Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Telmisartan Actavis (telmisartan) – Pakningsvedlegg - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTelmisartan Actavis
ATC-kodeC09CA07
Stofftelmisartan
ProdusentActavis Group PTC ehf

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Telmisartan Actavis 20 mg tabletter telmisartan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Telmisartan Actavis er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Telmisartan Actavis

3.Hvordan du bruker Telmisartan Actavis

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Telmisartan Actavis

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Telmisartan Actavis er, og hva det brukes mot

Telmisartan Actavis er et legemiddel som inneholder virkestoffet telmisartan, og tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin-II reseptorantagonister.

Angiotensin-II er en substans som produseres i kroppen, og som får blodårene til å trekke seg sammen og dermed blodtrykket til å stige. Telmisartan Actavis virker ved å blokkere effekten av angiotensin-II slik at blodårene utvides og blodtrykket synker.

Telmisartan Actavis tabletter brukes til behandling av essensiell hypertensjon (høyt blodtrykk) hos voksne.

”Essensiell” betyr at det høye blodtrykket ikke er forårsaket av andre tilstander.

Hvis høyt blodtrykk forblir ubehandlet, kan det skade blodårene i flere organer, noe som enkelte ganger kan føre til hjerteinfarkt, hjerte- eller nyresvikt, slag eller blindhet. Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer før skaden skjer. Derfor er det viktig å måle blodtrykket regelmessig for å kontrollere at det ligger innenfor normalområdet.

Telmisartan Actavis brukes også for å redusere kardiovaskulære hendelser (dvs. hjerteinfarkt eller slag) hos voksne som er i risikosonen fordi de har redusert eller blokkert blodtilførsel til hjertet eller leggene, eller har hatt et slag eller har høy risiko for diabetes. Legen din kan fortelle deg om du har en risiko for slike hendelser.

2. Hva du må vite før du bruker Telmisartan Actavis

Bruk ikke Telmisartan Actavis

-dersom du er allergisk overfor telmisartan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-hvis du er mer enn 3 måneder gravid. (Det er også en fordel å unngå Telmisartan Actavis tidlig i graviditeten – se avsnittet om Graviditet).

-dersom du har alvorlige leverproblemer som gallestase eller galleveisobstruksjon (problemer med drenering av galle fra leveren og galleblæren) eller annen alvorlig leversykdom.

-dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.

Ta kontakt med legen din eller spør på apoteket før du tar Telmisartan Actavis dersom noe av dette gjelder deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med legen din dersom du har eller har hatt noen av følgende tilstander eller sykdommer:

-nyresykdom eller har gjennomgått nyretransplantasjon

-nyrearteriestenose (innsnevring av blodårene til den ene eller begge nyrene)

-Leversykdom

-Hjerteproblemer

-Forhøyede aldosteronverdier (ansamling av vann og salt i kroppen sammen med ubalanse i forskjellige blodmineraler)

-lavt blodtrykk (hypotensjon), som kan forekomme dersom du er dehydrert (stort væsketap fra kroppen) eller har saltmangel pga. behandling med diuretika (vanndrivende tabletter), saltfattig kost, diaré eller oppkast

-forhøyet kaliuminnhold i blodet

-Diabetes

Rådfør deg med lege før du tar Telmisartan Actavis

-dersom du tar digoksin

-dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:

-en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom

-aliskiren

Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.

Se også informasjon i avsnittet ”Bruk ikke Telmisartan Actavis”.

Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Telmisartan Actavis er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).

Informer legen om at du tar Telmisartan Actavis dersom du skal gjennomgå et kirurgisk inngrep eller trenger bedøvelse (anestesi).

Telmisartan Actavis kan ha dårligere blodtrykkssenkende effekt hos mørkhudede pasienter.

Barn og ungdom

Bruk av Telmisartan Actavis hos barn og ungdom under 18 år er ikke anbefalt.

Andre legemidler og Telmisartan Actavis

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Legen kan måtte endre dosen av de andre legemidlene eller ta andre forholdsregler. I enkelte tilfeller kan du komme til å måtte slutte med ett av legemidlene. Dette gjelder særlig hvis legemidlene angitt nedenfor tas samtidig med Telmisartan Actavis:

-legemidler som inneholder litium til behandling av visse typer depresjon

-legemidler som kan øke kaliumverdiene i blodet, slik som salterstatninger som inneholder kalium, kaliumsparende diuretika (visse vanndrivende tabletter), ACE-hemmere (angiotensin- konverterende-enzymhemmere, mot høyt blodtrykk), angiotensin-II reseptorantagonister (mot

høyt blodtrykk), NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende legemidler, f. eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen), heparin (blodfortynnende), legemidler som hemmer immunforsvaret (f.eks. ciklosporin eller takrolimus) og antibiotikumet trimetoprim

-diuretika (vanndrivende tabletter) kan føre til stort væsketap fra kroppen og lavt blodtrykk (hypotensjon), særlig hvis de tas i høye doser sammen med Telmisartan Actavis

-hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene ”Bruk ikke Telmisartan Actavis” og ”Advarsler og forsiktighetsregler”).

-Digoksin

Effekten av Telmisartan Actavis kan reduseres når du tar NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende legemidler, f. eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen) eller kortikosteroider.

Telmisartan Actavis kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten av andre legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk eller av legemidler med mulig blodtrykkssenkende virkning (f.eks. baklofen, amifostin).

Dessuten kan lavt blodtrykk forverres av alkohol, barbiturater, narkotika eller antidepressiva. Dette kan oppleves som svimmelhet når du står oppreist. Du bør derfor rådføre deg med legen om du trenger å justere dosen av de andre legemidlene dine når du tar Telmisartan Actavis..

Graviditet og amming

Graviditet

Informer legen din dersom du mistenker at du er gravid (eller planlegger å bli gravid). Legen din vil vanligvis råde deg til å slutte å bruke Telmisartan Actavis før du blir gravid eller så fort som mulig etter at du finner ut at du er gravid. I så fall vil legen også råde deg til å bruke en alternativ medisin istedenfor Telmisartan Actavis. Telmisartan Actavis er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige skader på barnet hvis det tas i denne perioden.

Amming

Informer legen din dersom du ammer eller har planer om å begynne å amme. Telmisartan Actavis er ikke anbefalt til kvinner som ammer, og legen din kan velge en alternativ behandling for deg hvis du ønsker å amme, særlig hvis barnet er nyfødt eller født for tidlig.

Kjøring og bruk av maskiner

Noen kan føle seg svimle eller trette når de tar Telmisartan Actavis. Du må ikke kjøre eller bruke maskiner hvis du føler deg svimmel eller trøtt.

3.Hvordan du bruker Telmisartan Actavis

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.

Den vanlige dosen av Telmisartan Actavis ved behandling av høyt blodtrykk hos de fleste pasienter er én 40 mg tablett én gang daglig for å kontrollere blodtrykket i 24 timer. Legen din har anbefalt en lavere dose på én 20 mg tablett daglig. Telmisartan Actavis kan også brukes i kombinasjon med diuretika (vanndrivende tabletter) slik som hydroklortiazid, som har vist seg å gi kraftigere blodtrykkssenkende effekt sammen med telmisartan.

For reduksjon av kardiovaskulære hendelser er den vanlige dosen av Telmisartan Actavis én 80 mg tablett én gang daglig. Blodtrykket skal kontrolleres jevnlig i starten av den forebyggende behandlingen med Telmisartan Actavis 80 mg.

Hos pasienter med leverproblemer skal den vanlige dosen ikke overstige 40 mg én gang daglig.

Hos pasienter med nyreproblemer anbefales det en lavere startdose på 20 mg.

Forsøk å ta tabletten til samme tid hver dag. Du kan ta Telmisartan Actavis med eller uten mat. Tablettene bør svelges sammen med vann eller andre alkoholfrie drikker. Det er viktig at du tar Telmisartan Actavis hver dag inntil legen din forteller deg noe annet. Kontakt lege eller apoteket dersom du føler at effekten av Telmisartan Actavis er for sterk eller for svak.

Dersom du tar for mye Telmisartan Actavis

Det er viktig å holde seg til den dosen som legen har foreskrevet. Kontakt lege eller nærmeste akuttavdeling på sykehus umiddelbart hvis du har fått i deg for mange tabletter ved et uhell.

De vanligste symptomene på en overdosering med telmisartan er lavt blodtrykk (hypotensjon) og hurtig hjerterytme (takykardi). Langsom hjerterytme (bradykardi), svimmelhet, forhøyet kreatinin i blodet og plutselig nyresvikt har også vært rapportert.

Dersom du har glemt å ta Telmisartan Actavis

Dersom du har glemt å ta medisinen din, tar du dosen så snart du husker det samme dag. Har du glemt å ta medisinen en dag, fortsetter du som vanlig dagen etter. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Telmisartan Actavis

Ta Telmisartan Actavis hver dag så lenge legen har forskrevet for å holde blodtrykket under kontroll. Snakk med legen din eller apoteket hvis du får inntrykk av at virkningen av Telmisartan Actavis er for sterk eller svak.

Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Noen bivirkninger kan være alvorlige og trenge øyeblikkelig legehjelp:

Du bør oppsøke legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer:

Sepsis* (ofte kalt blodforgiftning, en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner (angioødem). Disse bivirkningene er sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter), men ekstremt alvorlige, og pasienter skal slutte å ta legemidlet og oppsøke legen sin umiddelbart. Hvis disse effektene ikke behandles, kan de være dødelige.

Mulige bivirkninger av telmisartan:

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):

Lavt blodtrykk (hypotensjon), hos brukere som behandles for reduksjon av hjerte-karsykdom.

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):

Urinveisinfeksjoner, øvre luftveisinfeksjoner (f. eks. sår hals, bihulebetennelse, forkjølelse), mangel på røde blodlegemer (anemi), høye kaliumverdier i blodet, innsovningsproblemer, tristhetsfølelse (depresjon), besvimelse (synkope), følelse av å rotere (vertigo), langsom hjerterytme (bradykardi), lavt blodtrykk (hypotensjon) hos brukere som behandles for høyt blodtrykk, svimmelhet når man reiser seg opp (ortostatisk hypotensjon), kortpustethet, hoste, magesmerter, diaré, magebesvær, oppblåsthet, oppkast, kløe, økt svetting, legemiddelindusert hudutslett, ryggsmerter, muskelkramper, muskelsmerter (myalgi), nedsatt nyrefunksjon inkludert akutt nyresvikt, brystsmerter, svakhetsfølelse og forhøyet kreatininnivå i blodet.

Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):

Sepsis* (ofte kalt blodforgiftning, en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen og som kan føre til døden), økning i visse hvite blodceller (eosinofili), lavt antall blodplater (trombocytopeni), alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon), allergisk reaksjon, (f.eks. utslett, kløe, pusteproblemer, hveselyder i brystet, hevelse i ansiktet eller lavt blodtrykk), lavt blodsukkernivå (hos diabetikere), angst, søvnløshet, svekket syn, hurtig hjerterytme (takykardi), munntørrhet, urolig mage, smaksforstyrrelser (dysgeusi), unormal leverfunksjon (japanske pasienter har større sannsynlighet for å oppleve denne bivirkningen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner som også kan føre til døden (angioødem med dødelig utgang), eksem (en hudsykdom), rødme i huden, elveblest (urtikaria), alvorlig legemiddelindusert hudutslett, leddsmerter (artralgi), smerter i armer og ben, senesmerter, influensalignende sykdom, redusert hemoglobin (et blodprotein), forhøyede verdier av urinsyre, forhøyede leverenzymer eller kreatinfosfokinase i blodet.

Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter): Progressiv arrdannelse av lungevev (interstitiell lungesykdom)**.

*Hendelsen kan være tilfeldig, eller det kan skyldes en mekanisme man for tiden ikke kjenner ved telmisartan.

**Tilfeller av progressiv arrdannelse av lungevev har vært rapportert etter markedsføring, i en tidsmessig tilknytning til inntak av telmisartan. En årsakssammenheng har imidlertid ikke blitt fastslått.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Telmisartan Actavis

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, glasset eller blisterpakningen etter ”EXP” /”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Aluminium/aluminium-blisterbrett:

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys.

HDPE-tablettboks:

Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot lys.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Telmisartan Actavis

-Virkestoffet er telmisartan. Én tablett inneholder 20 mg telmisartan.

-Hjelpestoffer er magnesiumstearat, krysskarmellosenatrium, mannitol, povidon og kaliumhydroksid.

Hvordan Telmisartan Actavis ser ut og innholdet i pakningen

20 mg tabletter er hvite, runde, flate med logoen ”T” på den ene siden.

Pakningsstørrelser:

Aluminium/aluminium-blisterbrett: 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 og 100 tabletter. Tablettbokser: 30 og 250 tabletter.

Tablettboksen inneholder tørkemiddel, som ikke må spises.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Navn på innehaveren av markedsføringstillatelsen

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Island

Tilvirker

Actavis Hf.

Reykjavikurvegi 76-78,

IS-220 Hafnarfjordur

ISLAND

og/eller

Actavis Ltd.

BLB 016

Bulebel Industrial Estate

Zejtun

MALTA

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB “Actavis Baltics”

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 260 9615

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Aurobindo Pharma B.V.

Teл.: +359 2 9321 861

Pays-Bas / Niederlande

 

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

Česká republika

Magyarország

Actavis CZ a.s.

Actavis Hungary Kft.

Tel: +420251 113 002

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Aurobindo Pharma B.V.

Tel.: +49-89-558-9090

Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

Eesti

Norge

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 6100 565

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Arrow Génériques

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tél: +33 4 72 72 60 72

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

PharmaVigil d.o.o.

Actavis SRL

Tel: +385(1)3890676

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

Actavis s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Actavis Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Actavis AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

United Kingdom

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle

Actavis UK Limited

Tel: +371 67304300

Tel: +44 1271 385257

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) : http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Telmisartan Actavis 40 mg tabletter telmisartan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Telmisartan Actavis er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Telmisartan Actavis

3.Hvordan du bruker Telmisartan Actavis

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Telmisartan Actavis

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Telmisartan Actavis er, og hva det brukes mot

Telmisartan Actavis er et legemiddel som inneholder virkestoffet telmisartan, og tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin-II reseptorantagonister.

Angiotensin-II er en substans som produseres i kroppen, og som får blodårene til å trekke seg sammen og dermed blodtrykket til å stige. Telmisartan Actavis virker ved å blokkere effekten av angiotensin-II slik at blodårene utvides og blodtrykket synker.

Telmisartan Actavis tabletter brukes til behandling av essensiell hypertensjon (høyt blodtrykk) hos voksne.

”Essensiell” betyr at det høye blodtrykket ikke er forårsaket av andre tilstander.

Hvis høyt blodtrykk forblir ubehandlet, kan det skade blodårene i flere organer, noe som enkelte ganger kan føre til hjerteinfarkt, hjerte- eller nyresvikt, slag eller blindhet. Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer før skaden skjer. Derfor er det viktig å måle blodtrykket regelmessig for å kontrollere at det ligger innenfor normalområdet.

Telmisartan Actavis brukes også for å redusere kardiovaskulære hendelser (dvs. hjerteinfarkt eller slag) hos voksne som er i risikosonen fordi de har redusert eller blokkert blodtilførsel til hjertet eller leggene, eller har hatt et slag eller har høy risiko for diabetes. Legen din kan fortelle deg om du har en risiko for slike hendelser.

2. Hva du må vite du bruker Telmisartan Actavis

Bruk ikke Telmisartan Actavis

-dersom du er allergisk overfor telmisartan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6.)

-hvis du er mer enn 3 måneder gravid. (Det er også en fordel å unngå Telmisartan Actavis tidlig i graviditeten – se avsnittet om Graviditet).

-dersom du har alvorlige leverproblemer som gallestase eller galleveisobstruksjon (problemer med drenering av galle fra leveren og galleblæren) eller annen alvorlig leversykdom.

-dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.

Ta kontakt med legen din eller spør på apoteket før du tar Telmisartan Actavis dersom noe av dette gjelder deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med legen din dersom du har eller har hatt noen av følgende tilstander eller sykdommer:

-nyresykdom eller har gjennomgått nyretransplantasjon

-nyrearteriestenose (innsnevring av blodårene til den ene eller begge nyrene)

-Leversykdom

-Hjerteproblemer

-Forhøyede aldosteronverdier (ansamling av vann og salt i kroppen sammen med ubalanse i forskjellige blodmineraler)

-lavt blodtrykk (hypotensjon), som kan forekomme dersom du er dehydrert (stort væsketap fra kroppen) eller har saltmangel pga. behandling med diuretika (vanndrivende tabletter), saltfattig kost, diaré eller oppkast

-forhøyet kaliuminnhold i blodet

-Diabetes

Rådfør deg med lege før du tar Telmisartan Actavis

-dersom du tar digoksin

-dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:

-en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk

nyresykdom

-aliskiren

Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.

Se også informasjon i avsnittet ”Bruk ikke Telmisartan Actavis”.

Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Telmisartan Actavis er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).

Informer legen om at du tar Telmisartan Actavis dersom du skal gjennomgå et kirurgisk inngrep eller trenger bedøvelse (anestesi).

Telmisartan Actavis kan ha dårligere blodtrykkssenkende effekt hos mørkhudede pasienter.

Barn og ungdom

Bruk av Telmisartan Actavis hos barn og ungdom under 18 år er ikke anbefalt.

Andre legemidler og Telmisartan Actavis

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Legen kan måtte endre dosen av de andre legemidlene eller ta andre forholdsregler. I enkelte tilfeller kan du komme til å måtte slutte med ett av legemidlene. Dette gjelder særlig hvis legemidlene angitt nedenfor tas samtidig med Telmisartan Actavis:

-legemidler som inneholder litium til behandling av visse typer depresjon

-legemidler som kan øke kaliumverdiene i blodet, slik som salterstatninger som inneholder kalium, kaliumsparende diuretika (visse vanndrivende tabletter), ACE-hemmere (angiotensin-

konverterende-enzymhemmere, mot høyt blodtrykk), angiotensin-II reseptorantagonister (mot høyt blodtrykk), NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende legemidler, f. eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen), heparin (blodfortynnende), legemidler som hemmer immunforsvaret (f.eks. ciklosporin eller takrolimus) og antibiotikumet trimetoprim

-diuretika (vanndrivende tabletter) kan føre til stort væsketap fra kroppen og lavt blodtrykk (hypotensjon), særlig hvis de tas i høye doser sammen med Telmisartan Actavis

-hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene ”Bruk ikke Telmisartan Actavis” og ”Advarsler og forsiktighetsregler”)

-Digoksin

Effekten av Telmisartan Actavis kan reduseres når du tar NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende legemidler, f. eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen) eller kortikosteroider.

Telmisartan Actavis kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten av andre legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk eller av legemidler med mulig blodtrykkssenkende virkning (f.eks. baklofen, amifostin). Dessuten kan lavt blodtrykk forverres av alkohol, barbiturater, narkotika eller antidepressiva. Dette kan oppleves som svimmelhet når du står oppreist. Du bør derfor rådføre deg med legen om du trenger å justere dosen av de andre legemidlene dine når du tar Telmisartan Actavis

Graviditet og amming

Graviditet

Informer legen din dersom du mistenker at du er gravid (eller planlegger å bli gravid). Legen din vil vanligvis råde deg til å slutte å bruke Telmisartan Actavis før du blir gravid eller så fort som mulig etter at du finner ut at du er gravid. I så fall vil legen også råde deg til å bruke en alternativ medisin istedenfor Telmisartan Actavis. Telmisartan Actavis er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige skader på barnet hvis det tas i denne perioden.

Amming

Informer legen din dersom du ammer eller har planer om å begynne å amme. Telmisartan Actavis er ikke anbefalt til kvinner som ammer, og legen din kan velge en alternativ behandling for deg hvis du ønsker å amme, særlig hvis barnet er nyfødt eller født for tidlig.

Kjøring og bruk av maskiner

Noen kan føle seg svimle eller trette når de tar Telmisartan Actavis. Du må ikke kjøre eller bruke maskiner hvis du føler deg svimmel eller trøtt.

3. Hvordan du bruker Telmisartan Actavis

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.

Den vanlige dosen av Telmisartan Actavis ved behandling av høyt blodtrykk hos de fleste pasienter er én 40 mg tablett én gang daglig for å kontrollere blodtrykket i 24 timer.

Legen din kan noen ganger anbefale en lavere dose på 20 mg telmisartan, eller en høyere dose på 80 mg. Telmisartan Actavis kan alternativt brukes i kombinasjon med diuretika (vanndrivende

tabletter) slik som hydroklortiazid, som har vist seg å gi kraftigere blodtrykkssenkende effekt sammen med telmisartan.

For reduksjon av kardiovaskulære hendelser er den vanlige dosen av Telmisartan Actavis én 80 mg tablett én gang daglig. Blodtrykket skal kontrolleres jevnlig i starten av den forebyggende behandlingen med Telmisartan Actavis 80 mg.

Hos pasienter med leverproblemer skal den vanlige dosen ikke overstige 40 mg én gang daglig.

Hos pasienter med nyreproblemer anbefales det en lavere startdose på 20 mg.

Forsøk å ta tabletten til samme tid hver dag. Du kan ta Telmisartan Actavis med eller uten mat. Tablettene bør svelges sammen med vann eller andre alkoholfrie drikker. Det er viktig at du tar Telmisartan Actavis hver dag inntil legen din forteller deg noe annet. Kontakt lege eller apoteket dersom du føler at effekten av Telmisartan Actavis er for sterk eller for svak.

Dersom du tar for mye Telmisartan Actavis

Det er viktig å holde seg til den dosen som legen har foreskrevet. Kontakt lege eller nærmeste akuttavdeling på sykehus umiddelbart hvis du har fått i deg for mange tabletter ved et uhell.

De vanligste symptomene på en overdosering med telmisartan er lavt blodtrykk (hypotensjon) og hurtig hjerterytme (takykardi). Langsom hjerterytme (bradykardi), svimmelhet, forhøyet kreatinin i blodet og plutselig nyresvikt har også vært rapportert.

Dersom du har glemt å ta Telmisartan Actavis

Dersom du har glemt å ta medisinen din, tar du dosen så snart du husker det samme dag. Har du glemt å ta medisinen en dag, fortsetter du som vanlig dagen etter. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Telmisartan Actavis

Ta Telmisartan Actavis hver dag så lenge legen har forskrevet for å holde blodtrykket under kontroll. Snakk med legen din eller apoteket hvis du får inntrykk av at virkningen av Telmisartan Actavis er for sterk eller svak.

Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Noen bivirkninger kan være alvorlige og trenge øyeblikkelig legehjelp:

Du bør oppsøke legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer:

Sepsis* (ofte kalt blodforgiftning, en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner (angioødem). Disse bivirkningene er sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter), men ekstremt alvorlige, og pasienter skal slutte å ta dette legemidlet og oppsøke legen sin umiddelbart. Hvis disse effektene ikke behandles, kan de være dødelige.

Mulige bivirkninger av telmisartan:

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):

Lavt blodtrykk (hypotensjon), hos brukere som behandles for reduksjon av hjertekarsykdom.

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):

Urinveisinfeksjoner, øvre luftveisinfeksjoner (f. eks. sår hals, bihulebetennelse, forkjølelse), mangel på røde blodlegemer (anemi), høye kaliumverdier i blodet, innsovningsproblemer, tristhetsfølelse (depresjon), besvimelse (synkope), følelse av å rotere (vertigo), langsom hjerterytme (bradykardi), lavt blodtrykk (hypotensjon) hos brukere som behandles for høyt blodtrykk, svimmelhet når man reiser seg opp (ortostatisk hypotensjon), kortpustethet, hoste, magesmerter, diaré, magebesvær, oppblåsthet, oppkast, kløe, økt svetting, legemiddelindusert hudutslett, ryggsmerter, muskelkramper, muskelsmerter (myalgi), nedsatt nyrefunksjon inkludert akutt nyresvikt, brystsmerter, svakhetsfølelse og forhøyet kreatininnivå i blodet.

Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):

Sepsis* (ofte kalt blodforgiftning, en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen og som kan føre til døden), økning i visse hvite blodceller (eosinofili), lavt antall blodplater (trombocytopeni), alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon), allergisk reaksjon, (f.eks. utslett, kløe, pusteproblemer, hveselyder i brystet, hevelse i ansiktet eller lavt blodtrykk), lavt blodsukkernivå (hos diabetikere), angst, søvnighet, svekket syn, hurtig hjerterytme (takykardi), munntørrhet, urolig mage, smaksforstyrrelser (dysgeusi), unormal leverfunksjon (japanske pasienter har større sannsynlighet for å oppleve denne bivirkningen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner som også kan føre til døden (angioødem med dødelig utgang), eksem (en hudsykdom), rødme i huden, elveblest (urtikaria), alvorlig legemiddelindusert hudutslett, leddsmerter (artralgi), smerter i armer og ben, senesmerter, influensalignende sykdom, redusert hemoglobin (et blodprotein), forhøyede verdier av urinsyre, forhøyede leverenzymer eller kreatinfosfokinase i blodet.

Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter): Progressiv arrdannelse av lungevev (interstitiell lungesykdom)**.

*Hendelsen kan være tilfeldig, eller det kan skyldes en mekanisme man for tiden ikke kjenner ved telmisartan.

**Tilfeller av progressiv arrdannelse av lungevev har vært rapportert etter markedsføring, i en tidsmessig tilknytning til inntak av telmisartan. En årsakssammenheng har imidlertid ikke blitt fastslått.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Telmisartan Actavis

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, glasset eller blisterpakningen etter ”EXP” /”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Aluminium/aluminium-blisterbrett:

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys.

HDPE-tablettboks:

Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot lys.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Telmisartan Actavis

-Virkestoffet er telmisartan. Én tablett inneholder 40 mg telmisartan.

-Hjelpestoffer er magnesiumstearat, krysskarmellosenatrium, mannitol, povidon og kaliumhydroksid.

Hvordan Telmisartan Actavis ser ut og innholdet i pakningen

40 mg tabletter er hvite, ovale, bikonvekse med delestrek og logoen ”T” på den ene siden. Tabletten kan deles i to like deler.

Pakningsstørrelser:

Aluminium/aluminium-blisterbrett: 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 og 100 tabletter. Tablettbokser: 30 og 250 tabletter.

Tablettboksen inneholder tørkemiddel, som ikke må spises.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Navn på innehaveren av markedsføringstillatelsen

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður ISLAND

Tilvirker

Actavis Hf.

Reykjavikurvegi 76-78,

IS-220 Hafnarfjordur

Island

og/eller

Actavis Ltd.

BLB 016

Bulebel Industrial Estate

Zejtun

MALTA

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB “Actavis Baltics”

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 260 9615

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Aurobindo Pharma B.V.

Teл.: +359 2 9321 861

Pays-Bas / Niederlande

 

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

Česká republika

Magyarország

Actavis CZ a.s.

Actavis Hungary Kft.

Tel: +420251 113 002

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Aurobindo Pharma B.V.

Tel.: +49-89-558-9090

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 6100 565

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Arrow Génériques

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tél: +33 4 72 72 60 72

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

PharmaVigil d.o.o.

Actavis SRL

Tel: +385(1)3890676

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

Actavis s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Actavis Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Actavis AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

United Kingdom

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle

Actavis UK Limited

Tel: +371 67304300

Tel: +44 1271 385257

Dette pakningsvedlegget ble sist revidert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Telmisartan Actavis 80 mg tabletter telmisartan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som

 

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Telmisartan Actavis er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Telmisartan Actavis

3.Hvordan du bruker Telmisartan Actavis

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Telmisartan Actavis

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Telmisartan Actavis er, og hva det brukes mot

Telmisartan Actavis er et legemiddel som inneholder det virkestoffet telmisartan, og tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin-II reseptorantagonister.

Angiotensin-II er en substans som produseres i kroppen, og som får blodårene til å trekke seg sammen og dermed blodtrykket til å stige. Telmisartan Actavis virker ved å blokkere effekten av angiotensin-II slik at blodårene utvides og blodtrykket synker.

Telmisartan Actavis tabletter brukes til behandling av essensiell hypertensjon (høyt blodtrykk) hos voksne.

”Essensiell” betyr at det høye blodtrykket ikke er forårsaket av andre tilstander.

Hvis høyt blodtrykk forblir ubehandlet, kan det skade blodårene i flere organer, noe som enkelte ganger kan føre til hjerteinfarkt, hjerte- eller nyresvikt, slag eller blindhet. Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer før skaden skjer. Derfor er det viktig å måle blodtrykket regelmessig for å kontrollere at det ligger innenfor normalområdet.

Telmisartan Actavis brukes også for å redusere kardiovaskulære hendelser (dvs. hjerteinfarkt eller slag) hos voksne som er i risikosonen fordi de har redusert eller blokkert blodtilførsel til hjertet eller leggene, eller har hatt et slag eller har høy risiko for diabetes. Legen din kan fortelle deg om du har en risiko for slike hendelser.

2. Hva du må vite før du bruker Telmisartan Actavis

Bruk ikke Telmisartan Actavis

-dersom du er allergisk overfor telmisartan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-hvis du er mer enn 3 måneder gravid. (Det er også en fordel å unngå Telmisartan Actavis tidlig i graviditeten – se avsnittet om Graviditet).

-dersom du har alvorlige leverproblemer som gallestase eller galleveisobstruksjon (problemer med drenering av galle fra leveren og galleblæren) eller annen alvorlig leversykdom.

- dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.

Ta kontakt med legen din eller spør på apoteket før du tar Telmisartan Actavis dersom noe av dette gjelder deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med legen din dersom du har eller har hatt noen av følgende tilstander eller sykdommer:

-nyresykdom eller har gjennomgått nyretransplantasjon

-nyrearteriestenose (innsnevring av blodårene til den ene eller begge nyrene)

-Leversykdom

-Hjerteproblemer

-Forhøyede aldosteronverdier (ansamling av vann og salt i kroppen sammen med ubalanse i forskjellige blodmineraler)

-lavt blodtrykk (hypotensjon), som kan forekomme dersom du er dehydrert (stort væsketap fra kroppen) eller har saltmangel pga. behandling med diuretika (vanndrivende tabletter), saltfattig kost, diaré eller oppkast

-forhøyet kaliuminnhold i blodet

-Diabetes

Rådfør deg med lege før du tar Telmisartan Actavis:

-dersom du tar digoksin

-dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:

-en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk

nyresykdom

-aliskiren

Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.

Se også informasjon i avsnittet ”Bruk ikke Telmisartan Actavis”.

Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Telmisartan Actavis er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).

Informer legen om at du tar Telmisartan Actavis dersom du skal gjennomgå et kirurgisk inngrep eller trenger bedøvelse (anestesi).

Telmisartan Actavis kan ha dårligere blodtrykkssenkende effekt hos mørkhudede pasienter.

Barn og ungdom

Bruk av Telmisartan Actavis hos barn og ungdom under 18 år er ikke anbefalt.

Andre legemidler og Telmisartan Actavis

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Legen kan måtte endre dosen av de andre legemidlene eller ta andre forholdsregler. I enkelte tilfeller kan du komme til å måtte slutte med ett av legemidlene. Dette gjelder særlig hvis legemidlene angitt nedenfor tas samtidig med Telmisartan Actavis:

-legemidler som inneholder litium til behandling av visse typer depresjon

-legemidler som kan øke kaliumverdiene i blodet, slik som salterstatninger som inneholder kalium, kaliumsparende diuretika (visse vanndrivende tabletter), ACE-hemmere (angiotensin-

konverterende-enzymhemmere, mot høyt blodtrykk), angiotensin-II reseptorantagonister (mot høyt blodtrykk), NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende legemidler, f. eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen), heparin (blodfortynnende), legemidler som hemmer immunforsvaret (f.eks. ciklosporin eller takrolimus) og antibiotikumet trimetoprim

-diuretika (vanndrivende tabletter) kan føre til stort væsketap fra kroppen og lavt blodtrykk (hypotensjon), særlig hvis de tas i høye doser sammen med Telmisartan Actavis

-hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene ”Bruk ikke Telmisartan Actavis” og ”Advarsler og forsiktighetsregler”)

-Digoksin

Effekten av Telmisartan Actavis kan reduseres når du tar NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende legemidler, f. eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen) eller kortikosteroider.

Telmisartan Actavis kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten av andre legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk eller av legemidler med mulig blodtrykkssenkende virkning (f.eks. baklofen, amifostin). Dessuten kan lavt blodtrykk forverres av alkohol, barbiturater, narkotika eller antidepressiva. Dette kan oppleves som svimmelhet når du står oppreist. Du bør derfor rådføre deg med legen om du trenger å justere dosen av de andre legemidlene dine når du tar Telmisartan Actavis..

Graviditet og amming

Graviditet

Informer legen din dersom du mistenker at du er gravid (eller planlegger å bli gravid). Legen din vil vanligvis råde deg til å slutte å bruke Telmisartan Actavis før du blir gravid eller så fort som mulig etter at du finner ut at du er gravid. I så fall vil legen også råde deg til å bruke en alternativ medisin istedenfor Telmisartan Actavis. Telmisartan Actavis er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige skader på barnet hvis det tas i denne perioden.

Amming

Informer legen din dersom du ammer eller har planer om å begynne å amme. Telmisartan Actavis er ikke anbefalt til kvinner som ammer, og legen din kan velge en alternativ behandling for deg hvis du ønsker å amme, særlig hvis barnet er nyfødt eller født for tidlig.

Kjøring og bruk av maskiner

Noen kan føle seg svimle eller trette når de tar Telmisartan Actavis. Du må ikke kjøre eller bruke maskiner hvis du føler deg svimmel eller trøtt.

3. Hvordan du bruker Telmisartan Actavis

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.

Den vanlige dosen av Telmisartan Actavis ved behandling av høyt blodtrykk hos de fleste pasienter er én 40 mg tablett én gang daglig for å kontrollere blodtrykket i 24 timer. Legen din kan noen ganger anbefale en lavere dose på 20 mg telmisartan, eller en høyere dose på 80 mg. Telmisartan Actavis kan alternativt brukes i kombinasjon med diuretika (vanndrivende tabletter) slik som hydroklortiazid, som har vist seg å gi kraftigere blodtrykkssenkende effekt sammen med telmisartan.

For reduksjon av kardiovaskulære hendelser er den vanlige dosen av Telmisartan Actavis én 80 mg tablett én gang daglig. Blodtrykket skal kontrolleres jevnlig i starten av den forebyggende behandlingen med Telmisartan Actavis 80 mg.

Hos pasienter med leverproblemer skal den vanlige dosen ikke overstige 40 mg én gang daglig.

Hos pasienter med nyreproblemer anbefales det en lavere startdose på 20 mg.

Forsøk å ta tabletten til samme tid hver dag. Du kan ta Telmisartan Actavis med eller uten mat. Tablettene bør svelges sammen med vann eller andre alkoholfrie drikker. Det er viktig at du tar Telmisartan Actavis hver dag inntil legen din forteller deg noe annet. Kontakt lege eller apoteket dersom du føler at effekten av Telmisartan Actavis er for sterk eller for svak.

Dersom du tar for mye Telmisartan Actavis

Det er viktig å holde seg til den dosen som legen har foreskrevet. Kontakt lege eller nærmeste akuttavdeling på sykehus umiddelbart hvis du har fått i deg for mange tabletter ved et uhell.

De vanligste symptomene på en overdosering med telmisartan er lavt blodtrykk (hypotensjon) og hurtig hjerterytme (takykardi). Langsom hjerterytme (bradykardi), svimmelhet, forhøyet kreatinin i blodet og plutselig nyresvikt har også vært rapportert.

Dersom du har glemt å ta Telmisartan Actavis

Dersom du har glemt å ta medisinen din, tar du dosen så snart du husker det samme dag. Har du glemt å ta medisinen en dag, fortsetter du som vanlig dagen etter. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Telmisartan Actavis

Ta Telmisartan Actavis hver dag så lenge legen har forskrevet for å holde blodtrykket under kontroll. Snakk med legen din eller apoteket hvis du får inntrykk av at virkningen av Telmisartan Actavis er for sterk eller svak.

Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Noen bivirkninger kan være alvorlige og trenge øyeblikkelig legehjelp:

Du bør oppsøke legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer:

Sepsis* (ofte kalt blodforgiftning, en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner (angioødem). Disse bivirkningene er sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter), men ekstremt alvorlige, og pasienter skal slutte å ta legemidlet og oppsøke legen sin umiddelbart. Hvis disse effektene ikke behandles, kan de være dødelige.

Mulige bivirkninger av telmisartan:

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):

Lavt blodtrykk (hypotensjon), hos brukere som behandles for reduksjon av hjertekarsykdom.

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):

Urinveisinfeksjoner, øvre luftveisinfeksjoner (f. eks. sår hals, bihulebetennelse, forkjølelse), mangel på røde blodlegemer (anemi), høye kaliumverdier i blodet, innsovningsproblemer, tristhetsfølelse (depresjon), besvimelse (synkope), følelse av å rotere (vertigo), langsom hjerterytme (bradykardi), lavt blodtrykk (hypotensjon) hos brukere som behandles for høyt blodtrykk, svimmelhet når man reiser seg opp (ortostatisk hypotensjon), kortpustethet, hoste magesmerter, diaré, magebesvær, oppblåsthet, oppkast, kløe, økt svetting, legemiddelindusert hudutslett, ryggsmerter, muskelkramper, muskelsmerter (myalgi), nedsatt nyrefunksjon inkludert akutt nyresvikt, brystsmerter, svakhetsfølelse og forhøyet kreatininnivå i blodet.

Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):

Sepsis* (ofte kalt blodforgiftning, en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen og som kan føre til døden), økning i visse hvite blodceller (eosinofili), lavt antall blodplater (trombocytopeni), alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon), allergisk reaksjon, (f.eks. utslett, kløe, pusteproblemer, hveselyder i brystet, hevelse i ansiktet eller lavt blodtrykk), lavt blodsukkernivå (hos diabetikere), angst, søvnløshet, svekket syn, hurtig hjerterytme (takykardi), munntørrhet, urolig mage, smaksforstyrrelser (dysgeusi), unormal leverfunksjon (japanske pasienter har større sannsynlighet for å oppleve denne bivirkningen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner som også kan føre til døden (angioødem med dødelig utgang), eksem (en hudsykdom), rødme i huden, elveblest (urtikaria), alvorlig legemiddelindusert hudutslett, leddsmerter (artralgi), smerter i armer og ben, senesmerter, influensalignende sykdom, redusert hemoglobin (et blodprotein), forhøyede verdier av urinsyre, forhøyede leverenzymer eller kreatinfosfokinase i blodet.

Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter): Progressiv arrdannelse av lungevev (interstitiell lungesykdom)**.

*Hendelsen kan være tilfeldig, eller det kan skyldes en mekanisme man for tiden ikke kjenner ved telmisartan.

** Tilfeller av interstitiell lungesykdom har vært rapportert etter markedsføring, i en tidsmessig tilknytning til inntak av telmisartan. En årsakssammenheng har imidlertid ikke blitt fastslått.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Telmisartan Actavis

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, glasset eller blisterpakningen etter ”EXP” /”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Aluminium/aluminium-blisterbrett:

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys.

HDPE-tablettboks:

Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot lys.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Telmisartan Actavis

-Virkestoffet er telmisartan. Én tablett inneholder 80 mg telmisartan.

-Hjelpestoffer er magnesiumstearat, krysskarmellosenatrium, mannitol, povidon og kaliumhydroksid.

Hvordan Telmisartan Actavis ser ut og innholdet i pakningen

80 mg tabletter er hvite, ovale, bikonvekse med logoen T1 på den ene siden.

Pakningsstørrelser:

Aluminium/aluminium-blisterbrett: 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 og 100 tabletter. Tablettbokser: 30 og 250 tabletter.

Tablettboksen inneholder tørkemiddel, som ikke må spises.

.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Navn på innehaveren av markedsføringstillatelsen

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Island

Tilvirker

Actavis Hf.

Reykjavikurvegi 76-78,

IS-220 Hafnarfjordur

ISLAND

og/eller

Actavis Ltd.

BLB 016

Bulebel Industrial Estate

Zejtun

MALTA

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB “Actavis Baltics”

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 260 9615

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Aurobindo Pharma B.V.

Teл.: +359 2 9321 861

Pays-Bas / Niederlande

 

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

Česká republika

Magyarország

Actavis CZ a.s.

Actavis Hungary Kft.

Tel: +420251 113 002

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Aurobindo Pharma B.V.

Tel.: +49-89-558-9090

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 6100 565

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Arrow Génériques

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tél: +33 4 72 72 60 72

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

PharmaVigil d.o.o.

Actavis SRL

Tel: +385(1)3890676

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

Actavis s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Actavis Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Actavis AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

United Kingdom

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle

Actavis UK Limited

Tel: +371 67304300

Tel: +44 1271 385257

Dette pakningsvedlegget ble sist revidert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter