Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Telzir (fosamprenavir calcium) – Pakningsvedlegg - J05AE07

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTelzir
ATC-kodeJ05AE07
Stofffosamprenavir calcium
ProdusentViiV Healthcare UK Limited  

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Telzir 700 mg filmdrasjerte tabletter fosamprenavir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Telzir er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Telzir

3.Hvordan du bruker Telzir

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Telzir

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Telzir er og hva det brukes mot

Telzir brukes for å behandle HIV (humant immunsvikt virus) infeksjon.

Telzir er et antiretroviralt legemiddel. Det tas samtidig med lave doser av et annet legemiddel, ritonavir, som forhøyer nivået av Telzir i blodet. Telzir tilhører en gruppe antiretrovirale legemidler som kalles proteasehemmere. Protease er et enzym som produseres av HIV, og som gjør at viruset kan formere seg i hvite blodceller (CD4 celler) i blodet. Ved å hindre at protease virker, stanser Telzir HIV fra å formere seg og infisere flere CD4 celler.

Telzir med lave doser av ritonavir brukes i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler (kombinasjonsbehandling) for å behandle voksne, ungdommer og barn fra 6 år og oppover som er infisert med HIV.

HIV kan bli resistent overfor legemidler mot HIV. For å unngå at dette forekommer og for å hindre at sykdommen forverres, er det svært viktig at du fortsetter å ta alle legemidlene dine nøyaktig slik legen har forskrevet.

Telzir vil ikke hindre at du kan overføre HIV. HIV-infeksjon spres ved seksuell kontakt med noen som har infeksjonen, eller ved overføring av infisert blod (for eksempel ved å dele nåler).

2. Hva du må vite før du bruker Telzir

Telzir skal tas i kombinasjon med lave doser av ritonavir, og andre antiretrovirale legemidler.

Det er derfor viktig at du nøye leser pakningsvedlegget som er vedlagt disse legemidlene. Rådfør deg med legen din eller apoteket hvis du har ytterligere spørsmål om ritonavir, eller noen av de andre legemidlene som er forskrevet.

Bruk ikke Telzir:

hvis du er allergisk overfor fosamprenavir, amprenavir eller ett av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), eller overfor ritonavir.

hvis du tar noen av disse legemidlene:

-alfuzosin (brukt til å behandle et prostata problem)

-astemizol eller terfenadin (vanligvis brukt for å behandle symptomer på allergi - disse legemidlene kan være tilgjengelige reseptfritt)

-pimozid (brukt for å behandle schizofreni)

-kvetiapin (brukt for å behandle schizofreni, bipolare lidelser og depressive episoder)

-cisaprid (brukt for å lette fordøyelsesproblemer)

-ergotderivater (brukt for å behandle hodepine)

-rifampicin (brukt for å behandle tuberkulose)

-amiodaron, kinidin, flekainid og propafenon (hjertemedisiner)

-bepridil (brukt for å behandle høyt blodtrykk)

-midazolam eller triazolam inntatt gjennom munnen (brukt til å behandle angst)

-produkter som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum)

-lovastatin eller simvastatin (brukt for å senke kolesterol)

-sildenafil dersom brukt til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon, (en tilstand som påvirker blodårene til lungene dine)

-paritaprevir (brukt til å behandle hepatitt C-virusinfeksjon)

→Rådfør deg med legen din dersom noe av dette gjelder deg.

Vis forsiktighet ved bruk av Telzir

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Telzir:

Om du har en kjent allergi overfor legemidler som inneholder sulfonamider. Du kan også være allergisk overfor Telzir.

Om du har leversykdom. Legen din kan redusere dosen av Telzir og ritonavir basert på omfanget av leverskaden. Du vil bli fulgt opp nøye mens du tar Telzir. Om leversykdommen forverres er det mulig at du må slutte å ta Telzir for en periode, eller permanent. Personer med hepatitt B eller C som tar kombinasjonsbehandling har økt risiko for å få alvorlige leverproblemer.

Om du har hemofili. Økt blødningstendens kan forekomme mens du tar proteasehemmere (slik som Telzir). Årsaken til dette er ukjent. Det kan være du trenger ekstra faktor VIII for å kontrollere blødninger.

Om du har diabetes. Hos noen pasienter som tar antiretrovirale legemidler, inkludert proteasehemmere, har det vært rapportert økt mengde sukker i blodet og forverring av diabetes. I tillegg har noen personer blitt diabetikere mens de tok disse legemidlene.

Om du tar noen andre legemidler. Se avsnitt ”Andre legemidler og Telzir”.

→Rådfør deg med legen din dersom noe av dette gjelder deg. Du vil ha behov for ekstra oppfølging, inkludert blodprøver, mens du tar legemidlet.

Legen din vil følge opp ditt glukosenivå i blodet før og i løpet av behandlingen med Telzir.

Vær oppmerksom på viktige symptomer

Noen personer som tar legemidler mot HIV-infeksjon utvikler andre lidelser, som kan være alvorlige. Disse inkluderer:

Oppblussing av gamle infeksjoner

Forandring i din kroppsform

Problemer med dine ben

Du må vite om viktige tegn og symptomer som du må være oppmerksom på mens du tar Telzir.

Vennligst les informasjonen under ”Andre bivirkninger av kombinasjonsbehandling for HIV” i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget. Om du har noen spørsmål om denne informasjonen eller rådet

som er gitt:

→Rådfør deg med legen din.

Du kan få et hudutslett. Du kan imidlertid fortsette å ta Telzir. Utslettet kan behandles med antihistaminer. I sjeldne tilfeller kan hudutslettet være av omfattende og alvorlig karakter (Stevens- Johnson syndrom). Hvis dette forekommer må du omgående slutte å ta Telzir, og du må aldri ta det igjen.

Beskytt andre personer. Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette

legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer.

Andre legemidler og Telzir

Fortell legen din eller apoteket om du tar andre legemidler eller nylig har brukt andre legemidler – dette inkluderer naturlegemidler og andre reseptfrie legemidler. Legen din vil avgjøre om du kan ta disse legemidlene sammen med Telzir og ritonavir. Dette er svært viktig, siden Telzir eller ritonavir kan forsterke eller svekke effekten av andre legemidler. Dette kan av og til få alvorlige medisinske konsekvenser.

Det er noen legemidler som ikke må tas sammen med Telzir. Du må sjekke listen over legemidler under ”Bruk ikke Telzir” i begynnelsen av avsnitt 2 i dette pakningsvedlegget.

Følgende legemidler er ikke anbefalt med Telzir/ritonavir:

doser av ketokonazol og itrakonazol som er større enn 200 mg per dag (brukt for å behandle soppinfeksjoner)

doser av rifabutin som er større enn 150 mg annenhver dag (et antibiotikum)

lidokain gitt som injeksjon

halofantrin (brukt for å behandle malaria)

sildenafil, vardenafil eller tadalafil (brukt for å behandle erektil dysfunksjon)

doser av atorvastatin som er større enn 20 mg per dag (brukt for å senke kolesterol)

flutikasonpropionat og liknende legemidler som brukes for å behandle astma, med mindre det er vurdert som nødvendig. I dette tilfellet er nøye oppfølging påkrevet.

lopinavir/ritonavir i kombinasjon (brukt til å behandle HIV-infeksjon)

raltegravir (brukt til å behandle HIV-infeksjon)

telaprevir, boceprevir, simeprevir, daklatasvir (brukt til å behandle hepatitt C-virusinfeksjon)

maraviroc (brukt til å behandle HIV-infeksjon)

Du vil følges opp nøye hvis du tar disse legemidlene sammen med Telzir/ritonavir:

atorvastatin opptil 20 mg per dag (brukt for å senke kolesterol)

karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (brukt for å behandle epilepsi)

cyklosporin, rapamycin, takrolimus (brukt for å undertrykke immunforsvaret)

dolutegravir (brukt for å behandle HIV-infeksjon)

desipramin, nortriptylin, paroksetin og liknende legemidler (brukt for å behandle depresjon)

warfarin og andre legemidler som hindrer at blodet koagulerer

injiserbar midazolam (brukt til å behandle angst)

klaritromycin, erytromycin (et antibiotikum)

metadon (et heroinsubstitutt)

Din dose av Telzir kan behøve å endres dersom du tar

etravirin (brukt til å behandle HIV-infeksjon)

Hormonell prevensjon

Bruk av Telzir og ritonavir samtidig med p-pillen kan skade leveren, og kan hindre at prevensjonsmidlet (p-pillen) virker som det skal.

→Bruk en alternativ ikke-hormonell form for prevensjon som for eksempel et kondom.

Ingen studier har blitt gjennomført vedrørende bruken av Telzir/ritonavir sammen med andre hormonbehandlinger, slik som hormonell substitusjonsbehandling (HRT).

Graviditet

Hvis du er gravid, tror at du kan være gravid eller om du planlegger å bli gravid:

→ Rådfør deg med legen din eller apotek før du tar dette legemidlet.

Amming

HIV-positive kvinner må ikke amme, fordi HIV-infeksjon kan overføres til barnet i morsmelk. Det er ikke kjent om innholdsstoffene i Telzir også kan skilles ut i morsmelk. Hvis du ammer, eller du

vurderer å amme:

→ Rådfør deg med legen din umiddelbart.

Kjøring og bruk av maskiner

Du kan bli svimmel av Telzir, og du kan få andre bivirkninger som gjør deg mindre årvåken.

→Ikke kjør bil eller bruk maskiner med mindre du føler deg bra.

Ha regelmessig kontakt med legen din

Telzir hjelper til med å kontrollere helsetilstanden din, men kurerer ikke HIV-infeksjon. Du må fortsette å ta legemidlet hver dag for å hindre at sykdommen forverres. Du kan fremdeles utvikle andre infeksjoner og sykdommer knyttet til HIV-infeksjon.

→Ha regelmessig kontakt med legen din, og ikke slutt å ta Telzir uten å ha rådført deg med legen din først.

3. Hvordan du bruker Telzir

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Det er svært viktig at du tar hele den daglige dosen av Telzir og ritonavir som legen har forskrevet. Du må ikke ta mer enn den anbefalte dosen. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Svelg tablettene hele, med vann eller annen drikke. Telzir tabletter kan tas med eller uten mat. Telzir er også tilgjengelig som en flytende formulering (mikstur) for personer som ikke kan svelge tabletter. (Les pakningsvedlegget for Telzir mikstur for informasjon om den skal tas med eller uten mat.)

Voksne

Den anbefalte dosen er én 700 mg Telzir tablett to ganger daglig med 100 mg ritonavir to ganger daglig.

Barn fra 6 år som veier minst 39 kg

Barn kan ta voksen tablettdose som er én 700 mg Telzir tablett to ganger daglig med ritonavir 100 mg to ganger daglig hvis de kan svelge tablettene hele.

Barn fra 6 år som veier mindre enn 39 kg

Bruk Telzir mikstur.

Voksne med leversykdom

Hvis du har mild leversykdom, er dosen én Telzir tablett (700 mg) to ganger daglig med 100 mg ritonavir kun én gang daglig. Hvis du har moderat eller alvorlig leversykdom må dosen Telzir reduseres. Denne dose justeringen kan ikke oppnås med Telzir tabletter. Du må bruke Telzir mikstur.

Dersom du tar for mye av Telzir

Hvis du har tatt mer enn forskrevet dose av Telzir:

→Kontakt legen din eller apoteket omgående for råd.

Dersom du har glemt å ta Telzir

Hvis du glemmer å ta en dose av Telzir, ta den så snart du husker det og fortsett deretter behandlingen som før. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Ikke avbryt behandling med Telzir uten råd fra lege

Ta Telzir så lenge legen din anbefaler det. Du må ikke slutte med mindre legen din anbefaler deg å gjøre det.

4. Mulige bivirkninger

Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose nivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Ved behandling av HIV kan det være vanskelig å avgjøre om bivirkninger skyldes Telzir, andre legemidler som tas samtidig eller selve HIV-sykdommen. Det er derfor svært viktig at du informerer legen din om alle endringer i din helsetilstand.

Svært vanlige bivirkninger

Disse kan ses hos flere enn 1 av 10 personer:

Diaré

Økning i kolesterol (en type fett i blodet).

Vanlige bivirkninger

Disse kan ses hos opptil 1 av 10 personer:

Økning i triglyserider (en type fett i blodet).

Kvalme, oppkast, magesmerter, løs avføring

Hudutslett (rødhet, hevelse eller kløe) – om hudutslettet er alvorlig er det mulig at du må slutte å ta dette legemidlet

Hodepine, svimmelhet

Utmattelse

Økning av enzymer som produseres i leveren som kalles transaminaser, økning av et enzym som produseres i bukspyttkjertelen som kalles lipase

Prikking eller nummenhet rundt lepper og munn

Mindre vanlige bivirkninger

Disse kan ses hos opptil 1 av 100 personer:

Opphovning av ansiktet, lepper og tunge (angioødem)

Sjeldne bivirkninger

Disse kan ses hos opptil 1 av 1000 personer:

En alvorlig eller livstruende hudreaksjon (Stevens-Johnsons syndrom)

Du kan få muskelproblemer

Det er rapportert muskelsmerter, ømhet eller svakhet, særlig ved antiretroviral behandling med proteasehemmere og nukleosidanaloger. I sjeldne tilfeller har disse muskellidelsene vært alvorlige (rabdomyolyse). Dersom du får muskelproblemer:

→Rådfør deg med legen din.

Personer med hemofili kan blø mer

Hos pasienter med hemofili type A og B, er det rapportert økt blødningstendens ved behandling med proteasehemmere.

Skulle dette skje deg:

→Ta kontakt med legen din omgående.

Dersom du får bivirkninger

→Kontakt legen din eller apoteket dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Andre bivirkninger av kombinasjonsbehandling for HIV

Gamle infeksjoner kan blusse opp

Personer med langtkommet HIV-infeksjon (AIDS) har et svakt immunforsvar, og har større sannsynlighet for å utvikle alvorlige infeksjoner (opportunistiske infeksjoner). Når disse personene starter med behandling kan de merke at gamle, maskerte infeksjoner blusser opp, og gir tegn og symptomer på betennelse. Disse symptomene skyldes trolig at kroppens immunforsvar blir sterkere, slik at kroppen begynner å bekjempe disse infeksjonene.

I tillegg til opportunistiske infeksjoner kan også autoimmune sykdommer (en sykdom der immunsystemet angriper friskt kroppsvev) oppstå etter at du har begynt å bruke legemidler for behandling av din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan oppstå mange måneder etter behandlingsstart. Ta umiddelbart kontakt med legen din for å få nødvendig behandling hvis du merker noen symptomer på infeksjon eller andre symptomer som f.eks. muskelsvakhet, begynnende svakhet i hender og føtter som beveger seg mot kroppsstammen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet.

Dersom du får symptomer på infeksjon eller tegn på betennelse mens du tar Telzir:

→Ta kontakt med legen din omgående. Du må ikke ta andre legemidler mot infeksjonen uten å rådføre deg med legen din først.

Du kan få benproblemer

Noen personer som tar kombinasjonsbehandling for HIV utvikler en tilstand som kalles osteonekrose. Ved denne tilstanden dør deler av benvevet på grunn av manglende blodforsyning til benet.

Noen personer kan ha større sannsynlighet for å få denne tilstanden:

Dersom de har tatt kombinasjonsbehandling over en lengre periode

Dersom de også bruker antiinflammatoriske legemidler som kalles kortikosteroider

Dersom de drikker alkohol

Dersom immunforsvaret deres er svært svakt

Dersom de er overvektige.

Tegn man skal se etter er:

Leddstivhet

Verk og smerter (spesielt i hofte, kne eller skulder)

Bevegelsesproblemer.

Dersom du opplever noen av disse symptomene:

→Rådfør deg med legen din.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Telzir

Dette legemidlet skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og flasken.

Telzir krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Telzir inneholder

Virkestoffet er fosamprenavir. Hver tablett inneholder 700 mg fosamprenavir som kalsiumfosamprenavir (tilsvarende omtrent 600 mg amprenavir).

De andre innholdsstoffene er: mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, povidon K30, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, hypromellose, titandioksid (E171), glyseroltriacetat, rødt jernoksid (E172).

Hvordan Telzir ser ut og innholdet i pakningen:

Telzir leveres i plastflasker som inneholder 60 filmdrasjerte tabletter. Tablettene er kapselformede, bikonvekse, rosa og merket med ”GXLL7” på den ene siden.

Telzir finnes også som en oral mikstur for de pasientene som ikke kan svelge tablettene.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Tilvirker

Innehaver av

 

markedsføringstillatelsen

Glaxo Wellcome Operations

ViiV Healthcare UK Limited

Priory Street

980 Great West Road

Ware

Brentford

Herfordshire SG12 0DJ

Middlesex

Storbritannia

TW8 9GS

 

Storbritannia

Glaxo Wellcome S.A.

 

Avenida de Extremadura 3

 

09400 Aranda de Duero Burgos

 

Spania

 

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

ViiV Healthcare sprl/bvba

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

ViiV Healthcare sprl/bvba

Teл.: + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline Malta

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

 

 

Deutschland

Nederland

ViiV Healthcare GmbH

ViiV Healthcare BV

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

Tel: + 31 (0)30 6986060

viiv.med.info@viivhealthcare.com

contact-nl@viivhealthcare.com

 

 

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

 

 

 

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

 

 

España

Polska

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 051 260

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@viivhealthcare.com

 

 

 

France

Portugal

ViiV Healthcare SAS

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL,

Tél: + 33 (0)1 39 17 6969

LDA.

Infomed@viivhealthcare.com

Tel: + 351 21 094 08 01

 

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

 

 

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

 

 

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

 

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Simi: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

 

 

Italia

Suomi/Finland

ViiV Healthcare S.r.l.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9212611

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

 

 

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus ) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

 

 

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

ViiV Healthcare UK Ltd

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

 

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Telzir 50 mg/ml mikstur, suspensjon fosamprenavir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Telzir er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite til før du bruker Telzir

3. Hvordan du bruker Telzir

4. Mulige bivirkninger

5. Hvordan du oppbevarer Telzir

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Telzir er og hva det brukes mot

Telzir brukes for å behandle HIV (humant immunsvikt virus) infeksjon.

Telzir er et antiretroviralt legemiddel. Det tas samtidig med lave doser av et annet legemiddel, ritonavir, som forhøyer nivået av Telzir i blodet. Telzir tilhører en gruppe antiretrovirale legemidler som kalles proteasehemmere. Protease er et enzym som produseres av HIV, og som gjør at viruset kan formere seg i hvite blodceller (CD4 celler) i blodet. Ved å hindre at protease virker, stanser Telzir HIV fra å formere seg og infisere flere CD4 celler.

Telzir med lave doser av ritonavir brukes i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler (kombinasjonsbehandling) for å behandle voksne, ungdommer og barn fra 6 år og oppover som er infisert med HIV.

HIV kan bli resistent overfor legemidler mot HIV. For å unngå at dette forekommer og for å hindre at sykdommen forverres, er det svært viktig at du fortsetter å ta alle legemidlene dine nøyaktig slik legen har forskrevet.

Telzir vil ikke hindre at du kan overføre HIV. HIV-infeksjon spres ved seksuell kontakt med noen som har infeksjonen, eller ved overføring av infisert blod (for eksempel ved å dele nåler).

2. Hva du må vite før du bruker Telzir

Telzir skal tas i kombinasjon med lave doser av ritonavir, og andre antiretrovirale legemidler.

Det er derfor viktig at du nøye leser pakningsvedlegget som er vedlagt disse legemidlene. Rådfør deg med legen din eller apoteket hvis du har ytterligere spørsmål om ritonavir, eller noen av de andre legemidlene som er forskrevet.

Bruk ikke Telzir:

hvis du er allergisk overfor fosamprenavir, amprenavir eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), eller overfor ritonavir.

Bruk ikke Telzir:

hvis du er allergisk overfor fosamprenavir, amprenavir eller ett av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), eller overfor ritonavir.

hvis du tar noen av disse legemidlene:

-alfuzosin (brukt til å behandle et prostata problem)

-astemizol eller terfenadin (vanligvis brukt for å behandle symptomer på allergi - disse legemidlene kan være tilgjengelige reseptfritt)

-pimozid (brukt for å behandle schizofreni)

-kvetiapin (brukt for å behandle schizofreni, bipolare lidelser og depressive episoder)

-cisaprid (brukt for å lette fordøyelsesproblemer)

-ergotderivater (brukt for å behandle hodepine)

-rifampicin (brukt for å behandle tuberkulose)

-amiodaron, kinidin, flekainid og propafenon (hjertemedisiner)

-bepridil (brukt for å behandle høyt blodtrykk)

-midazolam eller triazolam inntatt gjennom munnen (brukt til å behandle angst)

-produkter som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum)

-lovastatin eller simvastatin (brukt for å senke kolesterol)

-sildenafil dersom brukt til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon, (en tilstand som påvirker blodårene til lungene dine)

-paritaprevir (brukt for å behandle hepatitt C-virusinfeksjon)

→Rådfør deg med legen din dersom noe av dette gjelder deg.

Vis forsiktighet ved bruk av Telzir

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Telzir:

Om du har en kjent allergi overfor legemidler som inneholder sulfonamider. Du kan også være allergisk overfor Telzir.

Om du har leversykdom. Legen din kan redusere dosen av Telzir og ritonavir basert på omfanget av leverskaden. Du vil bli fulgt opp nøye mens du tar Telzir. Om leversykdommen forverres er det mulig at du må slutte å ta Telzir for en periode, eller permanent. Personer med hepatitt B eller C som tar kombinasjonsbehandling har økt risiko for å få alvorlige leverproblemer.

Om du har hemofili. Økt blødningstendens kan forekomme mens du tar proteasehemmere (slik som Telzir). Årsaken til dette er ukjent. Det kan være du trenger ekstra faktor VIII for å kontrollere blødninger.

Om du har diabetes. Hos noen pasienter som tar antiretrovirale legemidler, inkludert proteasehemmere, har det vært rapportert økt mengde sukker i blodet og forverring av diabetes. I tillegg har noen personer blitt diabetikere mens de tok disse legemidlene.

Om du tar noen andre legemidler. Se avsnitt ”Andre legemidler og Telzir”.

→Rådfør deg med legen din dersom noe av dette gjelder deg. Du vil ha behov for ekstra oppfølging, inkludert blodprøver, mens du tar legemidlet.

Legen din vil følge opp ditt glukosenivå i blodet før og i løpet av behandling med Telzir.

Vær oppmerksom på viktige symptomer

Noen personer som tar legemidler mot HIV- infeksjon utvikler andre lidelser, som kan være alvorlige. Disse inkluderer:

Oppblussing av gamle infeksjoner

Forandring i din kroppsform

Problemer med dine ben

Du må vite om viktige tegn og symptomer som du må være oppmerksom på mens du tar Telzir.

Vennligst les informasjonen under ”Andre bivirkninger av kombinasjonsbehandling for HIV” i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget. Om du har noen spørsmål om denne informasjonen eller rådet

som er gitt:

→Rådfør deg med legen din.

Du kan få et hudutslett

Du kan imidlertid fortsette å ta Telzir. Utslettet kan behandles med antihistaminer. I sjeldne tilfeller kan hudutslettet være av omfattende og alvorlig karakter (Stevens-Johnson syndrom). Hvis dette forekommer må du omgående slutte å ta Telzir, og du må aldri ta det igjen.

Beskytt andre personer. Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer.

Andre legemidler og Telzir

Fortell legen din eller apoteket om du tar andre legemidler eller nylig har brukt andre legemidler – dette inkluderer naturlegemidler og andre reseptfrie legemidler. Legen din vil avgjøre om du kan ta disse legemidlene sammen med Telzir og ritonavir. Dette er svært viktig, siden Telzir eller ritonavir kan forsterke eller svekke effekten av andre legemidler. Dette kan av og til få alvorlige medisinske konsekvenser.

Det er noen legemidler som ikke må tas sammen med Telzir. Du må sjekke listen over legemidler under ”Bruk ikke Telzir” i begynnelsen av avsnitt 2 i dette pakningsvedlegget.

Følgende legemidler er ikke anbefalt med Telzir/ritonavir:

doser av ketokonazol og itrakonazol som er større enn 200 mg per dag (brukt for å behandle soppinfeksjoner)

doser av rifabutin som er større enn 150 mg annenhver dag (et antibiotikum)

lidokain gitt som injeksjon

halofantrin (brukt for å behandle malaria)

sildenafil, vardenafil eller tadalafil (brukt for å behandle erektil dysfunksjon)

doser av atorvastatin som er større enn 20 mg per dag (brukt for å senke kolesterol)

flutikasonpropionat og liknende legemidler som brukes for å behandle astma, med mindre det er vurdert som nødvendig. I dette tilfellet er nøye oppfølging påkrevet.

lopinavir/ritonavir kombinasjon (brukt til behandling av HIV infeksjon)

raltegravir (brukt til å behandle HIV-infeksjon)

telaprevir, boceprevir, simeprevir, daklatasvir (brukt til å behandle hepatitt C-virusinfeksjon)

maraviroc (brukt til å behandle HIV-infeksjon)

Du vil følges opp nøye hvis du tar disse legemidlene sammen med Telzir/ritonavir:

atorvastatin opptil 20 mg per dag (brukt for å senke kolesterol)

karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (brukt for å behandle epilepsi)

cyklosporin, rapamycin, takrolimus (brukt for å undertrykke immunforsvaret)

dolutegravir (brukt for å behandle HIV-infeksjon)

desipramin, nortriptylin, paroksetin og liknende legemidler (brukt for å behandle depresjon)

warfarin og andre legemidler som hindrer at blodet koagulerer

injiserbar midazolam (brukt til å behandle angst)

klaritromycin, erytromycin (et antibiotikum)

metadon (et heroinsubstitutt)

Din dose av Telzir kan behøve å endres dersom du tar

etravirin (brukt til å behandle HIV-infeksjon)

Hormonell prevensjon

Bruk av Telzir og ritonavir samtidig med p-pillen kan skade leveren, og kan hindre at prevensjonsmidlet (p-pillen) virker som det skal.

→Bruk en alternativ ikke-hormonell form for prevensjon som for eksempel et kondom.

Ingen studier har blitt gjennomført vedrørende bruken av Telzir/ritonavir sammen med andre hormonbehandlinger, slik som hormonell substitusjonsbehandling (HRT).

Inntak av Telzir sammen med mat

Voksne bør ta Telzir mikstur uten mat og på tom mage.

Barn og ungdommer bør ta Telzir mikstur med mat.

Graviditet

Hvis du er gravid, tror at du kan være gravid eller om du planlegger å bli gravid:

→ Rådfør deg med legen din eller apotek før du tar dette legemidlet.

Amming

HIV-positive kvinner må ikke amme, fordi HIV-infeksjon kan overføres til barnet via morsmelk. Det er ikke kjent om innholdsstoffene i Telzir også kan skilles ut i morsmelk. Hvis du ammer, eller du vurderer å amme:

→ Rådfør deg med legen din umiddelbart.

Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Telzir mikstur

Telzir mikstur inneholder propyl- og metylparahydroksybenzoat. Disse innholdsstoffene kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens forsinket).

Kjøring og bruk av maskiner

Du kan bli svimmel av Telzir, og du kan få andre bivirkninger som gjør deg mindre årvåken.

→Ikke kjør bil eller bruk maskiner med mindre du føler deg bra.

Ha regelmessig kontakt med legen din

Telzir hjelper til med å kontrollere helsetilstanden din, men kurerer ikke HIV-infeksjon. Du må fortsette å ta legemidlet hver dag for å hindre at sykdommen forverres. Du kan fremdeles utvikle andre infeksjoner og sykdommer knyttet til HIV-infeksjon.

→Ha regelmessig kontakt med legen din, og ikke slutt å ta Telzir uten å ha rådført deg med legen din først.

3. Hvordan du bruker Telzir

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Det er svært viktig at du tar hele den daglige dosen av Telzir og ritonavir som legen har forskrevet. Du må ikke ta mer enn den anbefalte dosen. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Rist flasken i 20 sekunder før den brukes første gang. Ved senere bruk ristes flasken i 5 sekunder.

En doseringssprøyte med en 10 ml gradering er vedlagt pakningen for å måle dosen din nøyaktig.

Voksne

Voksne bør ta Telzir mikstur uten mat og på tom mage.

Den anbefalte dosen er 14 ml Telzir mikstur (700 mg fosamprenavir) to ganger daglig med 100 mg ritonavir (som kapsel eller mikstur) to ganger daglig.

Barn fra 6 år som veier minst 25 kg

Barn bør ta Telzir mikstur med

mat.

Legen din vil beregne riktig dose for deg basert på kroppsvekten din.

Den anbefalte dosen av Telzir mikstur er 0,36 ml/kg (18 mg per kg fosamprenavir) to ganger daglig med 3 mg/kg ritonavir mikstur to ganger daglig.

Ingen doseringsanbefalinger kan gis for barn som veier under 25 kg.

Barn kan ta den voksne dosen med ritonavir kapsler (100 mg to ganger daglig) hvis de veier minst 33 kg og kan svelge kapslene hele.

Som et alternativ til å ta Telzir mikstur:

Barn kan ta den voksne dosen av en 700 mg Telzir tablett to ganger daglig (med ritonavir 100 mg to ganger daglig) hvis de veier minst 39 kg og kan svelge tablettene hele.

Barn under 6 år

Telzir anbefales ikke for barn under 6 år

Voksne med leversykdom

Hvis du har mild leversykdom, er dosen 14 ml Telzir mikstur (700 mg fosamprenavir) to ganger daglig med 100 mg ritonavir kun én gang daglig. Hvis du har moderat leversykdom er dosen 9 ml Telzir mikstur (450 mg fosamprenavir) to ganger daglig med 100 mg ritonavir kun én gang daglig. Hvis du har alvorlig leversykdom er dosen 6 ml Telzir mikstur (300 mg fosamprenavir) to ganger daglig med 100 mg ritonavir kun én gang daglig.

Instruksjoner trinn for trinn

Ikke bland Telzir med noen andre legemidler i flasken eller i sprøyten.

1.Rist flasken kraftig før bruk.

2.Fjern korken. Ta vare på korken.

3.Trykk plastikkadapteren nedi flaskehalsen, mens du holder et solid grep rundt flasken.

4.Stikk sprøyten godt nedi adapteren.

5.Snu flasken opp ned.

6.Trekk ut sprøytestempelet til riktig mengde er trukket ut.

7.Snu flasken tilbake i rett posisjon og fjern sprøyten fra adapteren.

8.Ta dosen i munnen ved å plassere tuppen av sprøyten mot innsiden av kinnet. Trykk sakte inn stempelet slik at det er tid til å svelge. Ikke trykk for hardt da kraftfull spruting bak i halsen kan føre til kveling.

9.Gjenta trinn 4 til 8 på samme måte inntil du har tatt hele dosen.

10.Etter bruk må sprøyten ikke etterlates i flasken. Ta ut sprøyten og adapteren og vask dem godt i rent vann. La de bli helt tørre før du bruker dem igjen.

11.Sett på korken og fest den godt.

Dersom du tar for mye av Telzir

Hvis du har tatt mer enn forskrevet dose av Telzir:

→Kontakt legen din eller apoteket omgående for råd.

Dersom du har glemt å ta Telzir

Hvis du glemmer å ta en dose av Telzir, ta den så snart du husker det og fortsett deretter behandlingen som før. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Ikke avbryt behandling med Telzir uten råd fra lege

Ta Telzir så lenge legen din anbefaler det. Du må ikke slutte med mindre legen din anbefaler deg å gjøre det.

4. Mulige bivirkninger

Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose nivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Ved behandling av HIV kan det være vanskelig å avgjøre om bivirkninger skyldes Telzir, andre legemidler som tas samtidig eller selve HIV-sykdommen. Det er derfor svært viktig at du informerer legen din om alle endringer i din helsetilstand.

Svært vanlige bivirkninger

Disse kan ses hos flere enn 1 av 10 personer:

Diaré

Økning i kolesterol (en type fett i blodet).

Vanlige bivirkninger

Disse kan ses hos opptil 1 av 10 personer:

Økning i triglyserider (en type fett i blodet).

Kvalme, oppkast, magesmerter, løs avføring

Hudutslett (rødhet, hevelse eller kløe) – om hudutslettet er alvorlig er det mulig at du må slutte å ta dette legemidlet

Hodepine, svimmelhet

Utmattelse

Økning av enzymer som produseres i leveren som kalles transaminaser, økning av et enzym som produseres i bukspyttkjertelen som kalles lipase

Prikking eller nummenhet rundt lepper og munn

Mindre vanlige bivirkninger

Disse kan ses hos opptil 1 av 100 personer:

Opphovning av ansiktet, lepper og tunge (angioødem)

Sjeldne bivirkninger

Disse kan ses hos opptil 1 av 1000 personer:

En alvorlig eller livstruende hudreaksjon (Stevens-Johnsons syndrom)

Du kan få muskelproblemer

Det er rapportert muskelsmerter, ømhet eller svakhet, særlig ved antiretroviral behandling med proteasehemmere og nukleosidanaloger. I sjeldne tilfeller har disse muskellidelsene vært alvorlige (rabdomyolyse). Dersom du får muskelproblemer:

→Rådfør deg med legen din.

Personer med hemofili kan blø mer

Hos pasienter med hemofili type A og B, er det rapportert økt blødningstendens ved behandling med proteasehemmere.

Skulle dette skje deg:

→Ta kontakt med legen din omgående.

Dersom du får bivirkninger

→Kontakt legen din eller apoteket dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Andre bivirkninger av kombinasjonsbehandling for HIV

Gamle infeksjoner kan blusse opp

Personer med langtkommet HIV-infeksjon (AIDS) har et svakt immunforsvar, og har større sannsynlighet for å utvikle alvorlige infeksjoner (opportunistiske infeksjoner). Når disse personene starter med behandling kan de merke at gamle, maskerte infeksjoner blusser opp, og gir tegn og symptomer på betennelse. Disse symptomene skyldes trolig at kroppens immunforsvar blir sterkere, slik at kroppen begynner å bekjempe disse infeksjonene.

I tillegg til opportunistiske infeksjoner kan også autoimmune sykdommer (en sykdom der immunsystemet angriper friskt kroppsvev) oppstå etter at du har begynt å bruke legemidler for behandling av din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan oppstå mange måneder etter behandlingsstart. Ta umiddelbart kontakt med legen din for å få nødvendig behandling hvis du merker noen symptomer på infeksjon eller andre symptomer som f.eks. muskelsvakhet, begynnende svakhet i

hender og føtter som beveger seg mot kroppsstammen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet.

Dersom du får symptomer på infeksjon eller tegn på betennelse mens du tar Telzir:

→Ta kontakt med legen din omgående. Du må ikke ta andre legemidler mot infeksjonen uten å rådføre deg med legen din først.

Du kan få benproblemer

Noen personer som tar kombinasjonsbehandling for HIV utvikler en tilstand som kalles osteonekrose. Ved denne tilstanden dør deler av benvevet på grunn av manglende blodforsyning til benet.

Noen personer kan ha større sannsynlighet for å få denne tilstanden:

Dersom de har tatt kombinasjonsbehandling over en lengre periode

Dersom de også bruker antiinflammatoriske legemidler som kalles kortikosteroider

Dersom de drikker alkohol

Dersom immunforsvaret deres er svært svakt

Dersom de er overvektige

Tegn man skal se etter er:

Leddstivhet

Verk og smerter (spesielt i hofte, kne eller skulder)

Bevegelsesproblemer

Dersom du opplever noen av disse symptomene:

→Rådfør deg med legen din.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Telzir

Dette legemidlet skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Må ikke fryses. Telzir krever ingen andre spesielle oppbevaringsbetingelser.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og flasken.

Flasken skal kastes 28 dager etter første gang den ble åpnet, men legemidlet skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Telzir inneholder

Virkestoffet er fosamprenavir. Hver ml suspensjon inneholder 50 mg fosamprenavir som kalsiumfosamprenavir saltet (tilsvarende omtrent 43 mg amprenavir).

Hjelpestoffer er: hypromellose, sukralose, polysorbat 80, kalsiumkloriddihydrat, kunstig drue tyggegummismakstoff, naturlig peppermynte smaksstoff, renset vann, propylenglykol, metylparahydroksybenzoat (E218), propylparahydroksybenzoat (E216).

Hvordan Telzir ser ut og innholdet i pakningen:

Telzir leveres i plastflasker som inneholder 225 ml mikstur, suspensjon. En 10 ml graduert doseringssprøyte og en adapter er også inkludert i pakningen. Suspensjonen er hvit til gråhvit.

Telzir finnes også som 700 mg filmdrasjerte tabletter.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Tilvirker

Innehaver av

 

 

 

 

 

 

 

 

markedsføringstillatelsen

Aspen Bad Oldesloe GmbH.

ViiV Healthcare UK Limited

Industriestrasse 32-36

980 Great West Road

D-23843 Bad Oldesloe

Brentford

Tyskland

Middlesex

 

 

 

 

 

 

 

 

TW8 9GS

eller

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannia

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Operations UK Ltd

 

(handler som GlaxoWellcome

 

 

 

Operations)

 

 

 

 

 

 

Harmire Road

 

 

 

Barnard Castle

 

 

 

Co. Durham DL12 8DT

 

 

Storbritannia

 

 

 

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

ViiV Healthcare sprl/bvba

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

ViiV Healthcare sprl/bvba

Teл.: + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

 

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline Malta

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

 

 

Deutschland

Nederland

ViiV Healthcare GmbH

ViiV Healthcare BV

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

Tel: + 31 (0)30 6986060

viiv.med.info@viivhealthcare.com

contact-nl@viivhealthcare.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

 

 

 

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

 

 

España

Polska

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 051 260

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@viivhealthcare.com

 

 

 

France

Portugal

ViiV Healthcare SAS

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL,

Tél: + 33 (0)1 39 17 6969

LDA.

Infomed@viivhealthcare.com

Tel: + 351 21 094 08 01

 

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

 

 

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

 

 

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

 

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Simi: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

 

 

Italia

Suomi/Finland

ViiV Healthcare S.r.l.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9212611

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

 

 

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

 

 

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

ViiV Healthcare UK Ltd

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

 

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter