Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Telmisartan Teva (telmisartan) – Merking - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTelmisartan Teva
ATC-kodeC09CA07
Stofftelmisartan
ProdusentTeva B.V.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytterkartong for avtagbare blisterpakninger

1.LEGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 20 mg tabletter telmisartan

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 20 mg telmisartan.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder sorbitol (E420). Les pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14x1 tabletter

28x1 tabletter

30x1 tabletter

40x1 tabletter

56x1 tabletter

60x1 tabletter

84x1 tabletter

90x1 tabletter

98x1 tabletter

100x1 tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

1.Fjern én enkelt blisterdel fra resten av remsen ved å rive forsiktig i perforeringen omkring den.

2.Baksiden fjernes forsiktig.

3.Trykk ut tabletten.

4.Putt tabletten i munnen og svelg den med vann eller annen væske.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/610/001/NO 14x1 tabletter

EU/1/09/610/002/NO 28x1 tabletter

EU/1/09/610/003/NO 30x1 tabletter

EU/1/09/610/004/NO 40x1 tabletter

EU/1/09/610/005/NO 56x1 tabletter

EU/1/09/610/006/NO 60x1 tabletter

EU/1/09/610/007/NO 84x1 tabletter

EU/1/09/610/008/NO 90x1 tabletter

EU/1/09/610/009/NO 98x1 tabletter

EU/1/09/610/010/NO 100x1 tabletter

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Telmisartan Teva 20 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytterkartong for blisterpakninger

1. LEGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 20 mg tabletter telmisartan

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 20 mg telmisartan.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder sorbitol (E420). Les pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14x1 tabletter

28x1 tabletter

30x1 tabletter

40x1 tabletter

56x1 tabletter

60x1 tabletter

84x1 tabletter

90x1 tabletter

98x1 tabletter

100x1 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/610/031/NO 14x1 tabletter

EU/1/09/610/032/NO 28x1 tabletter

EU/1/09/610/033/NO 30x1 tabletter

EU/1/09/610/034/NO 40x1 tabletter

EU/1/09/610/035/NO 56x1 tabletter

EU/1/09/610/036/NO 60x1 tabletter

EU/1/09/610/037/NO 84x1 tabletter

EU/1/09/610/038/NO 90x1 tabletter

EU/1/09/610/039/NO 98x1 tabletter

EU/1/09/610/040/NO 100x1 tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Telmisartan Teva 20 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 20 mg tabletter telmisartan.

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytterkartong for avtagbare blisterpakninger

1. LEGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 40 mg tabletter telmisartan.

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 40 mg telmisartan.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder sorbitol (E420). Les pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14x1 tabletter

28x1 tabletter

30x1 tabletter

40x1 tabletter

56x1 tabletter

60x1 tabletter

84x1 tabletter

90x1 tabletter

98x1 tabletter

100x1 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

1.Fjern én enkelt blisterdel fra resten av remsen ved å rive forsiktig i perforeringen omkring den.

2.Baksiden fjernes forsiktig.

3.Trykk ut tabletten.

4.Putt tabletten i munnen og svelg den med vann eller annen væske.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/610/011/NO 14x1 tabletter

EU/1/09/610/012/NO 28x1 tabletter

EU/1/09/610/013/NO 30x1 tabletter

EU/1/09/610/014/NO 40x1 tabletter

EU/1/09/610/015/NO 56x1 tabletter

EU/1/09/610/016/NO 60x1 tabletter

EU/1/09/610/017/NO 84x1 tabletter

EU/1/09/610/018/NO 90x1 tabletter

EU/1/09/610/019/NO 98x1 tabletter

EU/1/09/610/020/NO 100x1 tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Telmisartan Teva 40 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytterkartong for blisterpakninger

1. LEGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 40 mg tabletter telmisartan

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 40 mg telmisartan.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder sorbitol (E420). Les pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14x1 tabletter

28x1 tabletter

30x1 tabletter

40x1 tabletter

56x1 tabletter

60x1 tabletter

84x1 tabletter

90x1 tabletter

98x1 tabletter

100x1 tabletter

30 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/610/041/NO

14x1 tabletter

EU/1/09/610/042/NO

28x1 tabletter

EU/1/09/610/043/NO

30x1 tabletter

EU/1/09/610/044/NO

40x1 tabletter

EU/1/09/610/045/NO

56x1 tabletter

EU/1/09/610/046/NO

60x1 tabletter

EU/1/09/610/047/NO

84x1 tabletter

EU/1/09/610/048/NO

90x1 tabletter

EU/1/09/610/049/NO

98x1 tabletter

EU/1/09/610/050/NO

100x1 tabletter

EU/1/09/610/061

30 tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Telmisartan Teva 40 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 40 mg tabletter telmisartan.

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytterkartong for avtagbare blisterpakninger

1. LEGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 80 mg tabletter telmisartan.

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 80 mg telmisartan.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder sorbitol (E420). Les pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14x1 tabletter

28x1 tabletter

30x1 tabletter

40x1 tabletter

56x1 tabletter

60x1 tabletter

84x1 tabletter

90x1 tabletter

98x1 tabletter

100x1 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

1.Fjern én enkelt blisterdel fra resten av remsen ved å rive forsiktig i perforeringen omkring den.

2.Baksiden fjernes forsiktig.

3.Trykk ut tabletten.

4.Putt tabletten i munnen og svelg den med vann eller annen væske.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/610/021/NO 14x1 tabletter

EU/1/09/610/022/NO 28x1 tabletter

EU/1/09/610/023/NO 30x1 tabletter

EU/1/09/610/024/NO 40x1 tabletter

EU/1/09/610/025/NO 56x1 tabletter

EU/1/09/610/026/NO 60x1 tabletter

EU/1/09/610/027/NO 84x1 tabletter

EU/1/09/610/028/NO 90x1 tabletter

EU/1/09/610/029/NO 98x1 tabletter

EU/1/09/610/030/NO 100x1 tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Telmisartan Teva 80 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytterkartong for blisterpakninger

1. LEGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 80 mg tabletter telmisartan

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 80 mg telmisartan.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder sorbitol (E420). Les pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14x1 tabletter

28x1 tabletter

30x1 tabletter

40x1 tabletter

56x1 tabletter

60x1 tabletter

84x1 tabletter

90x1 tabletter

98x1 tabletter

100x1 tabletter

30 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/610/051/NO

14x1 tabletter

EU/1/09/610/052/NO

28x1 tabletter

EU/1/09/610/053/NO

30x1 tabletter

EU/1/09/610/054/NO

40x1 tabletter

EU/1/09/610/055/NO

56x1 tabletter

EU/1/09/610/056/NO

60x1 tabletter

EU/1/09/610/057/NO

84x1 tabletter

EU/1/09/610/058/NO

90x1 tabletter

EU/1/09/610/059/NO

98x1 tabletter

EU/1/09/610/060/NO

100x1 tabletter

EU/1/09/610/062

30 tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Telmisartan Teva 80 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 80 mg tabletter telmisartan.

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter