Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – Merking - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTasmar
ATC-kodeN04BX01
Stofftolcapone
ProdusentMeda AB

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG PÅ DEN INDRE

EMBALLASJE

Ytterkartong og etikett for glass, 30, 60, 100, 200 filmdrasjerte tabletter

1.LEGEMIDLETS NAVN

Tasmar 100 mg filmdrasjerte tabletter tolkapon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjert tablett inneholder 100 mg tolkapon

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktose.

Se vedlegg for ytterligere informasjon

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

200 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. For oralt bruk.

Tablettene skal svelges hele. Ikke del eller knus tabletten.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Sverige

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/044/007 30 tabletter

EU/1/97/044/008 60 tabletter

EU/1/97/044/003 100 tabletter

EU/1/97/044/0010 200 tabletter

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON I BLINDESKRIFT

Tasmar 100 mg (bare gjeldende for ytteremballasje)

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG PÅ DEN INDRE

EMBALLASJE

Ytterkartong for blisterpakning, 30 og 60 filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Tasmar 100 mg filmdrasjerte tabletter tolkapon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjert tablett inneholder 100 mg tolkapon

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktose.

Se vedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. For oralt bruk.

Tablettene skal svelges hele. Del ikke eller knus tabletten.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Sverige

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/044/001 30 tabletter

EU/1/97/044/002 60 tabletter

13. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON I BLINDESKRIFT

Tasmar 100 mg (bare gjeldende for ytteremballasje)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Tasmar 100 mg filmdrasjerte tabletter tolkapon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Meda AB

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.ANNET

Enkeltpakning tilhører en multipakning og kan ikke selges separat.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG INDRE

EMBALLASJE

Ytterkartong og etikett for glass, 100 filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Tasmar 200 mg filmdrasjerte tabletter tolkapon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjert tablett inneholder 200 mg tolkapon

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktose.

Se vedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegg før bruk. Til oralt bruk.

Tablettene skal svelges hele. Må ikke deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Sverige

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/044/006 100 tabletter

13. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON I BLINDESKRIFT

Tasmar 200 mg (bare gjeldende for ytteremballasje)

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG PÅ DEN INDRE

EMBALLASJE

Blisterpakning, 30 og 60 filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

1 filmdrasjert tablett inneholder tolkapon

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hver filmdrasjert tablett inneholder 200 mg tolkapon

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktose.

Se vedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegger før bruk. Til oralt bruk.

Tablettene skal svelges hele. Må ikke deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Sverige

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/044/004 30 tabletter

EU/1/97/044/005 60 tabletter

13. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON I BLINDESKRIFT

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Tasmar 200 mg filmdrasjert tablett tolkapon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Meda AB

3. UTLØPSDATO

Utløpsdato

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter