Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Telmisartan Teva Pharma (telmisartan) – Pakningsvedlegg - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTelmisartan Teva Pharma
ATC-kodeC09CA07
Stofftelmisartan
ProdusentTeva B.V.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletter telmisartan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Telmisartan Teva Pharma er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Telmisartan Teva Pharma

3.Hvordan du bruker Telmisartan Teva Pharma

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Telmisartan Teva Pharma

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Telmisartan Teva Pharma er og hva det brukes mot

Telmisartan Teva Pharma tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II-hemmere. Angiotensin II er et stoff som produseres i kroppen og som får blodårene til å trekke seg sammen. Dette øker blodtrykket ditt. Telmisartan Teva Pharma virker ved å hemme denne effekten av angiotensin II slik at blodårene utvides og blodtrykket ditt synker.

Telmisartan Teva Pharma brukes til behandling av essensiell hypertensjon (høyt blodtrykk) hos voksne. ”Essensiell” betyr at det høye blodtrykket ikke er forårsake av andre tilstander.

Hvis høyt blodtrykk ikke behandles kan det skade blodårene i flere organer, noe som i enkelte tilfeller kan føre til hjerteinfarkt, hjerte- eller nyresvikt, slag eller blindhet. Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer før skaden skjer. Det er derfor viktig å måle blodtrykket regelmessig for å kontrollere at det ligger innenfor det normale området.

Telmisartan Teva Pharma brukes også for å redusere hjertekarsykdom (dvs. hjerteinfarkt eller slag) hos voksne som er i faresonen fordi de har redusert eller blokkert tilførsel av blod til hjerte eller ben, eller har hatt slag eller har diabetes med høy risiko. Legen din kan fortelle deg om du er i faresonen for slike hendelser.

2. Hva du må vite før du bruker Telmisartan Teva Pharma

Bruk ikke Telmisartan Teva Pharma

-dersom du er allergisk overfor telmisartan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-hvis du er mer enn 3 måneder gravid (det er også best å unngå Telmisartan Teva Pharma tidlig i graviditeten – se avsnitt om graviditet).

-hvis du har alvorlige leverproblemer som f.eks. kolestase eller galleveisobstruksjon (problemer med avløp av galle fra leveren og galleblæren) eller andre alvorlige leversykdommer.

-hvis du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.

Informer lege eller apotek før du begynner å bruke Telmisartan Teva Pharma hvis noe av dette gjelder deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege hvis du har eller har hatt noen av de følgende tilstandene eller sykdommene:

-Nyresykdom eller nyretransplantasjon

-Nyrearteriestenose (innsnevring av blodårene til den ene eller begge nyrene)

-Leversykdom

-Hjerteproblemer

-Forhøyede aldosteronnivåer (opphopning av vann og salt i kroppen sammen med ubalanse i forskjellige mineraler i blodet)

-Lavt blodtrykk (hypotensjon), som kan forekomme dersom du er dehydrert (stort væsketap fra kroppen) eller har saltmangel på grunn av behandling med diuretika (vanndrivende tabletter), diett med saltfattig kost, diaré eller oppkast

-Økte kaliumnivåer i blodet

-Diabetes

Rådfør deg med lege før bruker Telmisartan Teva Pharma:

-hvis du bruker digoksin

-dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:

-en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom

-aliskiren

Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.

Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Telmisartan Teva Pharma».

Du må informere legen din dersom du tror du er gravid (eller om tror du kan komme til å bli gravid). Telmisartan Teva Pharma er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).

Informer legen om at du tar Telmisartan Teva Pharma dersom du skal gjennomgå et kirurgisk inngrep eller trenger bedøvelse (anestesi).

Telmisartan Teva Pharma kan ha dårligere blodtrykkssenkende effekt hos svarte pasienter.

Barn og ungdom

Bruk av Telmisartan Teva Pharma hos barn og ungdom under 18 år er ikke anbefalt.

Andre legemidler og Telmisartan Teva Pharma

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Legen kan måtte endre dosen av de andre legemidlene eller ta andre forholdsregler. I enkelte tilfeller kan du komme til å måtte slutte med et av legemidlene. Dette gjelder særlig hvis legemidlene angitt nedenfor tas samtidig med Telmisartan Teva Pharma:

Legemidler som inneholder litium for behandling av visse typer av depresjon.

Legemidler som kan øke kaliumnivået i blodet som f.eks. salterstatninger som inneholder kalium, kaliumsparende diuretika (enkelte vanndrivende tabletter), ACE-hemmere, angiotensin II-reseptor hemmere, ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs, f.eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen), heparin, legemidler som hemmer immunforsvaret (f.eks. ciklosporin eller takrolimus) og antibiotikumet trimetoprim.

Diuretika (vanndrivende tabletter) kan føre til stort væsketap fra kroppen og lavt blodtrykk (hypotensjon), spesielt hvis det tas i høye doser sammen med Telmisartan Teva Pharma.

hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Telmisartan Teva Pharma» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).

Digoksin.

Effekten av Telmisartan Teva Pharma kan reduseres når du tar NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende legemidler, f.eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen) eller kortikosteroider.

Telmisartan Teva Pharma kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten til andre legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk.

Dersom du lider av en tilstand som kalles ”ortostatisk hypotensjon” (et fall i blodtrykket når man reiser seg opp fra en sittende eller liggende posisjon som kan føre til svimmelhet eller besvimelse) kan tilstanden din forverres dersom du tar Telmisartan Teva Pharma sammen med:

Andre legemidler som brukes for å behandle høyt blodtrykk

Baklofen (et muskelavslappende legemiddel)

Amifostin (et beskyttende legemiddel som brukes ved strålebehandling av kreft)

Alkohol

Barbiturater (sterke sovetabletter)

Narkotika (sterke smertestillende legemidler)

Antidepressiva

Graviditet og amming

Graviditet

Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Telmisartan Teva Pharma før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Telmisartan Teva Pharma. Telmisartan Teva Pharma er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.

Amming

Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Telmisartan Teva Pharma er ikke anbefalt for mødre som ammer og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg dersom du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.

Kjøring og bruk av maskiner

Noen kan føle seg svimle eller trette når de tar Telmisartan Teva Pharma. Ikke kjør bil eller bruk maskiner hvis du føler deg svimmel eller trett.

Telmisartan Teva Pharma inneholder sorbitol.

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar Telmisartan Teva Pharma.

3.Hvordan du bruker Telmisartan Teva Pharma

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen av Telmisartan Teva Pharma er 1 tablett daglig. Prøv å ta tabletten til samme tid hver dag. Du kan ta Telmisartan Teva Pharma med eller uten mat. Tablettene bør svelges med litt vann eller annen alkoholfri drikke. Det er viktig at du tar Telmisartan Teva Pharma hver dag, inntil legen bestemmer noe annet. Hvis du mener at virkningen av Telmisartan Teva Pharma er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Den vanlige dosen av Telmisartan Teva Pharma til de fleste pasienter er 40 mg en gang daglig for å kontrollere blodtrykket i 24 timer. Legen din har anbefalt en lavere dose på én 20 mg tablett daglig.

Alternativt kan Telmisartan Teva Pharma også brukes i kombinasjon med diuretika (vanndrivende tabletter), som har vist seg å gi kraftigere blodtrykkssenkende effekt sammen med Telmisartan Teva Pharma.

For å redusere hjertekarsykdom er den vanlige dosen av Telmisartan Teva Pharma én 80 mg tablett en gang daglig. Blodtrykket bør måles ofte i begynnelsen av den forebyggende behandlingen med Telmisartan Teva Pharma 80 mg.

Hvis leverfunksjonen er nedsatt bør dosen normalt ikke overskride 40 mg en gang daglig.

Dersom du tar for mye av Telmisartan Teva Pharma

Kontakt lege, apotek eller sykehus umiddelbart hvis du ved et uhell har fått i deg for mange tabletter.

Dersom du har glemt å ta Telmisartan Teva Pharma

Du skal ikke bekymre deg dersom du har glemt å ta en dose. Ta den så snart du husker det og fortsett deretter som normalt. Har du glemt å ta tabletten din en dag, fortsetter du som vanlig dagen etter. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Noen bivirkninger kan være alvorlige og trenger øyeblikkelig medisinsk tilsyn:

Du må ta kontakt med din lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer:

Sepsis* (ofte kalt ”blodforgiftning”, er en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner (angioødem); disse bivirkningene er sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter), men svært alvorlige. Pasienter må slutte å ta dette legemidlet og kontakte sin lege umiddelbart. Disse bivirkningene kan være dødelige hvis de ikke blir behandlet.

Mulige bivirkninger av telmisartan:

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):

Lavt blodtrykk (hypotensjon) hos brukere som behandles for reduksjon av hjertekarsykdom.

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):

Urinveisinfeksjoner, infeksjoner i de øvre luftveier (f. eks. sår hals, bihulebetennelse, forkjølelse), mangel på røde blodlegemer (anemi), høye kaliumverdier i blodet, innsovningsproblemer, tristhetsfølelse (depresjon), besvimelse (synkope), følelse av å rotere (vertigo), lav hjerterytme (bradykardi), lavt blodtrykk (hypotensjon) hos brukere som behandles for høyt blodtrykk, svimmelhet når man reiser seg (ortostatisk hypotensjon), kortpustethet, hoste, magesmerter, diaré, magebesvær, oppblåsthet, oppkast, kløe, økt svette, legemiddelindusert hudutslett, ryggsmerter, muskelkramper, muskelsmerter (myalgi), nedsatt nyrefunksjon inkludert akutt nyresvikt, brystsmerter, svakhetsfølelse og økt mengde kreatinin i blodet.

Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):

Sepsis* (ofte kalt blodforgiftning, en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen og som kan føre til døden), økning i visse typer hvite blodlegemer (eosinofili), lavt antall blodplater (trombocytopeni), alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon), allergisk reaksjon (f. eks. utslett, kløe, pusteproblemer, piping når man puster, hevelse i ansiktet eller lavt blodtrykk), lavt blodsukkernivå (hos diabetikere), angst, søvnighet, synsforstyrrelse, hurtig hjerterytme (takykardi), munntørrhet, urolig mage, smaksforstyrrelser (dysgeusi), unormal leverfunksjon (japanske pasienter har større sannsynlighet for å oppleve denne bivirkningen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner som også kan føre til døden (angioødem, også med dødelig utfall), eksem (en hudsykdom), rødme i huden, elveblest (urtikaria), alvorlig legemiddelindusert hudutslett, leddsmerter (artralgi), smerter i armer og

ben, senesmerter, influensalignende sykdom, redusert hemoglobin (et blodprotein), forhøyede verdier av urinsyre, forhøyede leverenzymer eller kreatininkinase i blodet.

Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter): Progressiv arrdannelse av lungevev (interstitiell lungesykdom)**.

*Hendelsen kan være tilfeldig eller det kan skyldes en mekanisme man for tiden ikke kjenner.

** Tilfeller av interstitiell lungesykdom har vært rapportert etter markedsføring, i en tidsmessig tilknytning til inntak av telmisartan. En årsakssammenheng har imidlertid ikke blitt fastslått.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Telmisartan Teva Pharma

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen etter utløpsdato og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Telmisartan Teva Pharma

-Virkestoff er telmisartan. Hver Telmisartan Teva Pharma tablett inneholder 20 mg telmisartan.

-Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (Avicel PH 102), natriumstivelseglykolat (type A), poloksamerer, meglumin, povidon (PVP K-30), sorbitol (E420), magnesiumstearat.

Hvordan Telmisartan Teva Pharma ser ut og innholdet i pakningen

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletter er hvite til off-white, ovalformede tabletter. En side av tabletten er preget med tallet ”93”. Den andre siden av tabletten er preget med tallet ”7458”.

Telmisartan Teva Pharma er tilgjengelig i avtagbare perforerte blisterpakninger og perforerte blisterpakninger inneholdende 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tabletter i begge pakningstypene, selv om ikke alle pakningsstørrelser nødvendigvis vil bli markedsført. Bruksanvisning for hvordan tabletten tas ut av blisterpakningen er angitt på ytterkartongen for de avtagbare blisterpakningene.

Telmisartan Teva Pharma er også tilgjengelig i aluminium-aluminium blisterpakninger inneholdende 28 tabletter.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen er:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

Tilvirker er:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13,

H-4042 Debrecen

Ungarn

eller

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő,

Ungarn

eller

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Storbritannia

eller

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Nederland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A.

Teл: +359 2 489 95 82

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt. (TPW)

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 40208

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 00 7

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: +358 9 180 452 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

rationpharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 784 980

Tel: +(44) 1977 628 500

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tabletter telmisartan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Telmisartan Teva Pharma er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Telmisartan Teva Pharma

3.Hvordan du bruker Telmisartan Teva Pharma

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Telmisartan Teva Pharma

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Telmisartan Teva Pharma er og hva det brukes mot

Telmisartan Teva Pharma tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II-hemmere. Angiotensin II er et stoff som produseres i kroppen og som får blodårene til å trekke seg sammen. Dette øker blodtrykket ditt. Telmisartan Teva Pharma virker ved å hemme denne effekten av angiotensin II slik at blodårene utvides og blodtrykket ditt synker.

Telmisartan Teva Pharma brukes til behandling av essensiell hypertensjon (høyt blodtrykk) hos voksne. ”Essensiell” betyr at det høye blodtrykket ikke er forårsake av andre tilstander.

Hvis høyt blodtrykk ikke behandles kan det skade blodårene i flere organer, noe som i enkelte tilfeller kan føre til hjerteinfarkt, hjerte- eller nyresvikt, slag eller blindhet. Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer før skaden skjer. Det er derfor viktig å måle blodtrykket regelmessig for å kontrollere at det ligger innenfor det normale området.

Telmisartan Teva Pharma brukes også for å redusere hjertekarsykdom (dvs. hjerteinfarkt eller slag) hos voksne som er i faresonen fordi de har redusert eller blokkert tilførsel av blod til hjerte eller ben, eller har hatt slag eller har diabetes med høy risiko. Legen din kan fortelle deg om du er i faresonen for slike hendelser.

2. Hva du må vite før du bruker Telmisartan Teva Pharma

Bruk ikke Telmisartan Teva Pharma

-dersom du er allergisk overfor telmisartan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-hvis du er mer enn 3 måneder gravid (det er også best å unngå Telmisartan Teva Pharma tidlig i graviditeten – se avsnitt om graviditet).

-hvis du har alvorlige leverproblemer som f.eks. kolestase eller galleveisobstruksjon (problemer med avløp av galle fra leveren og galleblæren) eller andre alvorlige leversykdommer.

-hvis du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.

Informer lege eller apotek før du begynner å bruke Telmisartan Teva Pharma hvis noe av dette gjelder deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege hvis du har eller har hatt noen av de følgende tilstandene eller sykdommene:

-Nyresykdom eller nyretransplantasjon

-Nyrearteriestenose (innsnevring av blodårene til den ene eller begge nyrene)

-Leversykdom

-Hjerteproblemer

-Forhøyede aldosteronnivåer (opphopning av vann og salt i kroppen sammen med ubalanse i forskjellige mineraler i blodet)

-Lavt blodtrykk (hypotensjon), som kan forekomme dersom du er dehydrert (stort væsketap fra kroppen) eller har saltmangel på grunn av behandling med diuretika (vanndrivende tabletter), diett med saltfattig kost, diaré eller oppkast

-Økte kaliumnivåer i blodet

-Diabetes

Rådfør deg med lege før bruker Telmisartan Teva Pharma:

-hvis du bruker digoksin

-dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:

-en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom

-aliskiren

Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.

Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Telmisartan Teva Pharma».

Du må informere legen din dersom du tror du er gravid (eller om tror du kan komme til å bli gravid). Telmisartan Teva Pharma er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).

Informer legen om at du tar Telmisartan Teva Pharma dersom du skal gjennomgå et kirurgisk inngrep eller trenger bedøvelse (anestesi).

Telmisartan Teva Pharma kan ha dårligere blodtrykkssenkende effekt hos svarte pasienter.

Barn og ungdom

Bruk av Telmisartan Teva Pharma hos barn og ungdom under 18 år er ikke anbefalt.

Andre legemidler og Telmisartan Teva Pharma

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Legen kan måtte endre dosen av de andre legemidlene eller ta andre forholdsregler. I enkelte tilfeller kan du komme til å måtte slutte med et av legemidlene. Dette gjelder særlig hvis legemidlene angitt nedenfor tas samtidig med Telmisartan Teva Pharma:

Legemidler som inneholder litium for behandling av visse typer av depresjon.

Legemidler som kan øke kaliumnivået i blodet som f.eks. salterstatninger som inneholder kalium, kaliumsparende diuretika (enkelte vanndrivende tabletter), ACE-hemmere, angiotensin II-reseptor hemmere, ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs, f.eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen), heparin, legemidler som hemmer immunforsvaret (f.eks. ciklosporin eller takrolimus) og antibiotikumet trimetoprim.

Diuretika (vanndrivende tabletter) kan føre til stort væsketap fra kroppen og lavt blodtrykk (hypotensjon), spesielt hvis det tas i høye doser sammen med Telmisartan Teva Pharma.

hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Telmisartan Teva Pharma» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).

Digoksin.

Effekten av Telmisartan Teva Pharma kan reduseres når du tar NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende legemidler, f.eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen) eller kortikosteroider.

Telmisartan Teva Pharma kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten til andre legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk.

Dersom du lider av en tilstand som kalles ”ortostatisk hypotensjon” (et fall i blodtrykket når man reiser seg opp fra en sittende eller liggende posisjon som kan føre til svimmelhet eller besvimelse) kan tilstanden din forverres dersom du tar Telmisartan Teva Pharma sammen med:

Andre legemidler som brukes for å behandle høyt blodtrykk

Baklofen (et muskelavslappende legemiddel)

Amifostin (et beskyttende legemiddel som brukes ved strålebehandling av kreft)

Alkohol

Barbiturater (sterke sovetabletter)

Narkotika (sterke smertestillende legemidler)

Antidepressiva

Graviditet og amming

Graviditet

Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Telmisartan Teva Pharma før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Telmisartan Teva Pharma. Telmisartan Teva Pharma er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.

Amming

Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Telmisartan Teva Pharma er ikke anbefalt for mødre som ammer og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg dersom du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.

Kjøring og bruk av maskiner

Noen kan føle seg svimle eller trette når de tar Telmisartan Teva Pharma. Ikke kjør bil eller bruk maskiner hvis du føler deg svimmel eller trett.

Telmisartan Teva Pharma inneholder sorbitol.

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar Telmisartan Teva Pharma.

3. Hvordan du bruker Telmisartan Teva Pharma

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen av Telmisartan Teva Pharma er 1 tablett daglig. Prøv å ta tabletten til samme tid hver dag. Du kan ta Telmisartan Teva Pharma med eller uten mat. Tablettene bør svelges med litt vann eller annen alkoholfri drikke. Det er viktig at du tar Telmisartan Teva Pharma hver dag, inntil legen bestemmer noe annet. Hvis du mener at virkningen av Telmisartan Teva Pharma er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Til behandling av høyt blodtrykk er den vanlige dosen av Telmisartan Teva Pharma til de fleste pasienter 40 mg en gang daglig for å kontrollere blodtrykket i 24 timer. Legen din har anbefalt en dose på én 40 mg tablett daglig. Legen din kan imidlertid anbefale en lavere dose på 20 mg eller en høyere dose på 80 mg Alternativt kan Telmisartan Teva Pharma også brukes i kombinasjon med diuretika

(vanndrivende tabletter), som har vist seg å gi kraftigere blodtrykkssenkende effekt sammen med Telmisartan Teva Pharma.

For å redusere hjertekarsykdom er den vanlige dosen av Telmisartan Teva Pharma én 80 mg tablett en gang daglig. Blodtrykket bør måles ofte i begynnelsen av den forebyggende behandlingen med Telmisartan Teva Pharma 80 mg. Hvis leverfunksjonen er nedsatt bør dosen normalt ikke overskride 40 mg en gang daglig.

Dersom du tar for mye av Telmisartan Teva Pharma

Kontakt lege, apotek eller sykehus umiddelbart hvis du ved et uhell har fått i deg for mange tabletter.

Dersom du har glemt å ta Telmisartan Teva Pharma

Du skal ikke bekymre deg dersom du har glemt å ta en dose. Ta den så snart du husker det og fortsett deretter som normalt. Har du glemt å ta tabletten din en dag, fortsetter du som vanlig dagen etter. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Noen bivirkninger kan være alvorlige og trenger øyeblikkelig medisinsk tilsyn:

Du må ta kontakt med din lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer:

Sepsis* (ofte kalt ”blodforgiftning”, er en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner (angioødem); disse bivirkningene er sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter), men svært alvorlige. Pasienter må slutte å ta dette legemidlet og kontakte sin lege umiddelbart. Disse bivirkningene kan være dødelige hvis de ikke blir behandlet.

Mulige bivirkninger av Telmisartan Teva Pharma

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):

Lavt blodtrykk (hypotensjon) hos brukere som behandles for reduksjon av hjertekarsykdom.

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):

Urinveisinfeksjoner, infeksjoner i de øvre luftveier (f. eks. sår hals, bihulebetennelse, forkjølelse), mangel på røde blodlegemer (anemi), høye kaliumverdier i blodet, innsovningsproblemer, tristhetsfølelse (depresjon), besvimelse (synkope), følelse av å rotere (vertigo), lav hjerterytme (bradykardi), lavt blodtrykk (hypotensjon) hos brukere som behandles for høyt blodtrykk, svimmelhet når man reiser seg (ortostatisk hypotensjon), kortpustethet, hoste, magesmerter, diaré, magebesvær, oppblåsthet, oppkast, kløe, økt svette, legemiddelindusert hudutslett, ryggsmerter, muskelkramper, muskelsmerter (myalgi), nedsatt nyrefunksjon inkludert akutt nyresvikt, brystsmerter, svakhetsfølelse og økt mengde kreatinin i blodet.

Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):

Sepsis* (ofte kalt blodforgiftning, en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen og som kan føre til døden), økning i visse typer hvite blodlegemer (eosinofili), lavt antall blodplater (trombocytopeni), alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon), allergisk reaksjon (f. eks. utslett, kløe, pusteproblemer, piping når man puster, hevelse i ansiktet eller lavt blodtrykk), lavt blodsukkernivå (hos diabetikere), angst, søvnighet, synsforstyrrelse, hurtig hjerterytme (takykardi), munntørrhet, urolig mage, smaksforstyrrelser (dysgeusi), unormal leverfunksjon (japanske pasienter har større sannsynlighet for å oppleve denne bivirkningen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner som også kan føre til døden (angioødem, også med dødelig utfall), eksem (en hudsykdom), rødme i huden, elveblest (urtikaria), alvorlig legemiddelindusert hudutslett, leddsmerter (artralgi), smerter i armer og

ben, senesmerter, influensalignende sykdom, redusert hemoglobin (et blodprotein), forhøyede verdier av urinsyre, forhøyede leverenzymer eller kreatininkinase i blodet.

Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter): Progressiv arrdannelse av lungevev (interstitiell lungesykdom)**.

*Hendelsen kan være tilfeldig eller det kan skyldes en mekanisme man for tiden ikke kjenner.

** Tilfeller av interstitiell lungesykdom har vært rapportert etter markedsføring, i en tidsmessig tilknytning til inntak av telmisartan. En årsakssammenheng har imidlertid ikke blitt fastslått.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Telmisartan Teva Pharma

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen etter utløpsdato og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Telmisartan Teva Pharma

-Virkestoff er telmisartan. Hver Telmisartan Teva Pharma tablett inneholder 40 mg telmisartan.

-Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (Avicel PH 102), natriumstivelseglykolat (type A), poloksamerer, meglumin, povidon (PVP K-30), sorbitol (E420), magnesiumstearat.

Hvordan Telmisartan Teva Pharma ser ut og innholdet i pakningen

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tabletter er hvite til off-white, ovalformede tabletter. En side av tabletten er preget med tallet ”93”. Den andre siden av tabletten er preget med tallet ”7459”.

Telmisartan Teva Pharma er tilgjengelig i avtagbare perforerte blisterpakninger og perforerte blisterpakninger inneholdende 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tabletter i begge pakningstypene, selv om ikke alle pakningsstørrelser nødvendigvis vil bli markedsført.

Telmisartan Teva Pharma er også tilgjengelig i aluminium-aluminium blisterpakninger inneholdende 28 og 30 tabletter.

Bruksanvisning for hvordan tabletten tas ut av blisterpakningen er angitt på ytterkartongen for de avtagbare blisterpakningene.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen er:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

Tilvirker er:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13,

H-4042 Debrecen

Ungarn

eller

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő,

Ungarn

eller

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Storbritannia

eller

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Nederland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A.

Teл: +359 2 489 95 82

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt. (TPW)

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 40208

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 00 7

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: +358 9 180 452 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

rationpharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 784 980

Tel: +(44) 1977 628 500

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tabletter telmisartan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Telmisartan Teva Pharma er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Telmisartan Teva Pharma

3.Hvordan du bruker Telmisartan Teva Pharma

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Telmisartan Teva Pharma

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Telmisartan Teva Pharma er og hva det brukes mot

Telmisartan Teva Pharma tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II-hemmere. Angiotensin II er et stoff som produseres i kroppen og som får blodårene til å trekke seg sammen. Dette øker blodtrykket ditt. Telmisartan Teva Pharma virker ved å hemme denne effekten av angiotensin II slik at blodårene utvides og blodtrykket ditt synker.

Telmisartan Teva Pharma brukes til behandling av essensiell hypertensjon (høyt blodtrykk) hos voksne. ”Essensiell” betyr at det høye blodtrykket ikke er forårsake av andre tilstander.

Hvis høyt blodtrykk ikke behandles kan det skade blodårene i flere organer, noe som i enkelte tilfeller kan føre til hjerteinfarkt, hjerte- eller nyresvikt, slag eller blindhet. Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer før skaden skjer. Det er derfor viktig å måle blodtrykket regelmessig for å kontrollere at det ligger innenfor det normale området.

Telmisartan Teva Pharma brukes også for å redusere hjertekarsykdom (dvs. hjerteinfarkt eller slag) hos voksne som er i faresonen fordi de har redusert eller blokkert tilførsel av blod til hjerte eller ben, eller har hatt slag eller har diabetes med høy risiko. Legen din kan fortelle deg om du er i faresonen for slike hendelser.

2. Hva du må vite før du bruker Telmisartan Teva Pharma

Bruk ikke Telmisartan Teva Pharma

-dersom du er allergisk overfor telmisartan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-hvis du er mer enn 3 måneder gravid (det er også best å unngå Telmisartan Teva Pharma tidlig i graviditeten – se avsnitt om graviditet).

-hvis du har alvorlige leverproblemer som f.eks. kolestase eller galleveisobstruksjon (problemer med avløp av galle fra leveren og galleblæren) eller andre alvorlige leversykdommer.

-hvis du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.

Informer lege eller apotek før du begynner å bruke Telmisartan Teva Pharma hvis noe av dette gjelder deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege hvis du har eller har hatt noen av de følgende tilstandene eller sykdommene:

-Nyresykdom eller nyretransplantasjon

-Nyrearteriestenose (innsnevring av blodårene til den ene eller begge nyrene)

-Leversykdom

-Hjerteproblemer

-Forhøyede aldosteronnivåer (opphopning av vann og salt i kroppen sammen med ubalanse i forskjellige mineraler i blodet)

-Lavt blodtrykk (hypotensjon), som kan forekomme dersom du er dehydrert (stort væsketap fra kroppen) eller har saltmangel på grunn av behandling med diuretika (vanndrivende tabletter), diett med saltfattig kost, diaré eller oppkast

-Økte kaliumnivåer i blodet

-Diabetes

Rådfør deg med lege før bruker Telmisartan Teva Pharma:

-hvis du bruker digoksin

-dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:

-en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom

-aliskiren

Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.

Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Telmisartan Teva Pharma».

Du må informere legen din dersom du tror du er gravid (eller om tror du kan komme til å bli gravid). Telmisartan Teva Pharma er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).

Informer legen om at du tar Telmisartan Teva Pharma dersom du skal gjennomgå et kirurgisk inngrep eller trenger bedøvelse (anestesi).

Telmisartan Teva Pharma kan ha dårligere blodtrykkssenkende effekt hos svarte pasienter.

Barn og ungdom

Bruk av Telmisartan Teva Pharma hos barn og ungdom under 18 år er ikke anbefalt.

Andre legemidler og Telmisartan Teva Pharma

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Legen kan måtte endre dosen av de andre legemidlene eller ta andre forholdsregler. I enkelte tilfeller kan du komme til å måtte slutte med et av legemidlene. Dette gjelder særlig hvis legemidlene angitt nedenfor tas samtidig med Telmisartan Teva Pharma:

Legemidler som inneholder litium for behandling av visse typer av depresjon.

Legemidler som kan øke kaliumnivået i blodet som f.eks. salterstatninger som inneholder kalium, kaliumsparende diuretika (enkelte vanndrivende tabletter), ACE-hemmere, angiotensin II-reseptor hemmere, ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs, f.eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen), heparin, legemidler som hemmer immunforsvaret (f.eks. ciklosporin eller takrolimus) og antibiotikumet trimetoprim.

Diuretika (vanndrivende tabletter) kan føre til stort væsketap fra kroppen og lavt blodtrykk (hypotensjon), spesielt hvis det tas i høye doser sammen med Telmisartan Teva Pharma.

hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Telmisartan Teva Pharma» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).

Digoksin.

Effekten av Telmisartan Teva Pharma kan reduseres når du tar NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende legemidler, f.eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen) eller kortikosteroider.

Telmisartan Teva Pharma kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten til andre legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk.

Dersom du lider av en tilstand som kalles ”ortostatisk hypotensjon” (et fall i blodtrykket når man reiser seg opp fra en sittende eller liggende posisjon som kan føre til svimmelhet eller besvimelse) kan tilstanden din forverres dersom du tar Telmisartan Teva Pharma sammen med:

Andre legemidler som brukes for å behandle høyt blodtrykk

Baklofen (et muskelavslappende legemiddel)

Amifostin (et beskyttende legemiddel som brukes ved strålebehandling av kreft)

Alkohol

Barbiturater (sterke sovetabletter)

Narkotika (sterke smertestillende legemidler)

Antidepressiva

Graviditet og amming

Graviditet

Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Telmisartan Teva Pharma før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Telmisartan Teva Pharma. Telmisartan Teva Pharma er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.

Amming

Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Telmisartan Teva Pharma er ikke anbefalt for mødre som ammer og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg dersom du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.

Kjøring og bruk av maskiner

Noen kan føle seg svimle eller trette når de tar Telmisartan Teva Pharma. Ikke kjør bil eller bruk maskiner hvis du føler deg svimmel eller trett.

Telmisartan Teva Pharma inneholder sorbitol.

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar Telmisartan Teva Pharma.

3. Hvordan du bruker Telmisartan Teva Pharma

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen av Telmisartan Teva Pharma er 1 tablett daglig Prøv å ta tabletten til samme tid hver dag. Du kan ta Telmisartan Teva Pharma med eller uten mat. Tablettene bør svelges med litt vann eller annen alkoholfri drikke. Det er viktig at du tar Telmisartan Teva Pharma hver dag, inntil legen bestemmer noe annet. Hvis du mener at virkningen av Telmisartan Teva Pharma er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Til behandling av høyt blodtrykk er den vanlige dosen av Telmisartan Teva Pharma til de fleste pasienter 40 mg en gang daglig for å kontrollere blodtrykket i 24 timer. Legen din har anbefalt en høyere dose på én 80 mg tablett daglig. Alternativt kan Telmisartan Teva Pharma også brukes i kombinasjon med diuretika (vanndrivende tabletter), som har vist seg å gi kraftigere blodtrykkssenkende effekt sammen med Telmisartan Teva Pharma.

For å redusere hjertekarsykdom er den vanlige dosen av Telmisartan Teva Pharma én 80 mg tablett en gang daglig. Blodtrykket bør måles ofte i begynnelsen av den forebyggende behandlingen med Telmisartan Teva Pharma 80 mg.

Hvis leverfunksjonen er nedsatt bør dosen normalt ikke overskride 40 mg en gang daglig.

Dersom du tar for mye av Telmisartan Teva Pharma

Kontakt lege, apotek eller sykehus umiddelbart hvis du ved et uhell har fått i deg for mange tabletter.

Dersom du har glemt å ta Telmisartan Teva Pharma

Du skal ikke bekymre deg dersom du har glemt å ta en dose. Ta den så snart du husker det og fortsett deretter som normalt. Har du glemt å ta tabletten din en dag, fortsetter du som vanlig dagen etter. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Noen bivirkninger kan være alvorlige og trenger øyeblikkelig medisinsk tilsyn:

Du må ta kontakt med din lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer:

Sepsis* (ofte kalt ”blodforgiftning”, er en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner (angioødem); disse bivirkningene er sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter), men svært alvorlige. Pasienter må slutte å ta dette legemidlet og kontakte sin lege umiddelbart. Disse bivirkningene kan være dødelige hvis de ikke blir behandlet.

Mulige bivirkninger av Telmisartan Teva Pharma

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):

Lavt blodtrykk (hypotensjon) hos brukere som behandles for reduksjon av hjertekarsykdom.

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):

Urinveisinfeksjoner, infeksjoner i de øvre luftveier (f. eks. sår hals, bihulebetennelse, forkjølelse), mangel på røde blodlegemer (anemi), høye kaliumverdier i blodet, innsovningsproblemer, tristhetsfølelse (depresjon), besvimelse (synkope), følelse av å rotere (vertigo), lav hjerterytme (bradykardi), lavt blodtrykk (hypotensjon) hos brukere som behandles for høyt blodtrykk, svimmelhet når man reiser seg (ortostatisk hypotensjon), kortpustethet, hoste, magesmerter, diaré, magebesvær, oppblåsthet, oppkast, kløe, økt svette, legemiddelindusert hudutslett, ryggsmerter, muskelkramper, muskelsmerter (myalgi), nedsatt nyrefunksjon inkludert akutt nyresvikt, brystsmerter, svakhetsfølelse og økt mengde kreatinin i blodet.

Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):

Sepsis* (ofte kalt blodforgiftning, en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen og som kan føre til døden), økning i visse typer hvite blodlegemer (eosinofili), lavt antall blodplater (trombocytopeni), alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon), allergisk reaksjon (f. eks. utslett, kløe, pusteproblemer, piping når man puster, hevelse i ansiktet eller lavt blodtrykk), lavt blodsukkernivå (hos diabetikere), angst, søvnighet, synsforstyrrelse, hurtig hjerterytme (takykardi), munntørrhet, urolig mage, smaksforstyrrelser (dysgeusi), unormal leverfunksjon (japanske pasienter har større sannsynlighet for å oppleve denne bivirkningen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner som

også kan føre til døden (angioødem, også med dødelig utfall), eksem (en hudsykdom), rødme i huden, elveblest (urtikaria), alvorlig legemiddelindusert hudutslett, leddsmerter (artralgi), smerter i armer og ben, senesmerter, influensalignende sykdom, redusert hemoglobin (et blodprotein), forhøyede verdier av urinsyre, forhøyede leverenzymer eller kreatininkinase i blodet.

Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter): Progressiv arrdannelse av lungevev (interstitiell lungesykdom)**.

*Hendelsen kan være tilfeldig eller det kan skyldes en mekanisme man for tiden ikke kjenner.

** Tilfeller av interstitiell lungesykdom har vært rapportert etter markedsføring, i en tidsmessig tilknytning til inntak av telmisartan. En årsakssammenheng har imidlertid ikke blitt fastslått.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Telmisartan Teva Pharma

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen etter utløpsdato og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Telmisartan Teva Pharma

-Virkestoff er telmisartan. Hver Telmisartan Teva Pharma tablett inneholder 80 mg telmisartan.

-Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (Avicel PH 102), natriumstivelseglykolat (type A), poloksamerer, meglumin, povidon (PVP K-30), sorbitol (E420), magnesiumstearat.

Hvordan Telmisartan Teva Pharma ser ut og innholdet i pakningen

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tabletter er hvite til off-white, ovalformede tabletter. En side av tabletten er preget med tallet ”93”. Den andre siden av tabletten er preget med tallet ”7460”.

Telmisartan Teva Pharma er tilgjengelig i avtagbare perforerte blisterpakninger og perforerte blisterpakninger inneholdende 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tabletter i begge pakningstypene, selv om ikke alle pakningsstørrelser nødvendigvis vil bli markedsført.

Telmisartan Teva Pharma er også tilgjengelig i aluminium-aluminium blisterpakninger inneholdende 28 og 30 tabletter.

Bruksanvisning for hvordan tabletten tas ut av blisterpakningen er angitt på ytterkartongen for de avtagbare blisterpakningene.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen er:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

Tilvirker er:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13,

H-4042 Debrecen

Ungarn

eller

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő,

Ungarn

eller

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Storbritannia

eller

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Nederland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A.

Teл: +359 2 489 95 82

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt. (TPW)

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 40208

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 00 7

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: +358 9 180 452 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

rationpharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 784 980

Tel: +(44) 1977 628 500

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter