18 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Det er ikke relevant å bruke Taltz hos barn i alderen under 6 år til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Administrasjonsmåte

Subkutan bruk

Taltz gis som subkutan injeksjon. Injeksjonsstedet kan varieres. Dersom det er mulig bør hudområder som er berørt av psoriasis unngås ved valg av injeksjonssted. Oppløsningen/sprøyten skal ikke ristes.

Etter grundig opplæring i subkutan injeksjonsteknikk og dersom helsepersonell vurderer at det er hensiktsmessig, kan pasienten injisere Taltz selv. Legen bør imidlertig sikre at pasienten får tilstrekkelig oppfølging. Omfattende instruksjoner for administrering gis i pakningsvedlegget.

4.3 Kontraindikasjoner

Alvorlig overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Klinisk relevante aktive infeksjoner (f.eks. tuberkulose, se pkt. 4.4).

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Infeksjoner

Behandling med Taltz er forbundet med en økt hyppighet av infeksjoner, som f.eks. øvre luftveisinfeksjon, oral candidiasis, konjunktivitt og tineainfeksjoner (se pkt. 4.8).

Taltz bør brukes med forsiktighet hos pasienter med klinisk relevante kroniske infeksjoner. Dersom en slik infeksjon utvikles skal man overvåke nøye, og Taltz skal seponeres dersom pasienten ikke responderer på standardbehandling eller infeksjonen blir alvorlig. Behandling med Taltz skal ikke gjenopptas før infeksjonen er leget.

Taltz skal ikke gis til pasienter med aktiv tuberkulose (TB). TB-behandling skal vurderes før oppstart av Taltz hos pasienter med latent TB.

Overfølsomhet

Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkludert enkelte tilfeller av angioødem, urtikaria og sjeldne, sene (10-14 dager etter injeksjon), alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, som inkluderer omfattende urtikaria, dyspné og høye antistofftitre, er rapportert. Dersom en alvorlig overfølsomhetsreaksjon oppstår skal administrering av Taltz seponeres øyeblikkelig og hensiktsmessig behandling igangsettes.

Betennelsessykdommer i tarmen

Nye eller forverrede tilfeller av Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er rapportert. Forsiktighet bør utvises ved forskriving av Taltz til pasienter med en betennelsessykdom i tarmen, inkludert Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, og pasienter skal følges nøye opp.

Immunisering

Taltz skal ikke brukes sammen med levende vaksiner. Data på reaksjoner på levende vaksiner foreligger ikke. Data for respons på inaktiverte vaksiner er utilstrekkelige (se pkt. 5.1)

Hjelpestoff

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per 80 mg dose, dvs. så godt som "natriumfritt".

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Sikkerhet av Taltz i kombinasjon med andre immunmodulerende midler eller fototerapi er ikke undersøkt.

Ingen formelle in vivo legemiddelinteraksjonsstudier er utført. Det er ikke rapportert at IL-17 har en rolle i reguleringen av CYP450-enzymer. Under kronisk inflammasjon er dannelsen av enkelte CYP450-enzymer undertrykt på grunn av økt cytokinnivå. Antiinflammatorisk behandling, slik som med IL-17A-hemmeren iksekizumab, kan derfor føre til normalisering av CYP450-nivå, fulgt av lavere eksponering av legemidler gitt samtidig og som metaboliseres av CYP450. En klinisk relevant effekt på CYP450-substrater med et smalt terapeutisk vindu, hvor dosen er individuelt justert (f.eks. warfarin), kan derfor ikke utelukkes. Terapeutisk overvåkning bør vurderes ved oppstart av iksekizumab-behandling hos pasienter som behandles med denne typen legemidler.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Fertile kvinner

Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 10 uker etter behandling.

Graviditet

Det er begrenset mengde data på bruk av iksekizumab hos gravide kvinner. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn på graviditet, embryonal/føtal utvikling, fødsel eller postnatal utvikling (se pkt. 5.3). Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk av Taltz under graviditet.

Amming

Det er ukjent om iksekizumab blir skilt ut i morsmelk hos mennesker, eller om det absorberes systemisk etter inntak. Iksekizumab skilles imidlertid ut i små mengder i melken hos cynomolgusaper. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller behandlingen med Taltz skal avsluttes.

Fertilitet

Effekten av iksekizumab på fertilitet hos mennesker har ikke blitt undersøkt. Dyrestudier indikerte ingen direkte eller indirekte skadelige effekter vedrørende fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Taltz har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

De hyppigste rapporterte bivirkningene var reaksjoner på injeksjonsstedet og øvre luftveisinfeksjoner (hyppigst nasofaryngitt).

Liste over bivirkninger i tabellform

Bivirkninger fra kliniske studier (tabell 1) er listet opp etter MedDRA organklassesystem. Innenfor hver organklasse er bivirkningene rangert etter frekvens, med de hyppigste bivirkningene først. Innenfor hver frekvensgruppe er bivirkningene presentert etter synkende alvorlighetsgrad. I tillegg er den tilsvarende frekvenskategorien for hver bivirkning basert på følgende inndeling: svært vanlige

(≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (< 1/10 000).

Totalt 4204 pasienter ble behandlet med Taltz i kliniske studier av plakkpsoriasis. Av disse ble 2190 psoriasispasienter eksponert for Taltz i minst ett år, tilsvarende 3531 pasientår med eksponering.

Tre placebokontrollerte fase III-studier av plakkpsoriasis ble slått sammen for å vurdere sikkerheten av Taltz sammenlignet med placebo, i opptil 12 uker etter behandlingsstart. Totalt ble 3119 pasienter vurdert (1161 pasienter fikk 80 mg hver 4. uke, 1167 pasienter fikk 80 mg hver 2. uke og

791 pasienter fikk placebo).

Tabell 1 Bivirkninger i kliniske studiera

Organklassesystem

 

 

Taltz

 

 

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

80 mg hver

 

80 mg hver

 

 

 

4. uke

 

2. uke

(N = 791)

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Infeksiøse og parasittære sykdommer

 

 

 

 

 

 

Svært vanlige

Øvre

(13,4)

 

(14,0)

101 (12,8)

 

luftveisinfeksjonerb

 

 

 

 

 

 

Vanlige

Tineainfeksjon

(0,9)

 

(1,5)

1 (0,1)

Mindre vanlige

Influensa

(0,9)

 

8 (0,7)

 

Rhinitt

(0,9)

 

9 (0,8)

 

Oral candidiasisc

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

Konjunktivitt

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

Cellulittd

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Sykdommer i blod og lymfatiske organer

 

 

 

 

 

 

Mindre vanlige

Nøytropenif

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

Trombocytopenif

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum

 

 

 

Vanlige

Orofaryngeal

(1,7)

 

(1,4)

4 (0,5)

 

smerte

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinale sykdommer

 

 

 

 

 

 

Vanlige

Kvalme

(1,3)

 

(2,0)

5 (0,6)

Hud- og underhudssykdommer

 

 

 

 

 

 

Mindre vanlige

Urtikaria

6 (0,5)

 

(0,9)

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

 

 

 

Svært vanlige

Reaksjoner på

(12,9)

 

(16,8)

26 (3,3)

 

injeksjonsstedete

 

 

 

 

 

 

aPlacebokontrollerte kliniske studier (fase III) hos pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis som ble eksponert for iksekizumab 80 mg hver 2. uke, iksekizumab 80 mg hver 4. uke eller placebo med en behandlingsvarighet på opptil 12 uker

bØvre luftveisinfeksjon inkluderer nasofaryngitt og øvre luftveisinfeksjon

cOral candidiasis er definert som hendelser med de foretrukne betegnelsene oral candidiasis og oral soppinfeksjon

dCellulitt inkluderer cellulitt forårsaket av stafylokokker og i ytre øre, og erysipelas

e Reaksjoner på injeksjonsstedet var mer vanlig hos pasienter med en kroppsvekt på < 60 kg sammenlignet med gruppen med en kroppsvekt ≥ 60 kg (25 % vs. 14 % når gruppene som fikk legemiddel hver 2. uke og hver 4. uke ble kombinert)

f Basert på rapporterte bivirkninger

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Reaksjoner på injeksjonsstedet

De vanligste reaksjonene på injeksjonsstedet som ble sett var erytem og smerter. Disse reaksjonene var i hovedsak milde til moderate i alvorlighet, og førte ikke til seponering av Taltz.

Infeksjoner

I den placebokontrollerte perioden av de kliniske fase III- studiene av plakkpsoriasis ble infeksjoner rapportert hos 27,2 % av pasientene som ble behandlet med Taltz i opptil 12 uker sammenlignet med 22,9 % av pasientene som fikk placebo.

De fleste infeksjonene var ikke-alvorlige og av mild til moderat alvorlighetsgrad. I de fleste tilfellene var seponering av behandling ikke nødvendig. Alvorlige infeksjoner oppstod hos 13 (0,6 %) av pasientene behandlet med Taltz og hos 3 (0,4 %) av pasientene behandlet med placebo (se pkt. 4.4). Gjennom hele behandlingsperioden ble infeksjoner rapportert hos 52,8 % av pasientene behandlet med Taltz (46,9 per 100 pasientår). Alvorlige infeksjoner ble rapportert hos 1,6 % av pasientene behandlet med Taltz (1,5 per 100 pasientår).

Laboratorievurdering av nøytropeni og trombocytopeni

Av pasientene som fikk Taltz utviklet 9 % nøytropeni. I de fleste tilfellene var antall nøytrofile i blod ≥ 1000 celler/mm3. Slike nøytropeninivåer kan vedvare, svinge eller være forbigående. Av pasientene som fikk Taltz utviklet 0,1 % nøytrofile verdier < 1000 celler/mm3. Generelt var det ikke nødvendig å seponere Taltz ved nøytropeni. Tre (3) % av pasientene hadde en endring fra normal baselineverdi for blodplater til < 150 000 - ≥75 000 blodplater/mm3. Trombocytopeni kan vedvare, svinge eller være forbigående.

Immunogenisitet

Omtrent 9-17 % av pasientene som ble behandlet med det anbefalte doseregimet for Taltz utviklet antistoff overfor legemidlet. De fleste av disse pasientene hadde lave titre og var ikke forbundet med redusert klinisk respons i opptil 60 uker med behandling. Cirka 1 % av pasientene behandlet med Taltz hadde imidlertid bekreftet nøytraliserende antistoff forbundet med lave legemiddelkonsentrasjoner og redusert klinisk respons. En sammenheng mellom immunogenisitet og bivirkninger som følge av behandling er ikke fullstendig klarlagt.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig, Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig, Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning, Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Doser opptil 180 mg har blitt gitt subkutant i kliniske studier uten dosebegrensende toksisitet. Overdoser på opptil 240 mg, gitt som en enkel subkutan administrasjon i kliniske studier, er rapportert uten alvorlige bivirkninger. Ved overdose anbefales det at pasientene overvåkes for tegn og symptomer på bivirkninger, og at hensiktsmessig symptomatisk behandling startes umiddelbart.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Immunosuppressiver, interleukinhemmere, ATC-kode: L04A C13

Virkningsmekanisme

Iksekizumab er et IgG4 monoklonalt antistoff som bindes med høy affinitet (< 3 pM) og spesifisitet til interleukin 17A (både IL-17A og IL-A/F). Forhøyede konsentrasjoner av IL-17A har vært involvert i patogenesen av psoriasis ved å fremme proliferasjon og aktivering av keratinocytter. Nøytralisering av IL-17A med iksekizumab hemmer disse prosessene. Iksekizumab binder ikke til ligandene IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E eller IL-17F.

In vitro bindingsanalyser har bekreftet at iksekizumab ikke binder til humane Fcγ-reseptorer I, IIa og IIIa, eller til komplementkomponent C1q.

Farmakodynamiske effekter

Iksekizumab modulerer biologisk respons som er indusert eller regulert av IL-17A. Basert på data fra hudbiopsi med psoriasis fra en fase I-studie, var det en doserelatert trend mot redusert tykkelse av epidermis, antallet keratinocytter i proliferasjon, T-celler og dendrittiske celler, samt reduksjon i lokale betennelsesmarkører fra baseline til dag 43. Som en direkte konsekvens reduserer behandling med iksekizumab erytem, hardhet og flassing i plakkpsoriasislesjoner.

Klinisk effekt og sikkerhet

Effekt og sikkerhet av Taltz ble vurdert i tre randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte fase- III studier hos voksne pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis som var aktuelle for fototerapi eller systemisk behandling (UNCOVER-1, UNCOVER-2 og UNCOVER-3). Effekt og sikkerhet av Taltz versus etanercept ble også evaluert (UNCOVER-2 og UNCOVER-3). Pasienter som var randomisert til å få Taltz og som også var sPGA-respondere (0, 1) ved uke 12 ble re-randomisert til å få enten placebo eller Taltz i ytterligere 48 uker (UNCOVER-1 og UNCOVER-2). Pasienter som var randomisert til placebo, etanercept eller Taltz som var sPGA-ikke-respondere (nådde ikke sPGA 0 eller 1) fikk Taltz i opptil 48 uker.

Av de 3866 pasientene inkludert i disse placebokontrollerte studiene hadde 64 % tidligere fått systemisk behandling (biologisk, konvensjonell systemisk eller psoralen og ultrafiolett A (PUVA)), 43,5 % hadde tidligere fått fototerapi, 49,3 % hadde tidligere fått konvensjonell systemisk terapi og 26,4 % hadde tidligere fått biologisk behandling for psoriasis. Totalt hadde 14,9 % av pasientene fått minst en TNF-alfa-hemmer og 8,7 % hadde fått en IL-12/IL-23-hemmer. 23,4 % av pasientene hadde psoriasisartritt i anamnesen ved baseline.

I alle tre studiene var det kombinerte primære endepunktet andel pasienter som oppnådde en PASI 75- respons og en sPGA-respons på 0 ("tilhelet) eller 1 ("nesten tilhelet") ved uke 12 versus placebo. Pasienter i alle behandlingsgrupper hadde en median PASI-score ved baseline som varierte fra 17,4 til 18,3. 48,3 % til 51,2 % av pasientene hadde en sPGA-score ved baseline som var alvorlig eller svært alvorlig, og gjennomsnittet på en numerisk skala for kløe («Itch Numeric Rating Scale», Itch NRS) varierte fra 6,3 til 7,1 ved baseline.

Klinisk respons ved uke 12

UNCOVER-1 inkluderte 1296 pasienter. Pasientene ble randomisert (1:1:1) til å få enten placebo eller Taltz (80 mg hver 2. eller 4. uke etter en oppstartsdose på 160 mg) i 12 uker.

Tabell 2

Effektresultater ved uke 12 i UNCOVER-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall pasienter (%)

 

 

 

Forskjell fra placebo i responsrate

Endepunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

(95 % KI)

 

 

Taltz

 

Taltz

 

Taltz

Taltz

 

 

Placebo

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

 

 

(N = 431)

4. uke

 

2. uke

 

4. uke

2. uke

 

 

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

sPGA på “0”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

("tilhelet") eller

14 (3,2)

(76,4)a

(81,8)a

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

“1” ("nesten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilhelet")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

(34,5)a

(37,0)a

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

("tilhelet")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

17 (3,9)

(82,6)a

(89,1)a

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

2 (0,5)

(64,6)a

(70,9)a

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

(33,6)a

(35,3)a

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itch NRS

 

58 (15,5)

(80,5)

a

(85,9)

a

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

reduksjon ≥ 4b

 

 

Forkortelser: N = antall pasienter i intent-to-treat populasjonen

Merk: pasienter med manglende data ble regnet som ikke-respondere

ap < 0,001 sammenlignet med placebo

bPasienter med Itch NRS >= 4 ved baseline: placebo N = 374, Taltz 80 mg hver 4. uke N = 379, Taltz 80 mg hver 2. uke N = 391

UNCOVER-2 inkluderte 1224 pasienter. Pasientene ble randomisert (1:2:2:2) til å enten få placebo, eller Taltz (80 mg hver 2. eller 4. uke, etter en oppstartsdose på 160 mg) eller etanercept 50 mg to ganger i uken i 12 uker.

Tabell 3

Effektresultater ved uke 12 i UNCOVER-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall pasienter (%)

 

 

 

Forskjell fra placebo i

 

 

 

 

 

 

 

responsrate (95 % KI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endepunkter

 

 

 

Taltz

 

Taltz

 

Etanercept

Taltz

Taltz

 

Placebo

80 mg hver

80 mg hver

50 mg to

 

80 mg hver

80 mg hver

 

 

 

 

 

(N = 168)

4. uke

 

2. uke

 

ganger i uken

4. uke

2. uke

 

 

 

 

(N = 347)

(N = 351)

(N = 358)

 

 

sPGA på “0”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

("tilhelet")

(2,4)

253 (72,9)a

292 (83,2)a

129 (36,0)

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

eller “1”

("nesten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,7)

85,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilhelet")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

(0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

 

31,7 (26,6,

41,3 (36,0,

("tilhelet")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

(2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a, b

149 (41,6)a

75,1 (70,2,

87,4 (83,4,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,1)

91,3)

PASI 90

(0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8,

70,1 (65,2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

(0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

 

30,2 (25,2,

39,9 (34,6,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Itch NRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,7 (55,1,

71,1 (64,0,

reduksjon

(14,1)

225 (76,8)

a,b

258 (85,1)

a,b

177 (57,8)

a

≥ 4d

 

 

 

70,3)

78,2)

Forkortelser: N = antall pasienter i intent-to-treat populasjonen

Merk: pasienter med manglende data ble regnet som ikke-respondere

ap < 0,001 sammenlignet med placebo

bp < 0,001 sammenlignet med etanercept

cp < 0,01 sammenlignet med placebo

dPasienter med Itch NRS > = 4 ved baseline: placebo N = 135, Taltz 80 mg hver 4. uke N = 293, Taltz 80 mg hver 2. uke N = 303, Etanercept N = 306

UNCOVER-3 inkluderte 1346 pasienter. Pasientene ble randomisert (1:2:2:2) til å enten få placebo, eller Taltz (80 mg hver 2. eller 4. uke, etter en oppstartsdose på 160 mg) eller etanercept 50 mg to ganger i uken i 12 uker.

Tabell 4

Effektresultater ved uke 12 i UNCOVER-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall pasienter (%)

 

Forskjell fra placebo i

 

 

 

responsrate (95 % KI)

 

 

 

 

 

Endepunkter

 

Taltz

Taltz

Etanercept

 

 

Placebo

50 mg to

Taltz

Taltz

 

80 mg hver

80 mg hver

 

ganger i

80 mg hver

80 mg hver

 

(N = 193)

4. uke

2. uke

 

uken

4. uke

2. uke

 

 

(N = 386)

(N = 385)

 

 

(N = 382)

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

 

 

 

 

 

 

("tilhelet")

13 (6,7)

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

68,7 (63,1,

73,8 (68,5,

eller “1”

("nesten

 

 

 

 

74,2)

79,1)

 

 

 

 

 

 

tilhelet")

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

36,0 (31,2,

40,3 (35,4,

("tilhelet")

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

76,9 (71,8,

80,0 (75,1,

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8,

64,9 (59,7,

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

35 (30,2, 39,7)

37,7 (32,8,

 

 

 

 

 

 

42,5)

Itch NRS

 

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

200 (64,1)a

59,0 (51,2,

61,6 (54,0,

reduksjon

33 (20,9)

≥ 4c

 

 

 

 

66,7)

69,2)

Forkortelser: N = antall pasienter i intent-to-treat populasjonen

MERK: pasienter med manglende data ble regnet som ikke-respondere

ap < 0,001 sammenlignet med placebo

bp < 0,001 sammenlignet med etanercept

cPasienter med Itch NRS >= 4 ved baseline: placebo N = 158, Taltz 80 mg hver 4. uke N = 313, Taltz 80 mg hver 2. uke N = 320, Etanercept N = 312

Taltz var forbundet med en raskt innsettende effekt med > 50 % reduksjon i gjennomsnittlig PASI ved uke 2 (figur 1). Prosentandelen pasienter som fikk PASI 75 var signifikant høyere for Taltz sammenlignet med placebo og etanercept så tidlig som i uke 1. Cirka 25 % av pasientene behandlet med Taltz nådde en PASI-score på < 5 ved uke 2, mer enn 55 % oppnådde PASI-score < 5 ved uke 4 og dette økte til 85 % ved uke 12 (sammenlignet med 3 %, 14 % og 50 % for etanercept). Signifikant forbedring i alvorlighetsgraden av kløe ble sett ved uke 1 hos pasienter behandlet med Taltz.

Figur 1. PASI-score, prosentvis forbedring ved hvert besøk etter baseline (mBOCF) i intent-to- treat populasjonen under induksjonsdoseringsperioden - UNCOVER-2 og UNCOVER-3

 

 

 

 

 

 

Behandlingsuke

 

 

 

 

 

 

(prosent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baseline

-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forbedring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBO (N=361)

ETN (N=740)

 

IXE Q4 (N=733)

IXE Q2 (N=736)

 

 

 

Effekt og sikkerhet av Taltz ble vist uavhengig av alder, kjønn, rase, kroppsvekt, PASI alvorlighetsgrad ved baseline, hvor på kroppen plakket er, samtidig psoriasisartritt og tidligere behandling med et biologisk legemiddel. Taltz var effektivt hos pasienter som ikke tidligere har fått systemisk behandling eller behandling med biologisk legemiddel, hos pasienter som tidligere har fått behandling med biologisk legemiddel/TNF-hemmer og hos pasienter der behandling med biologisk legemiddel/TNF-hemmer ikke har hatt effekt.

Effekt hos de som ikke hadde respons på etanercept: For pasienter som ble identifisert som sPGA ikke-respondere på etanercept (nådde ikke 0 eller 1) ved uke 12 i UNCOVER-2 (N = 200), og som byttet over til Taltz 80 mg hver 4. uke etter en utvaskingsperiode på 4 uker, nådde henholdsvis 73 % og 83,5 % av pasientene sPGA (0, 1) og PASI 75 etter 12 ukers behandling med Taltz.

I de 2 kliniske studiene som inkluderte en aktiv komparator (UNCOVER-2 og UNCOVER-3) var frekvensen av alvorlige bivirkninger på 1,9 % for både etanercept og Taltz, og frekvensen for seponering som følge av bivirkninger var 1,2 % for etanercept og 2,0 % for Taltz. Infeksjonsfrekvensen var 21,5 % for etanercept og 26,0 % for Taltz, hvor hendelsene i hovedsak var milde til moderate i alvorlighetsgrad. Frekvensen av alvorlige infeksjoner var 0,4 % for etanercept og 0,5 % for Taltz.

Vedlikehold av respons ved uke 60

Pasienter som først ble randomisert til Taltz og som var respondere ved uke 12 (dvs. sPGA-score på 0 eller 1) i UNCOVER-1 og UNCOVER-2 ble re-randomisert til behandling i ytterligere 48 uker med ett av følgende behandlingsregimer: placebo eller Taltz (80 mg hver 4. eller 12. uke).

Tabell 5 Vedlikehold av respons og effekt ved uke 60 (studiene UNCOVER-1 og UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

Forskjell fra placebo i

 

 

Antall pasienter (%)

 

responsrate (95 % KI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endepunkter

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

4. uke

2. uke

4. uke

2. uke

 

4. uke

2. uke

(innledende) /

(innledende) /

(innledende) /

(innledende) /

 

(innledende) /

(innledende) /

 

Placebo

Placebo

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

80 mg hver

 

4. uke

4. uke

4. uke

4. uke

 

(vedlikehold)

(vedlikehold)

 

(vedlikehold)

(vedlikehold)

(vedlikehold)

(vedlikehold)

 

(N = 191)

(N = 211)

 

(N = 195)

(N = 221)

 

 

 

 

 

 

 

Vedlikeholdt

 

 

 

 

62,4 (55,1,

70,7 (64,2,

sPGA på “0”

 

 

 

 

69,8)

77,2)

("tilhelet")

12 (6,3)

16 (7,6)

134 (68,7)a

173 (78,3)a

 

 

eller “1”

 

 

 

 

 

 

("nesten

 

 

 

 

 

 

tilhelet")

 

 

 

 

 

 

Vedlikeholdt

 

 

 

 

47,7 (40,4,

56,0 (49,1,

eller nådd

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)a

130 (58,8)a

54,9)

62,8)

sPGA på “0”

 

 

 

 

 

 

("tilhelet")

 

 

 

 

 

 

Vedlikeholdt

 

 

145 (74,4)a

184 (83,3)a

66,5 (59,3,

74,3 (68,0,

eller nådd

15 (7,9)

19 (9,0)

73,7)

80,5)

PASI 75

 

 

 

 

 

 

Vedlikeholdt

 

 

130 (66,7)a

169 (76,5)a

62,0 (54,7,

71,7 (65,4,

eller nådd

9 (4,7)

10 (4,7)

69,2)

78,0)

PASI 90

 

 

 

 

 

 

Vedlikeholdt

 

 

97 (49,7)a

127 (57,5)a

48,2 (40,9,

54,6 (47,7,

eller nådd

3 (1,6)

6 (2,8)

55,4)

61,5)

PASI 100

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: N = antall pasienter i intent-to-treat populasjonen MERK: pasienter med manglende data ble regnet som ikke-respondere a p < 0,001 sammenlignet med placebo

Taltz var effektivt ved vedlikehold av respons hos pasienter som ikke tidligere har fått systemisk behandling eller behandling med biologisk legemiddel, hos pasienter som tidligere har fått behandling med biologisk legemiddel/TNF-hemmer og hos pasienter der behandling med biologisk legemiddel/TNF-hemmer ikke har hatt effekt.

For sPGA-respondere (0, 1) ved uke 12 som ble re-randomisert til placebo var median tid til tilbakefall (sPGA ≥ 3) 164 dager i UNCOVER-1 og UNCOVER-2 samlet. Blant disse pasientene oppnådde

71,5 % en sPGA-respons (0, 1) i løpet av 12 uker etter re-oppstart av behandling med Taltz 80 mg hver 4. uke.

Signifikant større forbedringer fra baseline ved uke 12 sammenlignet med placebo og etanercept ble vist for psoriasis i negler (målt ved hjelp av «Nail Psoriasis Severity Index» [NAPSI]), for psoriasis i hodebunnen (målt ved hjelp av «Psoriasis Scalp Severity Index» [PSSI]) og for palmoplantar psoriasis (målt ved hjelp av «Psoriasis Palmoplantar Severity Index» [PPASI]). Disse forbedringene i neglene, hodebunnen, i håndflatene og under føttene var vedlikeholdt ved uke 60 hos pasienter som ble behandlet med Taltz som var sPGA-respondere (0, 1) ved uke 12.

Livskvalitet/pasientrapporterte resultater

Ved uke 12, på tvers av studier, var Taltz forbundet med en statistisk signifikant forbedring i helserelatert livskvalitet vurdert ved gjennomsnittlig reduksjon fra baseline i «Dermatology Life Quality Index» (DLQI), (Taltz 80 mg hver 2. uke -10,2 til -11,1; Taltz 80 mg hver 4. uke fra -9,4 til - 10,7; etanercept fra -7,7 til -8,0 og placebo fra -1,0 til -2,0). En signifikant større andel av pasientene

behandlet med Taltz nådde en DLQI på 0 eller 1. På tvers av studiene var Taltz forbundet med en statistisk signifikant forbedring av alvorlighet av kløe vurdert ved Itch NRS-score. En signifikant større andel av pasientene behandlet med Taltz nådde en reduksjon i Itch NRS ≥ 4 poeng ved uke 12 (84,6 % for Taltz hver 2. uke, 79,2 % for Taltz hver 4. uke og 16,5 % for placebo) og virkningen ble opprettholdt til uke 60 hos pasienter behandlet med Taltz, som var sPGA (0 eller 1)-respondere ved uke 12. Ingen tegn til forverring av depresjon, vurdert ved «Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report», ble vist etter opptil 60 ukers behandling med Taltz.

Immunisering

I en studie med friske, frivillige ble det ikke sett noen sikkerhetsmessige problemer ved to inaktiverte vaksiner (tetanus og pneumokokk) gitt etter to doser med iksekizumab (160 mg fulgt av 80 mg to uker senere). Data vedrørende immunisering var imidlertid ikke tilstrekkelige for å konkludere vedrørende immunrespons på disse vaksinene etter administrering av Taltz.

Pediatrisk populasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Taltz i en eller flere undergrupper av den pediatriske populasjonen ved plakkpsoriasis (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

Etter en subkutan enkeltdose med iksekizumab hos pasienter med psoriasis ble gjennomsnittlig maksimalkonsentrasjon nådd innen 4 til 7 dager, over et doseintervall fra 5 til 160 mg. Den gjennomsnittlige (SD) maksimale plasmakonsentrasjonen (Cmax) for iksekizumab etter en oppstartsdose på 160 mg var 19,9 (8,15) mikrog/ml.

Etter en startsdose på 160 mg ble steady state nådd ved uke 8 med et doseregime på 80 mg hver

2. uke. Gjennomsnittlig (SD) Cmax,ss, og Ctrough,ss estimater er 21,5 (9,16) mikrog/ml og 5,23 (3,19) mikrog/ml.

Etter bytte fra et doseregime på 80 mg hver 2. uke til 80 mg hver 4. uke ved uke 12, ble steady state

nådd etter ca. 10 uker. Gjennomsnittlig (SD) Cmax,ss, og Ctrough,ss estimater er 14,6 (6,04) mikrog/ml og 1,87 (1,30) mikrog/ml.

Gjennomsnittlig biotilgjengelighet av iksekizumab etter subkutan administrering var 54 % til 90 % på tvers av analyser.

Distribusjon

I populasjonsfarmakokinetiske analyser var gjennomsnittlig totalt distrubusjonsvolum ved steady state 7,11 l.

Biotransformasjon

Iksekizumab er et monoklonalt antistoff og det forventes å brytes ned til små peptider og aminosyrer via katabolske prosesser, på samme måte som endogene immunoglobuliner.

Eliminasjon

I populasjonsfarmakokinetiske analyser var gjennomsnittlig clearance fra serum på 0,0161 l/time. Clearance er uavhengig av dose. Den gjennomsnittlige halveringstiden, estimert fra analyser på populasjonsfarmakokinetikk, er 13 dager hos pasienter med plakkpsoriasis.

Linearitet/ikke-linearitet

Eksponering (AUC) økte proposjonalt over et doseområde fra 5 til 160 mg ved subkutan injeksjon.

Eldre

Av de 4204 pasientene med plakkpsoriasis som ble eksponert for Taltz i kliniske studier var totalt 301 i alderen 65 år og eldre, og 36 pasienter var i alderen 75 år eller eldre. Basert på populasjonsfarmakokinetiske analyser med et begrenset antall eldre pasienter (n = 94 i alderen ≥ 65 år og n = 12 i alderen ≥ 75 år) var clearance hos eldre pasienter tilsvarende den hos pasienter under 65 år.

Nedsatt nyre- eller leverfunksjon

Spesifikke kliniske farmakologiske studier for å evaluere effektene av nedsatt nyre- og leverfunksjon på farmakokinetikken til iksekizumab er ikke gjennomført. Renal eliminasjon av uforandret iksekizumab, en IgG-MAb, forventes å være lav og av mindre betydning. Tilsvarende elimineres IgG- MAb i hovedsak via intracellulær katabolisme, og nedsatt leverfunksjon er ikke forventet å påvirke clearance av iksekizumab.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data fra cynomolgusaper indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på toksisitetstester ved gjentatt dosering, vurdering av sikkerhetsfarmakologi og reproduksjons- og utviklingstoksisitet.

Subkutan administrering av iksekizumab til cynomolgusaper i 39 uker med doser opptil 50 mg/kg ga ingen organtoksisitet eller uønsket effekt på immunfunksjonen (f.eks. T-celleavhengig antistoffrespons og aktivitet av NK-celler). En ukentlig subkutan dose på 50 mg/kg til aper er ca. 19 ganger høyere enn startdosen for Taltz på 160 mg, og fører til en eksponering (AUC) hos aper som er minst 61 ganger høyere enn forventet gjennomsnittlig steady state eksponering hos mennesker ved administrering av anbefalt doseregime.

Prekliniske studier er ikke utført for å vurdere karsinogenitet eller mutagent potensiale for iksekizumab.

Det ble ikke sett noen effekter på reprodusjonsorganer, menstruasjonssykluser eller sæd hos kjønnsmodne cynomolgusaper som fikk én ukentlig subkutan dose på 50 mg/kg iksekizumab i 13 uker.

I studier på utviklingstoksisitet ble det vist at iksekizumab passerer placenta, og var tilstede i blodet hos avkommet i opptil 6 måneds alder. En høyere forekomst av postnatal mortalitet ble sett hos avkommet til aper som hadde fått iksekizumab sammenlignet med samtidige kontroller. Dette var primært relatert til tidlig fødsel eller maternal forsømmelse av avkom. Dette er et vanlig funn ved studier av ikke-humane primater og er ikke vurdert å være klinsk relevant.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Natriumsitrat

Sitronsyre, vannfri

Natriumklorid

Polysorbat 80

Vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3 Holdbarhet

2 år

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Taltz kan oppbevares utenfor kjøleskap inntil 5 dager ved høyst 30 ºC.

6.5 Emballasje (type og innhold)

1 ml oppløsning i en sprøyte av type I klart glass. Sprøyten er montert i en enkeltdose penn til engangsbruk. Pakningsstørrelser på 1, 2 eller 3 ferdigfylte penner. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Bruksanvisning

Bruksanvisning for pennen, som finnes i pakningsvedlegget, må følges nøye.

Den ferdigfylte pennen er kun til engangsbruk.

Taltz skal ikke brukes dersom man kan se partikler, eller hvis oppløsningen er uklar og/eller tydelig brun.

Dersom Taltz har vært frosset skal den ikke brukes.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1085/001

EU/1/15/1085/002

EU/1/15/1085/003

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 25. april 2016

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter