Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tecfidera (dimethyl fumarate) – Merking - N07XX09

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTecfidera
ATC-kodeN07XX09
Stoffdimethyl fumarate
ProdusentBiogen Idec Ltd

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Tecfidera 120 mg enterokapsler, harde dimetylfumarat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 120 mg dimetylfumarat

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 enterokapsler, harde

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Biogen Idec Ltd,

Innovation House, 70 Norden Road,

Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/837/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFISERING FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Tecfidera 120 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

VARMEFORSEGLET BLISTERBRETT

1. LEGEMIDLETS NAVN

Tecfidera 120 mg enterokapsler, harde dimetylfumarat

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Biogen Idec Ltd

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

Morgen

Kveld

Ma.

Ti.

On.

To.

Fr.

Lø.

Sø.

Sol som et symbol

Måne som et symbol

14 enterokapsler, harde

Oral bruk

Hver kapsel inneholder 120 mg dimetylfumarat Les pakningsvedlegget før bruk

Oppbevares utilgjengelig for barn

Oppbevares ved høyst 30 °C

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTERFOLIE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Tecfidera 120 mg dimethyl fumarate

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Tecfidera 240 mg enterokapsler, harde dimetylfumarat

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 240 mg dimetylfumarat

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

56 enterokapsler, harde

168 enterokapsler, harde

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Biogen Idec Ltd,

Innovation House, 70 Norden Road,

Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/837/002

EU/1/13/837/003

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFISERING FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Tecfidera 240 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

VARMEFORSEGLET BLISTERBRETT

1. LEGEMIDLETS NAVN

Tecfidera 240 mg enterokapsler, harde dimetylfumarat

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Biogen Idec Ltd

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Morgen

Kveld

Ma.

Ti.

On.

To.

Fr.

Lø.

Sø.

Sol som et symbol

Måne som et symbol

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTERFOLIE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Tecfidera 240 mg dimethyl fumarate

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter